پایان نامه با واژگان کلیدی حوزه نفوذ، کمیته امداد، امام خمینی، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

مانند کارآموزان مشاغل حرفه آموزی یا گروه زنان بی سرپرست در درون این شبکه ها احصاء نمود که به اشکال مختلف و در سطوح گوناگون با یکدیگر ارتباط داشته و در عمل شبکههای انسانی بزرگی را بوجود میآورند.
ثانیا رفتارهای حمایت گرانه می تواند به منزله یکی از موضوعات قابل توجه براي سایر شبكه هاي اجتماعي محسوب شود . برای نمونه ایجاد انواع گروه های حامی حقوق بشری نظیر مبارزه با فقر یا کمک به بیماران صعب العلاج به صورت خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر مفاهیم حمایتگری قرار دارند . اين شبكه ها در درون خود پايهاي براي انسجام اجتماعي به وجود مي آورند و تبادل منابع و اطلاعات را آسان مي كنند.(الياسي، ، 1390 : 39)
در واقع رفتارهای حمایت گرانه این ظرفیت را دارد تا به عنوان يك عنصر كانونی در فعاليت هاي اجتماعی عمل نماید و از این منظر موجب ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی حتی در جوامع دور دست گردد . این موضوع محدود به قشر خاصی از اجتماع نمی باشد . برای نمونه نخبگان و اندیشمندان ، خبرنگاران یا اصحاب جراید که به اشکال مختلف در جریان رفتارهای حمایت گرانه قرار می گیرند و شاهد کمک رسانی به محرومین پیرامون خود می باشند نیز تحت تاثیر قرار می گیرند .
با این تعبیر رفتارهای حمایت گرانه هم به دلیل گستردگی و شمولیت اجتماعی(که طیف وسیعی از خیرین ، نیازمندان ، تا شبکه های حمایتی و سازمان های متولی امور حمایتی را دربرمیگیرد) و هم به دلیل موضوع انسانی کمک به افراد در جامعه می تواند بخش مهمی از افکار عمومی جوامع را به خود معطوف سازد و باعث تحقق و شکل گیری حوزه نفوذ اجتماعی گردد.
در نتیجه طراحی ، برنامهریزی و اقدام به رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها می تواند موجب تقویت حوزه نفوذ اجتماعی درجوامع کمک گیرنده گردد. بررسی گزارشات حمایتی کمیته امداد امام(ره) درکشورهایی مانند تاجیکستان، عراق، کومور، افغانستان که این نهاد دفتر رسمی حمایتی در آن ها دارد ، حکایت از این مطلب دارد.
برای تبیین جایگاه رفتارهای حمایتگرانه بر حوزه نفوذ اجتماعی میتوان به موضع گیری سازمان های رقیب یا معارض در عرصه بین المللی و یا نهادهای مخالف جمهوری اسلامی ایران در خصوص فعالیت های حمایتگرانه اشاره نمود . برای مثال اندیشکده امریکن اینترپرایز97 در تازه‌ترین جریان سازی خود علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره مینماید که فعالیت های انسان دوستانه کمیته امداد امام خمینیره در کشورهایی مثل افغانستان موجب نفوذ اجتماعی این کشور گردیده است . در این گزارش ضمن بررسی راه های تقویت اشغال افغانستان توسط آمریکا آمده است: “نیروهای اطلاعاتی و نظامی آمریکا بر قدرت سخت ایران تمرکز کرده‌اند و به ندرت درباره قدرت نرم ایران در افغانستان سخن می‌گویند. قدرتی که هماهنگ سازی آن عمدتاً از طریق کمیته امداد ]امام[ خمینی صورت می پذیرد”.(همان) نکته جالب توجه آنکه این موسسه به نقش ویژه کمیته امداد امام خمینیره در میان انواع سازمان های فعال بین المللی اذعان کرده است.”در میان تمام سازمان هایی]ایرانی[ که در افغانستان فعالیت می‌کنند ، نقش کمیته امداد امام خمینی از همه برجسته تر است.(مرادی ، همان : 27)
از سوی دیگر موضوع نقش رفتارهای حمایت گرانه در تقویت حوزه نفوذ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران یکی از مقولات مهم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر ابعاد نظری میتواند از حیث میدانی نیز مورد برررسی قرار گیرد . برای سنجش عملیاتی موضوع ، سئوالی با این مضمون در پرسشنامه گنجانده شده است .(جدول نمودارآماری شماره شش)

مطابق یافتههای پرسشنامه 49% مخاطبین معتقدند رفتارهای حمایت گرانه تاثیر زیادی در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشورها دارد ، 26% مخاطبین معتقدند رفتارهای حمایت گرانه تاثیر خیلی زیادی در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشورها دارد و 23% مخاطبین معتقدند رفتارهای حمایت گرانه تاحدودی در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشورها دارد و 2.5% مخاطبین معتقدند رفتارهای حمایت گرانه اصلا تاثیری در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشورها ندارد. با توجه به میزان بالای نظر مخاطبین مبنی بر تاثیر رفتارهای حمایت گرانه در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشور ها یعنی حدود 75%(49% زیاد+26% خیلی زیاد) بنظر می رسد از نظر مخاطبین توجه به رفتارهای حمایت گرانه نقش مهمی در جهت ایجاد حوزه نفوذ اجتماعی در سایر کشورها دارد.
در بررسی تحلیلی موضوع میتوان گفت باتوجه به میزان بالای شناخت پاسخدهندگان یعنی حدود 90% (بر اساس پاسخ مخاطبین به سئوال یک پرسشنامه) و همچنین از آنجایی که اکثر جامعه آماری پرسشنامه از میان کارشناسان و دست اندرکاران سیاست خارجی انتخاب شدهاند که بعضا شاهد فعالیتها و عملکرد رفتارهای حمایتگرانه در خارج از کشور بودهاند لذا نتیجه آراء میتواند شاخصی نسبی برای تبیین میزان اثرگذاری رفتارهای حمایتگرانه بر حوزه نفوذ اجتماعی بشمار آید.
از منظر جامعه هدف
برای تبیین مصداقی نقش رفتارهای حمایت گرانه در تقویت حوزه نفوذ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران میتوان به نقش اقدامات و برنامههای بشردوستانه کمیته امداد امام خمینی(ره) در کشور فقرزده آفریقایی کومور اشاره نمود که ضمن تاسیس دفتر رسمی به ارائه انواع خدمات خیرخواهانه در اشکال مختلف نظیر ایجاد کارگاههای آموزشی پرداخته است .
جهت درک نسبت رفتارهای حمایتگرانه با میزان نفوذ اجتماعی در کشور کومور میتوان به بررسیهای میدانی انجام شده در قالب نظرسنجی علمی اشاره نمود که از طریق تهیه و تدوین پرسشنامهای با عنوان”بررسی تاثیرات فعالیتهای دفتر کمیته امداد امام خمینی(ره) کومور؛ از دیدگاه جامعه کومور” توسط این نهاد حمایتی در دو مقطع زمانی 1388 و 1392 به صورت مجزا انجام شده است. در یکی از پرسشهای بعمل آمده از مخاطبین این سئوال مطرح گردیده است که” دیدگاه کلی شما نسبت به تعامل و ارتباط کشور خود با جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟ “(موصلی ، همان : 63)
پرسش مذکور از آنجا که به موضوع توسعه تعاملات جمهوری اسلامی ایران در سایر جوامع توجه دارد ، ارتباط نزدیکی با فرضیه اصلی رساله حاضر پیدا میکند . بعلاوه این پرسش امکانی برای شناخت دیدگاه جامعه کومور در خصوص رابطه با جمهوری اسلامی ایران بوجود میآورد .(موصلی ، همان : 39)
از سوی دیگر با توجه به تمرکز پرسشنامه که حول رفتارهای حمایتگرانه طراحی گردیده است ، طبیعتا مخاطبین بر حسب نوع نگرش و برداشت خود نسبت به تاثیرات حمایتگری در کومور به پرسش مذکور پاسخ می دهند .
دیدگاه کلی شما نسبت به تعامل و ارتباط کشور خود با جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟(88-86)
ردیف
گزینه ها
فراوانی
درصد
1
وجود ارتباط بین دو کشور بسیار مفید بوده و به نفع دو کشور است و ضرورت دارد هرچه بیشتر توسعه یابد
177
70/2
2
ارتباط دوکشور صرفا به میزان اندکی می تواند بر بهبود وضعیت کومور تاثیر داشته باشد
45
17/9
3
ارتباط و تعامل دو کشور عملا هیچگونه تاثیر مثبتی ندارد
6
2/4
4
ارتباط و نزدیکی دو کشور نه تنها مثبت نبوده بلکه می تواند تاثیر منفی در سطح جامعه داشته باشد
12
4/8
5
عدم پاسخ
12
4/8
6
جمع کل
252
100
جدول شماره 15 – منبع: گزارش بررسی تاثیرات فعالیتهای دفتر کمیته امداد امام خمینی(ره) کومور،1388
در تحلیل پاسخهای بدست آمده ملاحظه می شود بیش از 70% از پرسش شوندگان وجود ارتباط بین دو کشور را بسیار مفید دانسته و برقراری تعامل با ایران را به نفع کشور خود میدانند و بر ضرورت هرچه بیشتر توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید دارند. از میان مخاطبین حدود 5% بر این باورند که ارتباط و نزدیکی دو کشور نه تنها مثبت نبوده بلکه می تواند تاثیر منفی در سطح جامعه داشته باشد.( جدول شماره 15)
نکته حائز اهمیت آنکه نظرسنجی مشابهی که در سال 1392صورت گرفته نشان می دهد دیدگاه کلی مخاطبین برای برقراری تعامل با ایران که عمدتا از طریق اعمال رفتارهای حمایتگرانه صورت گرفته ، دارای سیر صعودی بوده است و به حدود 5/71 % رسیده است. (جدول شماره16) جالب اینکه افرادی که معتقدند ارتباط دوکشور صرفا به میزان اندکی می تواند بر بهبود وضعیت کومور تاثیر داشته باشد حدود 7% کاهش یافته است.
دیدگاه کلی شما نسبت به تعامل و ارتباط کشور خود با جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟(92-86)
ردیف
گزینه ها
فراوانی
درصد
1
وجود ارتباط بین دو کشور بسیار مفید بوده و به نفع دو کشور است و ضرورت دارد هرچه بیشتر توسعه یابد
191
71/5
2
ارتباط دوکشور صرفا به میزان اندکی می تواند بر بهبود وضعیت کومور تاثیر داشته باشد
28
10/4
3
ارتباط و تعامل دو کشور عملا هیچگونه تاثیر مثبتی ندارد
10
3/7
4
ارتباط ونزدیکی دو کشور نه تنها مثبت نبوده بلکه می تواند تاثیر منفی در سطح جامعه داشته باشد
18
6/7
5
عدم پاسخ
20
7/4
6
جمع کل
267
100
جدول شماره 16 – منبع: گزارش بررسی تاثیرات فعالیتهای دفتر کمیته امداد امام خمینی(ره) کومور،1392
همچنین با مقایسه و بررسی جداول شماره 15 و 16 که مربوط به دو نظرسنجی صورت پذیرفته در سالهای 1388 و 1392 در کشور کومور می باشد ، نتایج زیر بدست میآید:
اولا اعمال رفتارهای حمایتگرانه موجب تقویت مستمر حوزه نفوذ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در جامعه کومور گردیده است. بگونهای که بیش از 71% مخاطبین نگرش مثبتی به توسعه ارتباط با ایران داشته و بر ضرورت افزایش اتباطات با ایران تاکید دارند .
ثانیا چنانچه در میان مخاطبین کوموری سه گروه موافق ، بی تفاوت و مخالف ارتباط با ایران در نظر گرفته شود ، کاهش قابل توجه (حدود 7% ) کسانی که معتقد به تاثیر اندک ارتباط دو کشور بر بهبود وضعیت کومور بودهاند( افراد بی تفاوت ) در مقابل دو گروه موافقان و مخالفان افزایش ارتباطات با ایران ، بیانگر حساستر شدن جامعه کومور نسبت به ارتباط با ایران است.
ثالثا با توجه به انواع تعاملات و تلاشها از سوی رقبا و معارضین جمهوری اسلامی ایران در کومور ، به نظر می رسد استمرار و تقویت رفتارهای حمایتگرانه میتواند شیوه مناسبی در جهت گسترش ارتباطات جمهوری اسلامی ایران در جامعه کومور محسوب گردد.

فصل ششم: نظرسنـجی رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه تعاملات برون مرزی
افکارسنجی و نظرسنجی یكی از معمول ترین شیوه های سنجش افکار، دیدگاه ها و نظرات مخاطبین است که با بهره گیری از فنون ، ابزارها ، روش ها و تکنیک‌های رایج در پژوهش های علوم انسانی و در چارچوب‌ علومی مانند آمار و مدیریت استفاده می شود. در واقع هدف اصلی از بکارگیری نظرسنجی ، سنجش ذهنیتها ، درک گرایشات ، افکار و نظرات مردم ، کارکنان یک سازمان و یا گروه خاصی از یک اجتماع است.
ویژگی اصلی این شیوه ، علمی بودن و قابل اعتماد بودن نظرسنجی جهت فهم ، توصیف و تبیین مسائل می باشد. بگونهای که صحت و سلامت آن از طریق علم آمار و علوم اجتماعی تایید شده و امکان تکرار و بررسی و مقایسه نتایج وجود دارد . با این فرض نظرسنجی علاوه بر اینکه شیوهای برای شناخت و درک موضوعات مختلف می باشد ، بلکه میتواند معیاری قابل قبول جهت سنجش نتایج پژوهشها بوده و شاخصی برای تایید نهایی یا رد یک فرضیه محسوب شود .
در این پژوهش ، نظرسنجی صورت گرفته در حوزه رفتارهای حمایتگرانه بیشتر جنبه مقایسهای داشته و با هدف بررسی و مقایسه یافته ها و دستاوردهای پژوهش با نتایج نظرسنجی و تایید نهایی فرضیات اصلی و فرعی پژوهش طراحی گردیده است .
مزایای افکارسنجی رفتارهای حمایت گرانه برون مرزی
بطور کلی نظرسنجی دارای یک سری مزایا و محاسن عمومی میباشد که اهم آنها عبارتند از :
اطمینان و دقت علمی: در افکارسنجی و نظرسنجی از اصول و قواعد تخصصی علمی پیروی می شود و رعایت کلیه ملاحظات فنی و تخصصی در تمامی مراحل آن ضروری است. لذا این فعالیت ها بایستی کاملاً بر اساس اصول پذیرفته شده ، تخصصی و دانشگاهی صورت پذیرد. شاخص اصلی دقت در نظرسنجی مقایسه آن با امر واقع و بیرونی است. به عبارتی بهترین ملاک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امام خمینی، امام خمینی(ره)، جهان اسلام، انقلاب اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ضریب همبستگی، جامعه آماری، فرهنگ و ارتباطات، وزارت امور خارجه