پایان نامه با واژگان کلیدی امام خمینی، امام خمینی(ره)، جهان اسلام، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

مذکور نیز در اساسنامه خود بر گفتگو بین ادیان و مذاهب تاکید کرده و یکی از اهداف خود را تلاش برای وحدت میان افراد با ایمان در ادیان مختلف میداند و کمک به همنوعان را مسیری به سوی صلح و همکاری بین مذاهب و همچنین به عنوان راه زندگی و روشی برای مصالحه و سازش در برابر جنگ و درگیری معرفی میکند و در نتیجه علاوه بر رم (ایتالیا) در 73 کشور در حال فعالیت است.(سایت رسمی انجمن اجیدیو به نقل از گزارش ماموریت هیات اعزامی کمیته امداد ، 1392 )
البته از منظری دیگر نیز تاثیر رفتارهای حمایت گرانه بر همگرایی در قالب نهادها و سازمان های بین المللی حائز اهمیت است . توضیح آنکه در نظام پیچیده و چند بعدی کنونی ، ماهیت‌ ، نقش و ساختار سازمان ها نیز در حال دگرگونی بوده و طی آن الگوهای جدیدی در حال پیدایی میباشند که‌ بر اساس آن سازمان های فراملی و ایجاد ساختارهای شبکه‌ای را می‌توان نمونهای از این تغییر وتحولات قلمداد کرد.
سازمان های فراملی ، در زمره سازمان هایی قرار دارند که فعالیتشان از قلمرو یک یا چند کشور فراتر رفته است و همچون سازمان های بین المللی در مسیر تبدیل شدن به بازیگران جهانی می باشند و از طریق دایر نمودن بخش ها و نمایندگیهای مختلف در سایر نقاط ، دامنه حضور خود را افزایش داده و در نواحی‌ متعدد جهان به ایفای نقش می پردازند . بعلاوه سازمان های فراملی برای بهره‌گیری از امکانات و مزایای محلی ، منطقه ای و جهانی به ایجاد ارتباطات برون‌سازمانی می پردازند و بدین ترتیب نوعی‌ ساختار شبکه‌ای و چندبعدی بوجود میآورند .

شکل ‏51: شبکه ارتباطی سازمان فراملی
به بیان دیگر سازمانهای حمایتی فراملی در ذات خود از نوعی فعالیتهای ارتباطی برخوردارند که ضمن ایجاد ترتیبات چند جانبه حول محور کانونی کمکرسانی ، موجب انسجام افراد ، نهادها و دولت ها می گردند.
ایجاد سازوکار فراملی در مورد امور بشردوستانه ذیل سازمان همکاری اسلامی (oic) و همچنین برقراری ارتباط میان سازمان های خیریه کشورهای جهان اسلام (از جمله نهادهای خیریه جمهوری اسلامی ایران) ، نمونهای از همکاریهای فراملی است که موجب افزایش همگرایی میان جوامع اسلامی گردیده است که طی آن سازمانهای خیریه اسلامی از نقاط مختلف جهان اسلام ضمن تبادل افکار و تجربیات در زمینه بشردوستانه به همکاری در خصوص رفع معضلات افراد آسیب دیده پرداخته اند. با این رویکرد جمهوری اسلامی ایران از طریق عضویت ناظر کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال 2012 توانسته با سازمان های مختلف همکاری و تعامل نموده و همین امر زمینه ساز خلق مزیت در ایجاد همگرایی ایران با سایر جوامع اسلامی گردیده است.(مرادی ، همان : 97)
نقش رفتارهای حمایت گرانه در تقویت سیاست هویت بخشی به جهان اسلام با محوریت جمهوری اسلامی ایران
انقلاب اسلامى ایران برآمده از تفکرات و اندیشه های عمیق اسلامی بوده و راهبرد حمايت از محرومین و مستضعفین در روند رويدادهاى جهان اسلام جزء آرمان های سیاست خارجی آن تلقی می شود.( اصول 3و 154 قانون اساسی)
همین موضوع به دلیل برخورداری از اصالت فکری و توجه به رفع محرومیت انسانی به منزله مرکز کانونی برای شکل گیری هویت و انسجام علی الخصوص در میان مستضعفین حائزاهمیت می باشد .وزیر امور خارجه اندونزی در تبیین رویکرد عدم تعهد در جهت اتحاد کشورهای آسیایی و آفریقایی معتقداست که “: اندیشه ضد استعماری مردان بزرگی همچون امام خمینی(س) باعث توسعه در رویکرد روابط خارجی کشورهای عضو این جنبش و نیز همبستگی بیشتر کشورهای عضو که اکثرا کشورهای مسلمان و در حال توسعه می باشند گردیده است.”( خبرگزاری جمهوری اسلامی ، 09/03/1394 )
در اين زمينه مى توان به برخی از مهم ترین تاثیرات رفتارهای حمایت گرانه در تعامل با مستضعفین و جنبش هاى اسلامى (برخاسته از بطن جوامع محروم و اقشار آسیبپذیر) اشاره کرد :
فراهم شدن زمینه حضور و نقشیابی محرومین در معادلات اجتماعی(و به تبع آن سیاسی) در اشکال مختلف نظیر شکل گیری جریان ها و جنبش های اسلامی(مانند حضور محرومین و محوریت آنان در روند اولیه شکل گیری تحولات لیبی و مصر در سال 2010 ) (سرخیل ، همان :79)
ایجاد جایگاه سیاسی و اجتماعی و امکان چانه زنى در فرایند تصمیم سازی های اجتماعی و سیاسی (فراهم شدن امکان اعلام مواضع اقشار آسیپ پذیر بویژه در جوامع محروم)(همان)
ایجاد انسجام اجتماعی و آگاهی از مشکلات محرومین و تلاش برای رفع آن ها
ارتقاء خودباوری و خوداتکایی در میان محرومین و بالفعل ساختن ظرفیت ها و استعدادهای انسانی
حفظ عزت و احیاء کرامت انسانی مستضعفین و بازسازی صدمات ناشی از تبعیضات استعماری
طبق این دیدگاه جنبش هاى اسلامى در ميان ملل محروم و فقیر همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بودهاند و آلترناتیوی در مقابل رژيم هاى استعماری و مرکز فشارى در برابر سياست های ظالمانه كشورها تلقی شدهاند.(بحرانی ، 1392 : 39 ) با این حساب روشن است که سرشت اسلامى بودن و مردمی بودن جمهوری اسلامی ايران موقعيت ویژهای را در الهام بخشی و الگوسازی اين جنبش ها قرار مى دهد و همین سنخیت ذاتی با جریان های مردمی در خارج از ایران فرصت بیبدیلی را جهت ارائه و تبیین ماهیت و هویت جمهوری اسلامی ايران را در میان سایر ملل افزايش میدهد.
مقام معظم رهبری در تبیین جایگاه محرومین و پابرهنگان در انقلاب اسلامی ، ضمن اشاره به تأسیس نهادهای گوناگون حمایتی توسط امام خمینی(ره) برای کمک به مستضعفین ، یکی از ویژگیها و شاخصهای اصلی این انقلاب را در ارتباط با محرومین و مستضعفین معرفی نموده و با استناد به دیدگاه های امام خمینی(ره) بر پایه اولویت به محرومین میفرماید : “از مشخصه‌های خطّ امام ، عدالت اجتماعی و كمك به طبقات مستضعف و محروم است كه امام آن ها را صاحبان انقلاب و صاحب كشور می‌دانست. امام ، پابرهنگان را مهم ترین عنصر در پیروزیهای این ملت می‌دانست؛ همین‌طور هم هست و همان‌طور كه گفتیم ، امام به گفتن هم اكتفا نكرد. امام از همان اوّل انقلاب ، جهاد سازندگی ، كمیته امداد ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسكن را به وجود آورد و دستورات مؤكّد به دولت های وقت داد. عدالت اجتماعی ، جزو شعارهای اصلی است ؛ نمی شود این را در درجه‌ دوم قرار داد و به حاشیه راند… امام به این مسائل می‌پرداخت و دستور می‌داد و آنچه در درجه‌ اوّل ، مورد نظر امام بود ، عبارت بود از طبقات محروم و مستضعف” (بیانات رهبری در خطبه‌های نمازجمعه مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۴)
نکته بسیار مهم دیگر اینکه شناسايى و مشروع شمردن جنبش هاى اجتماعی طبقات محروم و مستضعف از سوى جمهوری اسلامی ايران و حمایت از آن ها بقدری در هویت بخشی آنها در عرصه بین المللی حائز اهمیت میباشد که عملا اين فرصت را در اختيار مستضعفین قرار داده تا در قالب جریان مقاومت ، خود را بعنوان قطب غيرغربى جديدى معرفى كنند.(بحرانی ، همان : 43-40) اين قطب جديد به دلیل مردمی بودن و بهره گیری از اصالت دینی دارای هویت مستقلی است و تا زمانى كه ايران و این جریانهای اجتماعی آرمانهاى همسان و مشترک را دنبال مى كنند ، مايه هم افزايی آنها در عرصه سياست بين الملل مى شود و جمهوری اسلامی ايران را قادر می سازد تا رهبریت معنوی اين جنبش ها در سطح جهان را در اختیار داشته باشد و از این حیث جنبش هاى اسلامى هدف و جهتى استراتژيك براى جمهوری اسلامی شناخته می شوند .( امير احمدى ، همان : 490ـ491)
از جانب دیگر چنين جنبش هایی به دلیل برخورداری از ايدئولوژى مشترک و همچنین دارا بودن اهداف مشابه در مواجهه با سلطه جویی ، در میان خود به سمت یک نوع همبستگى و هويت خاص حرکت می نمایند. در این بین تلاش ايران براى گسترش روابط با ملل محروم و مسلمان منعکس کننده جهت گيرىهای انقلابی-اسلامى در سطح بین المللی بوده و اين امر زمينه قدرتیابی جنبش هاى اسلامى را نيز افزايش می دهد (همان : 492 )
در حقیقت استمرار و پیگیری آرمان انقلاب اسلامى از طریق رفتارهای حمایتگرانه و سياست حمایت از مستضعفین عالم در دستگاه سیاست خارجی ، عاملی محوری به شمار میآید که میتواند زمینه ساز ایجاد اميد ، عزت نفس اسلامی ، خودباوری و جسارت در میان جوامع محروم گردد . این مساله نه تنها در میان توده های مردمی و جوامع محروم تاثیرات عمیقی داشته است بلکه موجب تقویت هویت انقلاب اسلامی و نقش آن در معادلات بین المللی می شود . برای نمونه می توان به تقویت هویت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جریان بروز تحولات منطقه و بیداری اسلامی ملاحظه کرد .
“عبدالله التریاقی” رئیس جریان فجر مقاومت اسلامی لبنان در خصوص تاثیرات انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی می گوید: “رهبری امام خمینی(ره) به گونه‌ای بود که حتی پس از رحلت ایشان نیز مردم کشورهای اسلامی منطقه از افکار ایشان تبعیت کرده اند . گرچه در تحولات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا رهبری قدرتمند مانند امام خمینی(ره) دیده نمی شود اما نفس حضور اقشار مختلف مردم برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است.( خبرگزاری مهر، 1393 ، مصاحبه با میهمانان خارجی بیست و دومین مراسم سالگرد رحلت امام خمینی(ره) )
بعلاوه جریان های مردمی با مشاهده الگوی متکی بر عزت جمهوری اسلامى ايران که به جاى راى دادن به نفع قدرت هاى بزرگ و زير چتر قدرت هاى بزرگ رفتن ، با اين قدرت ها به مقابله پرداخته و كسب صيانت و هويت خود را در قطع وابستگى از آن ها مى داند ، تعاریف جدیدی از کسب اعتبار و هویت بین المللی را پیش رو دارند .(طاهری ، 1393 : 37 )
لذا می توان چنین استدلال نمود که ايران در طول سه دهه گذشته با اتخاذ مواضع مبتنی بر ارزش های دینی از جمله پیگیری اصل حمایت از محرومین ومستضعفین بر حسب اصول انسانی و اسلامی ، موجب احیای کرامت اسلامی و تقویت هويت دینی جهان اسلام گردیده است. بر همین اساس نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام(ره) در مقاطع مختلف و با توجه به مقتضیات به برقراری تعامل با نهادهای خیریه در کشورهای اسلامی مبادرت ورزیده و ضمن انتقال الگوها و تجربیات حمایتی ، کمکهای مردمی را به نیازمندان ارسال نموده است. (مرادی ، همان :137-135 )
نقش رفتارهای حمایت گرانه در تقویت حوزه نفوذ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
با گسترش ارتباطات فراملی ، رویکردهای مبتنی بر ایجاد و تقویت تعاملات اجتماعی و موضوعات مرتبط با آن همچون حوزه نفوذ اجتماعی و یا شبكه های اجتماعی95 نيز از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است . توضیح اینکه گرچه واژه “شبكه” از مباحث خارج از علوم اجتماعي و عمدتا از مفاهيم فني اخذ گردیده اما به سرعت جاي خود را در ميان نظریه ورزيهاي دانشمندان علوم انسانی باز كرده است. در اين ميان مانوئل كاستلز96 در نظريه جامعه شبكه اي ، مفهوم شبكه را به شيوه اي بسيار برجسته به كار برد و از آن پس اين مفهوم تقريبا پاي ثابت اكثر تحليل هاي نوين در باب جوامع امروزی شد.
شبكه اجتماعي به مجموعه اي پيچيده از پيوندها و روابطي اشاره دارد كه بين افراد در يك يا چند جامعه مختلف پديد مي آيد. از منظر ارتباطی باید گفت وقتي بين تعدادي از افراد يك جامعه روابط تقریباً پايداري پديد مي آيد و اين ارتباطات باعث مي شود تا هر شكلي از ايده ها ، اطلاعات يا افكار بين آن ها مبادله شود ، يك شبكه اجتماعي پديد آمده است.
با این اسلوب انسان ها در موقعيت ها و زمان هاي مختلف امكان مرتبط شدن با يكديگر و تشكيل يك شبكه اجتماعي را دارند که این ارتباطات گاه در محيطهاي محدود محلي و گاه در سطح وسيع تري مانند مناسبات فراملی شکل می گیرد . اما آنچه اهمیت خاصی در قالب افزایش ارتباطات اجتماعی دارد مربوط به تاثیر و تاثراتی است که در خلال شکل گیری ارتباطات بوجود می آید. بطوری که امکان ایجاد و یا تقویت هویت های جدید پدیدار می شود.
با این وصف رفتارهای حمایت گرانه و کمکهای انسانی که بر مبنای ارتباطات چندجانبه صورت میگیرد در درون خود فرصتی فراهم می نماید تا اولا شبكه هاي اجتماعي با محوریت اصلی حمایتگری ایجاد شوند . البته میتوان انواع زیر شبکه های اجتماعی نظیر شبکه ارتباطی خیرین و نیکوکاران ، شبکه های حمایت گیرنده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی روابط انسانی، کمیته امداد، حقوق بشر، سیاست خارجی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حوزه نفوذ، کمیته امداد، امام خمینی، افغانستان