پایان نامه با واژه های کلیدی of، and، the، Organizational

دانلود پایان نامه ارشد

Neck, c.p (2002)..the what, why and how of spirituality in the workplac, journal of management, vol.36, pp.502-526
-Larry J W, Stella E A.(2010). Job satisfaction and organizationalcommitment as predictors of organizational citizenship and in-rolebehaviors.Journal of Management, 17(3): 601-617
-Lee, K., & Allen, N.J., (2002). OCB and workplace deviance : The role of affect and cognitions. Journal of Applied Psychology,(87), 131-142.
-Lee, N.(2012). The impact of knowledge sharing. Organizational capability and partnership quality on is outsourcing success. Journal of Information and management. 38 (5):5323-35.
-Lilis, J., Gifford, E., Humphreys, K., & Moos, R. (2008). Assessing spirituality/ religiosity in the treatment environment: The treatment spirituality/religiosity scale. Journal of Substance Abuse Treatment, 20, 30-37.
-Lund Dean, Diane K.,(2002), Religion, Spirituality and Work: Transcendence in the Organization, PhD., Saint Louis University.
-Malik, M. E., and Naeem, B. (2011). Role of spirituality in job satisfaction and organizational connitment among faculty of institutes of higher learning in Pakistan. Africam Journal of Business Management , 5(4), 1236-1244.
-Markoczy , livia and xin, Katherine, (2004). The virtues of omission in Organizational Citizenship Bahaviour,www.goldmanrk.org/livia/papers/ocb. pdf
-Marques, J., Dhiman, S., &King, R. (2005).Spirituality in the workplace: Developing an Integral model and a Comprehensive Definition. The Journal of AmericanAcademy of Business, Cambridge, 1(7), 81-91.
-McCormick, D. W. (1994). Spirituality and Management. Journal of Managerial Psychology, 6(9), 5-8.
-McCracken, J. D. & Etuk, L. A. (1986). Commitment of Ohio vocational agriculture teachers to their profession. The Journal of the American Association of Teachers and Education in Agriculture, 27(2), 2-7.
-McKnight, R. (1984). Spirituality in the Workplace, in Adams, J. D. (Ed), Transforming Work, Alexandria, VA: Milles River Press.
-Meyer, J.,D. ,Stanley L. Herscovitch, & L. Topolnytsky (2002). Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: a Meta-Analysis of Antecedent,Correlates, and Consequences”, Journal of Vocational Behavior,61: 20-52.

-Milliman, J., Czaplewski, A. J., & Ferguson, J. (2003).Workplace spirituality and employee work attiudes(An exploratory empirical assessment. Journal of Organizational Change Management, 4(16), 427-447.
-Mitroff, I., &Denton, E. (1999).A Spiritual Audit of Corporate America: A Hard Look at Spirituality, Religion, and Values in the Workplace. San Francisco: Jossey-Bass.
-Mogotsi, C. and Boon, J. A. and Fletcher, L. (2011). “Modelling the relationships between knowledge sharing organisational citizenship, job satisfaction and organisational commitment among school teachers in Botswana”. Afr. J. Lib, Arch. And Inf. Sc: Vol. 21, No. 1, PP: 41-58.

-Mohamed M; Sheik & Anisa H. (2012). Relationship Between Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior. November 6. The IUP Journal of Organizational Behavior, Vol. XI, No. 3, pp. 7-22, July 2012.

-Moorman, R. H., Niehoff, B. P., Organ, D. W., (1993), Treating Employees fairly and organizational citizenship behavior: Sorting the effects of job satisfaction, organizational commitment, and procedural justice, Employee Responsibilities and Rights Journal, Vol.6, pp.209–225.
-Mowday, R., Steers, R., and Porter, L. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247.
– Murphy, Athanasou, king, (2002), Job Satisfaction and organizational citizenship behaviour, Journal of Management psychology, vol. 17, N.4, pp. 287 – 297.
– Narimavati, S. E. U. (2007). The influence of work satisfaction, organizational commitment and turnover intention toward the performance of lecturers at west java’s private higher education institution. Journal of Applied Sciences Research, 3(7), 549-557.
-Neal, J. A. (1997). Spirituality in management education: a guide to resources. Journal of Management Education, 1(21), 121-139.
-Neal, J. A., & Biberman, J. (2003). Introduction: the leading edge in research on spirituality and organizations. Journal of Organizational Change Management, 4(16), 363-366.
-Organ,D.W.(1988), Organizational citizenship behavior the good soliders syndrome Lexington book,Lexington ,MA.
-Ortega-Parra A, Sastre-Castillo MA.(2013). Impact of perceived corporate culture on organizational commitment. Journal of Management Decision; 51 (5): 1071-1083.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کارشناسی ارشد، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سبک زندگی، همبستگی پیرسون، روان شناختی، رگرسیون