پایان نامه با واژه های کلیدی Index، of، Percent، Confidence

دانلود پایان نامه ارشد

= 188.80
Normed Fit Index (NFI) = 0.93
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.90
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.62
Comparative Fit Index (CFI) = 0.93
Incremental Fit Index (IFI) = 0.93
Relative Fit Index (RFI) = 0.89
Critical N (CN) = 53.72
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.027
Standardized RMR = 0.056
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.87
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.74
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.43

Degrees of Freedom = 168
Minimum Fit Function Chi-Square = 265.87 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 256.61 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 229.61
90 Percent Confidence Interval for NCP = (182.00 ; 284.69)
Minimum Fit Function Value = 0.85
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.74
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.59 ; 0.92)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0000
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.15 ; 0.18)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.0017
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.94
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.79 ; 1.12)
ECVI for Saturated Model = 0.29
ECVI for Independence Model = 15.57
Chi-Square for Independence Model with 36 Degrees of Freedom = 216.62
Independence AIC = 4841.39
Model AIC = 292.61
Saturated AIC = 90.00
Independence CAIC = 4884.07
Model CAIC = 377.99
Saturated CAIC = 303.44
Normed Fit Index (NFI) = 0.94
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.93
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.71
Comparative Fit Index (CFI) = 0.95
Incremental Fit Index (IFI) = 0.95
Relative Fit Index (RFI) = 0.93
Critical N (CN) = 55.93
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.024
Standardized RMR = 0.047
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.85
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.74
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.51

Degrees of Freedom = 112
Minimum Fit Function Chi-Square = 52.51 (P = 0.00)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 49.92 (P = 0.00)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 40.92
90 Percent Confidence Interval for NCP = (22.39 ; 66.96)
Minimum Fit Function Value = 0.17
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.13
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.072 ; 0.22)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.12
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.089 ; 0.15)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.0001
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.24
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.18 ; 0.32)
ECVI for Saturated Model = 0.14
ECVI for Independence Model = 4.31
Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom = 153.62
Independence AIC = 1340.18
Model AIC = 73.92
Saturated AIC = 42.00
Independence CAIC = 1368.64
Model CAIC = 130.84
Saturated CAIC = 141.60
Normed Fit Index (NFI) = 0.96
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.94
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.58
Comparative Fit Index (CFI) = 0.97
Incremental Fit Index (IFI) = 0.97
Relative Fit Index (RFI) = 0.93
Critical N (CN) = 129.31
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.024
Standardized RMR = 0.044
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.95
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.88
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.41

Degrees of Freedom = 64
Minimum Fit Function Chi-Square = 2980.29 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1635.30 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1429.30
90 Percent Confidence Interval for NCP = (1304.20 ; 1561.83)
Minimum Fit Function Value = 9.58
Population Discrepancy Function Value (F0) = 4.60
90 Percent Confidence Interval for F0 = (4.19 ; 5.02)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.15
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.14 ; 0.16)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.0033
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 5.56
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (5.16 ; 5.99)
ECVI for Saturated Model = 1.63
ECVI for Independence Model = 84.36
Chi-Square for Independence Model with 231 Degrees of Freedom = 94.38
Independence AIC = 26236.40
Model AIC = 1729.30
Saturated AIC = 506.00
Independence CAIC = 26340.75
Model CAIC = 1952.22
Saturated CAIC = 1705.98
Normed Fit Index (NFI) = 0.89
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.88
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.79
Comparative Fit Index (CFI) = 0.89
Incremental Fit Index (IFI) = 0.89
Relative Fit Index (RFI) = 0.87
Critical N (CN) = 27.73
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.033
Standardized RMR = 0.066
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.68
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.60
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.55

Degrees of Freedom = 122
Minimum Fit Function Chi-Square = 451.75 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 453.16 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 389.16
90 Percent Confidence Interval for NCP = (325.34 ; 460.45)
Minimum Fit Function Value = 1.45
Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.25
90 Percent Confidence Interval for F0 = (1.05 ; 1.48)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0021
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.13 ; 0.15)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.0126
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.63
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.43 ; 1.86)
ECVI for Saturated Model = 0.59
ECVI for Independence Model = 25.49
Chi-Square for Independence Model with 78 Degrees of Freedom = 163.28
Independence AIC = 7928.03
Model AIC = 507.16
Saturated AIC = 182.00
Independence CAIC = 7989.69
Model CAIC = 635.22
Saturated CAIC = 613.61
Normed Fit Index (NFI) = 0.94
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.94
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.77
Comparative Fit Index (CFI) = 0.95
Incremental Fit Index (IFI) = 0.95
Relative Fit Index (RFI) = 0.93
Critical N (CN) = 65.17
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.030
Standardized RMR = 0.056
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.82
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.74
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.57

Degrees of Freedom = 128
Minimum Fit Function Chi-Square = 2980.29 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1635.30 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1429.30
90 Percent Confidence Interval for NCP = (1304.20 ; 1561.83)
Minimum Fit Function Value = 9.58
Population Discrepancy Function Value (F0) = 4.60
90 Percent Confidence Interval for F0 = (4.19 ; 5.02)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0014
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.14 ; 0.16)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.0011
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 5.56
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (5.16 ; 5.99)
ECVI for Saturated Model = 1.63
ECVI for Independence Model = 84.36
Chi-Square for Independence Model with 231 Degrees of Freedom = 164.62
Independence AIC = 26236.40
Model AIC = 1729.30
Saturated AIC = 506.00
Independence CAIC = 26340.75
Model CAIC = 1952.22
Saturated CAIC = 1705.98
Normed Fit Index (NFI) = 0.89
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.88
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.79
Comparative Fit Index (CFI) = 0.89
Incremental Fit Index (IFI) = 0.89
Relative Fit Index (RFI) = 0.87
Critical N (CN) = 27.73
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.033
Standardized RMR = 0.066
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.68
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.60
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.55

Degrees of Freedom = 99
Minimum Fit Function Chi-Square = 2931.66 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1579.17 (P = 0.0)
Chi-Square Difference with 0 Degree of Freedom = 56.13 (P = 1.00)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1373.17
90 Percent Confidence Interval for NCP = (1250.45 ; 1503.32)
Minimum Fit Function Value = 9.43
Population Discrepancy Function Value (F0) = 4.42
90 Percent Confidence Interval for F0 = (4.02 ; 4.83)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0. 0162
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.14 ; 0.15)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0. 116
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 5.38
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (4.99 ; 5.80)
ECVI for Saturated Model = 1.63
ECVI for Independence Model = 84.36
Chi-Square for Independence Model with 231 Degrees of Freedom = 155.39
Independence AIC = 26236.40
Model AIC = 1673.17
Saturated AIC = 506.00
Independence CAIC = 26340.75
Model CAIC = 1896.09
Saturated CAIC = 1705.98
Normed Fit Index (NFI) = 0.89
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.88
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.79
Comparative Fit Index (CFI) = 0.90
Incremental Fit Index (IFI) = 0.90
Relative Fit Index (RFI) = 0.87
Critical N (CN) = 28.17
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.033
Standardized RMR = 0.065
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.68
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.61
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.56

Degrees of Freedom = 99
Minimum Fit Function Chi-Square = 171.93 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 165.85 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 151.85
90 Percent Confidence Interval for NCP = (114.05 ; 197.11)
Minimum Fit Function Value = 0.55
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.49
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.37 ; 0.63)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0011
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.16 ; 0.21)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.0004
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.62
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.50 ; 0.77)
ECVI for Saturated Model = 0.18
ECVI for Independence Model = 7.66
Chi-Square for Independence Model with 21 Degrees of Freedom = 153.68
Independence AIC = 2382.54
Model AIC = 193.85
Saturated AIC = 56.00
Independence CAIC = 2415.74
Model CAIC = 260.25
Saturated CAIC = 188.80
Normed Fit Index (NFI) = 0.93
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.90
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.62
Comparative

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی of، and، the، Case Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، انتظارات دانشجو، انتخاب رشته، بازار کار