پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط كاركنان، استان خراسان، عوامل مؤثر بر خودپنداره

دانلود پایان نامه ارشد

عامل گروهي يا سازماني بر خودپنداره كاركنان از ساير عوامل بیشتر است. در نمودار ‏410 نمودار خطي مقايسه ميزان تأثير عوامل سه‌گانه فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره كاركنان رسم شده است. اين نمودار به خوبي وضعيت فوق را نشان مي‌دهد و گوياي مطالب بيان شده است.

نمودار ‏410 نمودار مقایسه‌ی ميزان تأثير عوامل سه‌گانه فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره كاركنان

انضباط كاركنان
از ديگر متغيرهاي اين پژوهش، ميزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي است و از مجموع نمرات پاسخگويان به سوالات 1 تا 10 پرسشنامه‌ي انضباط كاركنان به دست مي‌آيد. در جدول ‏411 اين متغير، توسط مقياس‌سازي ذكر شده در بخش‌هاي پيشين واضح‌تر شده تا نتيجه‌گيري راحت‌تر صورت پذيرد.
جدول ‏411 شاخص‌های توصیفی میزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي
متغير
تعداد
ميانگين
حداقل امتياز
حداكثر امتياز
انحراف معيار
انضباط كاركنان
78
8/73
37
100
74/13
نتايج جدول ‏411 نشان مي‌دهد كه ميانگين امتياز نظرات پاسخگويان انتخاب شده از اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، در خصوص ميزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي برابر با 8/73 از سقف 100 امتياز است و پراكندگي نظرات اين افراد برابر با 74/13 مي‌باشد همچنين كم‌ترين امتياز مشاهده شده برابر با 37 و بيش‌ترين امتياز برابر با 100 است. لذا چون ميانگين امتيازات بدست آمده براي اين متغير از حد متوسط (عدد 50) بالاتر است بالابودن بودن ميزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي دارد. در ادامه هيستوگرام نحوه‌‌ي توزيع امتيازات اين متغير در نمودار ‏411 تهيه شده است.

نمودار ‏411 نمودار هیستوگرام میزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي
استنباط‌هاي مرتبط با سوالات تحقيق
پس از ارائه شاخص‌های آماری پرکاربرد متغیرهای پژوهش در قالب جداول و نیز رسم نمودارهاي توصيفي برای متغیرهای مذکور، در اين قسمت با توجه به اطلاعات و داده‌هاي جمع آوری شده متناظر با هریک از متغیرها، به بررسي استنباط‌هاي آماري و تصميم‌گيري در رابطه با پذیرش یا رد سئوالات تحقيق پرداخته مي‌شود.
پاسخ به سئوال اول تحقيق
همانطور که در فصول پیشین نیز بیان شد، سئوال اول تحقيق به صورت زير است:
عوامل مؤثر برخودپنداره كدامند؟
براي پاسخ به سئوال فوق از آزمون t-استودنت تك‌نمونه‌اي استفاده و آزمون مي‌شود كه كدام يك از عوامل شناسايي شده خودپنداره در تكنيك دلفي در اداره كل راه و شهسازي خراسان رضوي در سطحي بالاتر از متوسط (50) قرار دارد. در حقيقت فرضيات اين آزمون به شرح زير هستند:

و يا؛

آماره‌ي اين آزمون t – استودنت بوده كه به قرار زير است:
(4-2)
كه در اين رابطه؛
: ميانگين ميزان تأثير عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي مي‌باشد،
: انحراف‌معيار داده‌ها حاصله يا ميزان پراكندگي در نظرات پاسخگويان و
: حجم نمونه يا تعداد پاسخگويان است و
: مقدار فرض شده ميانگين در جامعه بوده كه حد وسط بازه داده‌ها در نظر گرفته شده و مقدار آن برابر با امتياز 50 است.
: مقدار آماره آزمون مي‌باشد، كه از توزيعt – استودنت با درجه آزادي پيروي مي‌نمايد.
با توجه به توضيحات فوق و برآورد پارامترهاي مورد نياز و سپس محاسبه آماره آزمون، نتايج حاصله در جدول ‏412 گزارش گرديده است؛ كه به منظور بررسي معني‌دار بودن ميانگين امتيازات پاسخگويان با مقدار 50 مي‌توان از مقايسه آماره آزمون با مقدار جدول توزيع t- استودنت و يا راحت‌تر از آن، از محك احتمال معني‌داري و يا در واقع سود جست، به قسمي‌كه اگر
يا
فرضيه صفر آماري يا در واقع فرضيه عدم تأثير عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي در سطح معني‌داري آزمون (يعني ) رد شده و مي‌توان چنين نتيجه‌گيري نمود كه تأثير عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي مؤثر مي‌باشد. در جدول ‏412 شاخص‌هاي توصيفي و نتيجه آزمون t- استودنت براي بررسي معني‌داري تأثير ميانگين امتيازات آزمودني‌ها ارائه شده است.
جدول ‏412 نتايج آزمون t برای بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداره از منظر كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي
عوامل
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
درجه آزادی
مقدار آماره
P-value
عامل فردي
78
1/65
64/8
77
42/15
000/0
عامل گروهي يا سازماني
78
1/71
52/12
77
89/14
000/0
عامل اجتماعي
78
5/69
95/10
77
73/15
000/0
يافته‌هاي گزارش‌شده در جدول ‏412 نشان مي‌دهد كه با توجه به ديدگاه‌ها و نظرهای پاسخگويان،مقدار آماره‌ی –t استودنت و P-value حاصله معني‌دار مي‌باشند. چرا كه در عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي مقدار P-value كوچكتر از سطح معنی‌داری آزمون مي‌باشد یا است؛ لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره از منظر كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي تأثيرگذارند. بنابراين با ضريب اطمينان 95 درصد، مي‌توان براي هر يك از عوامل مؤثر بر خود پنداره چنين نتيجه‌گيري نمود كه:
عامل فردي بر خودپنداره مؤثر است.
عامل گروهي يا سازماني بر خودپنداره مؤثر است.
عامل اجتماعي بر خودپنداره مؤثر است.
لذا در كل این‌گونه نتیجه‌گيري مي‌شود گرفت که؛ عوامل مؤثر بر خودپنداره از منظر كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي مي‌باشند.
پاسخ به سئوال دوم تحقیق
همانطور که در فصول پیشین نیز بیان شد، سئوال دوم تحقيق به صورت زير است:
دسته‌بندي عوامل مؤثر بر خودپنداره چگونه است؟
براي پاسخ به سئوال فوق ابتدا بايستي وجود تفاوت بين ميانگين‌هاي عوامل سه‌گانه مؤثر بر خودپنداره بررسي شود. بدين منظور از آزمون آزمون آناليز واريانس يكطرفه (ANOVA) با فرضيات زير استفاده مي‌شود:
{█( 〖 H〗_0:μ_i=μ_j ∀i≠j @H_1:μ_i 〖≠μ〗_j ; ∃i,j=1,2,3 )┤_
كه در اين فرضيه منظور از ميانگين امتيازات آزمودني‌ها براي عوامل سه‌گانه مؤثر بر خودپنداره مورد مطالعه است، به قسمي‌كه؛
: ميانگين امتيازات عامل فردي
: ميانگين امتيازات عامل گروهي يا سازماني
: ميانگين امتيازات عامل اجتماعي
شاخص‌هاي مورد نياز برای آزمون فرضیه مذکور توسط نرم‌افزارهاي آماري و براساس بانك اطلاعات داده‌هاي گردآوري شده محاسبه و در جدول زير گزارش مي‌گردد.
جدول ‏413 آزمون آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين امتيازات عوامل سه ‌گانه مؤثر بر خودپنداره
از منظر كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي
عوامل
تعداد
ميانگين
انحراف‌معيار
درجه آزادی
مقدار آماره
P-value
عامل فردي
78
1/65
64/8
2 و 231
45/6
002/0
عامل گروهي يا سازماني
78
1/71
52/12

عامل اجتماعي
78
5/69
95/10

بر اساس مقادير محاسبه شده در جدول ‏413 از مقايسه با P-value سطح معني‌داري نتيجه گرفته مي‌شود چون P-value مي‌باشد، فرضيه صفر در سطح 5 درصد رد مي‌گردد. بنابراين با 95 درصد اطمينان مي‌توان گفت؛
« ميزان تأثير عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره
از منظر كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي يكسان نمي‌باشند »
حال پس از آگاهي از وجود حداقل يك اختلاف معني‌دار بين ميانگين تأثيرات عوامل سه‌گانه مورد مطالعه بر خودپنداره، سعي برآن مي‌باشد كه مشخص گردد اين اختلاف بين كداميك از جفت ميانگين‌ها وجود دارد.
براي اين تشخيص از آزمون مقايسه‌اي جفت ميانگين‌هاي تيماري دانكن107 بهره‌گيري شده كه نتايج حاصل از اين آزمون جدول زير ارائه مي‌گردد
جدول ‏414 نتايج آزمون دانكن براي مقايسه ميانگين امتيازات تأثير عوامل سه‌گانه بر خودپنداره
از منظر كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي
عوامل
گروه (برحسب اولويت)

اول
دوم
عامل گروهي يا سازماني
1/71

عامل اجتماعي
5/69

عامل فردي

1/65
نتايج حاصل از آزمون مقايسه‌اي جفت ميانگين‌هاي تيماري دانكن بيانگر آن است كه عوامل سه‌گانه مورد مطالعه بر اساس ميزان تأثيرگذاري بر خودپنداره به 2 گروه دسته‌بندي شده و تفاوت معني‌داري بين ميانگين‌هاي عوامل موجود در هر گروه وجود ندارد، اما عوامل موجود در يك گروه به اتفاق هم با عوامل گروه ديگر تفاوت معني‌داري دارد.
پس مي‌توان از مجموع نتايج فوق و آزمون دانكن چنين نتيجه‌گيري نمود كه از منظر كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي در بين عوامل تأثيرگذار بر خودپنداره بيش‌ترين تأثير را عوامل گروهي يا سازماني و اجتماعي دارند. كمترين تأثيرگذاري نيز مربوط به عامل فردي مي‌باشد. در ادامه طي شكل 4-12 نمودار جعبه‌اي مقايسه ميزان تأثير عوامل فردي، گروهي يا سازماني يا سازماني و اجتماعي بر خود پنداره گزارش شده است.

نمودار ‏412 نمودار جعبه‌اي مقايسه ميزان تأثير عوامل فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره
از ديدگاه كاركنان اداره كل شهرسازي خراسان رضوي
پاسخ به سئوال سوم تحقیق
همانطور که در فصول پیشین نیز بیان شد، سئوال سوم تحقيق به صورت زير است:
رابطه خودپنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي چگونه است ؟
براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطه بين خودپنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شود. بدين منظور سئوال فوق به صورت آزمون فرض زير خواهد بود:

جهت انجام آزمون اين فرضيه از آماره آزمون ذيل بهره‌گيري مي‌شود:
(4-3)
در اين رابطه حجم نمونه و ضريب همبستگي نمونه‌اي پيرسون مي‌باشد كه با استفاده از رابطه 4-4 محاسبه مي‌گردد.
(4-4)
براين اساس پس از محاسبه براي قضاوت و تصميم‌گيري در مورد فرض صفر بايد مقدار را از جدول t- استودنت به دست آورده (مقدار مذكور باتوجه به طول نقطه متناظر با احتمال تجمعي يا صدك ام توزيع t- استودنت با درجه آزادي حاصل مي‌گردد) كه چون در تحقيق حاضر و در نظر گرفته شده از جدول t- استودنت مقدار حاصل شده و بنابراين جهت تصميم‌گيري براي رد و يا پذيرش فرض صفر مي‌توان از رابطه زير استفاده نمود:
اگر آنگاه (فرض صفر رد مي‌شود)
و يا در صورت محاسبه، مي‌توان از رابطه زير نيز استفاده نمود:
اگر آنگاه (فرض صفر رد مي‌شود)
محاسبات مربوط به آزمون ضرايب همبستگي كه براساس روابط فوق انجام شده است در جدول 4-15 گزارش مي‌گردد.
جدول ‏415 نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه خودپنداره و انضباط كاركنان
اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي
آماره
تعداد مشاهدات
ضريب همبستگي پيرسون
P-value
خودپنداره و انضباط كاركنان
78
463/0
000/0
يافته‌هاي گزارش شده در جدول فوق حاكي از آن است كه ضريب همبستگي بين خود پنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي برابر با 463/0 است كه نشان از وجود ارتباط نزديك به 50 درصدي بين اين دو متغير است، زيرا مقدار به‌دست آمده برابر با 000/0 بوده و از سطح معني‌داري آزمون () كوچكتر مي‌باشد و فرضيه‌‌ي صفر آماري رد مي‌شود. بنابراين با توجه به نتيجه آزمون مي‌توان با ضريب اطمينان 95 درصد چنين نتيجه‌گيري نمود كه به اعتقاد پاسخگويان؛
بين خودپنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي
رابطه مستقيم و معني‌داري وجود دارد.

در ادامه نمودار پراكنش خودپنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي طي شكل 4-13 تهيه شده است.

نمودار ‏413 نمودار پراكنش ميان خودپنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي
همچنين جهت بررسي ارتباط تكميلي در خصوص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، سطح تحصیلات، انضباط كاركنان، استان خراسان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط كاركنان، عوامل مؤثر بر خودپنداره، استان خراسان