پایان نامه با واژگان کلیدی ، …، هم؟!

دانلود پایان نامه ارشد

اصولاً کلمات مهجور و نامأنوس نیز راهی ندارد و در غالب موارد نحو او نیز از وزن تبعیت میکند؛ بدین علت، شکل کهن افعال هرجا که وزن نیاز داشته باشد به کار میرود؛ مانند:
هنگام را نماند که هرکس رها ز خویش
پا در لگام توسن اندیشه برنهد (شیر سرخ: 149)
در اینجا فعل«نماند»در معنای کهن بهکار رفته است؛ یعنی«وقتی باقی نگذاشت».(همان: 189)
یکی از عواملی که زبان مصدق را ساده کرده عامیانه گرایی اوست. این عمل از طریق کاربرد اصطلاحات عامیانه، ضربالمثلهای عادی و روزمره، کنایات عامیانه و …. انجام شده مانند:
گروهی را که با هر باد آیند و روند
– آماده رفتن
هنوز هم؟!
شاید که آب رفته به جوی آید
… که هر که بلا به مردم رسد
رسد از خویش (شیرسرخ: 150)
دستی به روی و موی بکش
سادگی خوش است (همان: 144)
به ریشة ستم و ظلم
تیشهها بزنید (از جداییها: 20)
در روزگار هرکه ندزدید مفت باخت (تا رهایی«غزلواره»: 349)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی زبان شعری، زبان عامیانه، زبان عربی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۲-۱-، ۱۶، ۱۰۸