پایان نامه با واژگان کلیدی استان کرمانشاه، استان کرمان، مدارس متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

ذهني
44/3
71/0
3
83/11
360
000/0**

چشم انداز مشترک
16/3
90/0
3
48/3
360
001/0**

يادگيري تيمي
18/3
79/0
3
38/4
360
000/0**

تفکر سيستمي
28/3
92/0
3
82/5
360
000/0**
* در سطح 05/0 معنادار است. ** در سطح 01/0 معنادار است.
نتايج آزمونt تک گروهي در جدول (6-4) نشان ميدهد ميانگين يادگيري سازماني دبيران مدارس متوسطه عمومي استان کرمانشاه 33/3 با انحراف معيار 63/0 است که از ميانگين آماري (3) بزرگتر است و اين تفاوت در سطح 01/0 معنادار است؛ بنابراين با 99% اطمينان نتيجه ميگيريم که ميزان يادگيري سازماني دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه بزرگتر از حد متوسط است. همچنين ميانگين و انحراف معيار هر يک از مؤلفه هاي يادگيري سازماني دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه به شرح زير است:
1) ميانگين مؤلفه مهارتهاي فردي دبيران 58/3 با انحراف معيار 65/0 به دست آمده است که از ميانگين آماري (3) بزرگتر است و اين تفاوت در سطح 01/0 معنادار است؛ بنابراين با 99% اطمينان نتيجه مي گيريم که ميزان مهارتهاي فردي دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه بالاتر از حد متوسط است.
2) ميانگين مؤلفه مدل هاي ذهني دبيران 44/3 با انحراف معيار 71/0 به دست آمده است که از ميانگين آماري (3) بزرگتر است و اين تفاوت در سطح 01/0 معنادار است؛ بنابراين با 99% اطمينان نتيجه مي گيريم که ميزان يادگيري سازماني دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه در مؤلفه مدل هاي ذهني، بالاتر از حد متوسط است.
3) ميانگين مؤلفه چشم انداز مشترک دبيران 16/3 با انحراف معيار 90/0 به دست آمده است که از ميانگين آماري (3) بزرگتر است و اين تفاوت در سطح 01/0 معنادار است؛ بنابراين با 99% اطمينان نتيجه مي‌گيريم که ميزان يادگيري سازماني دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه در مؤلفه چشم انداز مشترک، بالاتر از حد متوسط است.
4) ميانگين مؤلفه يادگيري تيمي دبيران 18/3 با انحراف معيار 79/0 به دست آمده است که از ميانگين آماري (3) بزرگتر است و اين تفاوت در سطح 01/0 معنادار است؛ بنابراين با 99% اطمينان نتيجه مي‌گيريم که ميزان يادگيري تيمي دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه، بالاتر از حد متوسط است.
5) ميانگين مؤلفه تفکر سيستمي دبيران 28/3 با انحراف معيار 92/0 به دست آمده است که از ميانگين آماري (3) بزرگتر است و اين تفاوت در سطح 01/0 معنادار است؛ بنابراين با 99% اطمينان نتيجه مي‌گيريم که ميزان يادگيري سازماني دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه در مؤلفه تفکر سيستمي، بالاتر از حد متوسط است.

سؤال2) وضعيت درگيري شغلي دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه در چه حد است؟
جدول7-4- بررسي ميزان درگيري شغلي دبيران با استفاده از آزمون tتک گروهي:
شاخص
متغير
ميانگين مشاهده‌شده
انحراف استاندارد
ميانگين آماري217
مقدار آمارهt
درجه آزادي
سطح معناداري
درگيري شغلي
05/3
72/0
3
32/1
360
187/0
* در سطح 05/0 معنادار است. ** در سطح 01/0 معنادار است.
نتايج آزمونt در جدول (7-4) نشان ميدهد ميانگين درگيري شغلي دبيران متوسطه استان کرمانشاه 05/3 با انحراف معيار 72/0 است که از ميانگين آماري (3) بزرگتر است؛ اما اين تفاوت در سطح 05/0 معنادار نيست؛ بنابراين نتيجه ميگيريم که ميزان درگيري شغلي دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه در حد متوسط است.
سؤال3) وضعيّت نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطه عمومي استان کرمانشاه در چه حد است؟
جدول8-4- بررسي ميزان نوآوري سازماني با استفاده از آزمون tتک گروهي:
شاخص
متغير
ميانگين مشاهده‌شده
انحراف استاندارد
ميانگين آماري218
مقدار آمارهt
درجه آزادي
سطح معناداري
نوآوري سازماني
60/3
48/0
3
46/23
360
000/0**
* در سطح 05/0 معنادار است. ** در سطح 01/0 معنادار است.

نتايج آزمونt در جدول (8-4) نشان ميدهد ميانگين نوآوري سازماني دبيران متوسطه استان کرمانشاه 60/3 با انحراف معيار 48/0 است که از ميانگين آماري (3) بزرگتر است و اين تفاوت در سطح 01/0 معنادار است؛ بنابراين با 99% اطمينان نتيجه ميگيريم که ميزان نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه بزرگتر از حد متوسط است.

سؤال4) آيا بين وضعيت يادگيري سازماني، درگيري شغلي و نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطه عمومي استان کرمانشاه به لحاظ متغيرهاي سن، جنس، سنوات خدمت و ميزان تحصيلات تفاوت وجود دارد؟
جدول9-4- مقايسه ميانگين يادگيري سازماني، درگيري شغلي و نوآوري سازماني دبيران با استفاده از آزمونt براي گروه هاي مستقل:
شاخص
متغير/ جنسيت
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
آزمون لون
مقدار t
درجه آزادي
سطح
‌معنا‌داري

مقدارF
سطح معناداري

يادگيري سازماني
مرد
197
34/3
64/0
026/0
871/0
414/0
359
679/0

زن
164
31/3
63/0

درگيري شغلي
مرد
197
98/2
75/0
395/1
238/0
996/1
359
047/0

زن
164
13/3
67/0

نوآوري سازماني
مرد
197
57/3
51/0
925/0
337/0
077/1
359
282/0

زن
164
63/3
45/0

نتايج آزمونt براي گروههاي مستقل نشان داد هرچند ميانگين يادگيري سازماني دبيران مرد (34/3) بزرگتر از ميانگين يادگيري سازماني دبيران زن(31/3) است اما اين تفاوت در سطح 5% معنادار نيست؛ زيرا (05/0p). بنابراين ميزان يادگيري سازماني دبيران زن و مرد يکسان است. همچنين نتايج آزمون t براي گروههاي مستقل نشان داد هرچند ميانگين نوآوري سازماني دبيران زن (63/3) بزرگتر از ميانگين نوآوري سازماني دبيران مرد(57/3) است اما اين تفاوت در سطح 5% معنادار نيست؛ زيرا (05/0p). بنابراين ميزان نوآوري سازماني دبيران زن و مرد يکسان است.
اما نتايج اين آزمون نشان داد ميانگين درگيري شغلي دبيران زن (13/3) بزرگتر از ميانگين درگيري شغلي دبيران مرد(98/2) است و اين تفاوت در سطح 5% معنادار است؛ زيرا (05/0p). بنابراين ميزان درگيري شغلي دبيران زن بيشتر از دبيران مرد است.

جدول10-4- مقايسه ميزان يادگيري سازماني، درگيري شغلي و نوآوري سازماني دبيران به لحاظ سن، سنوات خدمت و ميزان تحصيلات با استفاده از آزمون تحليل واريانس يکطرفه:
شاخص هاي آماري
منابع تغييرات
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
مقدار F
سطح معناداري
سن
يادگيري سازماني
بين گروهي
درون گروهي
کل
471/0
609/146
080/147
3
357
360
157/0
411/0
382/0

766/0

درگيري شغلي
بين گروهي
درون گروهي
کل
319/1
804/187
122/189
3
357
360
440/0
526/0
835/0
475/0

نوآوري سازماني
بين گروهي
درون گروهي
کل
073/3
604/82
677/85
3
357
360
024/1
231/0
427/4
005/0**
سنوات خدمت
يادگيري سازماني
بين گروهي
درون گروهي
کل
624/2
456/144
080/147
5
355
360
525/0
407/0
289/1
268/0

درگيري شغلي
بين گروهي
درون گروهي
کل
661/1
461/187
122/189
5
355
360
332/0
528/0
629/0
678/0

نوآوري سازماني
بين گروهي
درون گروهي
کل
514/2
163/83
677/85
5
355
360
503/0
234/0
146/2
060/0
ميزان تحصيلات
يادگيري سازماني
بين گروهي
درون گروهي
کل
707/2
312/141
019/144
4
353
357
677/0
400/0
690/1
152/0

درگيري شغلي
بين گروهي
درون گروهي
کل
575/2
499/186
074/189
4
353
357
644/0
528/0
219/1
303/0

نوآوري سازماني
بين گروهي
درون گروهي
کل
714/1
474/83
188/85
4
353
357
428/0
236/0
812/1
126/0
* در سطح 5% معنادار است. ** در سطح 1% معنادار است.

جدول11-4- مقايسه ميزان نوآوري سازماني دبيران به لحاظ سن با استفاده از آزمون توکي:
گروهi
گروه j
زير30سال
31تا40سال
41تا50سال
51سال و بالاتر
زير30
تفاوت (i-j)

1916/0
0771/0
4796/0-

سطح‌معناداري

182/0
855/0
241/0
31 تا 40سال
تفاوت (i-j)


1145/0-
6712/0-

سطح‌معناداري


144/0
031/0*
41 تا 50 سال
تفاوت (i-j)


5567/0-

سطح‌معناداري


104/0
51سال و بالاتر
تفاوت (i-j)

سطح‌معناداري


* در سطح 5% معنادار است. ** در سطح 1% معنادار است.
بر اساس آزمون تحليل واريانس يکطرفه در جدول (10-4) در ميزان يادگيري سازماني دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه به لحاظ سن (766/0= P و 382/0= (357 و 3)F)، به لحاظ سنوات خدمت (268/0= P و 289/1= (355 و 5)F) و به لحاظ ميزان تحصيلات (152/0= P و 690/1= (353 و 4)F) تفاوت معناداري مشاهده نميشود؛ زيرا (05/0 p) به همين دليل فرضيه مربوط به تفاوت دبيران به لحاظ سن، سنوات خدمت و ميزان تحصيلات در متغير يادگيري سازماني رد مي شود.
همچنين نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه در جدول (10-4) نشان داد در ميزان درگيري شغلي دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه به لحاظ سن (475/0= P و 835/0= (357 و 3)F)، به لحاظ سنوات خدمت (678/0= P و 629/0= (355 و 5)F) و به لحاظ ميزان تحصيلات (303/0= P و 219/1= (353 و 4)F) تفاوت معناداري مشاهده نميشود؛ زيرا (05/0 p) چون تفاوت ها معنادار نشده است آزمون تعقيبي نيز انجام نميشود. به همين دليل فرضيه مربوط به تفاوت دبيران به لحاظ سن، سنوات خدمت و ميزان تحصيلات در متغير درگيري شغلي رد مي شود.
بر اساس آزمون تحليل واريانس يکطرفه در جدول (10-4) در ميزان نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه به لحاظ سنوات خدمت (060/0= P و 146/2= (357 و 3)F) و به لحاظ ميزان تحصيلات (126/0= P و 812/1= (353 و 4)F) تفاوت معناداري مشاهده نميشود؛ زيرا (05/0 p) چون تفاوت ها معنادار نشده است آزمون تعقيبي نيز انجام نميشود. به همين دليل فرضيه مربوط به تفاوت دبيران به لحاظ سن، سنوات خدمت و ميزان تحصيلات در متغير يادگيري سازماني رد مي شود. اما در ميزان نوآوري سازماني دبيران مدارس متوسطه استان کرمانشاه به لحاظ سن (005/0= P و 427/4= (357 و 3)F) تفاوت معناداري مشاهده ميشود؛ زيرا (01/0 p) چون تفاوت ها معنادار شده است آزمون تعقيبي نيز انجام ميشود. نتايج آزمون تعقيبي توکي در جدول(11-4) نشان داد که ميزان نوآوري سازماني دبيران گروه سني 31 تا 40 سال بيشتر از گروه سني 51 سال و بالاتر است. اما بين ساير گروههاي سني تفاوت معناداري از نظر نوآوري سازماني مشاهده نشد.

4-5) تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش:
فرضيه 1) بين يادگيري سازماني با درگيري شغلي دبيران مدارس متوسطه عمومي استان کرمانشاه رابطه وجود دارد.
جدول 12-4- بررسي رابطه بين يادگيري سازماني با درگيري شغلي دبيران با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون:
متغير
تعداد
ضريب
همبستگي
سطح معناداري
رابطه يادگيري سازماني
درگيري شغلي
361
360/0
000/0**
مهارت هاي فردي

361
253/0
000/0**
مدل هاي ذهني

361
326/0
000/0**
چشم انداز مشترک

361
332/0
000/0**
يادگيري تيمي

361
304/0
000/0**
تفکر سيستمي

361
230/0
000/0**
* در سطح 5% معنادار است. ** در سطح 1% معنادار است.
براساس نتايج به دست آمده از آزمون همبستگي پيرسون در جدول (12-4)، بين يادگيري سازماني و درگيري شغلي دبيران متوسطه استان کرمانشاه (000/0=p و 360/0=r) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ زيرا (01/0 p). بنابراين هرچه يادگيري سازماني بالاتر باشد، درگيري شغلي افزايش مي‌يابد و بالعکس و ميتوان 9/12 درصد (ضريب تبيين = 100× 3602/0) از واريانس درگيري شغلي دبيران را توسط يادگيري سازماني آنان تبيين کرد. همچنين بين مؤلفه هاي يادگيري سازماني؛ يعني مهارتهاي فردي(000/0=p و 253/0=r)، مدل هاي ذهني(000/0=p و 326/0=r)، چشم انداز استراتژيک (000/0=p و 332/0=r)، يادگيري تيمي(000/0=p و 304/0=r) و تفکر سيستمي(000/0=p و 230/0=r) با درگيري شغلي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ زيرا (01/0 p). بنابراين هرچه مؤلفه هاي يادگيري سازماني بالات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های داده ها و اطلاعات، بهبود مستمر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های نفت و گاز، داده ها و اطلاعات، استان خوزستان