پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، درصد تجمعی، رویه قضایی، وحدت رویه

دانلود پایان نامه ارشد

به تفکیک درجات نظامی

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
درجه دار
3
4.3
4.3
4.3
افسر جزء
30
42.9
42.9
47.2
افسر ارشد
19
27.1
27.1
74.3
سردار
1
1.4
1.4
75.7
سایر
17
24.3
24.3
100.0

نمودار(4-1) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به درجات نظامی

همان طور در جدول ونمودار بالا پیداست در می یابیم 4.3 از پاسخ دهندگان درجه دار و 42.9 درصد افسر جزء، 27.1 درصد افسر ارشد ، 1.4 درصد سردار و24.3 درصد سایر(غیر نظامی ) می باشند.
4-2-2) تحصیلات پاسخ دهندگان:
میزان تحصیلات پاسخ دهندگان در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.

جدول(4-2) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک مقطع تحصیلی:

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
دیپلم
6
8.6
8.6
8.6
فوق دیپلم
17
24.3
24.3
32.9
لیسانس
32
45.7
45.7
78.6
فوق لیسانس
15
21.4
21.4
100.0
دکتری
0
0
0
100.0

نمودار(4-2) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک مقطع تحصیلی

همان طور در جدول نمودار بالا پیداست در می یابیم 8.6 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم ، 24.3 درصد فوق دیپلم، 45.7 درصد لیسانس، 21.4 درصد فوق لیسانس و صفر درصد دارای مدرک دکتری می باشند.

4-2-3) سنوات خدمتی پاسخ دهندگان:
میزان سابقه خدمتی پاسخ دهندگان در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول (4-3) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک سابقه خدمتی:

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
کمتر از 5 سال
25
35.7
35.7
35.7
5 تا ده سال
18
25.7
25.7
61.4
ده تا 15 سال
10
14.3
14.3
75.7
15 تا 20 سال
5
7.1
7.1
82.9
20 سال به بالا
12
17.1
17.1
100.0

نمودار(4-3) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک سابقه خدمتی

همان طور در جدول بالا پیداست در می یابیم 35.7 از پاسخ دهندگان کمتر از 5 سال و 25.7 درصد 5 الی ده سال ، 14.3 درصد بین 10 تا 15 سال ، 7.1درصد 15 الی 20 سال و 17.1 درصد دارای سابقه 20 سال به بالا می باشند.

4-2-4) جدول و نمودار مربوط به قوانین و مقررات موجود با قاچاق :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ قوانین و مقررات موجود با قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول( 4-4 )توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ قوانین و مقررات موجود با قاچاق

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
15
21.4
21.4
21.4
کم
15
21.4
21.4
42.9
متوسط
19
27.1
27.1
70.0
زیاد
11
15.7
15.7
85.7
خیلی زیاد
10
14.3
14.3
100.0

نمودار 4-4: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ قوانین و مقررات موجود با قاچاق

با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم 21.4 درصد از پاسخ دهندگان قوانین و مقررات موجود با قاچاق را در حد خیلی ضعیف و 21.4 در صد در حد کم و 27.1 درصد در حد متوسط و 15.7 درصد در حد زیاد و 14.3 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
4-2-5) جدول و نمودار مربوط به برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق:
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول( 4-5 )توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
2
2.9
2.9
2.9
کم
17
24.3
24.3
27.1
متوسط
20
28.6
28.6
55.7
زیاد
23
32.9
32.9
88.6
خیلی زیاد
8
11.4
11.4
100.0

نمودار 4-5 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم 2.9 درصد از پاسخ دهندگان برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق را در حد خیلی ضعیف و 24.3 درصد در حد کم و 28.6 درصد در حد متوسط و 32.9 درصد در حد زیاد و 11.4 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-6) جدول و نمودار مربوط به ناهماهنگی و نارسایی قوانین قاچاق :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ ناهماهنگی و نارسایی قوانین قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول( 4-6 )توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ناهماهنگی و نارسایی قوانین قاچاق

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
3
4.3
4.3
4.3
کم
14
20.0
20.0
24.3
متوسط
11
15.7
15.7
40.0
زیاد
28
40.0
40.0
80.0
خیلی زیاد
14
20.0
20.0
100.0

نمودار( 4-6 ) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ناهماهنگی و نارسایی قوانین قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم 4.3 درصد از پاسخ دهندگان ناهماهنگی و نارسایی قوانین قاچاق را در حد خیلی ضعیف و 20.0 درصد در حد کم و 15.7 درصد در حد متوسط و 40.0 درصد در حد زیاد و 20.0درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-7) جدول و نمودار مربوط به نواقص و ایرادات مربوط به قوانین :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ نواقص و ایرادات مربوط به قوانین قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-7) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ نواقص و ایرادات مربوط به قوانین قاچاق

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
4
5.7
5.7
5.7
کم
7
10.0
10.0
15.7
متوسط
12
17.1
17.1
32.9
زیاد
34
48.6
48.6
81.4
خیلی زیاد
13
18.6
18.6
100.0

نمودار(4-7) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ نواقص و ایرادات مربوط به قوانین قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم 5.7 درصد از پاسخ دهندگاننواقص و ایرادات مربوط به قوانین را در حد خیلی ضعیف و 10.0 درصد در حد کم و 17.1 درصد در حد متوسط و 48.6 درصد در حد زیاد و 18.6درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-8)جدول و نمودار مربوط به ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول (4-8 )توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
1
1.4
1.4
1.4
کم
4
5.7
5.7
7.1
متوسط
6
8.6
8.6
15.7
زیاد
36
51.4
51.4
67.1
خیلی زیاد
23
32.9
32.9
100.0

نمودار(4-8) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم 1.4 درصد از پاسخ دهندگان ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم فاچاق را در حد خیلی ضعیف و 5.7 درصد در حد کم و 8.6 درصد در حد متوسط و 51.4درصد در حد زیاد و 32.9 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-9)جدول و نمودار مربوط به تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق:
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-9) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
2
2.9
2.9
2.9
متوسط
21
30.0
30.0
32.9
زیاد
18
25.7
25.7
58.6
خیلی زیاد
21
30.0
30.0
88.6

نمودار(4-9 ) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق را در حد خیلی ضعیف و 2.9 در صد در حد کم و 30.0 درصد در حد متوسط و 25.7 درصد در حد زیاد و 30.0 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-10) جدول و نمودار مربوط به وحدت رویه قضایی درپرونده های قاچاق:
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ وحدت رویه قضایی درپرونده های قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-10) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ وحدت رویه قضایی درپرونده های قاچاق

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
1
1.4
1.4
1.4
متوسط
12
17.1
17.1
18.6
زیاد
34
48.6
48.6
67.1
خیلی زیاد
23
32.9
32.9
100.0

نمودار(4-10) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ وحدت رویه قضایی درپرونده های قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان وحدت رویه قضایی درپرونده های قاچاق را در حد خیلی ضعیف و 1.4 در صد در حد کم و 17.1درصد در حد متوسط و 48.6درصد در حد زیاد و 32.9درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-11)جدول و نمودار مربوط به استفاده ازقضات با تجربه و متخصص در رسیدگی به جرایم قاچاق:
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص در رسیدگی به جرایم قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-11) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص در رسیدگی به جرایم قاچاق

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
2
2.9
2.9
2.9
متوسط
1
1.4
1.4
4.3
زیاد
27
38.6
38.6
42.9
خیلی زیاد
40
57.1
57.1
100.0

نمودار(4-11) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص در رسیدگی به جرایم قاچاق

با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان – استفاده از قضات با تجربه و متخصص در سیدگی به جرایم قاچاق را در حد خیلی ضعیف و 2.9 در صد در حد کم و 1.4 درصد در حد متوسط و 38.6درصد در حد زیاد و 57.1درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-12) جدول و نمودار مربوط به ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول (4-12) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
7
10.0
10.0
10.0
کم
4
5.7
5.7
15.7
متوسط
4
5.7
5.7
21.4
زیاد
19
27.1
27.1
48.6
خیلی زیاد
36
51.4
51.4
100.0

نمودار (4-12) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم 10.0 درصد از پاسخ دهندگان ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق رادر حد خیلی ضعیف و 5.7 در صد در حد کم و 5.7 درصد در حد متوسط و 27.1 درصد در حد زیاد و 51.4 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-13)جدول و نمودار مربوط به استفاده از بانک های اطلاعاتی :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از بانک های اطلاعاتی در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-13) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از بانک های اطلاعاتی

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
0
0
0
0
متوسط
1
1.4
1.4
1.4
زیاد
40
57.1
57.1
58.6
خیلی زیاد
29
41.4
41.4
100.0

نمودار( 4-13) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از بانک های اطلاعاتی
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان استفاده از بانک های اطلاعاتی را در حد خیلی ضعیف و صفر در صد در حد کم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، منابع انسانی، تحلیل داده، جمع آوری اطلاعات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، درصد تجمعی، اتوماسیون اداری