پایان نامه با واژگان کلیدی بازار برق، دوره بازگشت، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

زاده نميني با عنوان آناليز فني، اقتصادي و زيست محيطي استفاده از سيستمهاي آبگرمكن خورشيدي در ساختمانهاي مسكوني در اين پژوهش با توجه به مشخصات جغرافيايي و اقليمي شهر تهران، مشخصات يك نمونه ساختمان مسكوني 8 واحدي و ميزان تقاضاي گازطبيعي و آبگرم مصرفي ساختمان مورد نظر، دو سناريو با در نظر گرفتن نرخ داخلي و جهاني الكتريسيته و گازطبيعي مورد بررسي قرار گرفته است. در سناريوي A يك سيستم آبگرمكن خورشيدي چرخش اجباري براي تأمين آبگرم مورد نياز با نرخ داخلي الكتريسيته و گاز طبيعي و در سناريوي B همان سيستم با نرخ جهاني الكتريسيته و گازطبيعي با استفاده از نرم افزار RETScreen مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه در سناريو هاي A. B سهم آبگرمكن خورشيدي د ر تأمين انرژي مورد نياز جهت گرمايش آب 53% مي باشد. ميزان صرفه جويي گاز طبيعي 4777m^3 /yr، مقدار كل هزينه سرمايه گذاري 7898دلار و ميزان كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 6/4t〖CO〗_2/yrمي باشد. در سناريوي A ميزان كاهش هزينه خسار ت هاي زيست محيطي حاصل از توليد گازهاي گلخانه اي 123t〖CO〗_2 دلار و دوره بازگشت سرمايه /yr 9/16 مي باشد. در سناريوي B ميزان كاهش هزينه خسارت هاي زيست محيطي حاصل از توليد گازهاي گلخانه اي 101t〖CO〗_2 دلار و دوره بازگشت سرمايه /yr 6/3 مي باشد. بنابراين استفاده از سيستم هاي آبگرمكن خورشيدي با در نظر گرفتن قيمت الكتريسيته و گاز طبيعي در سطح جهاني، توجيه اقتصادي دارد.
ساتكين ( 1380 ) به تحليل اقتصادي- اجتماعي بكارگيري انرژي خورشيدي در تأمين آب گرم مصرفي خانواده هاي4الي 5 نفره به منظور توجيه اقتصادي سرمايه گذاري كلان، در سيستم آبگرمكن خورشيدي در ايران پرداخت. ايشان ميزان مصرف انرژي و آلايندگي حاصل از روش هاي سنتي را تعيين و دوره بازگشت سرمايه اوليه بكارگيري آبگرمكن5/4سال اعلام نمود.
عيوضي ( 1384 ) بكارگيري آبگرمكن خورشيدي به منظور استفاده بهينه از انرژي خورشيدي را در منطقه 22 تهران مورد بررسي قرار داد. ايشان همچنين ميزان صدور آلاينده ها و در نهايت درصد صرفه جويي در ميزان صدور آلاينده ها و هزينه هاي ناشي از آن را مورد بررسي قرار داده و دوره بازگشت سرمايه اوليه بكارگيري آبگرمكن خورشيدي را 4/10سال اعلام نمود.
حسني و سينا ( 1389 ) در بررسي اقتصادي و فني استفاده از آبگرمكن خورشيدي، مبادرت به مقايسه آبگرمكن خورشيدي با آبگرمكن هاي برقي، گازوئيلي و گاز طبيعي از نظر اقتصادي نمودند و بازگشت سرمايه در جايگزيني آبگرمكن خورشيدي به جاي آبگرمكن هاي برقي، گازوئيلي و گاز طبيعي را به ترتيب در حدود3/3 و6/3 و 16سال اعلام نمودند.
داود منظور و حسين رضايي در پژوهشي به محاسبه قيمت سايه اي انرژي الكتريكي در بازار برق ايران پرداختند. هدف از اين پژوهش تعيين قيمت بهينه برق در فضاي تجديدساختار صنعت برق است. دراين راستا تابع رفاه اجتماعي را نسبت به قيد تعادل بازار، حداكثر توان توليد هر گروه از نيروگاه ها، حداكثر تقاضاي گروه هاي مختلف مصرف كننده وتوان صادارت و واردات به حداكثر ميرسانيم. ضمن اينكه مدل مذكور را در دواجراء مي كنيم.GAMS بازه زماني ماهانه و يك ساله در سال 1386 با كمك نرم افزار بهينه يابي371 ريال محاسبه شده / قيمت سايه اي در بازه زماني يك ساله در اين سال براي هر كيلووات ساعت 2است. درراستاي رسيدن به نتايج دقيقتر، مدل را به تفكيك هر ماه نيز اجراء مي كنيم. كه نتايج آن ازكاهش قيمت برق در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه دوم حكايت دارد، زيرا هزينه نهايي تامين برق در زمستان، به علت مصرف گازوئيل و سوخت هاي مايع به جاي سوخت گاز طبيعي به همراه استفاده نكردن از نيروگاه هاي برق آبي افزايش مي يابد. براي دوره زماني ساليانه و ماهيانه، قيمت واقعي در بازار برق ايران، انحراف معناداري از قيمت بهينه دارد. انرژي الكتريكي از حامل هاي مهم انرژي به شمار مي رود. عدم امكان ذخيره سازي و لزوم تعادل لحظه به لحظه بين عرضه و تقاضا از ويژگي هاي منحصر به فرد آن است. به همين دليل ايجاد بازار مديريت شده دراين خصوص ضرورت دارد. در كشورهايي كه تجديدساختار را بطورجدي در صنعت برق ايجادكرده اند، اين بازار جايگزين سيستم برنامه ريزي متمركز شده است. در ساختار مقررات زدايي شده، برنامه ريز مركزي از بهينه سازي رفاه عمومي، تخصيص بهينه را انجام مي دهد ليكن در بازار برق رقابت بين توليدكنندگان و مكانيسم بازار مبناي تخصيص است. در اين مقاله، براي دستيابي به نتايج بهينه در بازار برق، با درنظر گرفتن تعادل بازار به همراه ديگرمحدوديت هاي فني و اقتصادي؛ از جمله توليد هرگروه از نيروگاه ها، تقاضاي گروه هاي مختلف مصرفي و ميزان صادرات و واردات، رفاه عمومي را حداكثر مي كن يم. بازارهدف را درانرژي الكتريكي به سه گروه خانگي، تجاري -عمومي و صنعتي تقسيم مي كنيم. ضمن اينكه بخش كشاورزي و حمل ونقل از ملحقات تقاضاي صنعتي است. بخش عرضه به پنج گروه نيروگاه هاي حرارتي گازي كوچك، گازي بزرگ، بخاري و سيكل تركيبي و نيروگاه برق آبي تقسيم مي شود. نيروگاه ها براساس هزينه نهايي توليد هر مگاوات ساعت، وارد بازار مي شوند. مجموع كل صادرات و واردات بدون تفكيك كشورهاي مقصد و مبدا لحاظ مي شو د. مقادير بهينه قيمت، عرضه و تقاضا، صادرات و واردات در سال 86 از اجراي اين مدل استخراج گرديد. پيش از بيان نتايج مدل بايد به اين نكته اشاره نمود كه براي جلوگيري از پيچيدگي مدل، تلفات شبكه انتقال را براي كليه نيروگاه ها (به صورت كلي لحاظ شده است و از محاسبه ميزان تلفات به تفكيك هرنيروگاه با در نظر گرفتن فاصله آن نيروگاه تا محل مصرف خودداري شده است. بر اين اساس قيمت برق توليدي براي تمامي نيروگاه ها براساس اين مفروضات محاسبه شده است و در صورت استناد به نتايج اين مدل بايد به اين مفروضات توجه شود. اين مقاله كوشيده است عمكرد بازار برق كشور در تعيين قيمت برق را با قيمت بهينه اي كه از يك مدل بهينه يابي بدست مي آيد، مقايسه و ميزان انحراف آن را بسنجد. براساس نتايج بدست آمده، در حالي كه 371 ريال / 144 ريال بوده است، درحالي كه قيمت بهينه 2 / قيمت متوسط بازار برق در سال مورد بررسي 6برآورد شده است. علت اين تفاوت به سقف و كف قيمت تعيين شده در بازار برق توسط هيات نظارت بر بازار برق باز مي گردد. به نظر مي رسد هيات نظارت صرفا برمبناي هزينه هاي تمام شده نيروگاه ها، بازه مجاز قيمت هاي پيشنهادي نيروگاه ها را تعيين مي كند و به طرف تقاضاي بازار كه همان حداكثر تمايل به پرداخت گروه هاي مختلف مشتركين توجه نمي كند. ضمن اينكه ظرفيتها و فرصت هاي ايران در مناسبات بين المللي فراتر از ديگر كشورها است كه ازآنها استفاده بهينه نمي شود. اين نتايج حاكي از ضرورت بازنگري در مكانيزم هاي تنظيم، براي رسيدن به يك بازار برق كارا است. به دليل نوسانات زياد در بازار برق، براي حصول نتايج دقيق تر، مدل را به تفكيك ماه هاي مختلف سال اجراء مي كنيم كه برآوردها ازكاهش قيمت بهينه در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه دوم حكايت دارد. كه علل آن افزايش هزينه نهايي تامين برق در زمستان به خاطر مصرف گازوئيل و سوخ تهاي مايع به جاي سوخت گاز طبيعي و عدم استفاده از نيروگا ههاي برق آبي است.
در پژوهش محسن خليل پور، مهدي رستم زاده، نويد رزمجوي با ” عنوان قيمت گذاري بهينه با وجود تراكم در بازارهاي رقابتي برق با استفاده از الگوريتم كلوني زنبورهاي عسل مصنوعي” به تجزيه و تحليل قيمت در بازار برق ايران پرداختند.
در اين مقاله كاربرد الگوريتم كلوني زنبور عسل براي مسئله مديريت تراكم، قبل و بعد از ايجاد تراكم در خطوط مطرح گرديد و نتايج اين روش باالگوريتم ژنتيك مقايسه شد. ملاحظه شد كه در الگريتم كلوني زنبور عسل مقدار توان خروجي ژنراتورها و همچنين شاخص رفاه اجتماعي بسيار مطلوبتر از روش ژنتيك ميباشد. اين دو روش بر روي سيستم 5باسه اعمال شده و تلفات خطوط انتقال نيز در آن لحاظ گرديده است. با توجه به محدوديتها و وجود مشكلات زياد در نحوهي انجام پخش بار به روشهاي پخشبار گوس سايدل و نيوتن رافسون، استفاده از نرم افزار را به نحو مطلوبي انجام ميدهد. امكان مانور بر روي سيستم در اين نرمافزار موجب شده است كه تغييرات اجزاي مختلف سيستم قدرت در هر لحظه از زمان قابليت ارزيابي داشته باشد. امكان وارد كردن خطاهاي مختلف در هر بخش از خط انتقال و به دست آوردن مقادير جريان خطا بر حسب پريونيت از ديگر امكانات اين نرمافزار ميباشد. امكان انتخاب انواع سوخت مصرفي براي نيروگاههاي مختلفي كه وظيفهي تامين انرژي الكتريكي مصرفكنندگان را بر عهده دارند وكنترل توان اكتيو توليدي و همچنين توانايي محاسبه ي تلفات توان اكتيو در خطوط انتقال انرژي الكتريكي و محاسبهي ماتريس و ماتريس ژاكوبين از ديگر قابليت هاي اين نرم افزار مي باشد. بنابراين Ybusنتيجه ميگيريم كه با استفاده از شبيه سازي سيستم قدرت در محيط اين نرم افزار ميتوان بسياري از تحليلهاي مربوط به پخشبار و محاسبات سنگين را با روش سادهتري انجام داده و كنترل و پايداري سيستم قدرت را كه مهمترين هدف در شبيه سازي سيستم ميباشد را به نحو مطلوبي تحقق بخشيد.
در پژوهشي ديگر فرزانه نصيرزاده، دانيال بيهودي زاده به بررسي بهاي تمام شده توليد برق در واحدهاي گازي و سيكل تركيبي نيروگاه شريعتي مشهد پرداختند. براي اين منظور اطلاعات لازم از طريق مطالعه كتابخانهاي و بررسي اسناد و مدارك موجود در نيروگاه شريعتي، شركت برق منطقه اي، شركت مديريت جمع آوري گرديد. پس از بررسي هاي – نيروگاههاي گازي و دفتر فني برق خراسان براي سال هاي 1388به عمل آمده، هزينه هاي اين نيروگاه در شش گروه طبقه بندي گرديد كه شامل هزينه هاي سوخت، استهلاك تاسيسات توليد، تعميرات، واحد پشتيباني فني، بهره داري و متفرقه است. سپس از طريق مصاحبه و استفاده از نظر كارشناسان، تحقيقات كتابخانه اي، استفاده از اطلاعات مالي و غيرمالي نيروگاه، روش مناسب جهت محاسبه بهاي تمام شده توليد برق در هر يك از دو ساختار توليدي فوق الذكر تعيين گرديد. نتايج حاصله مويد اين مطلب است كه طي سال هاي مورد بررسي، بهاي تمام شده برق توليدي در واحدهاي گازي نسبت به بلوك سيكل تركيبي بيشتر بوده است.
فن‌آوري كلكتورهاي خورشيدي تكنولوژي جديدي نيست. در استراليا، سيستم‌هاي انرژي حرارتي خورشيدي در دهه 50 ميلادي ظهور و در دهه60 ميلادي بهبود يافتند. چندين توليد كننده، فعاليت‌هاي خود را توسعه داده و به توليد آبگرمكن‌هاي خورشيدي پرداخته‌اند. در حال حاضر، استراليا صنعتي را بنياد نموده كه سالانه حدود 5/1 ميليون واحد سيستم آبگرمكن خورشيدي را در سال توليد مي‌نمايد. در بعضي از مناطق، به ويژه در شمال استراليا، گرمايش آب خانگي تقريباً از طريق بكارگيري انر‍ژي خورشيدي انجام مي‌پذيرد.

جدول شماره 2-2 خلاصه تحقیقات داخلی را نشان می دهد.
جدول 2-2: خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور
نتایج و یافته ها
سال تحقیق
عنوان تحقیق
نام محقق
استفاده از سيستم هاي آبگرمكن خورشيدي با در نظر گرفتن قيمت الكتريسيته و گاز طبيعي در سطح جهاني، توجيه اقتصادي دارد.
1380
تحليل اقتصادي اجتماعي بکارگيري انرژي خورشيدي در تأمين آبگرم مصرفي
محمد ساتکين
نتایج نشان داد که صورت استفاده از آب گرمكن خورشيدي دوره بازگشت سرمايه (Yr)4/10 سال مي باشد.
1384
استفاده از آبگرمکن خورشیدی در مناطق مسکونی
زهرا عيوضي
نتايج حاصله مويد اين مطلب است كه طي سال هاي مورد بررسي، بهاي تمام شده برق توليدي در واحدهاي گازي نسبت به بلوك سيكل تركيبي بيشتر بوده است.
1388
بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی
فرزانه نصيرزاده
نتایج نشان داد که بازگشت سرمايه در جايگزيني آبگرمكن خورشيدي به جاي آبگرمكن هاي برقي، گازوئيلي و گاز طبيعي را به ترتيب در حدود3/3 و6/3 و 16سال می باشد.

1389
بررسي اقتصادي و فني استفاده از آبگرمكن خورشيدي
حسني و سينا
نتیج نشان داد که علل افزايش هزينه نهايي تامين برق در زمستان به خاطر مصرف گازوئيل و سوخ تهاي مايع به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قیمت تمام شده، شرکت‌های تولیدی، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عرضه و تقاضا، آبگرمکن خورشیدی، کاهش انتشار