پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، درصد تجمعی، اتوماسیون اداری

دانلود پایان نامه ارشد

و 1.4درصد در حد متوسط و 57.1درصد در حد زیاد و 41.4درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-14)جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم جی پی اس :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از سیستم جی پی اس در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول( 4-14) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم جی پی اس

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
1
1.4
1.4
1.4
متوسط
9
12.9
12.9
14.3
زیاد
37
52.9
52.9
67.1
خیلی زیاد
23
32.9
32.9
100.0

نمودار( 4-14) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم جی پی اس
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان – استفاده از سیستم جی پی اس را در حد خیلی ضعیف و 1.4 در صد در حد کم و 12.9 درصد در حد متوسط و 52.9 درصد در حد زیاد و 32.9 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-15)جدول و نمودار مربوط به استفاده از دستگاه ایکس ری :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از دستگاه ایکس ری در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-15) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از دستگاه ایکس ری

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
0
0
0
0
متوسط
12
17.1
17.1
17.1
زیاد
26
37.1
37.1
54.3
خیلی زیاد
32
45.7
45.7
100.0

نمودار(4-15) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از دستگاه ایکس ری
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم 2.9 درصد از پاسخ دهندگان -استفاده از دستگاه ایکس ری را در حد خیلی ضعیف و 1.4 در صد در حد کم و 17.1 درصد در حد متوسط و 37.1 درصد در حد زیاد و 45.7 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-16)جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی:
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول (4-16) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
1
1.4
1.4
1.4
متوسط
17
24.3
24.3
25.7
زیاد
37
52.9
52.9
78.6
خیلی زیاد
15
21.4
21.4
100.0

نمودار (4-16)توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای را در حد خیلی ضعیف و 1.4 در صد در حد کم و 24.3درصد در حد متوسط و 52.9 درصد در حد زیاد و 21.4 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-17)جدول و نمودار مربوط به بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین:
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-17) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
0
0
0
0
متوسط
10
14.3
14.3
14.3
زیاد
30
42.9
42.9
57.1
خیلی زیاد
30
42.9
42.9
100.0

نمودار 4-17: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان بکار گیری اطلاعات منابع و مخبرین را در حد خیلی ضعیف و صفر در صد در حد کم و 14.3 درصد در حد متوسط و 42.9 درصد در حد زیاد و 42.9درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-18)جدول و نمودار مربوط به استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن وجدید :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن وجدید در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول (4-18) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
1
1.4
1.4
1.4
متوسط
9
12.9
12.9
14.3
زیاد
29
41.4
41.4
55.7
خیلی زیاد
31
44.3
44.3
100.0

نمودار( 4-18) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان استفاده از تجهیزات خودرویی را در حد خیلی ضعیف و 1.4 در صد در حد کم و 12.9درصد در حد متوسط و 41.4 درصد در حد زیاد و 44.3 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-19)جدول و نمودار مربوط به استفاده از ایست و بازرسی ثابت(دائمی) :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی ثابت(دائمی) در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-19) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی ثابت(دائمی)

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
3
4.3
4.3
4.3
متوسط
19
27.1
27.1
31.4
زیاد
33
47.1
47.1
78.6
خیلی زیاد
15
21.4
21.4
100.0

نمودار 4-19: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی ثابت(دائمی)
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان استفاده از ایست و بازرسی را در حد خیلی ضعیف و 4.3 درصد در حد کم و 27.1 درصد در حد متوسط و 47.1 درصد در حد زیاد و 21.4 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-20)جدول و نمودار مربوط به استفاده از ایست و بازرسی موقت :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی موقت در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول( 4-20) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی موقت

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
4
5.7
5.7
5.7
متوسط
9
12.9
12.9
18.6
زیاد
36
51.4
51.4
70.0
خیلی زیاد
21
30.0
30.0
100.0

نمودار(4-20) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی موقت
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان استفاده از ایست و بازرسی موقت را در حد خیلی ضعیف و 5.7 در صد در حد کم و 12.9درصد در حد متوسط و 51.4درصد در حد زیاد و 30.0 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-21)جدول و نمودار مربوط به تدوین برنامه ریزی سالیانه :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ تدوین برنامه ریزی سالیانه در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-21) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین برنامه ریزی سالیانه

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
1
1.4
1.4
1.4
متوسط
20
28.6
28.6
30.0
زیاد
31
44.3
44.3
74.3
خیلی زیاد
18
25.7
25.7
100.0

نمودار(4-21) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین برنامه ریزی سالیانه
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان تدوین برنامه ریزی سالیانه را در حد خیلی ضعیف و 1.4 درصد در حد کم و 28.6 درصد در حد متوسط و 44.3 درصد در حد زیاد و 25.7درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-22)جدول و نمودار مربوط به هدایت ستادی کارکنان در پرونده های قاچاق :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ هدایت ستادی کارکنان در پرونده های قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-22) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ هدایت ستادی کارکنان در پرونده های قاچاق

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
3
4.3
4.3
4.3
متوسط
13
18.6
18.6
22.9
زیاد
39
55.7
55.7
78.6
خیلی زیاد
15
21.4
21.4
100.0

نمودار(4-22) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ هدایت ستادی کارکنان در پرونده های قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان هدایت ستادی کارکنان در پرونده هارا در حد خیلی ضعیف و 4.3 در صد در حد کم و 18.6 درصد در حد متوسط و 55.7 درصد در حد زیاد و 21.4 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-23)جدول و نمودار مربوط به تدوین شیوه نامه شگردهای قاچاقچیان :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ تدوین شیوه نامه شگرد های قاچاقچیان در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-23) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین شیوه نامه شگرد های قاچاقچیان

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
1
1.4
1.4
1.4
متوسط
13
18.6
18.6
20.0
زیاد
42
60.0
60.0
80.0
خیلی زیاد
14
20.0
20.0
100.0

نمودار (4-23) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین شیوه نامه شگرد های قاچاقچیان
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان تدوین شیوه نامه شگرد های قاچاق را در حد خیلی ضعیف و 1.4 درصد در حد کم و 18.6 درصد در حد متوسط و 60.0 درصد در حد زیاد و 20.0 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-24)جدول و نمودار مربوط به تهیه دستور العمل های مقابله با قاچاق :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ تهیه دستور العمل های مقابله با قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول(4-24) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تهیه دستور العمل های مقابله با قاچاق

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
0
0
0
0
کم
1
1.4
1.4
1.4
متوسط
21
30.0
30.0
31.4
زیاد
36
51.4
51.4
82.9
خیلی زیاد
12
17.1
17.1
100.0

نمودار(4-24) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم صفر درصد از پاسخ دهندگان تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق را در حد خیلی ضعیف و 1.4 درصد در حد کم و 30.0درصد در حد متوسط و 51.4 درصد در حد زیاد و 17.1 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

4-2-25)جدول و نمودار مربوط به اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمان قاچاق :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمان قاچاق در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول( 4-25) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمان قاچاق

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
1
1.4
1.4
1.4
کم
1
1.4
1.4
2.9
متوسط
15
21.4
21.4
24.3
زیاد
42
60.0
60.0
84.3
خیلی زیاد
11
15.7
15.7
100.0

نمودار(4-25) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمان قاچاق
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم 1.4درصد از پاسخ دهندگان اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمانهای قاچاق را در حد خیلی ضعیف و 1.4 درصد در حد کم و 21.4 درصد در حد متوسط و 60.0 درصد در حد زیاد و 15.7 درصد درحد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
4-2-26)جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و… :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و… در جدول و نمودار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، درصد تجمعی، رویه قضایی، وحدت رویه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تصاوير، سازي، شهري، هنري