پایان نامه با واژه های کلیدی prob، 3-7، 5.484، 5.581

دانلود پایان نامه ارشد

ل 3-5
5.611
0.000
مدل 3-6
5.484
0.000
مدل 3-7
5.581
0.000

با توجه به جدول فوق و با توجه به اینکه در هر چهار مدل مذکور prob<0.05 است، فرض صفر این آزمون مبنی بر پولینگ بودن دادهها رد و فرض مقابل آن، یعنی استفاده از روش پانل دیتا، پذیرفته میشود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انحراف معیار، آزمون فرضیه، اثرات ثابت، رگرسیون Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه داستان کوتاه، نقد داستان