پایان نامه با واژگان کلیدی تسهیلات بانکی، تسهیلات بانک، درصد تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

کارگاههای تولیدی (کشاورزی، صنعتی…) و خدماتی( مغازه و…) اشاره نمود. لازم به ذکر است گرچه از نظر اهالی روستاههای مورد مطالعه میزان تاثیرصدور سند روستائی در ایجاد کارگاه های تولیدی در مقایسه با سایر اثرات صدور سند روستائی آنچنان محسوس وملموس نبوده، لیکن در مصاحبه با متولیان تعدادی از کارگاه های تولیدی ملاحظه گردید بهره مندی از برخی تسهیلات بانکی مورد استفاده بدون امکان استفاده از سند مالکیت املاک اشخاص (سرمایه گذار ویا بستگان او) با مشکلات جدی از سوی بانکهای عامل مواجه بوده است.
در روستاهای نمونه از پاسخگویان در این خصوص پرسیده شد که تا چه اندازه صدور سندروستایی می‎تواند در ایجاد کارگاههای تولیدی موثر باشد؟ از مجموع 376 پاسخگو4. 5 درصد میزان تاثیر را خیلی کم، 31. 9 درصد کم، 31. 1 درصد متوسط، 18. 6 درصد زیاد و13. 6 درصد خیلی زیاد دانسته اند. لذا مي‎توان دريافت كه از نظر بيش از 63درصد پاسخگويان میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاه های تولیدی روستايي، متوسط و بالا بوده است.

جدول 4-16. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای تولیدی
شرح
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
Valid
یسیار کم
17
4. 5
4. 5
4. 5

کم
120
31. 9
32. 0
36. 5

متوسط
117
31. 1
31. 2
67. 7

زیاد
70
18. 6
18. 7
86. 4

خیلی زیاد
51
13. 6
13. 6
100. 0

کل
375
99. 7
100. 0

خطا
سیستم
1
. 3

کل
376
100. 0

منبع: یافتههای تحقیق، 1392

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی درصد تجمعی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد Next Entries مقاله با موضوع مدیریت دانش، ارتباط با مشتری، کیفیت خدمات