پایان نامه با واژگان کلیدی بيمارستان، توريسم، درماني

دانلود پایان نامه ارشد

گردند .
2-25 آسيب به محيط زيست :
بسياري از بومها و يا جايگاههاي طبيعي ( اکو سيستم ها ) آسيب پذير ترند از ساير بوها ، حساسيت فرهنگ هاي انساني بسياري از اوقات بدست فراموشي سپرده مي شود ، بدان اندازه که گاه شور و شوق انسانها در راه شناسايي يک منطقه بقاياي فرهنگ هاي کهن را مورد تهديد و خطر جدي قرار داده است و براي مثال در مورد محوطه هاي باستاني کشور مصر ، اين محوطه باستاني به وسيله ي ضربه هاي پيوسته ايي که از گام زدن هاي بازديد کنندگان بدانها وارد آمده امروزه به ويرانه بدل شده و يا در غار لاسکو در فرانسه که يک زيستگاه باستاني از دوره ماگدالني و متعلق به 1300 تا 1400 سال پيش مي باشد ديوار نگاره هايي وجود دارد که نتيجه ي رفت و آمد زياد بازديد کنندگان و بويژه بر اثر رطوبت هواي ناشي از دم و بازدم آنها بشدت آسيب ديده است ، و يا در حوزه رود آمازون به روشني مي توان شاهد اثرات تباه کننده جهانگردي بر محيط زيست و فرهنگ مردمان آنجا و يا در جزاير گالاپاگوس که مورد بازديد جهانگردان قرار مي گيرد با ايجاد قوانيني خود را سرگرم داشتن با پرندگان و حيوانات اهلي آنجا بشدت ممنوع شده است و براي حفاظت هميشگي چنين محيط هايي به کنترل در آوردن جهانگردان پيشنهاد مي شود ، و چون اغلب زيست محيط ها از نظر تحمل پذيري تنها نسبت به پذيرش تعداد محدودي از نظر تحمل پذيري تنها نسبت به پذيرش تعداد محدودي جهانگرد بگونه اي موثر مقاوم هستند ، آنهم بشرط آنکه قوانين بنياني و اصلي فراموش نشود ، توجه شايان باين مناطق را ضروري و لازم مي نمايند . براي مثال جهانگرداني که با کشتي هاي مسافربري در منطقه کارائيب سفر ميکنند يا مسافراني که با انبوهي از غذاهاي آماده در اتوبوس ها سفر مي کنند به ندرت در نزد عوام وجه اي خوشايند دارند .
بايد توجه داشت که امروزه به دليل افزايش روزهاي تعطيل ، افزايش در آمد و افزايش طول زندگي پس از بازنشستگي و نيز توسعه ي روز افزون صنعت هواپيمايي و ارتباطات جهاني ، جهانگردي توسعه زيادي يافته و از اين پس نيز خواهد يافت ، در اين باره بايد اشاره داشت که علم اکولوژي مطالعه بر روي روابط محيطي موجودات با يکديگر را بر عهده دارد و جملگي ويژگي هاي موجودات ( جامعه ) که يک محيط زيست واحد را اشغال کرده اند ، بررسي مي کند . در رابطه با انسان و طبيعت و خساراتي که وي حتي بصورت نا خواسته به آن وارد مي سازد بايد به موارد زير اشاره نمود :
کوه نوردي ، غار پيمايي ، قايقراني و استفاده از وسايل موتوري مانند قايق هاي موتوري ماشين هاي برف پيما ، و ماشين ههاي مخصوص سواحل شني ، موتورسيکلت هاي مخصوص جاده هاي ناهموار که بخودي خود براي سيستمهاي بيولوژيکي خطرناک هستند ، ديگر موارد عبارتند از :خسارت به اکوسيستم هاي بياباني کويري به وسيله وسايل نقليه و ….
گفتار را با گوشزد اين نکته به پايان مي برم که جهانگردان بايد براي محيط زيست و مردم ساکن در يک منطقه جغرافيايي احترام قائل شوند و استفاده ي نا بجاي از طبيعت و هر آنچه که در آنست در واقع توهين به شان و مقام انسان و بدنبال آن توهين به فرهنگي است که حاکم بر جغرافياي زيست محيط يک منطقه مي باشد .همه ي ما مي دانيم که از نظر ظاهر و حتي سنت با يکديگر متفاوتيم آ از اين نظر بايد بر خود باليد و ارزش نهادن بر فرهنگ حاکم بر يک منطقه چه در امر زيست محيط و چه در ديگر بخشهاي فرهنگي را بايد بر تارک سياهه ي برخورد دو فرهنگ متفاوت از يکديگر قرار دارد تا در پي آيند آن محيطي سالم و بکر داشته باشيم و آنرا بگونه اي علمي حفظ نمائيم .
2-26 گردشگري – محيط زيست
2-26-1 مناطق حفاظت شده
شيوه هاي مختلفي که طي آن مناطق حفاظت شده در راستاي استراتژي جهاني حفاظت مي توانند در رفاه اجتماعي و اقتصادي موثر واقع شوند مورد بحث قرار گرفته و جمع بندي شده اند . مناطق حفاظت شده در زمينه هايي نظير تضمين سيستم هاي حيات وحش ، حفظ تنوع ژنتيکي ، بهره برداري پايدار ، حفاظت از ميراث هاي طبيعي ، توريسم و تفرج و بسياري از موارد ديگر سهم موثري دارند .آنچه از مفهوم مناطق حفاظت شده انتظار مي رود اين است که اين مناطق بدوا نيازهاي متنوع جوامع را به شيوه هاي مدبرانه اي بر آورده و در ضمن به معناي مديريت نيازهاي واقعي مردم نيز به شمار مي رود .
2-26-2 استراتژي جهاني حفاظت :
استراتژي جهاني حفاظت ، برداشت فراگير و نويني تحت عنوان حفاظت منابع زنده براي توسعه پايدار ارايه نموده است .هدف استراتژي از اين برداشت ، تلفيق حفاظت و توسعه است به نحوي که تغييرات و دگرگوني هاي حاصل در محيط زيست در راستاي هدايت شوند که بقا و بهبود زندگي را براي همه مردم تضمين کند .
اهداف حفاظت از تضمين تداوم بهره وري از منابع زنده براي تامين نيازهاي مادي و معنوي مردم از بعد اخلاقي مبتني بر ايمان و اعتقاد است که ما زمين را از نياکان خود به ارث نيرده ايم بلکه آن را از فرزندان خود به امانت گرفته ايم . احداث و مديريت صحيح مناطق حفاظت شده و در نيل به اهداف استراتژي جهاني حفاظت عامل کليدي محسوب شده و جز لاينفک توسعه پايدار به شمار مي رود . اين طرز تلقي از ماهيت حفاظت بن مايه اصلي اهداف استراتژي جهاني حفاظت را تشکيل مي دهد .
2-26-3 ارزش هاي توريستي مناطق حفاظت شده
اهميت پارک ها و ذخيره گاه ها براي توريسم در حال حاضر در مورد کشورهايي نظير کنيا امري بديهي گشته است . پارک هاي ملي و ذخيره گاه ها نه تنها به عنوان منابعي به شمار مي روند که مايه غرور و مباهات ملي به شمار مي آيند بلکه سنگ بناي اصلي توريسم را نيز تشکيل مي دهند . در کنيا پارک هاي ملي که زير بناي صنعت توريسم را تشکيل مي دهند از نظر جذب ارز خارجي و ايجاد فرصتهاي بي شمار شغلي از نظر اقتصادي اهميت فوق العاده دارند . بسياري از کشورها نيز از اين جهت از وضعيت مشابهي برخوردار بوده و داراي منابع حايز شرايط بي شماري هستند ولي فقدان يک برنامه ريزي صحيح توانايي هاي اين پارک ها را بلا استفاده نموده است . به همين دليل اين خطر وجود دارد که توريسم به طريق اولي توسعه ، ويژگي هاي بارز و ارزشمند توريستي اين منابع را به کلي نابود سازد .
اراضي ساحلي نيز در برابر صنعت توريسم به همين اندازه در معرض خطر دگرگوني زيست محيطي قرار داشته و به شدت آسيب پذير هستند . معمولا عواملي نظير توسعه اراضي مجاور اراضي ساحلي ، طرح هاي معماري ناهماهنگ و از نظر مقياس نا متناسب با چشم انداز هاي منطقه مي توانند زيبايي هاي سواحل را بدواَ اساس جلب توريسم به شمار مي روند تحت الشعاع قرار داده و دگرگوني هاي زيادي به وجود آورند . در رابطه با اراضي ساحلي موضع حاد ديگري که به چشم مي خورد اين است
که در برخي از کشورها ، بسياري از بخش هاي پر جذبه اراضي ساحلي از افراد محلي خالي شده و در قرق توريست هاي خارجي قرار مي گيرد . در اين صورت احساس بي عدالتي از طرف افراد محلي غير قابل اجتناب بوده و اين گونه اقدامات نه تنها وجه ندارند بلکه غير قابل دفاع نيز مي باشند .

احداث ساختمان در نزديکي سواحل ارزش اين گونه مناطق را به تدريج از بين مي برد . البته براي جلوگيري از احداث ساختمان در اين مناطق به ويژه در سواحلي که داراي محيط زيستي ناپايدار مي باشند دلايل منطقي ديگري نيز وجود دارد . بدين ترتيب که اين گونه اقدامات فرسايش شديدي به وجود آورده و نه تنها اراضي ساحلي را به تخريب مي کشند بلکه خود ساختمان ها نيز در معرض تهديد قرار مي گيرند .اگر چه اين مسائل بسيار بديهي به نظر مي رسند ولي تاثيري در جلوگيري از احداث ساختمان ها و صرف هزينه هاي گزاف براي توسعه ظاهرا نداشته است . از ديگر موارد قابل بحث در مورد اراضي ساحلي ايجاد هتل هاي توريستي و امکانات مربوط به آنها مي باشد که مي تواند در مورد جزاير مرجاني به دليل ريزش مواد فرسايشي به دريا اثرات تخريبي زيادي در بر داشته باشد و امکانات ساخته شده در جزاير نظير موج شکن ها ، سد هاي رسوبگير و تخريب کانالها و صخره هاي مرجاني مي تواند تعادل بين دريا و سواحل را به شدت دگرگون کرده و نوار ساحلي را در برابر فرسايش طوفان و آب لرزه ها آسيب پذير کند .
2-27 توريسم درماني در ايران
توريسم سلامت در کشورمان از جايگاه ويژه اي مي تواند برخوردار باشد . چون وجود بيمارستانهاي مجهز ، پزشکان حاذق و کادر پرستاري مجرب مي تواند به ارتقاي آن مساعدت نمايد . آنچه مسلم است ، همکاري صميمانه ميان سازمان ميراث فرهنگي با ساير ارگانهاي ذيربط اين روند را سرعت خواهد بخشيد .
وجود طبيعت چهار فصل در کشور ايران همراه با آبهاي گرم و معدني جايگاه اين رشته از صنعت توريسم را نسبت به ساير رشته ها ارتقاء مي دهد .
حرکت ” ستاد گردشگري سلامت ” در سازمان ميراث فرهنگي در دو مسير جذب بيماران خارجي با تبليغات وسيع و گسترده و سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف پژوهش و آموزش ، ايجاد مراکز درماني ، کلينيکهاي مخصوص چکاپ ، ايجاد مراکز مجهز اعم از مدرن و سنتي در محل چشمه هاي آبگرم و اطلاع رساني مناسب از راه کارهايي است که از روند عزيمت هموطنان براي درمان در خارج از کشور کاسته و به اين ترتيب از خروج مقدار بسيار زيادي ارز در سال جلوگيري مي نمايد بررسيها نشان مي دهد که سالانه حدود يک ميليارد دلار از کشور توسط اين افراد خارج مي شود1 .
2-28 درمان
2-29 تاريخچه احداث مراکز درماني
نحوه احداث و استفاده از بيمارستان ها در طي اعصار و قرون دستخوش تحولات مهمي شده است . در واقع بيماري ، يکي از انگيزه هاي احداث بيمارستان به شمار مي رفت و در واقع اين بيمارستان ها خسته خانه هايي بودند به منظور مراقبت از متکديان بيمار ، ترديدي نيست که فکر حمايت از جامعه در برابر بيماري هاي همه گير ، به ويژه جداسازي بيماران مبتلا به جذام و بيماران رواني ،
-1http://hto.tums.ac.ir
موجب گرديد تا مراکز بستري و نگهداري بيماران در خارج شهرها ايجاد شود . اين مراکز را کلني جذام خانه و يمارستان مي ناميدند که ضمن مراقبت و محافظت بيماران در برابر گرسنگي سرما و گرما جامعه را نيز از آسيب هاي آميزش با آن ها حفظ مي کرد .
انقلاب کبير فرانسه در سال 1789 مراقبت از بيمارن و تامين بيمه هاي درماني را جزو وظايف دول به شمار آورد و به تدريج با پيشرفت علم پزشکي چهره بيمارستان ها دگرگون شد و بيمارستان به مرکز درمان و اعاده سلامت و به خصوص آموزش حرف پزشکي تبديل گرديد .
بعد از جنگ جهاني اول و دوم ، ملکيت بيمارستان ها در کشورهاي مختلف وضعيت مقتفاوتي داشت .
در کشورهاي بلژيک و هلند اغلب بيمارستان ها به سازمانهاي خيريه تعلق داشتند . در ايلات متحده آمريکا نيز موسسات خيريه و غير انتفاعي سه چهارم تخت هاي بيمارستاني را اداره مي کردند و فقط يک چهارم تخت ها متعلق به دولن يا شهرداري ها و موسسات دولتي بود . در فرانسه ، بعد از انقلاب کبير 1789 ، بيمراستان ها از موسسات و نهادهاي خيريه منفک و به (کمون ) ها يا شهرداري ها واگذار شد .
بعد از جنگ جهاني دوم ضرورت حمايت آحاد مردم در برابر صدمات جسمي ، بيماري هاي حاد ، سوانح ، ناتواني هاي ناشي از کهولت و بيماري هاي مزمن به وضوح احساس شد . اقتصاد پزشکي به تدريج مسائل مهمي را در مورد اهميت هزينه هاي درماني و ضرورت و پوشش اين هزينه ها از سوي سازمان هاي مسئول دولتي مطرح ساخت . بنابراين ، فکر تعميمي خدمات بيمارستاني و بيمه هاي درماني قوت گرفت . در اين زمان برخي از کشورها داراي بيمارستان هاي مهم آموزشي از 600 تا 1000 تخت بودند .
بيمارستان هاي شهرهاي بزرگ 150 تا 600 تخت و بيمارستان هاي محلي در حدود 20 تخت داشتند .
ساخت اين بيمارستان ها بدون برنامه ريزي صورت گرفته بود .به همين سبب برخي از مناطق به علت قلت تخت هاي بيمارستاني ، از نظر درماني شديدا در مضيقه بودند .برخي نيز به علت داشتن امکانات بيمارستاني مازاد بر نياز از ظرفيت تخت هاي موجود به طور کامل استفاده نمي کردند .
با روشن شدن وظايف دولت ها در قبال تامين سلامت مردم و ضرورت تعميم بيمه هاي درماني ، توزيع صحيح تخت هاي بيمارستاني و در واقع ايجاد يک شبکه درماني هماهنگ با شبکه بهداشتي در سطح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه منطقه، اوقات فراغت، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، عدم تمرکز