پایان نامه با واژگان کلیدی خلیج فارس، قاچاق کالا، وانت بارها، شهرهای مرزی

دانلود پایان نامه ارشد

تجاری زمانی قاچاق تلقی می گردد که در نقاط غیر مجاز در حال تخلیه باشد .
➢ فاصله نزدیک کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ازجمله دبی، بندر خَصَب، عمان، کویت، قطر، بحرین به سواحل استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان.
➢ وجود بندرآزاد تجاری جبل العلی در دُبی که بزرگترین بندرآزاد منطقه بوده و در حال حاضر صدور مجدد کالا به ایران و سایر کشورهای همسایه از این بندر صورت می گیرد .
➢ نقش شرکتهای تجاری ایرانی مستقر در دبی با توجه به نوع و چگونگی فعالیت این شرکتها.
➢ کافی نبودن کنترل انتظامی شناورهای(صیادی، تجاری، مسافری،تفریحی) درآبهای داخلی و دریای سرزمینی از سوی سازمانهای ذیربط (مانند شیلات،سازمان بنادر وکشتیرانی و… ).
➢ امکان اجازه پهلوگیری شناورهای فاقد مدارک دریانوردی دربنادرکشورهای عربی حوزه خلیج فارس بویژه اسکله بندر خصب متعلق به کشور عمان که این بندر صرفاً محل تخلیه و بارگیری کالای قاچاق به کشور ما می باشد.
➢ کافی نبودن اقدامات کنترلی یگان دریابانی ناجا بعلت کمبود تجهیزات .
➢ عدم کنترل مناسب از سوی حراست شیلات در مورد فعالیت و تردد شناورهای صیادی به علت کمبود امکانات .
➢ نحوه تردد قایقهای مسافری به جزایر ایرانی و ضعف کنترل مناسب از سوی ارگانهای ذی ربط.
➢ وجود مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار و نحوه و چگونگی ورود و خروج کالا از این مناطق(کلیه کالاهای وارده به این سه منطقه از طریق بندر جبل العلی وارد می گردد).
➢ وضعیت سواحل استانهای جنوبی کشورکه امکان پهلوگیری و تخلیه و بارگیری شناورها را میسر می سازد.
➢ وجود خورهای متعدد قابل تردد برای شناورها در سواحل جنوبی کشور.
➢ وضعیت استقرار و چگونگی فعالیت دفاتر گمرکی .
➢ وجود سکنه مرزی و بیکاری در مرزهای آبی .
➢ ضعف اقدامات کنترلی پاسگاه های ساحلی به علت کمبود تجهیزات .
➢ وجود اسکله های متعدد اختصاصی . (محمودی، 1388، ص87).

2-3-8-1-1- شگردهای ورود و خروج کالا از مرزهای دریایی
حمل کالای قاچاق دردریا توسط شناورهای سبک، نیمه سنگین و سنگین صورت می گیرد که می توان اهم آن را به شرح ذیل مورد بررسی قرار داد.
1- ورود کالا
1/1- انتقال کالا توسط قایقهای تندروکه این قایقها معمولاًَ به صورت گروهی حرکت و از بندرخصب بارگیری وکالای قاچاق را درسواحل استان هرمزگان حد فاصل بندر لنگه تا بندر جاسک بویژه در شرق و غرب بندرعباس تخلیه می نمایند .
2/ 1- ورود کالای قاچاق توسط شناورهای صیادی که با مجوز صید به دریا عزیمت نموده اند .
3/ 1- ورود کالای قاچاق توسط شناورهای تجاری(موتور لنج) که محل بارگیری این موتور لنج ها در بنادر دبی، رأس الخیمه، شارجه، فُجیره، خورفکان صورت می گیرد و مقصد آنها دفاتر گمرکی در استانهای جنوبی می باشد.که این موتور لنج ها با دو یا سه مانیفست حرکت و در مسیر قبل از رسیدن به مقصد بخش قابل توجهی از کالای خود را تخلیه می نمایند و حتی در بعضی مواقع کل کالا را تخلیه و با مانیفست خالی به دفاتر گمرک مراجعه می نمایند.
4/ 1- ورود کالای قاچاق با شناورهای سنگین که جهت تخلیه و بارگیری کالای تجاری به گمرکات تجاری مراجعه می نمایند، در مدت توقف در لنگرگاه ها شناورهای تندرو از تاریکی شب و غفلت مأمورین استفاده به این شناور نزدیک و درکنار آنها پهلو گرفته وکالاهای مختلف حتی کالای ممنوعه بویژه مشروبات الکلی را تحویل و قاچاق می نمایند .
5/ 1- ورودکالای قاچاق در پوشش بار ملوانی، ته لنجی و کالای مربوط به تعاونی مرزنشینان توسط موتور لنجهای تجاری .
6/ 1- ورودکالای قاچاق از مناطق آزاد قشم وکیش توسط قایقهای تندروکه روزانه تعداد زیادی قایق از مناطق آزاد قشم مبادرت به بارگیری کالا نموده و سپس درسواحل غربی بندرعباس تخلیه می نمایند
7/ 1- وجود جاسازیهای پیچیده درشناورهای نیمه سنگین ازجمله؛ دوبه، یدک کش، بارج که به کشورهای عربی خلیج فارس سفر و از آن طریق مبادرت به ورود کالای قاچاق می نمایند.
2- خروج کالای قاچاق
1/2- خروج احشام توسط قایق های تندرو از مبادی غیر رسمی در استان هرمزگان و موتور لنج در استان های بوشهر و خوزستان .
2/2- قاچاق انسان توسط موتور لنج تجاری و صیادی از طریق سواحل استانهای خوزستان و بوشهر به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کویت، بحرین و قطر .
3/2- خروج غیر قانونی فرآورده های شیلاتی از مرزهای آبی کشور توسط موتور لنج های صیادی که با مجوز شیلات جهت صید ماهی به دریا عزیمت نموده اند .
4/2- خروج پنهانی و غیر مجاز فرآورده های نفتی توسط موتور لنج های صیادی ، تجاری و نیمه سنگین با جاسازی منابع و انتقال به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس .
5/2- خروج بعضی از محصولات کشاورزی از جمله زعفران، اموال تاریخی و فرهنگی و پرندگان شکاری از مرزهای آبی کشور با استفاده از شناورها اعم از قایقهای تندرو و موتور لنج در جاسازیهای پیچیده به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس . (همان، صص88-90)
2-3-8-2- مرزهای خشکی
گستردگی قاچاق باعث گردیده که ورود وخروج کالای قاچاق از اکثر مرزهای زمینی با توجه به وضعیت موجود به شیوه های مختلف وارد یا خارج گردد به مهمترین عللی که بستر قاچاق کالا را در مرزهای زمینی فراهم نموده است می توان به شرح ذیل اشاره نمود.
➢ وضعیت جغرافیای وگستردگی بسیار زیاد مرزها که ترددهای غیر مجاز و تجاوزات مرزی به راحتی می تواند صورت گیرد.
➢ عدم وجود امکانات حفاظت فیزیکی در معابر ورودی وخروجی جهت کنترلهای انتظامی.
➢ وضعیت سکنه مرزی از نظر معیشتی، قومیت، اجتماعی و ارتباطات فامیلی با ساکنان مرزی کشورهای همسایه.
➢ وجود معابر قابل تردد درکنار بازارچه های مرزی.
➢ نبود مناطق ممنوعه مرزی وقوانین کارآمد جهت کنترل ضابطه مند مرزها.
➢ عدم ثبات و حاکمیت در بعضی از کشورهای همسایه.
➢ حمایت از قاچاق به صورت کوله باری توسط بعضی از افراد ذی نفوذ محلی برای رفع بیکاری.
➢ صدور احکام برائت و عدم وحدت رویه اکثر محاکم قضایی در شهرهای مرزی.
➢ همکاری بعضی از مرزبانان متقابل کشورهای همسایه از عوامل قاچاق در مرز.
شایان ذکراست عوامل قاچاق در مرزهای غیرمجازخشکی معمولا ًتوسط وانت بارهای تندرو و شاسی بلند، موتورسیکلت، دوّاب(اسب وقاطر)،کوله باری توسط افراد مبادرت به ورود وخروج کالای قاچاق می نمایند. (همان، ص91).
2-3-9- انتقال، نگهداری و توزیع کالای قاچاق
2-3-9-1- انتقال کالای قاچاق از خارج به داخل کشور
در حال حاضر مهم ترین مبادی تهیه کالای قاچاق ورودی به کشور، بنادرامارت، بندر خصب متعلق به عمان، منطقه کرد نشین عراق، ترکیه و شهرهای مرزی کشور افغانستان است که با شیوه های زیر از 13 استان مرزی به داخل کشور ما وارد می شوند:
1- با شناورهای سنگین در پوشش بارهای تجاری، محموله های صیادی، تعاونی مرز نشینان، مناطق آزاد، کالاهای ملوانی و بعضاً با استفاده از یک یا چند مانیفست33 (فهرست کل بار) به شهرهای ساحلی جنوب به ویژه استان بوشهر، از مبادی گمرکی و تخلیه درخورهای غیر مجاز .
2- با استفاده از انواع قایق های تندرو و معروف به قایق های گله ای و تخلیه در طول سواحل استان هرمزگان، به ویژه بندرعباس، میناب، قشم، و مناطق آزاد .
3- با استفاده از وسایط نقلیة سنگین در پوشش بارهای تجاری از مبادی گمرکات مستقر در مرزهای زمینی و به ندرت از مرزهای غیر گمرکی .
4- با استفاده از وانت بارهای تندرو ، موتورسیکلت، چهارپایان، افراد پیاده و دوّاب از جاده های کوهستانی و صعب العبور و بیراهه های مرزی .
5- با استفاده از واردات به روش ورود موقت یا از طریق صادر نکردن محصولات تولیدی (که می باید صادر می شده ) یا صدور نوع ارزان قیمت آن .
6- با استفاده از وسایط نقلیه سنگین در پوشش محموله های ترانزیتی خارجی .
7- با استفاده از اعطای معافیت های گمرکی به وارد کنندگان کشورهای آسیای میانه و واردات کالاهای کشورهای اروپایی از این طریق به منظور پرداخت حقوق و عوارض کمتر .
8- با استفاده از مجوز واردات مواد اولیه و قطعات یدکی منفصلة و ورود کالای ساخته شده در این پوشش
9- با اظهار خلاف در ترخیص کالا با حقوق و عوارض کمتر .
10- با استفاده از هواپیما در پوشش بارهای تجاری توسط برخی کارکنان هواپیمایی و بارهای دیپلماتیک و همراه مسافران خارجی و مناطق آزاد از گمرکات مستقر در فرودگاه ها .
11- از طریق ته لنجی که فعلاً به صورت عرف درآمده و موجب شده تا از طریق استان های ساحلی جنوب روزانه صدها تن کالای ناشناخته و در بسته و مستعمل با اغماض مسئولان محلی به کشور وارد شود .
12- ترخیص کالاهای تجاری تحت پوشش مسافر از مناطق آزاد و گذرهای مرزی .
13-ترخیص کالاهای تجاری دربازارچه های مرزی تحت عنوان تعاونی مرز نشینی.(سیف، 1387، ص77)
2-3-9-2- حمل و نقل کالای قاچاق به شهرهای داخلی
در این بخش از فرایند قاچاق مهم ترین نقش بر عهدة رانندگان شرکت های باربری و مسافربری است که با شیوه های زیر نسبت به جا به جایی کالاهای قاچاق از شهرهای مرزی به شهرهای بزرگ داخلی ازجمله تهران اقدام می نمایند .
1) با وسایط نقلیة سنگین در پوشش بارهای تجاری و با استفاده از اسناد جعلی، اصلی وتکراری گمرکی.
2) با وسایط نقلیة سنگین در پوشش کالاهای ترانزیتی34،برداشتن یا تعویض این کالاها درطول مسیر
3) با وسایط نقلیة سنگین در پوشش بارهای پلمپ شدة دولتی ، نظامی یا اسناد طبقه بندی شده .
4) با وسایط نقلیة سبک و سنگین به صورت زیر باری و انواع جاسازی بسیار پیچیده و پیشرفته .
5) وانت بارهای تندرو (معروف به وانت های شوتی) از جاده ها و بیراهه های استانی .
6) با استفاده از اتوبوس های مسافربری و توسط افراد چتر باز و کوله باری . (همان، ص78)
2-3-9-3- نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق
معمولاً حدود80 تا 90درصدکالاها به طرف شهرهای بزرگ سرازیر و درانبارهای اطراف شهرها، باغات و مکان های متروکه تخلیه و نگهداری می شود، تا با ادارة تقاضای آن کالاها برای جلوگیری ازکاهش قیمت ها به صورت خرده بار وارد مرحلة فروش در مراکز تجاری و بازارها شود . در این بخش از فرایند قاچاق،که صاحبان انبارها بیشترین نقش را دارند، بیشتر کالاهای موضوع درآمد دولت که به صورت قاچاق وارد شده با همان نوع کالاها که به صورت قانونی وارد شده مخلوط می شود و تمیز دادن آنها از هم بسیار مشکل و برخورد با آنها معمولاً تبعات منفی اقتصادی- اجتماعی نیز به همراه دارد.
در نتیجه همان طور که ملاحظه شد، از هر دو حیث مبادی و شیوه ها با تنوع بسیار زیادی رو به رو هستیم که نظارت کامل بر آن را تقریبا غیر ممکن می سازد. وجود مرزهای گستردة زمینی و دریایی با همسایگان متنوع از نظر اقتصادی و سیاسی، که بعضاً حساسیت ویژة ما را در مقابله با قاچاق کالا نیز ندارند، شیوه های قاچاق کالا نیز کار مقابله را دشوار می نماید، زیرا غیر از شیوه های متنوع غیرقانونی، شیوه های قانونی مانند؛ ورود موقت، کالای همراه مسافر، کالای وارد شده از طریق تعاونی های مرزنشینان، و نیز کالاهای وارد شده از طریق گذر مرزی همه شیوه هایی اند که به ظاهر قانونی عمل می کنند ولی هیچ تفاوتی از لحاظ تأثیرات با قاچاق کالا برای اقتصاد کشور و خزانة دولت ندارد.(همان، ص79)
2-3-10- شکل گیری قاچاق کالای ورودی
هیچ کالایی ذاتاً قاچاق نیست بلکه قاچاق فعل، رفتار وعمل انسان است و هیچگونه رابطه ای با ماهیت کالا ندارد. یعنی انسان متجاوزگر” قاچاق” می کند و از طرفی قاچاق نوعی تجارت(غیر رسمی) است زیر ا یک بازرگان برای ورود و توزیع کالا به داخل کشور اقداماتی را انجام می دهدکه این اقدامات به نوع دیگری از سوی قاچاقچی نیز باید انجام گیرد. (محمودی، 1388، ص95)
2-3-10-1-کشورهای مبدأ
با توجه به نوع کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می گردد درصد بالای از این کالاها ساخت کشورهای جنوب آسیای شرقی از جمله؛کره، تایوان، تایلند، چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور و… می باشند. این نوع کالاها پس از خریداری توسط تجار از طریق دریا عمدتاً به بندر «جبل العلی» در امارات متحده عربی(دبی) انتقال و سپس از طریق بنادر دبی، شارجه، عمان، رأس الخیمه، خصب، خورفکان،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، مناطق آزاد تجاری، صادرات صنعتی، فرصتهای شغلی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، خلیج فارس، تولیدات صنعتی، فرآورده های نفتی