پایان نامه با واژگان کلیدی استان کرمان، استان کرمانشاه، مدارس متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

ي استان کرمانشاه مي باشد و مدل مفهومي پژوهش در مورد يادگيري سازماني، درگيري شغلي و نوآوري سازماني، اهداف و سؤالات پژوهش تدوين شده و به شرح زير مي باشد.

شکل 1-1: مدل مفهومي پژوهش:

1-3)اهميّت و ضرورت پژوهش:
امروزه ديگر سازمان هاي بزرگ و پيچيده اي که در دهه هاي قبل به وجود آمده بودند، کارآيي لازم را ندارند و حکم دايناسور هايي را دارند که توان تطبيق خود با محيط را نداشتند و محکوم به فنا شده اند. سازمان هاي بزرگ با ساختارهاي سنّتي، براي بقاي خود نيازمند تغيير ساختارند و بايد خود را به ابزارهايي مجهّز کنند که توان مقابله با تغييرات جهاني را به دست آورند، يکي از مهم ترين اين سازمان ها آموزش و پرورش است و راهبرد اساسي آن جهت همگامي با تغييرات، ايجاد سازمان يادگيرنده و نهادينه کردن يادگيري سازماني است ( خليلي عراقي،1382،به نقل از ناظم، 1387). در آموزش و پرورش نقش سازمان آموزش و پرورش با رشد و توسعهي جوامع انساني در ابعاد اخلاقي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، مذهبي و ارتباطات بين المللي پيوندي ناگسستني دارد. مي توان گفت که نقش رسالت سازمان هاي آموزش و پرورش در دنياي امروز تا آن اندازه است که جوامع مختلف انتظار دارند که اين سازمان پاسخگوي نيازهاي معنوي و مادي آنان باشد و به عنوان عامل اصلي و پرثمر تحقق نيازهاي فردي و اجتماعي را ممکن مي سازد و معلم به عنوان مدرس و مربي مي تواند نقش حساس و كليدي در اين رابطه داشته باشد تا نيروي انساني كارآمد وخلاق براي جامعه تربيت نمايد، به اين ترتيب زمينه مناسب جهت رشد جامعه در تمامي ابعاد آن فراهم مي آيد. سازمان ها مانند انسان ها از قابليّت يادگيري برخوردارند (قرباني زاده،1387: 1). آموزش و توسعهي منابع انساني در ايجاد دانش و مهارت ويژهي کارکنان نقش بسزايي دارد و افراد را در ارتقاء سطح کارايي و اثر بخشي سازمان سهيم مي سازد. زير سيستم اصلي سازمان يادگيرنده، يادگيري است، سرعت، کيفيّت و فرايندهاي يادگيري، ساير زيرسيستم‌هاي سازمان يادگيرنده را تقويت کرده، آنها را توسعه مي دهد (مارکوارت، 1996). آموزش و توسعهي منابع انساني نه تنها در ايجاد دانش و مهارت ويژه‌ي کارکنان نقش بسزايي دارد، بلکه باعث مي‌شود که افراد در ارتقاء سطح کارايي و اثر بخشي سازمان سهيم باشند و خود را با فشارهاي محيطي وفق دهند ( لي، 2001، به نقل از جوانمرد و سخايي،1388 ). عوامل درون سازماني و برون سازماني تغيير و تحول در سازمان ها را ضروري مي سازد. نوآوري و طراحي اجزاي اساسي هر راهبرد توليد است(مشبکي،1378). خلاقيّت و نوآوري سازماني و فنّاورانه موجب رشد و بالندگي شده و قابليّت ها و فرصت هاي جديدي را براي فعاليّت ها و برنا مه هاي سازما ني و فنّاورانه، ارتقاء کيفيّت و بهبود حيات کاري فراهم مي سازد. نظر به اهميّت نقش معلّمان و اعتبار و ارزشي كه بر آن متصّور است، سرمايه گذاري به منظور تربيّت و تأمين اين ركن مهم تعليم و تربيت، سودمندترين نوع سرمايه گذاري است، از سوي ديگر براي آن که معلّمان بتوانند به نقش حياتي سازماني و رسالت شغلي خود عمل نمايند با توجه به واقعيّات جوامع امروز، بايد به طور مستمر مشغول يادگيري بوده و از درگيري شغلي و نوآوري سازماني لازم برخوردار باشند و دائماً تحت بررسي هاي پژوهشي قرار گيرند، دراين راستا دراين پژوهش به مطالعهي رابطهي بين يادگيري سازماني با درگيري شغلي و نوآوري سازماني دبيران متوسطهي استان کرمانشاه پرداخته شده است. يافته هاي اين پژوهش مي تواند مورد استفادهي مسئولين و دست اندر کاران نظام آموزش و پرورش کشور در سطوح مختلف به ويژه مديران مناطق و نواحي آموزش و پرورش استان کرمانشاه قرار گيرد.

1-4) اهداف پژوهش:
هدف کلي:
شناسايي رابطهي بين يادگيري سازماني با درگيري شغلي و نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطه‌ي عمومي استان کرمانشاه.
اهداف جزئي:
1- تعيين وضعيت يادگيري سازماني دبيران مدارس متوسطهي عمومي استان کرمانشاه.
2- تعيين وضعيت درگيري شغلي دبيران مدارس متوسطهي عمومي استان کرمانشاه.
3- تعيين نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطهي عمومي استان کرمانشاه.
4- مقايسهي ميزان يادگيري سازماني، درگيري شغلي، نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطهي عمومي استان کرمانشاه به لحاظ سن، جنس، سنوات خدمت و ميزان تحصيلات آنها.
5- تعيين رابطهي بين يادگيري سازماني با درگيري شغلي دبيران مدارس متوسطهي عمومي استان کرمانشاه.
6- تعيين رابطه بين يادگيري سازماني با نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطهي عمومي استان کرمانشاه.
7- پيش بيني درگيري شغلي و نوآوري سازماني از طريق مؤلفه هاي يادگيري سازماني دبيران مدارس متوسطه عمومي استان کرمانشاه.

سؤ ال ها و فرضيه هاي تحقيق :
1-5) سؤال هاي پژوهش:
1- وضعيّت يادگيري سازماني دبيران مدارس متوسطهي عمومي استان کرمانشاه چگونه است؟
2- وضعيت درگيري شغلي دبيران مدارس متوسطهي عمومي استان کرمانشاه چگونه است؟
3- وضعيّت نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطهي عمومي استان کرمانشاه چگونه است؟
4- آيا بين يادگيري سازماني، درگيري شغلي و نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطهي عمومي استان کرمانشاه به لحاظ متغيرهاي سن، جنس، سنوات خدمت و ميزان تحصيلات تفاوت وجود دارد؟

1-6) فرضيه هاي تحقيق:
1- بين يادگيري سازماني با درگيري شغلي دبيران مدارس متوسطهي عمومي استان کرمانشاه رابطه وجود دارد.
2- بين يادگيري سازماني با نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطهي عمومي استان کرمانشاه رابطه وجود دارد.
3- از طريق مؤلفه هاي يادگيري سازماني مي توان درگيري شغلي و نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطهي عمومي استان کرمانشاه را پيش بيني کرد.

1-7) تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات :
1-7-1) تعاريف مفهومي :
يادگيري سازماني: يادگيري سازماني، ايجاد شرايطي در سازمان است که تک تک افراد آن شرايط و تغييرات به وجود آمده را مي پذيرند و از آن به عنوان يک فرايند دائمي استقبال مي کنند ( استاتا، 1989، به نقل از قرباني زاده، 1387: 31). يادگيري سازماني را در گرو به اشتراک گذاشتن دانش، باورها و مفروضات در ميان افراد و تيم ها مي داند ( آرجريس، 1990، سبحاني نژاد، شهابي و يوز باشي، 1385: 53).
چشم اندازمشترک: چشم انداز مشترک يا فرمان گروهي توجه به اهداف مشترک را برمي انگيزاند (مارکواد،1996).
مدل هاي ذهني: تصوير يا ديدگاهي است که ما از يک رويداد، وضعيّت، فعاليّت يا مفهوم داريم. الگوهاي ذهني يا فرمان مهارت تأمل و بررسي باعث آگاهي فزاينده از گرايش ها و ادراکاتي مي شود که بر تفکر و تأمل نفوذ دارند (مارکواد،1996).
تفکرسيستمي: چارچوب ادراکي است که به ما کمک مي کند تا الگوهاي کلي را روشن تر ببينيم، افراد با اين فرمان ياد مي گيرند که تغيير و پيوستگي را بهتر درک کنند با نيروهايي که پسامدهاي کارهايشان را شکل مي دهند، برخوردي اثربخش داشته باشند (مارکواد،1996).
مهارت هاي فردي: به سطح ويژه اي از تخصص فردي اشاره دارد، مهارت فردي يا فرمان اشتياق يا چشم انداز شخصي، تصويري منطقي از نتايجي که افراد انتظار دارند به صورت فردي اکتساب کنند، تهيه و تنظيم مي کند (مارکواد،1996).
يادگيري تيمي: يادگيري تيمي يا فرمان تعامل گروهي، به موضوع يادگيري گروهي مي پردازد (1996).
درگيري شغلي : به طور عمده، درگيري شغلي با رضايت از کار، فداکاري و دلبستگي به کار، تعريف مي شود ( شافلي، سالارونا، گنزالز- روما و بارکر4، 2002). به ميزان دلبستگي رواني فرد به شغل يا جدايي رواني وي از شغل خود اطلاق مي شود ( کانونگو، 1982).
نوآوري سازماني: نوآوري سازماني عبارت است از فرايند اجراي خلاقيّت سازماني، يا به عبارتي تحقق بخشيدن و عملياتي کردن ايده ها و طرح هاي نوين سازماني ( گلستان هاشمي، 1388).

1-7-2) تعاريف عمليّاتي:
يادگيري سازماني : نمره اي است که آزمودني ها از پاسخ به سؤال هاي پرسشنامهي يادگيري سازماني 24 سؤالي نيفه ( 2001) به دست مي آورند.
چشم اندازمشترک: نمره اي که آزمودني از پاسخ به سؤال هاي 16-13 پرسشنامه يادگيري سازماني 24 سؤالي نيفه ( 2001) به دست مي آورند.
مدل هاي ذهني: نمره اي که آزمودني از پاسخ به سؤال هاي 12-7 پرسشنامه يادگيري سازماني 24 سؤالي نيفه ( 2001) به دست مي آورند.
تفکرسيستمي: نمره اي که آزمودني از پاسخ به سؤال هاي 24-21 پرسشنامه يادگيري سازماني 24 سؤالي نيفه ( 2001) به دست مي آورند.
مهارت هاي فردي: نمره اي که آزمودني از پاسخ به سؤال هاي 6-1 پرسشنامه يادگيري سازماني 24 سؤالي نيفه ( 2001) به دست مي آورند.
يادگيري تيمي: نمره اي که آزمودني از پاسخ به سؤال هاي 20-17 پرسشنامه يادگيري سازماني 24 سؤالي نيفه ( 2001) به دست مي آورند.
درگيري شغلي : نمره اي است که آزمودني ها از پاسخ به سؤال هاي پرسشنامهي درگيري شغلي 10 سؤالي کانونگو( 1982) اخذ مي کنند.
نوآوري سازماني : نمره اي است که آزمودني ها از پاسخ به سؤال هاي پرسشنامهي نوآوري سازماني 18سؤالي اتلاي و اکيف (1982) به دست مي آورند.

فصل دوم
مباني نظري و سوابق پژوهشي موضوع تحقيق

الف) مباني نظري (ادبيات تحقيق):
2-1) مقدمه:
هدف از فصلي به نام سابقه موضوع تحقيق، فصلي است حاوي چکيده اي از مطالعه اي عميق و وسيع از آن چه که دربارهي موضوع مورد تحقيق و موضوعاتي مشابه در کتاب ها و مقالات، تحقيقات و پايان‌نامه‌ها وجود دارد. به عبارت ديگر، اين فصل مشتمل بر اطّلاعات مهم و مربوط به تحقيق است که خواننده را با مطالعات، تحقيقات و نوشته هاي ديگران در اين زمينه آشنا مي کند و ابعاد جديدي براي گسترش مطالعات و تحقيقات بعدي فراهم مي سازد. همچنين از آن جا که صاحب نظران معتقدند که اساس يک تحقيق علمي بر بنياد فراهم سازي هر گونه آگاهي در حوزه موضوع تحقيق استوار است مي‌توان فصل مذکور را نشانه اي از چگونگي مهارت و احاطه داشتن محقق از موضوع مورد مطالعه، دانست. محقق بايستي براي مطالعه سابقه موضوع تحقيق، به مفهوم يا مفاهيم اصلي در حوزه تحقيق توجه داشته باشد که اين مفهوم يا مفاهيم، ترجمان متغيرهاي بازيگر اصلي و روابط ميان آن ها در حوزه تحقيق است( نادري، 1384: 208). بنابراين در اين فصل به بررسي ادبيّات موضوع پژوهش هم چون بررسي سوابق پژوهشي متغيرهاي يادگيري سازماني، درگيري شغلي و نوآوري سازماني پرداخته خواهد شد و در پايان مهم ترين پژوهش هاي قبلي که در زمينهي موضوع پژوهش در داخل و خارج انجام شده است، گزارش گرديده است.
الف: يادگيري سازماني

2-2) تعريف يادگيري سازماني:
امروزه واژه يادگيري برداشت جديدي دارد كه با مفهوم آن در نظريه هاي اداري وسازماني در چند دهه قبل تفاوت دارد، به علت ماهيت پيچيده مسايل امروزي پيشرفت هاي تكنولوژي، محيط ناپايدار و به ويژه تغيير ارزش هاي فردي و گروهي، اينك تأكيد بر فرآيند نوين توزيع و نشر اطلاعات و دانش درباره مسايل اجتماعي و سازماني است، به نحوي كه اتخاذ راه حل هاي عملي تر براي بررسي اين مسايل و همچنين مشاركت دريافت كننده اطلاعات را در تمامي مراحل تنظيم و اجراي خط مشي ها ميسر سازد(برنولاک5، 1997؛ به نقل ازجوانمرد و سخايي، 1388). يادگرفتن به معناي تقويت دانايي، به کمک تجربه است که از پيگيري امور به دست مي آيد. يادگيري به طور مداوم در طي زمان و در مسير زندگي واقعي به دست مي آيد و کنترل آن تقريباً دشوار است اما به واسطهي اين يادگيري، دانشي پايدار توليد شده و فرد يادگيرنده اين توانايي را مي يابد که هنگام برخورد با موقعيّت هاي مختلف، رفتاري اثربخش داشته باشد. يادگيري، خلق و آفرينش معاني و مفاهيم سودمند به دو صورت فردي يا گروهي صورت مي‌پذيرد. يادگيري منجر به خلق دانش ( صريح و ضمني ) مي شود که اين دانش، عدم اطمينان و غير قابل پيش بيني بودن امور و محيط را کاهش مي دهد. يادگيري، ابزاري تکنيکي است جهت رسيدن به هدف خاص که عمدتاً افزايش کارايي و اثر بخشي مي باشد. يادگيري، قلب تغيير،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود عملکرد، استان کرمانشاه، منابع سازمان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود عملکرد، بهبود مستمر، توسعه دانش