پایان نامه با واژگان کلیدی بازار سهام، اوراق قرضه، سود مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

كه سرمايه‌گذاري شامل داراييهاي مالي و داراييهاي قابل معامله و غير قابل معامله است.
سرمايه‌گذاري براي كسب پول صورت مي‌گيرد، يا به اين خاطر سرمايه‌گذاري مي‌كنيم كه رفاه و آسايش فعلي و آتي خود را بهبود ببخشيم. دراين پژوهش فرض مي‌كنيم كه افراد انتظار دارند از سرمايه‌گذاري خود، فقط به صورت منافع پولي منتفع شوند. افراد سعي مي‌كنند از طريق صرفه جويي در مصرف امروز خود و پس انداز آن، بتوانند مصرف آتي خود را بهبود ببخشند. سرمايه‌گذاران سعي مي‌كنند ثروت و دارايي خود را به نحو مؤثري مديريت كنند و بتوانند با محافظت از عواملي همچون تورم، ماليات و ساير عوامل، بيشترين بازده را كسب نمايند. به خاطر اين دلايل است كه مردم پس انداز مي‌كنند (تهرانی و نوربخش ، 1382).

2-4-2 فرصت هاي سرمايه‌گذاری (IOS)
همه مردم به نوعي داراي ثروتي هستند كه ناشي از ارائه خدمات در بازار كارا است. اغلب مردم در بيشتر مواقع تصميم‌گيريهايي را در خصوص سرمايه‌گذاري در زندگي خود انجام مي‌دهند. براي مثال برخي از كارگران راجع به اينكه آيا وجوه مربوط به بازنشستگي خود را در سهام سرمايه‌گذاري كنند يا در اوراق قرضه، تصميماتي را اتخاذ مي‌كنند. برخي ديگر از افراد به دنبال حداكثر كردن پس انداز خود از طريق سرمايه‌گذاري در گزينه هاي ديگر هستند.
فرصتهاي سرمايه‌گذاري در واقع توانائي بالقوه سرمايه‌گذاريهاي شركت را نشان مي‌دهد، بدين معني كه هر چقدر توانائي ‌انجام سرمايه‌گذاري‌ شركت در آينده بيشتر باشد شركت داراي فرصتهاي سرمايه‌گذاري بيشتري است. آينده‌نگري ‌گروههاي‌ استفاده‌كننده از صورتهاي مالي همواره حسابداران را به جستجوي روشهاي برتر براي تفسير اطلاعات مالي هدايت كرده است، مديران نتايج عمليات آتي يك واحد تجاري و توان جذب سرمايه را با اهميت مي‌دانند و رضايت سهامداران نيز در گرو سود مورد انتظار آنهاست كه در اين ميان يكي از روشهاي برتر تفسير اطلاعات بررسي فرصتهاي سرمايه‌گذاري است (فردیناند,1999).
مطالعه دقيق فرصتهاي سرمايه‌گذاري و اصول مديريت پرتفليو مي‌تواند باعث مديريت بهتر و افزايش ثروت سرمايه‌گذار شود. به علاوه انتظار مي‌رود افراد با مطالعه اصول سرمايه‌گذاري تا آنجايي كه ممكن است از اشتباهات جلوگيري كرده و آگاهانه تصميم‌گيري نمايند. فرصتهاي سرمايه‌گذاري در واقع توانايي بالقوه سرمايه‌گذاري هاي شرکت را نشان مي‌دهد. بدين معني که هر چقدر توانايي انجام سرمايه‌گذاري شرکت در آينده بيشتر باشد شرکت داراي فرصتهاي سرمايه‌گذاري بيشتري است.
فرصتهاي سرمايه‌گذاري باعث ايجاد حرفه و مشاغلي نيز مي‌شود. كساني كه مي خواهند در اين زمينه به صورت حرفه اي مشغول شوند بايد به مطالعه و پژوهش در رابطه با فرصتهاي سرمايه‌گذاري بپردازند. كساني كه در رشته سرمايه‌گذاري، داراي مهارت هستند مي‌توانند نسبت به افراد عادي از سود بيشتري برخوردار باشند، بعنوان مثال كساني كه در تجزيه تحليل صورتهاي مالي شركتها تبحر دارند، در خريد و فروش سهام و كسب سود از كسانيكه فاقد اين مهارت مي‌باشند، موفقتر می باشند.
مديراني كه در خصوص پرتفليو13 و تجزيه و تحليل اوراق بهادار مشغول هستند داراي فرصتهاي شغلي زيادي مي‌باشند. بسياري از مؤسسات مالي از قبيل شركتهاي كارگزاري و بانكهاي سرمايه‌گذاري اعم از بانكها و شركتهاي بيمه به خدمات تجزيه و تحليلگران سرمايه‌گذاري نيازمند مي‌باشند. شركتهاي كارگزاري با استفاده از تجزيه و تحليلگران، به ارائه خدمات به مشتريان از طريق ارائه گزارشگري تحقيقي مي پردازند. بانكهاي سرمايه‌گذاري سعي مي‌كنند از طريق تجزيه و تحليلگران سرمايه‌گذاري، به فروش اوراق بهادار جديد و ارزشيابي شركتها براي كسب مشتريان جديد بپردازند .
همه اين مؤسسات مالي كه درباره آنها در بالا بحث شد براي مديريت پرتفليوی اوراق بهادار خود نيازمند مديران پرتفليو مي‌باشند. مديران پرتفليو مسئول اخذ تصميمات مناسب در خصوص پرتفليو و خريد و فروش اوراق بهادار هستند. آنها بايد به سؤالاتي از قبيل چه چيزي بايد بفروشند و چه موقع خريد و فروش نمايند پاسخ دهند. عملكرد اين مديران از روي وضعيت پرتفليوی شركت برآورده مي‌شود و ميزان موفقيت اين مديران را مي‌توان از روي وضعيت پرتفليوی آن شركت فهميد (تهرانی و نوربخش، 1382).

2-4-3 ماهيت فرصتهاي سرمايه‌گذاري
ماهيت فرصتهاي سرمايه‌گذاري پاسخ به این پرسش است که چرا سرمايه‌گذاري مي‌كنيم ؟ در يك عبارت ساده مي‌توان گفت كه سرمايه‌گذاران مي خواهند از پول خود، سودي را كسب نمايند. وجه نقد داراي يك هزينه فرصت از دست رفته است. در صورتي كه اگر وجه نقد را نگهداري كنيد فرصت كسب سود را طريق آن وجه نقد از دست خواهيد داد. به علاوه، در يك فضاي تورمي، قدرت خريد پول كاهش مي يابد، به عبارت ديگر وقتي نرخ تورم بالا باشد قدرت خريد به سرعت كاهش مي يابد.
سرمايه‌گذاران دوست دارند بازده آنها تا جايي كه امكان داشته باشد زياد باشد ولي بايد توجه داشت كه ميزان بازده تحت تأثير ريسك قرار دارد. سال 1982 میلادی در ايالات متحده، سال خوبي براي بازار سهام بود. به طوري كه بازده كلي اوراق مربوط به سهام عادي از 20% بالا رفت. با وجود اين در همين سال برخي از صندوقهايي كه به صورت حرفه اي اداره مي‌شدند با زيان روبرو شدند.
همانطور كه از اين مثال بر مي آيد، اوراق بهادار قابل معامله در زمان ريسك، بازده هاي متفاوتي دارند، بنابراين فرصتهاي سرمايه گذاي هميشه بايد بر اساس ريسك و بازده صورت گيرد و اين دو عامل هيچ وقت منفك از هم نيستند(همان منبع).

2-4-4 شناسايي فرصتهاي سرمايه‌گذاري
فرصتهاي سرمايه‌گذاري خود به خود اتفاق نمي‌افتند. بلكه آنها را بايستي شناسايي نمود و يا اينكه آنها را بوجود آورد. انواع مختلف فرصتهاي سرمايه‌گذاري ممكن است از سطوح مختلف بخشهاي شركت سرچشمه بگيرد. برخي از فرصتهاي سرمايه‌گذاري ممكن است توسط مديريت عالي سازمان يا اعضاي هيئت مديره ارائه شود. مشاركت مديريت عالي در ارائه فرصتهاي سرمايه‌گذاري معمولاً به اقدامات استراتژيك نظير بسط و گسترش فعاليت شركت از طريق سياستهاي مالي و ورود به بازارهاي جديد محدود مي‌شود. نظر به اينكه فرصتهاي سرمايه‌گذاري موجب تخصيص منابع مالي شركت به منظور تحصيل درآمد يا كاهش هزينه‌ها مي‌شوند لذا ممكن است سياستهاي مالي منظم و اصولي براي فرصتهاي سرمايه‌گذاري از سوي شركت به اجرا گذاشته شود (اسماعیل پور،1381).

2-4-5 اندازه‌گيري فرصتهاي سرمايه‌گذاري
يكي از جديدترين روشهاي تحليل ‌اطلاعات اندازه‌گيري فرصتهاي سرمايه‌گذاري مي‌باشد. فرصتهاي سرمايه‌گذاري بوسيله نسبتي از ارزش شركت معرفي شده، كه اين نسبت نيز بوسيله داراييها محاسبه مي‌شود. در تحقيقات متعدد جهت اندازه‌گيري فرصتهاي سرمايه‌گذاري از سه نسبت استفاده شده است. عددي كه به عنوان فاكتور مشترك از اين سه نسبت بدست مي‌آيد به مثابه نماينده‌اي براي فرصتهاي سرمايه‌گذاري مي‌باشد و هرچقدر ارزش بازار منابع نسبت به ارزش دفتريشان بيشتر باشد فرصتهاي سرمايه‌گذاري بالاتر است، كه تحليل‌گران مالي با تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شركت وضعيت آن را مورد بررسي قرار مي‌دهند (فردیناند,1999).

2-4-6 عوامل خارجي تأثيرگذار بر فرصتهاي سرمايه‌گذاري
سرمايه‌گذاران آگاه بايستي از اين واقعيت مطلع باشند كه تصميم‌گيري مربوط به سرمايه‌گذاري مي‌تواند خسته كننده و درگيرساز باشد. با اين حال، بدون توجه به فعاليتهاي افراد، عوامل مشخصي در محيط سرمايه‌گذاري بر تمامي سرمايه‌گذاران تأثير مي‌گذارد. سرمايه‌گذاران بايد اين عوامل را در تمامي طول فرآيند تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري مد نظر قرار دهند .

2-4-6-1 عدم اطمینان
اولين عاملي كه تمامي سرمايه‌گذاران بايد مدنظر قرار دهند عدم اطمينان14 است. سرمايه‌گذاران با اين اميد داراييهاي مالي را مي خرند كه انتظار دارند در طول چند دورة بعدي، بازده كسب كنند. اين بازده را مي‌توان پيش بيني كرد، اگر چه ممكن است بازده پيش بيني شده محقق نشود. واقعيت اين است كه بازده يك سهام و ريسك آن را ميتوان پيش بيني كرد ولي آنچه كه در واقعيت رخ مي‌دهد ممكن است با ميزان بازده پيش بيني شده متفاوت باشد .
فرصتهاي سرمايه‌گذاري آميخته اي است از علم و هنر. براي نيل به موفقيت در امر سرمايه‌گذاري بايد تصور كنيم كه چه چيزي امكان دارد رخ دهد. ما در خصوص وقايع گذشته آگاهي داريم ولي نمي‌توان گفت كه گذشته دوباره تكرار خواهد شد.
اگرچه آينده با عدم اطمينان همراه است ولي اين عدم اطمينان قابل مديريت است و با استفاده از فهم اساسي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاران مي‌توانند هوشياري لازم جهت مديريت عدم اطمينان را كسب كنند. بعلاوه، سرمايه‌گذاران مي‌توانند با كمك تكنيكها و ابزارهايي كه وجود دارد تصميمات بهتري را اتخاذ كنند. اگر چه استفاده از اين تكنيكهاي جديد، پيچيده به نظر مي‌رسد با اين حال مي‌توانند بينش جديدي را در خصوص فرآيند تصميم‌گيري ارائه كنند .

2-4-6-2 عرصه سرمايه‌گذاري جهاني
امروزه سرمايه‌گذاران بيش از هر زمان ديگري بايد در خصوص سرمايه‌گذاري نسبت به مفهوم جهاني آن توجه كنند. اگر چه در سالهاي قبل توجه چندان زيادي به سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌شد ولي امروز با تشكيل بازارهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي سرمايه‌گذاري، سرمايه گذاران خودشان را محدود به بازارهاي داخلي نمي‌كنند. چرا كه شما مي‌توانيد از طريق سرمايه‌گذاري خارجي، بازده خود را افزايش و يا ريسك خود را كاهش دهيد. بايد خود را محدود به فرصتهاي داخلي يك كشور نكنيد.
بازارهاي خارجي به سرعت پيشرفت مي‌كنند براي مثال، بازار ژاپني ها يكي از سه بازار سهام بزرگ در جهان است كه با توجه به قيمت سهام و حجم معاملات داراي درجات مختلفي است. بازار اروپاي غربي از وسعت زيادي برخوردار بوده و راه حلهاي مختلفي را به سرمايه‌گذاران ارائه مي‌كنند. بازارهاي آسيايي مانند بازارهاي سنگاپور، كره، مالزي و تايلند نيز به سرعت شكل گرفته اند. در اين ميان كشورهاي آمريكاي جنوبي نيز از توان بالايي برخوردار شده اند به طوري كه در سال 1990 برخي از سهام هاي بازار سهام مكزيك به صورت معمولي در ميان سرمايه‌گذاران آمريكايي مورد معامله قرار مي‌گرفت.
سرمايه‌گذاران به سه دليل به سرمايه‌گذاري خارجي روي مي آورند: اول براي اينكه درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري بالا است. دوم اينكه، نرخ بازده اوراق بهادار خارجي بيشتر از بازارهاي داخلي است. بنابراين سرمايه‌گذاران از طريق سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توانند به نرخ بازده بيشتري دست پيدا كنند. سوم اينكه، سرمايه‌گذاران از طريق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار كشورهاي خارجي باعث تنوع سهام خود و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري خود مي‌شوند. براي مثال وقتي بازار سهام داخلي ضعيف عمل مي‌كند سرمايه‌گذاران مي‌توانند از طريق تشكيل پرتفيلو در بازار سهام خارجي شركت كنند و عملكرد ضعيف بازار سهام داخلي را جبران نمايند (تهرانی و نوربخش، 1382).

2-4-6-3 راهبرد تشكيل پرتفوي سرمايه‌گذاري
به منظور تشكيل پرتفوي و انتخاب سهام يا داراييهاي تشكيل دهنده سبد سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار با تصميم‌گيري در دو مرحله به قرار زير روبرو است :
1. تشخيص و انتخاب نوع داراييهاي مورد نظر براي سرمايه‌گذاري ( سهام، اوراق قرضه، زمين و مستغلات و…).
2. انتخاب فرصتهاي سرمايه‌گذاري مختلف از ميان انواع داراييهاي انتخاب شده و ميزان تخصيص منابع .
شايد مهمترين تصميم هر سرمايه‌گذاري در تشكيل پرتفوي، انتخاب نوع دارايي و تركيب پرتفوي است. به بيان ديگر چه مقدار از وجوه پرتفوي صرف اوراق قرضه، سهام، داراييهاي بازار پول و غيره مي‌گردد ؟
مشخصاً ميزان وزني كه به هر يك از داراييهاي مورد نظر در پرتفوي داده مي‌شود، از صفر تا 100 درصد متغير است. اصولاً بررسيهاي مربوط به تشخيص داراييها، سرمايه‌گذار را ملزم به پاسخگويي در مقابل سؤالات زير مي‌نمايد :
الف) چه درصدي از وجوه پرتفوي به هر يك از كشورهايي كه بازارهاي مالي آنها در دسترس سرمايه‌گذار قرار دارد، تخصيص داده شود؟

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، حساب های دریافتنی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ثروت سهامداران، اوراق قرضه، ارزش شرکت