پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه دانش

دانلود پایان نامه ارشد

ارزيابي اقتصادي، معرفي نرم افزار کامفار، انرژي خورشيدي و گاز طبيعي تشکيل شده است و قسمت دوم که پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور را بررسي کرد.

مقدمه
تحقيق عبارت از مجموعه فعاليتهاي منظمي است كه هدف آن كشف حقيقت يا رسيدن از علم اندك به علم و آگاهي بيشتر است و روشهاي تحقيق ابزارها و شيوه هاي دستيابي به واقعياتمي باشند. اين روشها بسته به موضوع و هدف تحقيق متعدد بوده و شامل تحقيقات زمينه يابي، مصاحبهاي، پرسشنامه اي، مشاهده اي، همبستگي، تاريخي، تحليل محتوا، آزمايش و…. مي باشد و هر روشي ابزارها و تكنيك هاي خاص خود را دارد(دلاور، 1384). در هر تحقيقي تلاش بر اين است كه مناسبترين روش ممكن انتخاب گردد و آن، روشي است كه دقيق تر و قابل اعتمادتر از روشهاي ديگر قوانين واقعيت را كشف و تبيين نمايد.
هدف اين فصل، ارائه بخش تفصيلي طرح تحقيق است كه در فصل اول، آمده است. در اين فصل ابتدا با توجه به هدف تحقيق ونحوة جمع آوري داده‌ها، نوع و روش تحقيق تعيين مي‌شود، سپس جامعه آماري، و حجم نمونه در چارچوب مورد نياز مشخص مي‌شود. در پايان ابزار و نحوه جمع آوري داده‌ها و روش تجزيه و تحليل داده‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
3-1- روش تحقيق
به طور كلي روش هاي تحقيق را مي توان با توجه به دو ملاك الف) هدف تحقيق) نحوه گردآوري داده ها، تقسيم بندي كرد (سرمد، 1377، ص104-78).
الف) دسته بندي تحقيقات بر حسب هدف
تحقيقات علمي بر اساس هدف تحقيق به سه دسته تقسيم مي شود:
1. تحقيق بنيادي: که هدف آن تبيين روابط بين پديده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در يک زمينه خاص است.
2. تحقيق کاربردي: که در پي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است.
3. تحقيق و توسعه: فرايندي است که به منظور تدوين و تشخيص مناسب بودن يک فرآورده آموزشي (روشها و برنامه‌هاي درسي) انجام مي‌شود و هدف آن تدوين يا تهيه برنامه‌ها و امثال آن است، به طوري که ابتدا موقعيت نامعين خاصي مشخص شده و بر اساس يافته‌هاي پژوهشي، طرح يا برنامه ويژه آن تدوين و توليد مي‌شود. با توجه به اين كه هدف اين پژوهش كاربردي و در يك زمينه خاص است، اين پايان نامه از نظر نوع تحقيقات كاربردي مي باشد.
ب) دسته بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده ها
تحقيقات علمي را بر اساس چگونگي به دست آوردن داده هاي مورد نياز (طرح تحقيق) مي توان به دسته هاي زير تقسيم كرد:
تحقيق توصيفي (غير آزمايشي)
تحقيق آزمايشي
تحقيق توصيفي، شامل مجموعه روش هايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط با پديده هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي تواند صرفا براي شناخت بيشتر شرايط موجود براي ياري دادن به فرآيند تصميم گيري باشد. تحقيقات توصيفي را مي توان به دسته هاي زير تقسيم كرد:
تحقيق پيمايشي29: که براي بررسي توزيع ويژگيهاييک جامعه آماري به کار مي‌رود.
تحقيق همبستگي30: که در آن ميان متغيرها براساس هدف تحقيق تحليل مي‌گردد.
اقدام پژوهي31: که هدف آن توصيف شرايط يا پديده‌هاي مربوط به نظام آموزشيمي‌باشد.
بررسي موردي32: در اين تحقيق پژوهشگر به انتخاب يك «مورد» پرداخته و آن را از جنبه‌هاي بي‌شمار بررسي مي‌کند.
تحقيق پس رويدادي33:در اين دسته تحقيقات پژوهشگر با توجه به متغير وابسته، به بررسي علل احتمالي وقوع آن مي‌پردازد.
تحقيقات آزمايشي نيز به منظور برقراري رابطه علت-معلولي ميان دو يا چند متغير از طرحهاي آزمايشي استفاده مي‌شوند. (سرمد، 1377)
روش تحقيق حاضر از نوع همبستگي و با استفاده از رويکرد پس رويدادي (از طريق اطلاعات گذشته) مي باشد. در اين نوع پژوهش ها، هدف بررسي روابط موجود بين متغيرهاست و داده ها از محيطي که به گونه اي طبيعي وجود داشته اند و يا از وقايع گذشته بدون دخالت پژوهش گر رخ داده است، جمع آوري وتجزيه وتحليل مي شود. (دلاور، 1384؛393) براي آزمون فرضيات تحقيق از ضريب همبستگي استفاده مي شود و در صورت وجود همبستگي بين دو متغير، به منظور توضيح مقدار متغير وابسته از روي متغير مستقل، مدل رگرسيون ارائه خواهد شد.
3-2 – جامعه آماري و نمونه گيري
جامعه آماري عبارت است از تعدادي از عناصر مطلوب مو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عرضه و تقاضا، آبگرمکن خورشیدی، کاهش انتشار Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ادبیات تطبیقی، ادبیات تطبی، شعر معاصر