پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، استان خراسان، توزیع فراوانی، انضباط كاركنان

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخگويان درآمدي بين يك‌ونيم و دو ميليون تومان دارند. همچنين در نمودار ‏45 هيستوگرام وضعيت درآمد پاسخگويان آمده است.
جدول ‏45 توزيع وضعیت درآمد پاسخگويان
وضعيت درآمد
تعداد
درصد
كمتر از يك ميليون تومان
8
10
بين يك تا يك و نيم ميليون تومان
40
51
بين يك و نيم تا دو ميليون تومان
16
21
بالاتر از دو ميليون تومان
14
18
جمع
78
100
.
نمودار ‏45 هيستوگرام وضعيت درآمد پاسخگويان

توزیع فراوانی سابقه‌کاری پاسخگويان
آخرین پرسش مشخصات عمومي پاسخگویان (کارکنان انتخاب شده از اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي) در ابزار تحقیق سابقه‌كاري بوده است. پاسخ‌های آزمودنی‌ها در جدول ‏46 گردآوری شده است. 8 درصد پاسخگویان کمتر از 5 سال، 18 درصد بین 6 تا 10 سال، 16درصد بین 11 تا 15 سال و 18درصد بين 16تا20سال و 40 درصد بیشتر از 20 سال سابقه‌کاری داشته‌اند.
جدول ‏46 توزيع سابقه‌کاری پاسخگويان
سابقه‌کاری
تعداد
درصد
کمتر از 5 سال
6
8
بین 6 تا 10 سال
14
18
بین 11 تا 15 سال
13
16
بین 16 تا 20 سال
14
18
بیشتر از 20 سال
31
40
جمع
78
100
هیستوگرام توزیع فراوانی سابقه‌کاری پاسخگویان در نمودار ‏46 تهیه شده است. این شکل نتایج جدول فوق را به شکلی گرافیکی به تصویر کشیده است.

نمودار ‏46 هیستوگرام سابقه‌کاری پاسخگويان
آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
در اين بخش پس از پرداختن به مشخصات عمومي پاسخگويان و توصيف كلي نظرات آزمودني‌ها در ارتباط با نحوه‌ي توزيع پاسخ‌هاي آنان به هر يك از سئوالات پرسشنامه، براي خلاصه كردن داده‌ها و شناخت بيشتر متغيرهاي مورد بررسي (خودپنداره و انضباط كاركنان) يافته‌هاي توصيفي مانند ميانگين، انحراف‌معيار و… طي جداول زير ارائه مي‌شود. بنابراين با ارائه جداول آمار توصيفي و هم‌چنين جداول توزيع فراواني هر يك از متغيرهاي تحقيق با نحوه تغييرات و توزيع آن‌ها بيشتر آشنا خواهيم شد. البته در هر قسمت، هيستوگرام توزيع امتيازات هر يك از متغيرهاي مورد مطالعه به همراه برازش توزيع نرمال بر آن ارائه شده است. هم‌چنين پس از بخش آمار توصيفي، نتايج به‌دست آمده، در بخش آمار استنباطي و نتيجه‌گيري و پيشنهادات مورد استنتاج‌هاي لازم قرار خواهند گرفت.
خودپنداره
همانطور كه در فصول قبلي شرح داده شد، ابتدا با انجام تحقيقات كتابخانه‌اي و مطالعات لازم ، عوامل تأثيرگذار برخودپنداره شناسايي و استخراج شد. سپس با مراجعه به خبرگان منتخب اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اين عوامل با استفاده از روش دلفي مورد سئوال قرار گرفت. در نهايت پس از استخراج عوامل اصلي، پرسشنامه مربوطه طراحي و پس از تأييد در اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي مورد سنجش قرارگرفت.
لذا در اين قسمت به بررسي پاسخ‌هاي سئوالات طراحي شده مرتبط با خودپنداره و عوامل تأثيرگذار بر آن مي‌پردازيم. خودپنداره از سه مؤلفه يا عوامل فردي، گروهي و اجتماعي تشكيل يافته است و از مجموع پاسخ‌هاي پاسخگويان به سئوالات 1 الی 49 پرسشنامه خودپنداره و براساس طيف عقيده‌سنج ليكرت با 5 گزينه کاملاً مخالف، مخالف، بي‌نظر، موافق و کاملاً موافق حاصل مي‌شود. حال با توجه به پاسخ‌هاي آزمودني‌ها به گزينه‌هاي اين سئوالات، براي هر پاسخگو يك امتياز به دست مي‌آيد (در واقع امتياز حاصله، نمره‌اي است كه پاسخگو به میزان تأثیر عوامل فردي، گروهي و اجتماعي بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي داده است). در ادامه ديدگاه‌ها يا نتايج پاسخ آزمودني‌ها به هر عامل مربوط به اين متغير آورده شده است.
عامل فردي خودپنداره
جهت محاسبه امتيازات پاسخگویان نسبت به میزان تأثیر عامل فردي بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، از مقياس عقيده ‌سنج ليكرت بهره‌گيري شده و با در نظر گرفتن امتيازات 1 الي 5 به ترتيب براي گزينه‌هاي كاملاً مخالف تا كاملاً موافق و هم چنين 21 شاخص تشكيل‌دهنده اين عامل، مي‌توان براي هر پاسخگو امتيازي در بازه 21 تا 105 به دست آورد. در اين‌جا بايد به اين نكته اشاره كرد كه بهتر است بازه امتيازات تمامي عوامل تحقيق يكسان گردد. بدين منظور بازه امتيازات كليه عوامل اين تحقيق به يك بازه صفر تا صد انتقال مي‌يابد، كه اين امر با استفاده از رابطه ذيل به راحتي قابل امكان است:
(1-4)
كه در اين رابطه تعداد سئوالات عاملام مي‌باشد. هم چنين اگر امتياز هر يك از اين سئوال با نماد مشخص گردد، بنابراين امتياز عاملام براساس مقياس عقيده‌سنج ليكرت مي‌باشد، كه در بازه‌هاي مختلفي است؛ مثلاً براي میزان تأثیر عامل فردي بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، همان طوركه بيان شد در بازه 21 تا 105 است. و نهايتاً امتياز عاملام است كه امتياز آن متغير را به يك بازه صفر تا صد انتقال مي‌دهد و زماني حداقل مقدار خود يعني صفر را كسب مي‌نمايد كه پاسخگو تمامي سئوالات عامل را با گزينه‌هاي كاملاً مخالف مشخص كرده باشد و اگر پاسخگو در تمامي سئوالات گزينه‌هاي كاملاً موافق را انتخاب كرده باشد، حداكثر امتياز يعني مقدار 100 را اختيار خواهد كرد. در جدول ‏47 آماره‌هاي توصيفي میزان تأثير عامل فردي برخودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي ، محاسبه و گزارش گرديده است.
جدول ‏47 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل فردي بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي
متغير
تعداد
ميانگين
حداقل امتياز
حداكثر امتياز
انحراف معيار
عامل فردي
78
1/65
42
90
64/8
نتايج اين جدول حاكي از آن است كه ميانگين امتياز نظرات 78 پاسخگوي انتخاب شده از كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، در خصوص ميزان تأثير عامل فردي خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي برابر با 1/65 از سقف 100 امتياز است و پراكندگي نظرات اين افراد برابر با 64/8 مي‌باشد. هم چنين در بين 78 امتياز مكتسبه براي عامل فردي، كم‌ترين امتياز مشاهده شده برابر با 42 و بيش‌ترين امتياز برابر با 90 است.
البته براساس بازه بكار گرفته شده در امتيازات اين متغير، مي‌توان حد متوسط امتيازات را مقدار 50 در نظر گرفت و بنابراين همان طور كه مشاهده مي‌شود متوسط امتيازات كسب‌شده از حد متوسط بالاتر بوده است. هيستوگرام رسم شده در شكل 4-7 كه برآن منحني نرمال برازش شده است، نحوه توزيع امتيازات حاصل از اين متغير را به خوبي نشان مي‌دهد.

نمودار ‏47 نمودار هیستوگرام میزان تأثير عامل فردي بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي
عامل گروهي يا سازماني
در ادامه اين بخش به توصيف و ارزيابي سئوالات مربوط میزان تأثیر عامل گروهي يا سازماني بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، مي‌پردازيم. اين بعد از مجموع پاسخ‌هاي پاسخگويان به سئوالات 22 الي 33 پرسشنامه خودپنداره حاصل مي‌شود. حال مانند قسمت قبل، متغير میزان تأثیر عامل گروهي يا سازماني خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، كمي مي‌شود تا بتوان به شكل مطلوب‌تري اين متغير را توصيف نموده و استخراج نتايج از آن واضح‌تر و راحت‌تر صورت پذيرد. در شاخص‌هاي توصيفي اين متغير محاسبه و گزارش شده است.
جدول ‏48 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل گروهي يا سازماني خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي
متغير
تعداد
ميانگين
حداقل امتياز
حداكثر امتياز
انحراف معيار
عامل گروهي يا سازماني
78
1/71
10
92
52/12
نتايج اين جدول حاكي از آن است كه ميانگين امتياز نظرات 78 پاسخگوي انتخاب شده از كاركنان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، در خصوص ميزان تأثير عامل گروهي يا سازماني بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي برابر با 1/71 از سقف 100 امتياز است و پراكندگي نظرات اين افراد برابر با 52/12 مي‌باشد؛ كم‌ترين امتياز مشاهده شده برابر با 10 و بيش‌ترين امتياز برابر با 92 است. از اين نتايج مي‌توان دريافت كه ميانگين امتيازات بدست آمده براي اين متغير از حد متوسط (عدد 50) بالاتر است كه نشان از بالابودن بودن ميزان تأثير عامل گروهي يا سازماني بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي دارد. هيستوگرام رسم شده در نمودار ‏48 كه برآن منحني نرمال برازش شده است، نحوه توزيع امتيازات حاصل از اين متغير را به خوبي نشان مي‌دهد.

نمودار ‏48 نمودار هیستوگرام میزان تأثير عامل گروهي يا سازماني بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي
عامل اجتماعي
در اين بخش به توصيف و ارزيابي سئوالات مربوط میزان تأثیر عامل اجتماعي بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، پرداخته مي‌شود. اين بعد از مجموع پاسخ‌هاي پاسخگويان به سئوالات 34 الي 49 پرسشنامه‌ي خودپنداره حاصل مي‌شود. حال مانند بخش‌هاي پيشين، متغير میزان تأثیر عامل اجتماعي بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، كمي مي‌شود تا در نتيجه مقياس‌سازي يك متغير كمّي فاصله‌اي در فاصله صفر تا صد براي سهولت تحليل‌ها بدست آيد.
در 4-9 شاخص‌هاي توصيفي اين متغير محاسبه و گزارش گرديده است.
جدول ‏49 شاخص‌های توصیفی میزان تأثير عامل اجتماعي بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي
متغير
تعداد
ميانگين
حداقل امتياز
حداكثر امتياز
انحراف معيار
عامل اجتماعي
78
5/69
42
95
95/10

با توجه به نتايج جدول مي‌توان دريافت ميانگين امتياز نظرات پاسخگويان، در خصوص میزان تأثير عامل اجتماعي بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي برابر با 5/69 از سقف 100 امتياز است و پراكندگي نظرات اين افراد برابر با 95/10 مي‌باشد همچنين كم‌ترين امتياز مشاهده شده برابر با 42 و بيش‌ترين امتياز برابر با 95 است كه بين مي‌دارد هيچ يك از پاسخگويان همه‌ي سوالات را با گزينه‌ي كاملاً مخالف يا كاملاً موافق را انتخاب نكرده‌اند. همچنين چون ميانگين امتيازات بدست آمده براي اين متغير از حد متوسط (عدد 50) بالاتر است بالابودن بودن میزان تأثير عامل اجتماعي بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي را نشان مي‌دهد. در ادامه هيستوگرام نحوه‌‌ي توزيع امتيازات اين متغير، در نمودار ‏49 تهيه شده است.

نمودار ‏49 نمودار هیستوگرام میزان تأثير عامل اجتماعي بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي
مقایسه‌ی عوامل خودپنداره
در اين قسمت به مقايسه توصيفي ميزان تأثير عوامل سه‌گانه فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي پرداخته مي‌شود. در واقع در ميزان تأثير عوامل سه‌گانه فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره كاركنان، با يكديگر مقايسه و نشان داده مي‌شود كدام یک از عوامل‌ از نظر توصيفي بيشترين تأثيرگذاري را بر خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي دارند. بدين منظور خلاصه شاخص‌هاي توصيفي كه حاصل گرديده، در جدول 4-10 سرجمع و ارائه گرديده‌اند.
جدول ‏410 مقايسه شاخص‌هاي توصیفی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه فردي، گروهي يا سازماني و اجتماعي بر خودپنداره كاركنان
متغيرها
تعداد
ميانگين
حداقل امتياز
حداكثر امتياز
انحراف معيار
عامل فردي
78
1/65
42
90
64/8
عامل گروهي يا سازماني
78
1/71
10
92
52/12
عامل اجتماعي
78
5/69
42
95
95/10
خودپنداره
78
1/68
44
88
60/8
همان گونه كه از جدول 4-10 برمي‌آيد؛ ميانگين امتيازات حاصله براي مجموع عوامل يا خوپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي 1/68 با انحراف معيار 60/8 مي‌‌باشد. كمترين و بيشترين امتياز براي آن تحقيق به ترتيب 44 و 88 به‌دست آمده است.
همچنين مقايسه تأثير عوامل سه‌گانه نشان می‌دهد ميزان تأثير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، سطح تحصیلات، انضباط كاركنان، استان خراسان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط كاركنان، عوامل مؤثر بر خودپنداره، استان خراسان