پایان نامه با واژگان کلیدی تعارض کار، فوردایس، تعارض نقش

دانلود پایان نامه ارشد

ابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان» بر روی گروههای 10 و 20 و 70 نفری از دانشجویان برنامه شادمانی فوردایس را اجرا کرد و به این نتیجه رسید که با این برنامه می توان شادمانی دانشجویان را افزایش داد. اجرای این برنامه علاوه بر افزایش شادمانی، کاهش اضطراب و افسردگی را نیز به همراه داشته است.
عابدی،(1381) در بررسی الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش اصفهان نشان داد برنامه آموزش شادمانی فوردایس علاوه بر افزایش شادمانی، می تواند فرسودگی شغلی افراد را کاهش دهد.
رئیسی (1383) در بررسی اثربخشی آموزش شادکامی بر کاهش فشارخون بیماران شهر اصفهان نشان داد، آموزش شادمانی باعث کاهش 23 درصدی فشارخون سیستولیک و همچنین کاهش 34 درصدی فشار خون دیاستولیک می شود. همچنین افزایش 56 درصدی شادمانی بیماران مبتلا به فشار خون می شود.
منصوری(1384) در پژوهشی نیز به «بررسی اثربخشی آموزش شناختی، رفتاری شادمانی به کاهش نشانگان پیش از قاعدگی در زنان شهرک بهارستان اصفهان» پرداخت و به این نتیجه رسید که آموزش شناختی رفتاری شادمانی بر کاهش علائم افسردگی، نشانگان پیش از قاعدگی موثر بوده است.
عابدی،(1385) در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزش شناختی رفتاری فوردایس در مقابل روش آموزش مهارتهای اجتماعی در افزایش میزان شادی دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر اصفهان را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش شش گروه وجود داشت، نتایج نشان داد که آموزش به شیوه فوردایس در افزایش شادی موثر است.
عبدی مالیدره(1385) در تحقیق خود با اجرای مشاوره شغلی با استفاده از مدل شناختی رفتاری شادمانی فوردایس رضایت شغلی مشاوران را در پس آزمون و آزمون پیگیری با ضریب همبستگی اسپیرمن 81 /0افزایش داد.
حسینیان، خدابخشی(1386) در پژوهشی سودمندی روش فوردایس تحت عنوان اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی، مورد بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیدند که آموزش شلدمانی به شیوه فوردایس، بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی موثر بوده است.
صداقت(1386) در بررسی تأثیر آموزش شادکامی فوردایس بر میزان افسردگی دانش آموزان دختر ناشنوا مقطع دبیرستان شهر تهران، نشان داد که آموزش شادکامی فوردایس میزان افسردگی گروه آزمایش را در سطح P=%5 کاهش داده است. آموزش شادمانی به شیوه فوردایس میزان نشانه های شناختی، آشکار افسردگی و عاطفی را در گروه آزمایش کاهش داده است. در سطح P=%5 آموزش بر میزان نشانه های جسمانی آشکار تأثیری نداشته است.
ارازی تیمور(1387) در تحقیق خود رابطه تعارض کار- خانواده را با میزان رضایت زناشویی و میزان سلامت عمومی در کارکنان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی بررسی کرده و نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها، نشان دادند که بین تعارض کار- خانواده و سلامت عمومی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد، بین تعارض کار- خانواده و رضایت زناشویی نیز رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
ملکیها(1387) یک پژوهش تحت عنوان «بررسی اثربخشی آموزشی مدیریت تعارض کار- خانواده بر رضایت شغلی و زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان» بر روی نمونه 62 نفری(گروه آزمایش 31 نفر و گروه کنترل 31 نفر) از زنان شاغل دانشگاه اصفهان انجام داد. در این پژوهش گروه آزمایش به مدت 6جلسه برنامه آموزش مدیریت تعارض اجرا گردید و مجدداً میزان تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار و میزان رضایت شغلی و زناشویی و باور خودکارآمدی در بین دو گروه آزمایش و کنترل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تفاوت معناداری را بین گروه در زمینه تعارض کار، با خانواده، خانواده با کار و میزان رضایت شغلی و زناشویی و باور خودکارآمدی نشان داد. بنابراین، نتایج در این پژوهش نشان داد که برنامه آموزشی مدیریت تعارض در افزایش رضایت شلی و زناشویی و باور خودکارآمدی و کاهش تعارض کار- خانواده موثر بوده است.
میرزایی تشنیزی(1386) در پژوهشی با عنوان ساخت برنامه به-زیستی ذهنی و مقایسه اثربخشی این برنامه با برنامه شادی فوردایس در کاهش افسردگی دانش آموزان دبیرستان های شهر اصفهان، نشان داد که تفاوت میان گروههای آزمایش و کنترل در کاهش میزان افسردگی معنادار بود. نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که تفاوتی بین برنامه به-زیستی ذهنی و روش شناختی-رفتاری فوردایس وجود ندارد.
امیرسالاری(1386) در پژوهش خود به بررسی رابطه تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی و سلامت روان دبیران مقطع متوسطه شهرستان فارس پرداخت. وی به این نتیجه رسید که بین تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی و سلامت روان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.
مافی(1384) در تحقیقی تحت عنوان« بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تعارض نقش شغلی- خانه داری زنان شاغل تهران» به نتایج زیر دست یافته است:
نتایج تبیینی بدست آمده حاکی از این است که بین انتظارات مرد از نقش زن در تعارض نقش شغلی- خانه داری رابطه معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش انتظارات مرد از نقش زن، تعارض نقش شغلی- خانه داری نیز افزایش می یابد.
وجود دارد. یعنی با افزایش میزان حمایت شوهر در خانه تعارض نقش شغلی- خانه داری کاهش می یابد.
رابطه درگیری خانوادگی زوجین و تعارض نقش شغلی- خانه داری تأیید نشده است یعنی اینکه هر چه میزان درگیری زوجین بیشتر باشد تعارض نقش افزایش می یابد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که میان رضایت زناشویی زن و تعارض نقش شغلی- خانه داری رابطه وجود دارد، یعنب ا افزایش میزان رضایت زناشویی زن، تعارض نقش شغلی- خانه داری کاهش می یابد.
همچنین نتایج این پژوهش حاکی از این است که پایگاه اجتماعی- اقتصادی زن و مرد، تعداد فرزندان و تعداد سالهای زندگی مشترک بر تعارض شغلی- خانه داری زنان تأثیر ندارد.
فاتحی زاده و همکاران(1384) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و تعارض کار- خانواده زنان شاغل پرداختند. آنان در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که به حمایت اجتماعی عامل مهمی در کاهش تعارض کار- خانواده زنان شاغل است.
در یک پژوهش قانع نیا و مرتضوی(1383) به بررسی تأثیر سن و سابقه نوبت نوبتکاران بر سلامت روان و تعارض کار- خانواده 190 نفر از نوبت کاران شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی پرداختند، نتایج نشان داد که سن، سابقه کار و سابقه نوبت کاران ب رسلامت روان و تعارض کار- خانواده تأثیر دارد.
رستگار خالد(1381) در رساله دوره دکتری خود با عنوان «سنجش تعارض نقش های شغلی- خانوادگی و عوامل اجتماعی موثر بر آن، مطالعه موردی: خانواده های زوجین هر دو شاغل شهر تهران» به نتایج زیر رسید:
در این تحقیق سعی شده است تا با استناد به دو رویکرد کمیابی و انباشتگی نقش و به ویژه نظریه های مجموعه نقش مرتون، فشار نقش گود، پاداشهای انباشت نقش سایبر و توازن نقش مارکز و نیز با یهره گیری از برخی مدلیهای تعارض کار- خانواده که در بحث از رابطه متقابل این دو نهاد، در حوزه مطالعات رفتار سازمانی و بهره وری مطرح هستند مدلی برای تبیین تعارض مدل مذکور ارائه شود. نتایج تحقیق حاضر به طور کلی مدل مذکور را به جزء در سه مورد از روابط پیش بینی شده تأیید می کند. این سه مورد به رابطه درگیری خانوادگی، تعارض کار- خانواده و تأثیر جنسیت بر میزان تعارض تجربه شده مربوط می شوند که فاقد معناداری آماری هستند.
مهم ترین متغیر های موثر بر تعارض مردان عبارتند از: انتظارات نقش کاری، حمایت اجتماعی از کار. حال آنکه تعارض کار- خانواده از زنان بیشتر از حمایت اجتماعی از خانواده، انتظارات نقش خانوادگی و حمایت اجتماعی از کار تأثیر می پذیرد.

فصل سوم
روش پژوهش

1-3 روش پژوهش:
انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف ها، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد نوع پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد.
پژوهش حاضر از نوع آزمایشی می باشد. طرح این پژوهش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل115 است. که در آن آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب و به کمک همین روش در گروه های مختلف جایگزین می شوند. سپس قبل از اجرای متغیر مستقل((x آزمودنی های انتخاب شده در هر دو گروه به وسیله ی پیش آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نقش پیش آزمون در این طرح، اعمال کنترل(کنترل آماری) و مقایسه است و تعیین اینکه آیا تغییر ایجاد شده در پس آزمون ناشی از اجرای متغیر آزمایشی بوده است یا عوامل دیگر.
طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل0دلاور،1381)
RG1
T1
X
T2
RG2
T2
_
T2
2-3 روش گردآوری داده ها و اطلاعات:
در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد می باشد.
3-3 مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد:
این پرسشنامه توسط آقای رستگار خالد ساخته و هنجاریابی شده است. مقیاس تعارض کار-خانواده مشتمل بر 17 گویه است که 8گویه آن تعارض کار- خانواده و 9 گویه دیگر تعارض خانواده – کار را می سنجد. گزینه سوالها عبارتند از: کاملاً موافقم، موافقم نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم.
شیوه نمره گذاری: شیوه نمره گذاری این مقیاس بدین صورت است که تمام سوالات بصورت معکوس نمره گذاری می شدند. شاخص های مقیاس تعارض کار- خانواده و خانواده- کار در زیر آورده شده است.
ضریب گویه ها نسبت به مقیاس:
در بررسی مقدماتی تمامی گویه های مقیاس از ضریب نسبتاً خوبی برخوردارند و در هیچ مورد ضریب همبستگی هیچ یک از گویه ها به کل مقیاس کمتر از 3/0 نیست، در بررسی نهایی نیز صرفاً ضرایب دو گویه برابر با 27/0 و 24/0 است و باقی گویه ها از ضرایب نسبتاً قابل قبولی برخوردارند.
جدول1-3 شاخص های مقیاس تعارض کار- خانواده، تعداد و شماره سوالات(ارازی تیمور،1387)
مقیاس تعارض
درجه شاخص ها
پرسشنامه نهایی

اول
دوم
سوم
تعدادگویه ها
شماره گویه ها
کار- خانواده
تداخل نقش کاری با نقش خانوادگی
تعارض زمانی
الف-اشتغال ذهنی نسبت به نقش کاری در خانواده
ب-دشواری دسترسی فیزیکی به نقش های خانوادگی
2

2
4،1

3،2

تعارض فشار
الف-فشار روانی و اضطراب ناشی از کار در خانواده
ب-فشار فیزیکی و خستگی مفرط ناشی از کار در خانواده
1

1
6

5

اضافه بار نقش کاری
الف-زمان ناکافی برای ایفای نقش کاری
ب- انرژی ناکافی در ایفای نقش کاری
1
1
17
16
جدول2-3 شاخص های مقیاس تعارض خانواده- کار، تعداد و شماره سوالات(ارازی تیمور،1387)
مقیاس
شاخص های درجه اول
شاخص های درجه دوم
شاخص های درجه سوم
پرسشنامه نهایی

تعداد گویه ها
شماره گویه ها
خانواده- کار
تداخل نقش خانوادگی با نقش کاری
تعارض زمانی
الف-اشتغال ذهنی نسبت به نقش خانوادگی در کار
ب-دشواری دسترسی فیزیکی به نقش های کاری
1

2

9

8،7

تعارض فشار
الف- فشار روانی و اضطراب ناشی از خانواده در کار
ب-فشار فیزیکی و خستگی مفرط ناشی از خانواده در کار
1

1
11

10

اضافه بار نقش خانوادگی
الف-زمان ناکافی برای ایفای نقش خانوادگی
ب-انرژی ناکافی برای ارضای نقش خانوادگی
2
2
15،12
13،14
پایایی مقیاس:
در بررسی آقای رستگار خالدکه بر روی نمونه 644 نفری زوجین هر دو شاغل مناطق 22 گانه تهران انجام داد نتایج نشان دادند که آلفای این مقیاس در بررسی مقدماتی 90/0 و در بررسی نهایی نیز برابر 87/0 است که هر دو مورد در حد نسبتاً بالایی قرار دارند.

جدول 3-3 میانگین انحراف معیار و ضریب آلفای مقیاس تعارض کار-خانواده به تفکیک بررسی مقدماتی و نهایی
آماره ها
میانگین
انحراف معیار
تعداد پاسخگویان
آلفا
مقدماتی
48/32
60/8
85
90/0
نهایی
87/55
09/7
65
89/0
2-3-3 روایی مقیاس:
برای محاسبه روایی این مقیاس از روایی سازه و تحلیل عاملی استفاده شده است. مقیاس مقدماتی تعارض کار- خانواده دارای 126 گویه بود. از این تعداد 52 گویه تعارض خانواده با کار و 74 گویه تعارض کار با خانواده را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعارض کار، منابع اجتماعی، حمایت اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پیش آزمون، تعارض کار، انحراف معیار