پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط كاركنان، عوامل مؤثر بر خودپنداره، استان خراسان

دانلود پایان نامه ارشد

عوامل مؤثر بر خودپنداره (عامل فردي، عامل گروهي يا سازماني و عامل سازماني) و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي‌شود. نتايج اين آزمون در جدول زير آمده است.
جدول ‏416 نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه عوامل سه‌گانه مؤثر بر خودپنداره و انضباط كاركنان
اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي
آماره
تعداد مشاهدات
ضريب همبستگي پيرسون
P-value
عامل فردي خودپنداره و و انضباط كاركنان
78
453/0
000/0
عامل گروهي يا سازماني خودپنداره و انضباط كاركنان
78
283/0
000/0
عامل اجتماعي خودپنداره و انضباط كاركنان
78
400/0
000/0
يافته‌هاي جدول 4-16 ضريب همبستگي بين عوامل مؤثر بر خودپنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي نشان از وجود ارتباط مستقيم و معني‌داري دارد.
چرا كه مقدار به‌دست آمده برابر با 000/0 بوده و از سطح معني‌داري آزمون () كوچكتر مي‌باشد بنابراين با توجه به نتيجه آزمون مي‌توان با ضريب اطمينان 95 درصد چنين نتيجه‌گيري نمود كه به اعتقاد كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي؛
بين عامل فردي خودپنداره و انضباط كاركنان رابطه مستقيم و معني‌داري وجود دارد.
بين عامل گروهي يا سازماني خودپنداره و انضباط كاركنان رابطه مستقيم و معني‌داري وجود دارد.
بين عامل اجتماعي خودپنداره و انضباط كاركنان رابطه مستقيم و معني‌داري وجود دارد.
باتوجه به مستقيم بودن اين روابط، مي‌توان ذكر نمود با افزايش عامل فردي خودپنداره، عامل گروهي يا سازماني خودپنداره، عامل اجتماعي خودپنداره؛ انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي افزايش مي‌يابد. همچنين بين اين عوامل، عامل فردي خودپنداره و انضباط كاركنان با مقدار حدودي 45 درصد بيشترين ارتباط و عامل گروهي يا سازماني خودپنداره و انضباط كاركنان با مقدار حدودي 28 درصد كمترين رابطه را دارند.
يافته‌هاي جانبي
همانطور که در قسمت توصیفی بیان گردید، كاركنان اداره كل راه وشهرسازي استان خراسان رضوي نسبت به ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي مورد پرسش شدند. در این قسمت به این نكه پرداخته خواهد شد كه
آيا عوامل جمعيت شناختي بر خودپنداره كاركنان تأثير معنی‌داری دارد؟
در جدول 4-17 نتایج آزمون t – دو نمونه‌ای مستقل برای مقایسه میزان خودپنداره در بین زنان و مردان و نیز افراد مجرد و متأهل ارائه شده است.
جدول ‏417 آزمون t- دو نمونه‌ای مستقل برای بررسي تأثير جنسيت و وضعيت تأهل بر ميزان خودپنداره كاركنان
متغير
ميزان خودپنداره
شاخص‌هاي توصيفي
مقدار آماره t
درجه آزادي
P-value

حجم نمونه
ميانگين
انحراف معيار

جنسيت
زن
11
3/66
86/1
715/0-
76
447/0

مرد
67
8/63
09/1

وضعيت تأهل
مجرد
9
2/66
60/4
683/0-
76
497/0

متأهل
69
2/68
97/8

با توجه به اینکه مقدار P-value متناظر با آماره t براي جنسيت و وضعيت تأهل برابر از سطح معنی‌داری آزمون (05/0) بيشتر می‌باشد، بنابراین وجود تأثير معنی‌دار تأیید نمی‌گردد. لذا با اطمینان 95 درصد می‌توان ادعا نمود؛
« جنسيت و وضعيت تأهل تأثير معني‌داري بر خودپنداره
كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي ندارد.»
البته ميانگين ميزان خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي در زنان و مردان متفاوت مي‌باشد به طوريكه زنان از سقف 100 امتياز خودپنداره‌ برابر با 3/66 و مردان خودپنداره 8/63 دارند اما اين تفاوت از نظر آماري معني‌دار نمي‌باشد. همچنين ميانگين ميزان خودپنداره در بين افراد مجرد (2/66) و متأهل (2/68) اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي نيز با يكديگر تفاوت دارند اما اين تفاوت نيز از نظر آماري معني‌دار نمي‌باشد.
در ادامه طي جدول 4-18 نتایج آزمون آناليز واريانس يكطرفه برای مقایسه میزان خودپنداره در بين سطوح توزيع سني، سطح تحصيلات، وضعيت درآمد و سابقه‌كاري گزارش شده است.
جدول ‏418 آزمون آناليز واريانس يكطرفه براي مقابسه ميانگين خودپنداره در بين سطوح توزيع سني، سطح تحصيلات، ميزان درآمد و سابقه‌كاري كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي
متغير
سطوح
شاخص‌هاي توصيفي خودپنداره
مقدار آماره F
درجه آزادي
P-value

حجم نمونه
ميانگين
انحراف معيار

توزيع سني
كمتر از 30 سال
8
7/69
01/2
837/0
3و74
478/0

بين 31 تا 35 سال
19
7/67
34/1

بين 36 تا 40 سال
9
1/64
10/3

بيشتر از 40 سال
42
6/68
51/1

سطح تحصيلات
دیپلم و فوق دیپلم
7
4/71
52/6
943/0
3و74
424/0

لیسانس
42
1/68
47/8

فوق لیسانس
27
6/66
33/9

دكتري
2
2/74
25/3

وضعيت درآمد
كمتر از يك ميليون تومان
8
9/68
03/6
163/2
3و74
100/0

بين يك تا يك و نيم ميليون تومان
40
7/69
98/8

بين يك و نيم تا دو ميليون تومان
16
5/63
90/9

بالاتر از دو ميليون تومان
14
6/67
15/5

سابقه‌كاري
کمتر از 5 سال
6
6/68
55/4
106/0
4و73
980/0

بین 6 تا 10 سال
14
1/69
26/5

بین 11 تا 15 سال
13
1/67
60/6

بین 16 تا 20 سال
14
4/67
93/9

بیشتر از 20 سال
31
1/68
60/10

با توجه به اینکه در جدول فوق؛ در خصوص كليه متغيرهاي توزيع سني، سطح تحصيلات، وضعيت درآمد و سابقه‌كاري ميزان 05/0 P-value بدست آمده است، لذا نتيجه گيري ‌مي‌شود كه سطوح مختلف اين متغيرها بر ميزان خودپنداره تأثير معني‌داري از لحاظ آماري ندارند و بنابراين چنین مي‌توان ادعا نمود که با ضريب اطمينان 95 درصد؛
ميزان خودپنداره در بين سطوح توزيع سني كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي متفاوت نيست.
ميزان خودپنداره در بين سطوح سطح تحصيلات كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي متفاوت نيست.
ميزان خودپنداره در بين سطوح وضعيت درآمد كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي متفاوت نيست.
ميزان خودپنداره در بين سطوح سابقه‌كاري كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي متفاوت نيست.

فصل پنجم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات

فصل پنجم
مقدمه
بسياري از موفقيت‌ها و شكست‌هايي كه مردم تجربه مي‌كنند، به صورت تنگاتنگ به چگونگي ديدگاه آنها نسبت به خود و ارتباط‌شان با ديگران مربوط مي‌شود. خويشتن‌پنداري هميشه خودش را در مقابل از دست‌دادن عزت‌نفس محافظت مي‌كند. براي همين است كه هر فقداني سبب بروز اضطراب افراد خواهد شد.
در حال حاضر موج نويني در خصوص كسب آگاهي نسبت به خويشتن‌پنداري در عامه مردم و افراد متخصص در حال زايش است و اين موضوع در ارتباط با مشكلات خانوادگي، وضعيت اجتماعي افراد و مشكلات رواني اعم از افسردگي و اضطراب كه با بروز ناكامي بوجود مي‌آيد، مطرح مي‌شود.
لذا با توجه به اهميت موضوع خودپنداره و لزوم دستيابي به عوامل موثر بر اين متغير، وبا توجه به هدف اصلي تحقيق” شناسايي عوامل مؤثر بر خودپنداره و رابطه آن با انضباط كاركنان” ، عوامل مؤثر بر خودپنداره ، شناسايي و براساس آن وضعيت خودپنداره كاركنان در سازمان مورد سنجش قرار گرفت و سپس ارتباط آن با انضباط كاركنان بررسي گرديد. انضباط سازمانی يکی از الزامات مهم برای حرکت به جلو در هر کسب‌و کار است. رعايت انضباط ممکن است نشان‌دهنده بخشی از فرهنگ هر سازمان باشد.
تهيه، تدوين و رعايت يک برنامه انضباطی مناسب می‌تواند سازمان را به محلی امن‌تر و بهره‌ورتر تبديل کند. وقتی در سازمان انضباط کاری حاکم باشد، شرايطی فراهم می‌شود تا کارکنان و مديران بهترين رفتار ممکن را برای کار از خود نشان دهند.اغلب سازمان‌ها برای اينکه بتوانند فرآيندهای کليدی خود را با شرايط بهتری مديريت کرده و شرايطی انضباطی بر آن حاکم کنند، از رويکردهاي تهيه و تدوین دستورالعمل و شيوه‌نامه استفاده می‌کنند، اما با وجود مناسب بودن اين رويکردها، باز هم در اغلب سازمان‌ها، کارکنان به اين سندهای انضباطی عمل نمی‌کنند. در اين فصل قصد داريم به طور مختصر ضمن بحث در مورد نتايج کار، راهکارها و پيشنهادات تحقيق را ارائه نماييم.

لازم به‌ذکر است که اين تحقيق با مطالعه‌ مباني نظري حوزه‌ مبحث خودپنداره شروع گرديد و ضمن آشنايي با مولفه‌ها و عوامل موثر بر خودپنداره، در گام بعدي از طريق مصاحبه‌ با متخصصين دانشگاهي، كه ويژگي جامعه آماري قسمت مصاحبه در فصل اول و فصل سوم به‌طور مبسوط مورد اشاره قرار گرفت، اطلاعات بسيار ارزشمندي در مورد‌ عوامل موثر بر خودپنداره به روش کيفي-کمي بدست آمد. كه الگوي آن مطابق شكل 1 ترسيم گرديد.

سپس پرسشنامه‌ي متناسب با الگو ساخته شد كه پس از تاييد روايي و پايايي در اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي توزيع شد و نهايتا ارتباط آن با انضباط كاركنان مورد سنجش قرار گرفت. در ادامه قصد بر اين است که در مورد نتايج کار و پيشنهادات نکاتي ارائه گردد.

يافته‌هاي تحقيق
همان‌گونه كه اشاره شد هدف اصلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر خودپنداره و بررسي رابطه آن با انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي مي‌باشد كه بدين منظور و براي دستيابي به اهداف تحقيق سه سئوال طرح گرديده است. همچنين براي پاسخگويي و نتيجه‌گيري در رابطه با اين سئوالات، ابزار تحقيق كه پرسشنامه مي‌باشد بين 78 نفر كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي توزيع، تكميل و جمع‌آوري گرديد. بنابراین در زير ابتدا خلاصه‌اي از آمار توصيفي مربوط به مشخصات عمومي پاسخگويان و متغيرهاي تحقيق آورده مي‌شود و سپس به ارائه خلاصه‌اي از نتايج مرتبط با سوالات تحقيق پرداخته مي‌شود. نتايج تجزيه و تحليل داده‌ها و سيماي آزمودني‌ها كه در فصل چهارم به صورت مبسوط تشريح گرديد، نشان مي‌دهد كه؛
86 درصد پاسخگويان مرد و 14 درصد آنان زن بوده‌اند كه 88 درصد متأهل و 12 درصد باقیمانده را مجردان تشكيل مي‌دهند.
توزيع سني كاركنان انتخاب شده نيز حاكي از آن بود كه حدود نيمي از پاسخگويان (54 درصد) بيشتر از 40 سال سن داشته‌اند. 24 درصد بين 31 تا 35 سال، 12 درصد بين36 تا 40 سال و 10 درصد كمتر از 30 سال بوده‌اند.
يافته‌هاي وضعيت تحصيلي پاسخگويان نيز نشان مي‌دهد، كه اكثريت پاسخگويان داراي تحصيلان عالي هستند به طوريكه 54 درصد داراي ليسانس، 34 فوق ليسانس، 9 درصد ديپلم، فوق ديپلم و 3 درصد دكتري هستند.
وضعيت درآمد كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي به گونه‌اي است كه 51 درصد آنان بين 1 تا 5/1 ميليون تومان، 21 درصد بين 5/1 تا 2 ميليون تومان، 18درصد بالاتر از 2 ميليون تومان و 10 درصد كمتر از 1 ميليون تومان درآمد دارند.
سابقه خدمت نيز از ديگر متغيرهاي مورد پرسش در بخش مشخصات عمومي پاسخگويان است كه نتايج حاصل از آن نشان مي‌دهد كه؛ حدود 40 درصد از پاسخ‌دهندگان دارای سابقه شغلی بيشتر از 20 سال، 18 درصد بين 16 تا 20سال، 18 درصد بين 6 تا 10 سال، 16 درصد بين 16 تا 20 سال و 8 درصد كمتر از 5 سال داراي تجربه يا سابقه خدمتي هستند.
اما در رابطه با يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي اصلي پژوهش كه عوامل مؤثر بر خود پنداره (عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي) و بررسي رابطه آن با انضباط كاركنان در اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي مي‌باشد، در فصل چهارم به صورت كامل توسط جداول توزيع فراواني و شاخص‌هاي توصيفي مورد پردازش و تحليل قرار گرفتند. در اينجا فقط به ارائه آماره‌هاي توصيفي اين متغيرها پرداخته مي‌شود. در واقع در جدول 5-1 عوامل مؤثر بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي با يكديگر مقايسه خواهند شد و نشان داده مي‌شود كه كدام عامل از نظر توصيفي بر خودپنداره بيشترين و كمترين تأثيرگذاري را داشته‌اند. همچنين نمودار خطي ميانگين اين متغيرها جهت توصيف بصري موضوع پس از گزارش جدول آمار توصيفي، رسم و آورده شده است.
جدول ‏51 مقايسه شاخص‌ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط كاركنان، استان خراسان، عوامل مؤثر بر خودپنداره Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط كاركنان، استان خراسان، عوامل مؤثر بر خودپنداره