پایان نامه با واژه های کلیدی of، and، the، Case

دانلود پایان نامه ارشد

M.S. & Saeed, M., Private Higher Education in Malaysia: Students, Satisfaction Level and Strategic Implications, Journal of Higher Education Policy and management, 25, 173ـ181, 2003.
Somers, P., Cofer, J. and Putten, J.V., “The Influence of Early Aspirations and Attitudes on Postsecondary Attendance”, American Educational Research Association Conference, Montreal, Canada, 1999.
Stensaker, B., D’Andrea, V., Branding – the why, what and how in Stensaker B. and D’Andrea V. (eds.) Branding in Higher Education. Exploring an Emerging Phenomenon, EAIR Series Research, Policy and Practice in Higher Education, pp. 6ـ13, 2007.
Soutar, G. and Turner, J., Students’ preferences for university: a conjoint analysis, The International Journal of Educational Management, 16(1):40ـ5, 2002.
Stage, F.K. and Hossler, D., “Differences in Family Influences on College Attendance Plans for Male and Female Ninth Graders”, Research in Higher Education, Vol. 30, No. 3, pp. 301ـ315, 1989.
Standish, P. Heidegger and the technology of further education, Journal of the Philosophy of Education, 31: 439–59, 1997.
Stanton, W.J., Fundamentals of Marketing, McGraw Hill, Tokyo, 1974.
Temple, P., Shattock, M., What does „Branding” mean in higher education? In Stensaker B. and D’Andrea V. (eds.) Branding in Higher Education. Exploring an Emerging Phenomenon, EAIR Series Research, Policy and Practice in Higher Education, pp. 73ـ82, 2007.
Tillery, D., Distribution and Differentiation of Youth: A Study of Transition from School to College. Cambridge, MA: Ballinger Publishing Company, 1973.
Thomas, D. R. E., “Strategy is different in service businesses,” Harvard Business Review, Vol. 56, No. 4, JulyـAugust, pp. 158ـ165, 1978.
Trombley, W. The rising price of higher education. The National Center for Public Policy and Higher Education. San Jose, Calif., Winter, 2003.

Hayes, T., Delphi study of the future of marketing of higher education. Journal of Business Research, 60(9), 927ـ931, 2007.
Turner, P., Anne, C., “Why University Student Choose an International Education: A Case Study in Malaysia”, International Journal of Education Development, Vol. 27, No. 2, pp. 235ـ246, 2007.
Tybout, A.M. and Sternthal, B. , “Brand positioning”, in Tybout, A.M. and Calkins, T. (Eds), Kellog on Branding, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2005.
 Vargo, S. L., & Lusch, R. F., Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of marketing, 68(1), 1ـ17, 2004.
Voss, R., Gruber, T., Szmigin, I., Service quality in higher education: The role of student expectations, Journal of Business Research,2007.
Wasmer, D.J., Williams, J.R. and Stevenson, J. A reconceptionalization of the marketing mix: using the 4 Cs to improve marketing planning in higher education, Journal of Marketing for Higher Education, 8(2): 29–35, 1997.
Weaver, T., “What is the good of higher education?,” Higher Education Review, Vol. 18, No. 3, pp. 3ـ14, 1976.

Webster, Frederick E., Jr.,. “Understanding the relationships among brands, consumers, and resellers,” Journal of the Academy of Marketing Science, 28 (1), 17ـ23, 2000.

Wiese, M., van Heerden, N., Jordaan, Y. & North, E. A marketing perspective on choice factors considered by South African firstـyear students in selecting a higher education institution”, Southern African Business Review, 13(1), 39ـ60, 2009.

Wilson, R. and Gilligan, C. Strategic Marketing Management: Planning Implementation and Control. London: Butterworth, 2002.
Yang, R., University internationalisation, its meanings, rationales and implications, Intercultural Education, 13(1): 81–99, 2002.
Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L., Problems and Strategies in Services Marketing. Journal of Marketing, 49, 33ـ46, 1985.
Zeithaml, V. A., Lemon, K. N., & Rust, R. T.,  Driving customer equity: How customer lifetime value is reshaping corporate strategy. Simon and Schuster, 2001.

پيوستها

SAVE OUTFILE=’C:UsersDesktopabasi.sav’
/COMPRESSED.
DATASET ACTIVATE DataSet0.
SAVE OUTFILE=’C:UsersDesktopabasi.sav’
/COMPRESSED.
DATASET ACTIVATE DataSet0.
SAVE OUTFILE=’C:UsersDesktopabasi.sav’
/COMPRESSED.
DATASET ACTIVATE DataSet0.
SAVE OUTFILE=’C:UsersDesktopabasi.sav’
/COMPRESSED.
COMPUTE a=mean(VAR00001 to VAR00008).
EXECUTE.
DATASET ACTIVATE DataSet0.
SAVE OUTFILE=’C:UsersDesktopabasi.sav’
/COMPRESSED.
COMPUTE b=mean(VAR00009 to VAR00023).
EXECUTE.
COMPUTE c=mean(VAR00024 to VAR00029).
EXECUTE.
COMPUTE d=mean(VAR00030 to VAR00033).
EXECUTE.
COMPUTE e=mean(VAR00034 to VAR00040).
EXECUTE.
COMPUTE f=mean(VAR00041 to VAR00054).
EXECUTE.
DATASET ACTIVATE DataSet0.
SAVE OUTFILE=’C:UsersDesktopabasi.sav’
/COMPRESSED.
COMPUTE g=mean(VAR00055 to VAR00059).
EXECUTE.
COMPUTE h=mean(VAR00060 to VAR00068).
EXECUTE.
COMPUTE i=mean(VAR00069 to VAR00082).
EXECUTE.
DATASET ACTIVATE DataSet0.
SAVE OUTFILE=’C:UsersDesktopabasi.sav’
/COMPRESSED.
GET
FILE=’C:Usersehsan namdarDesktopabasi.sav’.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
500
100.0

Excludeda
0
.0

Total
500
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.786
8

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
500
99.7

Excludeda
1
.3

Total
500
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.711
15

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 VAR00028 VAR00029
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
500
100.0

Excludeda
0
.0

Total
500
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.723
6

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00030 VAR00031 VAR00032 VAR00033
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
500
100.0

Excludeda
0
.0

Total
500
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.742
4

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00034 VAR00035 VAR00036 VAR00037 VAR00038 VAR00039 VAR00040
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
500
100.0

Excludeda
0
.0

Total
500
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.815
7

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00041 VAR00042 VAR00043 VAR00044 VAR00045 VAR00046 VAR00047 VAR00048 VAR00049 VAR00050 VAR00051 VAR00052 VAR00053 VAR00054
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
500
100.0

Excludeda
0
.0

Total
500
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.729
14

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00055 VAR00056 VAR00057 VAR00058 VAR00059
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
500
99.7

Excludeda
1
.3

Total
500
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.817
5

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00060 VAR00061 VAR00062 VAR00063 VAR00064 VAR00065 VAR00066 VAR00067 VAR00068
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
500
100.0

Excludeda
0
.0

Total
500
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.735
9

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00069 VAR00070 VAR00071 VAR00072 VAR00073 VAR00074 VAR00075 VAR00076 VAR00077 VAR00078 VAR00079 VAR00080 VAR00081 VAR00082
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
500
100.0

Excludeda
0
.0

Total
500
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.775
14

RELIABILITY
/VARIABLES= VAR00083 VAR00084 VAR00085 VAR00086 VAR00087 VAR00088
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
500
100.0

Excludeda
0
.0

Total
500
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.701
6

Degrees of Freedom = 84
Minimum Fit Function Chi-Square = 171.93 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 165.85 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 151.85
90 Percent Confidence Interval for NCP = (114.05 ; 197.11)
Minimum Fit Function Value = 0.55
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.49
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.37 ; 0.63)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0049
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.16 ; 0.21)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.0012
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.62
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.50 ; 0.77)
ECVI for Saturated Model = 0.18
ECVI for Independence Model = 7.66
Chi-Square for Independence Model with 21 Degrees of Freedom = 112.68
Independence AIC = 2382.54
Model AIC = 193.85
Saturated AIC = 56.00
Independence CAIC = 2415.74
Model CAIC = 260.25
Saturated CAIC =

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی of، and، the، pp. Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی Index، of، Percent، Confidence