پایان نامه با واژگان کلیدی تقسيم، امي، ابي

دانلود پایان نامه ارشد

يك سدس و مابقي اگر باشند بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم مي‌شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد. که دراين صورت مادر از باقي چيزي نمي‌برد.و در ادامه ماد? 916 ق.م. در مورد اينكه هرگاه براي ميت وراث طبقه اولي نباشد تركه او به وراث طبقه ثانيه (اجداد و برادر و خواهر و اولادِ آنها) مي‌رسد ؛ و ماده 923 ق.م. درمورد تقسيم تركه درموردي كه ورثه اجداد يا جدات باشد.بشرح زير چنين بيان مي‌دارد: اگر جد يا جده تنها باشد، اعم از ابي يا امي تمام ترکه به او تعلق مي گيرد.اگر اجداد و جدات متعدد باشند درصورتيکه همه ابي باشند ذکور دوبرابر اناث مي‌برد و اگر همه امي باشند بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود. اگر جد يا جده ابي و امي با هم باشند، ثلث ترکه به جد يا جده امي مي‌رسد و درصورت تعدد اجداد امي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود و دوثلث ديگر به جد يا جد ابي مي‌رسد و در صورت تعدد، حصه ذکور از آن دوثلث دوبرابر حصه اناث خواهد بود و بالاخره اگر وارث ميت جد و جده مادري و برادر و خواهر مادري باشند ترکه به چهار قسمت تقسيم شده و به هريک يک چهارم آن داده مي‌شود (مستنبط از ماد? 924 ق.م.).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اجرت المثل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پيشنهادي، ريزي، توليد