پایان نامه با واژگان کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

اولیه، اطلاعات خروجی با استفاده از نرم‌افزار Eviews 7 و Minitab برای اجرای مدل و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است.
3-7 روش تحقیق
از آنجا که هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و به عبارت دیگر تحقیق‌های کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شوند، این تحقیق براساس هدف، از نوع کاربردی بوده و این تحقیق از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، به دلیل آنکه در متغیرهای مستقل و وابسته دستکاری نمی‌شود و تلاش می‌شود که روابط بین آنها در دنیای واقعی کشف گردد، از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی می‌باشد و هدف اصلی آن تعیین وجود، میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون است.

3-8 متغیرهای تحقیق
با توجه به تجربیات مطالعه دیگران و در چارچوب فرضیات تحقیق در این قسمت سه گروه متغیرهای اساسی تحقیق شامل متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی که برای مدل‌سازی و آزمون فرضیات به کار گرفته شده است معرفی می‌گردند.

3-8-1 متغیر مستقل
AR 45: دوره وصول مطالبات كه از طريق رابطه1-3 محاسبه مي شود برابر ميانگين تعداد روزهايي است كه شركت مطالبات خود را از مشتريانش جمع آوري مي كند. طبق نظر لانگ و همكاران(Long & et al, 1993) معاملات اعتباري و فروش هاي نسيه، وسيله اي براي جذب مشتريان جديد است و بسياري از شركتها در تلاش ستند تا استانداردهاي اعتباري خود را در جهت جذب مشتريان جديد تغيير دهند . به علاوه اعطاي امتيازات به مشتريان باعث تحريك فروش مي گردد چرا كه به مشتريان اين اجازه را مي دهد، كيفيت محصول را قبل از پرداخت ارزيابي نمايند .در نتيجه با توجه به سرمايه گذاري هاي مهم در حسابهاي دريافتني به وسيله بسياري از شركتهاي بزرگ، مديريت اعتبارات مي تواند تاثير مهمي بر روي سودآوري شركت و در نتيجه ارزش آن داشته باشد.
مطالبات وصول دوره=365×((دریافتنی حسابهای)/فروش)
:46 INV دوره نگهداري موجودي كالا كه از طريق رابطة1-4 محاسبه مي شود نشان دهندة ميانگين تعداد روزهايي است كه موجودي كالا به وسيله شركت نگهداري مي شود. سطح بهينه اي از موجودي كالا تاثير مستقيمي بر روي سودآوري خواهد گذاشت چرا كه منابع سرمايه در گردش را براي سرمايه گذاري در چرخة كسب و كار تجاري آزاد خواهد كرد و هدف آن كاهش هزينه ها و افزايش سود مي باشد در حالي كه نيازهاي مشتريان به بهترين نحو پاسخ داده مي شود ( Lazaridis, I, Tryfondis, D. 2006).
کالا موجودی داری نگه دوره=365×((کالا موجودی)/خریدها)
:47 AP دوره پرداخت بدهی جاری نيز نشان دهنده ميانگين زماني كه سازمان بدهي هايش را با عرضه كنندگان خود تصفيه مي كند، مي باشدواز طريق رابطة1-5 محاسبه مي گردد .سياست هاي اتخاذ شده در قبال عرضه كنندگان نيز بر روي سودآوري سازمان تاثير خواهد گذاشت (Lazaridis, I, Tryfondis, D.2006)
جاری بدهی پرداخت دوره=365×((پرداختنی های حساب)/خریدها)
چرخه نقدينگي48 (CCC): مؤلفه اصلي مديريت سرمايه در گردش به حساب مي آيد كه در دوره وصول مطالبات، دوره نگه داري موجودي كالا و دوره پرداخت بدهی جاری مي باشد كه به صورت مختصر توضيح داده مي شوند.
چرخة نقدينگي نيز فاصلة زماني وجوه نقد براي خريد موجودي براي استفاده در فرآيند توليد و زماني كه وجوه نقد ازطريق فروش محصول نهايي به شركت باز مي گردد را شامل مي شود. اين شاخص از طريق رابطة1-6 محاسبه مي گردد .لازم به ذكر است كه شاخص چرخة نقدينگي اگر چه در اين مقاله به عنوان شاخص مديريت سرمايه در گردش در نظر گرفته شده است ولي مي تواند به عنوان يك شاخص عملكرد نيز در نظر گرفته شود . جانسون و سوئنن( Johnson & Soenen, 2003)نيز در بررسي شاخص هاي شركت هاي موفق، چرخة نقدينگي را به عنوان يك معيارعملكرد در نظر گرفته اند.
CCC=AR+INV-AP
چرخه عملیاتی (OC): عبارت است حاصل جمع مدت زمان وصول مطالبات (AR) و مدت زمان نگهداري موجودي كالا(INV):
OC=AR+INV

3-8-2 متغیر وابسته
ارزش شرکت49:برای محاسبه ارزش شرکت در این تحقیق از شاخص Q توبین استفاده می‌شود. از این نسبت بیشتر به عنوان یک معیار ارزش استفاده می‌شود. نسبت مذبور از حاصل تقسیم ارزش بازار دارایی‌ها بر بهای تمام شده جایگزینی آن‌ها بدست می‌آید. در اینجا از مدل ساده شده Q ( تامسون، 2003)50 استفاده شده که به شرح زیر قابل محاسبه می‌باشد.
TobinQ=(Mve+Bvd)/Bva
: ارزش بازار حقوق صاحبان سهامMve
: ارزش دفتری بدهی‌هاBvd
: ارزش دفتری دارایی‌هاBva
سود ناخالص عملیاتی(GP)51: دیگر متغیر وابسته مورد استفاده در این تحقیق می باشد که از طریق رابطه زیر بدست می آید:
GP=(فروش-رفته فروش کالای شده تمام بهای)/(ها داراریی کل-مالی دارایی)
3-8-3 متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی در این پژوهش عبارتند از:
اندازه شرکت52(FSize): مطالعات قبلی نشان داده اند که اندازه شرکت تاثیر مثبت در سودآوری شرکت دارد)چان، 1993 پوست و ویلسون، 1996؛ سو، (2001 . به دلیل اینکه شرکتهای بزرگ دارای امتیازات بالاتر اعتباری هستند با پایین نگه داشتن پول نقد براحتی میتوانند سرمایه از بازار سهام دریافت نمایند، هرچند که شرکتهای بزرگ از رشد فرصتها بهره مندند که این منجر به عملکرد مثبت شود. در این تحقیق منظور از اندازه، لگاریتم طبیعی دارایی در پایان سال مالی شرکت است.
اهرم مالی53(LEVRG): بر اساس تئوری سلسله مراتب54 یک شرکت زمانیکه با کمبود وجه مواجه می شود تمایل به افزایش سرمایه در داخل قبل از صدور سهام جدید و یا قرض گرفتن پول از خارج دارد)مایرز، 1984 ). ازاین رو این شرکت سرمایه خود را -اگر وجود داشته باشد- برای مصرف داخلی یا پرداخت بدهیها نگه می دارد.بدهی بیشتر به معنی این است که سرمایه کمتری برای عملیات در داخل در دسترس است که این ریسک را افزایش می دهد.انتظار می رود نسبت بدهی به ارزش بازار منفی شود. این امر ممکن است موجب ظرفیت برای جمع آوری پول و افزایش سودآوری شود. از رابطه زیر بدست می آید:
مالی اهرم=(کل بدهی)/(کل دارایی)
3-9 فرضیه‌های تحقیق
برای بررسی رابطه مدیریت سرمايه درگردش و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، رابطه زیر به عنوان مدل فرضیه تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند:
فرضیه اول: دوره وصول مطالبات و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
〖TobinQ〗_it=β_0+β_1 〖AR〗_it+β_2 〖LEVRG〗_it+β_3 〖FSIZE〗_it+ε_it
فرضیه دوم: بین دوره نگهداري موجودي كالا و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
〖TobinQ〗_it=β_0+β_1 〖INV〗_it+β_2 〖LEVRG〗_it+β_3 〖FSIZE〗_it+ε_it
فرضیه سوم: بین دوره پرداخت بدهی جاری و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
〖TobinQ〗_it=β_0+β_1 〖AP〗_it+β_2 〖LEVRG〗_it+β_3 〖FSIZE〗_it+ε_it
فرضیه چهارم: بین چرخه عملیاتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
〖TobinQ〗_it=β_0+β_1 〖OC〗_it+β_2 〖LEVRG〗_it+β_3 〖FSIZE〗_it+ε_it
فرضیه پنجم: بین چرخه نقدینگی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
〖TobinQ〗_it=β_0+β_1 〖CCC〗_it+β_2 〖LEVRG〗_it+β_3 〖FSIZE〗_it+ε_it
فرضیه ششم: بین دوره وصول مطالبات و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
〖GP〗_it=β_0+β_1 〖AR〗_it+β_2 〖LEVRG〗_it+β_3 〖FSIZE〗_it+ε_it
فرضیه هفتم: بین دوره نگهداري موجودي كالا و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
〖GP〗_it=β_0+β_1 〖INV〗_it+β_2 〖LEVRG〗_it+β_3 〖FSIZE〗_it+ε_it
فرضیه هشتم: بین دوره پرداخت بدهی جاری و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
〖GP〗_it=β_0+β_1 〖AP〗_it+β_2 〖LEVRG〗_it+β_3 〖FSIZE〗_it+ε_it
فرضیه نهم: بین چرخه عملیاتی و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
〖GP〗_it=β_0+β_1 〖OC〗_it+β_2 〖LEVRG〗_it+β_3 〖FSIZE〗_it+ε_it
فرضیه دهم: بین چرخه نقدینگی و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
〖GP〗_it=β_0+β_1 〖CCC〗_it+β_2 〖LEVRG〗_it+β_3 〖FSIZE〗_it+ε_it

3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل
با توجه به اینکه قبل از تخمین و اجرای مدل‌های رگرسیونی لازم است از وجود برخی شرایط در بین متغیرها اطمینان حاصل شود. بنابراین به منظور اطلاع از برخورداری داده‌های تحقیق از شرایط لازم، انجام تعدادی آزمون بر روی متغیرها ضروری می‌باشد. برای مثال، از مفروضات ابتدایی مدل‌های رگرسیونی و شرط استفاده از این مدل‌ها، نرمال بودن توزیع داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق است. همچنین، داده‌های مورد استفاده در این تحقیق از نوع داده تلفیقی با دوره فصلی هستند. ایراد اساسی که ممکن است در برآورد مدل‌های رگرسیونی با آن مواجه شویم به نقض فروض کلاسیک (ناهمسانی واریانس- خود همبستگی- هم خطی و تورش تصریح) مربوط می‌شود. در این مورد لازم است در صورت لزوم، نسبت به رفع نقض فروض کلاسیک اقدام شود. تورش تصریح به واسطه در نظر نگرفتن یک عنصر مهم به عنوان متغیر مستقل مدل ایجاد می‌شود. به منظور پیش‌گیری از بروز خطای تصریح، با توجه به مفاهیم نظری مربوط و تجربه سایر تحقیقات در خصوص نقدشوندگی، ارزش بازار و بازدهی و عوامل موثر بر آن‌ها و نتایج آزمون‌های اولیه، در طول تخمین و اجرای مدل دقت زیادی به عمل آمده است. برای بررسی سایر موارد مربوط به متغیرها و داده‌های تحقیق نیز آزمون‌های لازم صورت گرفته است که در ادامه فصل به اختصار به کلیات آن‌ها اشاره می‌شود.

3-10-1 نرمال بودن
برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون‌های نرمال بودن55 استفاده می‌شود. این آزمون‌ها به طور کلی به دو گروه شامل روش‌های ترسیمی56 و روش‌های عددی57 تقسیم می‌شوند. روشهای ترسیمی تنها تصویری از توزیع متغیر تصادفی را ارائه می‌کنند اما روش‌های عددی قادرند معیاری عینی و کمی برای قضاوت در خصوص نرمال بودن توزیع متغیر تصادفی فراهم نمایند. در روش‌های عددی می‌توان هم از آمار توصیفی و هم از تکنیک‌ها و آزمون‌های مختلف آمار استنباطی استفاده کرد. در این تحقیق با استفاده از آزمون جارک‌- برا (به عنوان یک روش عددی) به آزمون نرمال بودن داده‌ها پرداخته شده است. در این آزمون از اختلاف بین ضریب کشیدگی و چولگی داده‌های مورد بررسی می‌توان به نرمال بودن توزیع داده‌ها پی برد. در این آزمون فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن است که در صورت به دست آمدن احتمال تایید کمتر از 5 درصد، فرض صفر با احتمال 95 درصد اطمینان تایید می‌شود. این آزمون در جریان بررسی آمار توصیفی داده‌های تحقیق انجام شده است.
{█(H_0:است نرمال ها‌داده توزیع @H_1:نیست نرمال ها‌داده توزیع )┤

3-10-2 ناهمسانی واریانس
یکی از فروض کلاسیک در تحلیل رگرسیون، همگن یا همسان بودن توزیع واریانس خطاهاست که در صورت نقض شدن این فرض، اجزای اخلال دارای ناهمسانی واریانس58 خواهند بود. نا‌همسانی واریانس در واقع، به دلیل برابر نشدن واریانس متغیر وابسته در دوره‌های مختلف به وجود می‌آید. در صورت نابرابری واریانس متغیر وابسته، واریانس اجزای اخلال نیز در ادوار مختلف یکسان نخواهد بود که در نتیجه، تخمین مدل دچار تورش و عدم کارایی می‌گردد. برای تشخیص نا‌همسانی واریانس در مدل از روش‌های مختلفی مانند: روش ترسیمی، روش وایت، روش گلد فلد کوانت، روش پارک، روش بارتلت، روش پیک، گلچسر و اسپیرمن می‌توان استفاده کرد.
در نرم افزار Eviews7 قابلیت استفاده از آزمون‌های وایت59 و نوی وست60 وجود دارد. آزمون وایت در دو شکل مقطعی61 و غیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدل رگرسیون، ضریب تعیین، حداقل مربعات معمولی