پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

پيرسون و تحليل رگرسيون انجام شده بود حاكي از اين بود كه رابطه معكوس معناداري بين چرخه نقدینگی و اجزاء آن شامل، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي و دوره پرداخت بدهی با سودآوري شركت ها وجود دارد.
بوش و همکاران (2003)، در تحقیقی با عنوان «آیا سود باقی مانده مبتنی بر ارزش بازار در مقایسه با سود باقی مانده مبتنی بر ارزش دفتری، معیار بهتری برای اندازه گیری عملکرد است؟» که در کنگره حسابداری اروپا ارائه کردند؛ به مطالعه سود باقی مانده مبتنی بر ارزش بازار و مقایسه آن با سود باقی مانده مبتنی بر ارزش دفتری پرداختند. نتایج آنها نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده می تواند منجر به سرمایه گذاری کمتر از حد در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی (NPV) مثبت یا سرمایه گذاری بیش از حد در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی ((NPV منفی گردد. آنها تأکید کردند که در یک افق زمانی نامحدود اهداف و نتایج حاصل از به کار گیری ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار (MVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده یکسان است.
پاداچي(2004)، در اين تحقيق ( Kesseven Padachi ) كيسون پاداچي شركت هاي توليدي كوچك در پنج صنعت ، محصولات غذائي و آشاميدني، مبلمان و اثاثيه، پوشاك، محصولات پيش ساخته و محصولات كاغذي بين سال هاي 1998 تا 2003 مورد بررسي قرار داد. در اين تحقيق 58 شركت به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتايج تحقيق حاكي از اين بود كه سرمايه گذاري بيش از اندازه در موجودي ها و حساب هاي دريافتني سودآوري شركت ها را كاهش مي دهد. همچنين با تحليل نقدينگي، سودآوري و كارائي عملياتي پنج صنعت ذكر شده ، دريافتند كه در صنعت چاپ و انتشار و كاغذ سازي تغييرات عمده اي در مديريت سرمايه در گردش رخ داده است و انتخاب روش هاي مختلف مي تواند تاثير با اهميتي بر سودآوري شركت ها داشته باشد.
قوش و همکاران (2005)، در تحقیق خود تلاش کردند نشان دهند شرکت‬هایی که در گزارشگری خود افزایش‬های ناشی از نگهداری در سود و درآمد را افشا می‬کنند در مقایسه با شرکت‬هایی که فقط افزایش‬های ناشی از نگهداری در سود را به تنهایی گزارش می‬کنند، دارای کیفیت سود بالاتر و ضریب واکنش سود بزرگتر هستند. نتایج تحقیق آنها منطبق بر فرضیات تحقیق بود.
رحمن و ناصر(2007)، در تحقيق ( A.Rheman & M.Nasr ) رحمن و ناصر خود رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و نقدينگي شركت ها را با سودآوري شركت ها مورد بررسي قرار دادند . در اين تحقيق 94 شركت بين سال هاي 1999 تا 2004 مورد بررسي قرار گرفتند . در اين تحقيق از چرخه تبديل وجه نقد، دوره گردش موجودي ها، دوره واريز بستانكاران، دوره وصول مطالبات، نسبت جا ري، سود خالص عملياتي، اندازه شركت، نسبت بدهي و نسبت دارائي هاي مالي، استفاده شده بود . نتايج اين تحقيق كه بر اساس ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون انجام شده بود ، حاكي از اين بود كه بين چرخه تبديل وجه نقد و اجزاء آن شامل، دوره گردش موجودي ها، دوره پرداخت بدهی و دوره وصول مطالبات با سودآوري شركت ها رابطه معكوس معنا داري وجود دارد . همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه بين نقدينگي شركت ها و بدهي با سودآوري آنها رابطه معكوس معني داري وجود دارد. علاوه بر اين نتايج تحقيق حاكي از اين بود كه بين اندازه شركت و سودآوري آن رابطه مستقيم معناداري وجود دارد.

3-1 مقدمه
در این فصل به مفاهیم روش تحقیق اشاره خواهد شد. هدف از انجام هر تحقیق علمی کشف یک واقعیت است. این واقعیت می تواند در قالب مسأله ، مشکل یا نیازی باشد که محقق در ابتدا با آن مواجه گردیده است .در هر مسأله ابتدا محقق در صدد کسب شناخت لازم در خصوص موضوع تحقیق می باشد. این شناخت که توسط محقق نسبت به محیط ایجاد می شود، شناختی است متکی به شواهد و تجربه های انسانی است و در صورتی که صحت آن با استفاده از روش ها و ابزار های مناسب علمی مورد آزمون واقع شود، می تواند به شناختی مقرون به واقعیت تبدیل شده و در نهایت سبب افزایش دانش بشری درباره موضوع مورد نظر گردد(اردکانیان، 1388).
پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. مراد از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. یکی از روانشناسان برجسته می گوید: «متاسفانه،آنچه که در یک تحقیق علمی مورد توجه دیگران و حتی سرانجام مورد توجه خود محقق هم قرار می گیرد، موضوعی است که کشف شده است، اما اغلب، روش کشف که اصلی ترین نقش را در یک پژوهش علمی دارد، نادیده انگاشته می شود»(محمدی نژاد، 1391).
برای اینکه بتوان از طریق یک مطالعه علمی و بی طرفانه به تحقیق در مورد موضوع خاصی پرداخت، می بایست از یک روش شناسی مناسب و کارآمد استفاده کرد. منظور از روش شناسی تحقیق، چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته هاست. انتخاب روش تحقیق به هدف ها، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق، آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز نماید تا او را هر چه دقیق تر و آسان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده است یاری نماید (نادری و سیف نراقی، 1371).

3-2 جامعه آماری
برای درک و روشن شدن هدف هر پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. در هر بررسی آماری، جامعه، مجموعه‌ای است که می‌خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم. جامعه ترکیبی از تمام مواردی است که با خصوصیت مشخصی تطبیق می‌کنند. جامعه باید بر حسب محتوی، حدود و زمان تعیین شود. حدود هر جامعه پژوهش بر پایه تعریفی که از آن ارائه می‌شود، مشخص می‌گردد و تعریف با تلفیق ویژگی‌های مشترکی که عناصر هر جامعه داراست و برای پژوهش مهم و قابل توجه‌اند، بیان می‌شود. کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1386 الی 1390، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند.

3-3 نمونه آماری
نمونه و نمونه‌گیری از مهمترین مباحث در آمار اجتماعی است. چه از طرفی با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه‌گیری بپردازد. از طرفی دیگر، اعتماد یافته‌های یک تحقیق یا صحت نمونه‌گیری آن سنجیده می‌شود تا آنجایی که به نظر والیس و روبرتز دو مفهوم اساسی در آمار اجتماعی، نمونه و جامعه آماری می‌باشند (به نقل از ساروخانی، 1381، ص154). در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربالگری) استفاده شده است. به منظور انتخاب نمونه آماری، شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:
به واسطه لزوم محاسبه متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، در مورد هر شرکت اطلاعات کامل هر یک از شرکتها در رابطه با متغیرهای مورد مطالعه وجود داشته و افشاء شده باشد.
داده های جمع آوری شده به صورت مستمر باشد.
نظر به اینکه ماهیت اقلام صورتهای مالی متأثر از ماهیت و نوع فعالیت شرکتهاست از این رو به منظور برخورداری از ویژگی یکنواختی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، شرکتها واسطه مالی نباشند. پس موسسات مالی، سرمایه گذاری و بانکها در نمونه آورده نمی‌شوند.
به جهت همسانی تاریخ گزارشگری، حذف اثرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، دوره مالی شرکتها مختوم به 29 اسفند ماه هر سال باشد و در طول دوره تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
بعد از اعمال موارد فوق در نهایت تعداد 59 شرکت به عنوان نمونه آماری این تحقیق در نظر گرفته شد.

3-4 قلمرو تحقیق
3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بين مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق
مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 می باشد.

3-5 نوع تحقیق
3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف
طبق تعریف، هر پژوهش فعالیتی نظام‌مند است که طی آن، یا دانش گسترش می‌یابد یا وضعیتی توصیف و تبیین می‌گردد و یا در نهایت برای مساله یا مشکل خاص راه حل جویی می‌شود. با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مساله و هدف خاص آغاز می‌گردد لذا بر پایه ماهیت مسائل مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از تحقیق دنبال می‌کند، آن‌ها را طبقه‌بندی می‌کنیم. این نوع طبقه‌بندی بر میزان کاربرد مستقیم یافته‌ها و درجه تعمیم‌پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تأکید می‌کند (خاکی،1379،ص91). هر تحقیقی، تلاش منظم و سیستماتیک به منظور دست‌یافتن به پاسخ به یک پرسش و یا راه حلی برای یک مساله است. با توجه به ماهیت‌های گوناگون پرسش‌ها و مساله‌ها، می‌توان بر اساس چگونگی این پرسش‌ها و سوالات، تحقیقات را طبقه‌بندی کرد. در طبقه‌بندی تحقیقات بر مبنای اهداف آن‌ها، قبل از هر چیز بر «میزان کاربرد مستقیم یافته‌ها و درجه‌ی تعمیم‌پذیری آن‌ها در شرایط دیگر» توجه می‌شود.
تحقیق کاربردی
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی به کار می‌گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد.

3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش
برای انجام تحقیقات علمی روش‌های متعددی وجود دارند که هریک از آن‌ها بر حسب ویژگی‌های سوال تحقیق، اهداف تحقیق، روابط بین متغیرها، نوع آزمون آماری و…. به نام‌های مختلف نامگذاری می‌شوند که مهم‌ترین این روش‌ها عبارتند از: تحقیق تاریخی، تحقیق توصیفی، مطالعات موردی، تحقیق همبستگی، تحقیق آزمایشی و این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی، تحلیلی و از نوع همبستگی می‌باشد.

3-6 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها
در هر تحقیق متعارف، جمع‌آوری داده‌ها یکی از مهمترین برنامه‌هاست. در کار جمع‌آوری داده‌ها در هر تحقیق، نه تنها باید از چندین روش استفاده کرد، بلکه باید هر روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی به کار برده شود. روش‌های جمع‌آوری داده‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف- روش‌های مستقیم: مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و غیره.
ب- روش‌های غیرمستقیم: نظیر استفاده از اسناد و مدارک.
یک محقق باید هر دو روش را بکار گیرد، یعنی هم خود پدیده را مستقیمأ ببیند و تحلیل کند و هم از طریق داده‌های جمع‌آوری شده توسط دیگران ( کتاب‌ها، اسناد و….) آن را مورد شناسایی قرار دهد (ساروخانی،1381،صص171-172).
داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش‌های زیر استخراج، گردآوری و طبقه‌بندی گردیده و در بخش‌های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است:
منابع کتابخانه‌ای: برای تدوین فصل دوم از اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک در دسترس شامل کتاب‌ها، مقاله‌ها، گزارش‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع استفاده شده است. هم‌چنین، بخشی از داده‌های کمی مورد نیاز برای انجام پژوهش با توجه به متغیر‌های مورد نظر از منابع متعدد شامل سال‌نامه‌ها و گزارش‌های آماری مختلف منتشر شده توسط سازمان بورس به دست آمده است.
نظام معاملاتی بورس و نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی: داده‌های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مرتبط با بازار سهام در مرحله اول با استفاده از نرم‌افزارهای بورسی (عمدتا ره‌آورد نوین و تدبیرپرداز) استخراج گردیده است. سپس، ارقام کلی و نهایی این داده‌ها با اطلاعات موجود در نظام معاملاتی بورس تطبیق داده شده است.
نرم‌افزارهای آماری و اقتصاد‌سنجی: در مرحله جمع‌آوری، طبقه‌بندی و پردازش اولیه داده‌ها از نرم‌افزار Excel استفاده شده است. در این مرحله داده‌های مربوط به بازار سهام که از نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی و معاملاتی بورس استخراج گردیده، مستقیماً وارد اکسل شده است. پس از انجام طبقه‌بندی مناسب بر روی داده‌ها و انجام محاسبات و پردازش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های پذیرفته شده