پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

سود براي ارزيابي قدرت بازدة حقوق صاحبان سهام، پيش بيني سودهاي آتي يا تعيين ريسك سرمايه‌گذاري و يا وام دهي به شركت استفاده مي‌كنند. در نتيجه بين سود گزارش شده و جريانات نقدي از جمله سود نقدي توزيع شده، ارتباطي در نظر گرفته مي‌شود. ارزش جاري يك شركت و ارزش هر سهم آن، به جريان سود سهام آتي مورد انتظار كه بين سهامداران توزيع خواهد شد بستگي دارد. بر پاية اين انتظارات، سهامدار فعلي شركت مي‌تواند نسبت به فروش يا نگهداري سهام خود تصميم گيري نمايد و سرمايه‌گذار بالقوه نيز مي‌تواند در مورد خريد سهام شركت و يا سرمايه‌گذاري در جاي ديگر، تصميم گيري نمايد. دارندگان اوراق قرضه واعتباردهندگان كوتاه مدت نيز در مورد سود ‌آتي علاقه مند هستند. پيش بيني سود براي شركت، موجب افزايش اطمينان آنان در خصوص دريافت بازده سالانه و همچنين بازپرداخت اصل وام در سررسيد مي‌شود.
ب) سود به عنوان معياري جهت تصميم گيري مديريت: صورتهاي مالي اساسي براي استفاده كننده‌گان خارج از شركت تهيه مي‌شود ولي حسابداران بايد ابزار مورد نياز مديريت را نیز جهت كنترل و اتخاذ تصميمات مناسب فراهم كنند. همانند سرمايه‌گذاري كه به جريانات سود سهام آتي شركت علاقمند است، مديران نيز به آنچه در آينده اتفاق خواهد افتاد علاقه دارند. در این ارتباط تا زمانی كه مديريت از سود براي اهداف تصميم گيري و كنترل استفاده مي‌نمايد مسئله و مشكلي نخواهد بود ولي نبايد سود به عنوان مبنايي براي تصميمات مديريت درجهت گمراه كردن استفاده كنندگان، سرمايه‌گذاران و اعتبار دهندگان مورد استفاده قرار گيرد (شباهنگ، 1389).

2-7 پیشینه تحقیق
2-7-1 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور
طالبی و جلیلی (1381)، در پژوهش خود با عنوان «کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی» شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1376 و 1377 به این نتیجه رسیدند که بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام ارتباط معنا داری وجود ندارد.
شیرازیان (1383)، در تحقیقی رابطه عملکرد شرکت های سرمایه گذاری براساس سه شاخص، ترینر، جنسن و شارپ را با اندازه (ارزش بازار) و نقد شوندگی آنها مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که میانگین عملکرد شرکت های کوچک براساس این شاخص‬ ها با میانگین عملکرد شرکت‬ های بزرگ براساس این شاخص‬ ها برابرند. بدین معنی که اندازه شرکت ها هیچ تأثیری در عملکرد شان در سال های مورد تحقیق نداشته است.
عنايتي (1383)، پس از بررسي وضعيت سرمايه در گردش شركت هاي مورد مطالعه در طي سال هاي 1377 تا 1381 در قالب پنج فرضيه، به نتايج زير رسيده است.
روش هاي مديريت وجه نقد بر نقدينگي شركت ها تاثير دارد و رابطه معناداري بين آنها وجود دارد.
رابطه معناداري بين روش هاي مديريت مطالبات و نقدينگي شركت ها وجود دارد.
شيوه مديريت موجودي كالا بر دوره موجودي كالا تاثير دارد، ولي بر شاخص فراگير نقدينگي تاثير ندارد.
روش هاي تامين مالي بر نقدينگي شركت ها تاثير دارد و همچنين نوع صنعت و اندازه شركت ها هم عوامل تعيين كننده اي در مديريت وجه نقد و اثر بخشي آن هستند.
هنگامي كه شركت ها را بر حسب نوع صنعت و اندازه آنها تفكيك و دسته بندي كنيم و تاثير ماهيت آنها را بر شاخص هاي نقدينگي شان ، بررسي كنيم رابطه معناداري مشاهده مي كنيم.
آزان آخاری (1385)، به بررسي ارتباط ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با معيارهاي معمول ارزيابي عملکرد از قبيل سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1380 الی 1383 پرداخته است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم، رابطه آماري معني دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماري مذکور براساس تحليل هاي آماري به اثبات نرسيده است؛ اما اين موضوع به معني فقدان هيچ گونه رابطه بين متغير هاي پژوهش نيست. درصد هاي ضريب همبستگي و ضريب تعيين محاسبه شده نشان مي دهد که بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده و معيار هاي معمول ارزيابي عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم، رابطه همبستگي ضعيفي وجود دارد. با اين حال، شدت اين همبستگي براي نسبت قيمت به سود هر سهم کمي قوي تر از سود هر سهم است.
خرم نژاد (1386)، بر اساس تفكيك سياست هاي مالي و عملياتي شركت ها، تجزيه و تحليل مديريت سرمايه درگردش شركت هاي صنعت دارو سازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انجام داد. در اين تحقيق تاثير عوامل مختلف محيطي و دروني شركت بر روي دو جزء سرمايه در گردش شامل وجه نقد خالص و سرمايه در گردش مورد نياز مورد مطالعه قرار گرفته است.
اين تحقيق با ارائه مدل مطرح شده در تحقيق تفكيك سياست هاي مالي از عملياتي شركت به دنبال اين موضوع بود كه نمي توان گفت سياست هاي يك شركت در كل جسورانه است يا محافظه كارانه . بلكه ديدگاه شركت نسبت به مسائل تامين مالي و مسائل عملياتي مي تواند متفاوت باشد . ممكن است سياست هاي تامين مالي شركتي جسورانه باشد ، ولي در مورد سياست هاي عملياتي جسورانه عمل نكند.با توجه به نتايج تحقيق ، مي توان تا انداز ه اي تفكيك سياستها را مشاهده نمود . سياست هاي مالي شركت هاي داروئي در كل جسورانه بوده است و سياست هاي عملياتي آنها محافظه كارانه است . با توجه به نتايج اين تحقيق مانده نقد خالص كه نشان دهنده سياست هاي مالي شركت ها است در كمترين حد خود بوده و نيز سرمايه در گردش مورد نياز كه نشان دهنده سياست هاي عملياتي آنها است در بيشترين حد خود قرار دارد.
حیدر پور و مستوفی (1388) به بررسی همبستگی بین نسبت Qتوبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 پرداختند. هدف آنان این بود که در صورت اثبات همبستگی بین دو معیار فوق با توجه به سهولت محاسبه Q توبین سرمایه گذاران می توانند از این معیار به جای معیار ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده استفاده کنند. برای بررسی این موضوع نمونه ای تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و از ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی بین دو متغیر استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 95 درصد می توان ادعا نمود که بین نسبت Qتوبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده رابطه معنی داری وجود دارد.
محمدی(1388)، در اين تحقيق، تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شركتها در جامعه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه آماري اين تحقيق شامل 92 شركت مي باشد كه بين سال هاي 1375 تا 1384 مورد بررسي قرار گرفته اند. در اين تحقيق از متغير نسبت سود ناخالص به جمع دارائيها به عنوان معيار سودآوري شركت ها و از متغيرهاي، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجود ي ها، دوره واريز بستانكاران و چرخه تبديل وجه نقد به عنوان معيارهاي مديريت سرمايه در گردش و از متغيرهاي، اندازه شركت، رشد فروش، نسبت دارایی هاي مالي به كل دارایي ها و نسبت بدهي هاي مالي به كل دارایی ها به عنوان متغيرهاي كنترل استفاده شده است. نتايج اين تحقيق حاكي از اين بود كه بين سودآوري شركت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجود ي ها، دوره واريز بستانكاران و چرخه تبديل وجه نقد، رابطه معكوس معناداري وجود دارد. به عبارتي مديران مي توانند با كاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجود ي ها در حد معقول سودآوري شركتشان را افزايش دهند. همچنين نتايج اين تحقيق در رابطه با دوره واريز بستانكاران مي تواند بيانگر اين امر باشد كه شركت هایي كه سودآور مي باشند دوره واريز بستانكاران كوتاه تري دارند.
یعقوب نژاد و دیگران(1389)، اين تحقيق به بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و سود آوري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به اين منظور تعداد 86 شركت در طي دوره زماني 1386-1381 انتخاب گرديد. در اين تحقيق اثر متغيرهاي مختلف مديريت سرمايه در گردش شامل متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي كالا، متوسط دوره پرداخت بدهي و چرخه تبديل وجه نقد را برسود خالص عملياتي شركتها مورد مطالعه قرارگرفت. نسبت جاري ،نسبت بدهي واندازه شركت (كه با لگاريتم طبيعي فروش اندازه گيري شده است)به عنوان متغيرهاي كنترلي مورد استفاده قرار گرفته است .براي تجزيه وتحليل از همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد بين متغيرهاي مديريت سرمايه در گردش و سودآوري رابطه عكس وجود دارد .نتايج نشان مي دهد كه اگر دوره وصول مطالبات،دوره پرداخت بدهي،دوره گردش موجودي كالا و چرخه تبديل وجه نقد افزايش يابد منجر به كاهش سودآوري در شركتها خواهد شد، ومديران مي توانند با كاهش دوره وصول مطالبات،دوره پرداخت بدهي،دوره گردش موجودي كالا و چرخه تبديل وجه نقد به حداقل سطح ممكن يك ارزش مثبت براي سهامداران بوجود آورند.
احدیان پور (1390)، به بررسی ارتباط شاخص های ارزیابی عملکرد در ارتباط با ارزش ایجاد شده سهامداران در شرکت های رشدی و ارزشی با توجه به اندازه شرکت ها در فاصله زمانی سال های 1382 الی 1388 در شرکت های تولیدی پذیرفته شده فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر این امر بود که در شرکت های رشدی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده 66 درصد و در شرکت های ارزشی، ارزش افزوده بازار 38 درصد دارای بیشترین توان توضیح دهندگی تغییرات ارزش ایجاد شده سهامداران می باشند. همچنین با با بررسی معیارهای ارزیابی عملکرد در سطح اندازه شرکت ها می توان به این نتیجه رسید که در سطح شرکت های رشدی متوسط ارزش افزوده بازار 16 درصد، بزرگ ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده 66 درصد و در سطح شرکت های ارزشی کوچک ارزش افزوده بازار 22 درصد و متوسط ارزش افزوده بازار 32 درصد قادر به توضیح دهندگی ارزش ایجاد شده سهامداران می باشند و در سطح شرکت های رشدی کوچک و ارزشی بزرگ هیچ یک از معیارهای مورد بررسی قادر به توضیح ارزش ایجاد شده سهامداران نمی باشند.

2-7-2 تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور
فلتام و پای(1999)، به بررسی تحلیلی تأثیر اقلام تعهدی حسابداری بر روی ناپایداری سود و ضریب واکنش سود پرداختند. تحلیل‬ها نشان داد اگر مدیریت سود مولفه‬های ناپایداری در سود غیر منتظره را تحت تأثیر قرار ندهد، واریانس سود غیر منتظره کاهش می‬یابد. اما اگر مدیریت سود تداوم روند سودآوری را انتقال دهد، واریانس سود غیر منتظره کاهش نمی‬یابد. لذا در مجموع شلوغی ایجاد شده اطراف سود ناشی از اقلام تعهدی مدیریت شده ضریب واکنش سود را کاهش می‬دهد.
آناند و گوپتا (2002)، آناند و پراكاش گوپتا در تحقيق خود عملكرد مديريت سرمايه در گردش شركت ها را بين سال هاي 1991 تا 2001 مورد بررسي قرار دادند. در اين تحقيق تعداد 427 شركت به عنوان نمونه انتخاب شده بود . در اين تحقيق براي ارزيابي عملكرد مديريت سرمايه در گردش شركت ها از معيارهاي كارائي چرخه نقدینگی ، چرخه عملياتي و گردش سرمايه در گردش استفاده شده بود. نتايج تحقيق حاكي از اين بود كه معيارهاي انتخاب شده براي ارزيابي عملكرد مديريت سرمايه در گردش علاوه بر اينكه براي ارزيابي مديريت سرمايه در گردش مفيد مي باشند، به تجزيه و تحليل ريسك و بازده شركت ها نيز كمك مي كنند.
دلاف (2003)، در تحقيقي كه توسط دلاف در راستاي تحقیق شين و سوينين(1998) انجام شده بود ، تعداد 1637 شركت بين سال هاي 1991 تا 1995 در بلژيك مورد بررسي قرار داد. در اين تحقيق از چرخه تبديل و جه نقد، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي و دوره واريز بستانكاران به عنوان معيارهاي مديريت سرمايه در گردش، و از نسبت سود ناخالص به جمع دارائي ها به عنوان معيار سودآوري شركت و همچنين از رشد فروش، اندازه شركت، نسبت دارائيهاي مالي به كل دارائي ها و نسبت بدهي هاي مالي به كل دارائي ها به عنوان متغيرهاي كنترل استفاده شده بود . نتايج اين تحقيق كه بر اساس ضريب همبستگي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حسابداران، سود حسابداری، بهای تمام شده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی