پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه‌ي، سياست‌هاي، كارآفريني، مولفه‌ي

دانلود پایان نامه ارشد

106
4.14
.786
2
5
4.00
4.00
5.00
S20
108
4.18
.807
2
5
4.00
4.00
5.00
S21
110
3.94
1.094
1
5
3.00
4.00
5.00
S22
108
4.09
.933
2
5
4.00
4.00
5.00
S23
106
4.08
.927
2
5
3.00
4.00
5.00
S24
110
4.13
.847
2
5
4.00
4.00
5.00
S25
110
3.85
.921
1
5
3.00
4.00
4.25
S26
107
3.94
.822
2
5
3.00
4.00
5.00
S27
98
4.04
.759
2
5
4.00
4.00
5.00
S28
110
4.04
.789
2
5
4.00
4.00
5.00

شکل ‏48- نمودار ستوني مربوط به فراواني مولفه دوم: اثر توسعه‌ي فا بر توسعه‌ي كارآفريني
نمودار فوق نشان مي‌دهد كه پاسخ‌گويان كليه‌ي سوالات تحقيق را موثر يا كاملا موثر عنوان نموده‌اند.

شکل ‏49- نمودار تجمعي مربوط به فراواني مولفه‌ي دوم: اثر توسعه‌ي فا بر توسعه‌ي كارآفريني
با خلاصه‌سازي آن به صورت سه گزينه‌ نتايج آن به شرح زير به دست مي‌آيد.
جدول ‏420- فراواني و درصد مربوط به مولفه دوم: تاثير توسعه‌ي فا بر توسعه‌ي كارآفريني

ملاحظه ميشود كه در كليه‌ي سوالات بيش از 70 درصد موثر بودن موضوع را اعلام داشته‌اند بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت:
توسعه‌ي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني تاثير به‌سزايي دارد.
4-4-1-3- شاخص‌هاي توصيفي مولفه سوم: اثر توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت
در اين بخش به بررسي فراواني و شاخص‌هاي توصيفي مولفه‌ي سوم يعني اثر توسعه‌ي كارآفريني بر وضع سياست‌هاي مناسب (به عنوان بازخورد) مي‌پردازيم.
جدول ‏421- فراواني مربوط به طيف ليكرت مولفه سوم: بازخورد توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت

جدول ‏422- جدول آمار توصيفي مولفه سوم: اثر توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت
Descriptive Statistics
Question
N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Percentiles

25th
50th
75th
S29
110
3.16
1.000
1
5
2.00
3.00
4.00
S30
110
3.31
1.020
1
5
3.00
3.50
4.00
S31
110
3.17
1.099
1
5
2.00
3.00
4.00
S32
105
3.43
.939
1
5
3.00
4.00
4.00
S33
107
3.39
1.071
1
5
3.00
4.00
4.00
S34
106
3.17
1.082
1
5
2.00
3.00
4.00
S35
99
3.38
1.066
1
5
2.00
4.00
4.00
S36
108
3.44
.921
1
5
3.00
4.00
4.00
S37
105
3.38
.944
1
5
3.00
3.00
4.00
S38
108
3.56
.989
1
5
3.00
4.00
4.00
S39
106
3.29
.905
1
5
3.00
3.00
4.00
S40
106
3.28
.983
1
5
3.00
3.00
4.00

شکل ‏410- نمودار ستوني مربوط به فراواني مولفه سوم: بازخورد توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت
نمودار فوق نشان مي‌دهد كه پاسخ‌گويان كليه‌ي سوالات تحقيق را موثر يا كاملا موثر عنوان نموده‌اند.

شکل ‏411- نمودار تجمعي مربوط به فراواني مولفه سوم: بازخورد توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت
با خلاصه‌سازي آن به صورت سه گزينه‌ نتايج آن به شرح زير به دست مي‌آيد.
جدول ‏423- فراواني و درصد مربوط به مولفه سوم: بازخورد توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت

ملاحظه ميشود كه در كليه‌ي سوالات بيش از 46 درصد موثر بودن موضوع را اعلام داشته‌اند بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت:
با توسعه‌ي كارآفريني دولت بايد نسبت به تغيير، بهبود و وضع سياست‌هاي جديد اقدام كند.

4-4-2- تحليل داده‌ها متناسب با سوال‌ها و فرضیه‌های تحقيق
به منظور تحليل داده‌ها از آزمون‌هاي خي‌دو (x2) استفاده شد. لازم به ذكر است با توجه به اين‌كه سوال‌هاي پرسش‌نامه در طيف پنج‌ گزينه‌يي ليكرت بوده است، ميانگين نظري آن 3 به دست آمد.
4-4-2-1- تحليل داده‌هاي مربوط به مولفه‌ي اول: اثر سياست‌هاي دولت بر توسعه‌ي فا
مولفه‌ي اول پژوهش در بر گيرنده 12 سوال اول پرسش‌نامه است که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
نظر افراد در خصوص تاثير سياست‌هاي دولت در توسعه‌ي فناوري اطلاعات، يكسان است؟
نظر افراد در خصوص تاثير سياست‌هاي دولت در توسعه‌ي فناوري اطلاعات، متفاوت است؟
براي بررسي اين فرض، بايد بررسي شود که آيا تفاوتي بين نظر افراد در مورد سوال فوق وجود دارد يا نه. براي اين منظور با استفاده از آزمون خي‌دو (x2) مشاهده ميشود:
جدول ‏424- مجموع پاسخ‌هاي مربوط به تاثير سياست‌هاي دولت در توسعه‌ي فناوري اطلاعات

بنابراين با توجه به جدول فوق:
جدول ‏425- آزمون مولفه‌ي اول
آماره‌ي آزمون
درجه‌ي آزادي
مقدار احتمال
614/45
4
000/0

جدول ‏426- آزمون مربوط به سوالات 1 تا 12 مولفه‌ي اول
Question
Chi-square
df
Asymp. Sig.
S1
57.509
2
.000
S2
31.455
3
.000
S3
39.259
3
.000
S4
38.204
4
.000
S5
27.545
4
.000
S6
56.074
4
.000
S7
47.429
4
.000
S8
33.000
4
.000
S9
59.000
4
.000
S10
86.364
4
.000
S11
43.759
4
.000
S12
27.771
3
.000

از آن‌جا كه مقدار احتمال کم‌تر از 05/0 است پس تفاوت معناداري بين پاسخگويي به اين سوال وجود دارد و با توجه به جدول فوق مي‌توان نتيجه گرفت:
دولت با تدوين سياست‌هاي مناسب حمايتي، آموزشي و فرهنگ‌سازي در حوزه‌ي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي آن در كليه‌ي ابعاد اعم از توسعه‌‌ي زيرساخت، توسعه‌ي منابع انساني، توسعه‌ي نهادها و توسعه‌ي محتوا و كاربردهاي فناوري اطلاعات تاثيرگذار است.

شکل ‏412- نمودار درصد فراواني مربوط به مولفه اول
4-4-2-2- تحليل داده‌هاي مربوط به مولفه‌ي دوم: اثر توسعه‌ي فا بر توسعه‌ي كارآفريني
مولفه‌ي دوم پژوهش در بر گيرنده 16 سوال دوم پرسش‌نامه است که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
نظر افراد در خصوص تاثير توسعه‌ي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني، يكسان است؟
نظر افراد در خصوص تاثير وسعه‌ي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني، متفاوت است؟

براي بررسي اين فرض، بايد بررسي شود که آيا تفاوتي بين نظر افراد در مورد سوال فوق وجود دارد يا نه. براي اين منظور با استفاده از آزمون خي‌دو (x2) مشاهده ميشود:

جدول ‏427- مجموع پاسخ‌هاي مربوط به تاثير توسعه‌ي فناوري اطلاعات بر توسعه‌ي كارآفريني

بنابراين با توجه به جدول فوق:
جدول ‏428- آزمون مولفه‌ي دوم
آماره‌ي آزمون
درجه‌ي آزادي
مقدار احتمال
993/49
3
000/0

جدول ‏429- آزمون مربوط به سوالات 13 تا 28 مولفه‌ي دوم
Question
Chi-square
df
Asymp. Sig.
S13
79.887
3
.000
S14
40.056
2
.000
S15
48.722
2
.000
S16
41.473
2
.000
S17
70.462
3
.000
S18
49.852
3
.000
S19
66.604
3
.000
S20
48.074
3
.000
S21
49.182
4
.000
S22
31.556
3
.000
S23
29.623
3
.000
S24
38.000
3
.000
S25
64.818
4
.000
S26
43.093
3
.000
S27
50.082
3
.000
S28
48.400
3
.000
از آن‌جا كه مقدار احتمال کم‌تر از 05/0 است پس تفاوت معناداري بين پاسخگويي به اين سوال وجود دارد و با توجه به جدول فوق مي‌توان نتيجه گرفت:
توسعه‌ي فناوري اطلاعات در زمينه‌هاي زيرساخت، منابع انساني، نهادها و كاربردهاي آن كه از مولفه‌ي اول حاصل شد بر نوآوري در كسب‌وكار؛ ايجاد، رشد و توسعه‌ي كسب‌وكارها و در نتيجه بر توسعه‌ي كارآفريني موثر است.

شکل ‏413- نمودار درصد فراواني مربوط به مولفه دوم
4-4-2-3- تحليل داده‌هاي مربوط به مولفه‌ي سوم: بازخورد توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌ها
مولفه‌ي سوم پژوهش در بر گيرنده 12 سوال سوم پرسش‌نامه است که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
نظر افراد در خصوص بازخورد توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت يكسان است؟
نظر افراد در خصوص بازخورد توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت متفاوت است؟

براي بررسي اين فرض، بايد بررسي شود که آيا تفاوتي بين نظر افراد در مورد سوال فوق وجود دارد يا نه. براي اين منظور با استفاده از آزمون خي‌دو (x2) مشاهده ميشود:

جدول ‏430- مجموع پاسخ‌هاي مربوط به بازخورد توسعه‌ي كارآفريني بر سياست‌هاي دولت

بنابراين با توجه به جدول فوق:
جدول ‏431- آزمون مولفه‌ي سوم
آماره‌ي آزمون
درجه‌ي آزادي
مقدار احتمال
798/50
4
000/0

جدول ‏432- آزمون مربوط به سوالات 29 تا 40 مولفه‌ي سوم
Question
Chi-square
df
Asymp. Sig.
S29
43.727
4
.000
S30
49/909
4
.000
S31
33.364
4
.000
S32
64.476
4
.000
S33
47.346
4
.000
S34
30.415
4
.000
S35
34.283
4
.000
S36
58.019
4
.000
S37
52.667
4
.000
S38
79.037
4
.000
S39
61.075
4
.000
S40
47.302
4
.000
از آن‌جا كه مقدار احتمال کم‌تر از 05/0 است پس تفاوت معناداري بين پاسخگويي به اين سوال وجود دارد و با توجه به جدول فوق مي‌توان نتيجه گرفت:
نتايج حاصل از توسعه‌ي كارآفريني در اثر توسعه‌ي فناوري اطلاعات بر تدوين سياست‌هاي جديد حمايتي؛ آموزشي و فرهنگ‌سازي توسط دولت موثر است.

شکل ‏414- نمودار درصد فراواني مربوط به مولفه سوم

4-4-2-4- تحليل مربوط به سياست‌هاي مناسبت حمايتي و پشتيباني
در اين بخش به تحليل بخش سوم پرسش‌نامه در خصوص استخراج سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات مي‌پردازيم. در اين بخش سياست‌هاي مناسب حمايتي و پشتيباني به عنوان پاسخ به سوال اصلي آورده مي‌شود و سياست‌هاي مربوط به توسعه‌ي زيرساخت، منابع انساني، نهادها و محتوا و كاربرد به عنوان پاسخ به سوالات فرعي در بخش‌هاي بعدي آورده شده است و در نهايت مجموع اين سياست‌ها را بايد به عنوان سياست‌هاي مناسب پيشنهادي توسعه‌ي کارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات در ايران قلمداد مي‌شود. سوال‌هاي 41 تا 61 پرسش‌نامه به بررسي سياست‌هاي مناسب حمايتي و پشتيباني دولت مي‌پردازد.
جدول ‏433- جدول آمار توصيفي مربوط به سياست‌هاي مناسب حمايتي و پشتيباني
Descriptive Statistics
Question
N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Percentiles

25th
50th
75th
S41
108
4.24
.796
2
5
4.00
4.00
5.00
S42
110
4.52
.787
2
5
4.00
5.00
5.00
S43
110
4.00
.948
2
5
3.00
4.00
5.00
S44
110
4.37
.866
2
5
4.00
5.00
5.00
S45
110
4.35
.818
2
5
4.00
5.00
5.00
S46
110
4.57
.582
3
5
4.00
5.00
5.00
S47
107
4.40
.712
2
5
4.00
5.00
5.00
S48
105
3.88
.978
1
5
3.00
4.00
5.00
S49
105
3.86
1.051
1
5
3.00
4.00
5.00
S50
110
4.08
.803
1
5
4.00
4.00
5.00
S51
107
3.77
.896
2
5
3.00
4.00
4.00
S52
108
4.27
.781
2
5
4.00
4.00
5.00
S53
106
4.24
.787
2
5
4.00
4.00
5.00
S54
110
4.22
.828
2
5
4.00
4.00
5.00
S55
110
4.15
.890
2
5
3.00
4.00
5.00
S56
105
4.17
.837
2
5
4.00
4.00
5.00
S57
106
4.05
.821
1
5
4.00
4.00
5.00
S58
110
4.01
.914
2
5
3.75
4.00
5.00
S59
106
3.81
1.034
1
5
3.00
4.00
5.00
S60
108
3.94
.868
2
5
3.00
4.00
5.00
S61
108
4.06
.905
2
5
4.00
4.00
5.00

جدول ‏434- آزمون مربوط به سياست‌هاي حمايتي و پشتيباني
Question
Chi-square
df
Asymp.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، کارآفرینی، نیروی انسانی، میزان استفاده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، کارآفرینی، منابع انسانی، فرهنگ کار