پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، آموزش کارکنان، اتوماسیون اداری، درصد تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-26) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و…

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
1
1.4
1.4
1.4
کم
2
2.9
2.9
4.3
متوسط
15
21.4
21.4
25.7
زیاد
26
37.1
37.1
62.9
خیلی زیاد
26
37.1
37.1
100.0

نمودار(4-26) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و…
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم 1.4 درصد از پاسخ دهندگان استفاده از سیستم مکاتبات اداری برای تسریع ابلاغ طرحهارا در حد خیلی ضعیف و 2.9 درصد در حد کم و 21.4 درصد در حد متوسط و 37.1 درصد در حد زیاد و 37.1 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-27)جدول و نمودار مربوط به آموزش کارکنان اجرایی :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول (4-27) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
0
0
0
0
متوسط
4
5.7
5.7
5.7
زیاد
30
42.9
42.9
48.6
خیلی زیاد
36
51.4
51.4
100.0

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، درصد تجمعی، رویه قضایی، وحدت رویه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تصاوير، سازي، شهري، هنري