پایان نامه با واژه های کلیدی Index، of، Independence، Confidence

دانلود پایان نامه ارشد

arative Fit Index (CFI) = 0.93
Incremental Fit Index (IFI) = 0.93
Relative Fit Index (RFI) = 0.89
Critical N (CN) = 53.72
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.027
Standardized RMR = 0.056
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.87
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.74
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.43

Degrees of Freedom = 148
Minimum Fit Function Chi-Square = 265.87 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 256.61 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 229.61
90 Percent Confidence Interval for NCP = (182.00 ; 284.69)
Minimum Fit Function Value = 0.85
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.74
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.59 ; 0.92)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0021
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.15 ; 0.18)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.0014
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.94
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.79 ; 1.12)
ECVI for Saturated Model = 0.29
ECVI for Independence Model = 15.57
Chi-Square for Independence Model with 36 Degrees of Freedom = 176.62
Independence AIC = 4841.39
Model AIC = 292.61
Saturated AIC = 90.00
Independence CAIC = 4884.07
Model CAIC = 377.99
Saturated CAIC = 303.44
Normed Fit Index (NFI) = 0.94
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.93
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.71
Comparative Fit Index (CFI) = 0.95
Incremental Fit Index (IFI) = 0.95
Relative Fit Index (RFI) = 0.93
Critical N (CN) = 55.93
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.024
Standardized RMR = 0.047
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.85
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.74
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.51

Degrees of Freedom = 268
Minimum Fit Function Chi-Square = 52.51 (P = 0.00)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 49.92 (P = 0.00)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 40.92
90 Percent Confidence Interval for NCP = (22.39 ; 66.96)
Minimum Fit Function Value = 0.17
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.13
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.072 ; 0.22)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0008
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.089 ; 0.15)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.0005
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.24
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.18 ; 0.32)
ECVI for Saturated Model = 0.14
ECVI for Independence Model = 4.31
Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom = 415.62
Independence AIC = 1340.18
Model AIC = 73.92
Saturated AIC = 42.00
Independence CAIC = 1368.64
Model CAIC = 130.84
Saturated CAIC = 141.60
Normed Fit Index (NFI) = 0.96
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.94
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.58
Comparative Fit Index (CFI) = 0.97
Incremental Fit Index (IFI) = 0.97
Relative Fit Index (RFI) = 0.93
Critical N (CN) = 129.31
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.024
Standardized RMR = 0.044
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.95
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.88
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.41

Degrees of Freedom = 94
Minimum Fit Function Chi-Square = 2980.29 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1635.30 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1429.30
90 Percent Confidence Interval for NCP = (1304.20 ; 1561.83)
Minimum Fit Function Value = 9.58
Population Discrepancy Function Value (F0) = 4.60
90 Percent Confidence Interval for F0 = (4.19 ; 5.02)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0008
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.14 ; 0.16)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.0005
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 5.56
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (5.16 ; 5.99)
ECVI for Saturated Model = 1.63
ECVI for Independence Model = 84.36
Chi-Square for Independence Model with 231 Degrees of Freedom = 115.68
Independence AIC = 26236.40
Model AIC = 1729.30
Saturated AIC = 506.00
Independence CAIC = 26340.75
Model CAIC = 1952.22
Saturated CAIC = 1705.98
Normed Fit Index (NFI) = 0.89
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.88
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.79
Comparative Fit Index (CFI) = 0.89
Incremental Fit Index (IFI) = 0.89
Relative Fit Index (RFI) = 0.87
Critical N (CN) = 27.73
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.033
Standardized RMR = 0.066
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.68
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.60
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.55

Degrees of Freedom = 88
Minimum Fit Function Chi-Square = 451.75 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 453.16 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 389.16
90 Percent Confidence Interval for NCP = (325.34 ; 460.45)
Minimum Fit Function Value = 1.45
Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.25
90 Percent Confidence Interval for F0 = (1.05 ; 1.48)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0011
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.13 ; 0.15)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.0032
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.63
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.43 ; 1.86)
ECVI for Saturated Model = 0.59
ECVI for Independence Model = 25.49
Chi-Square for Independence Model with 78 Degrees of Freedom = 128.94
Independence AIC = 7928.03
Model AIC = 507.16
Saturated AIC = 182.00
Independence CAIC = 7989.69
Model CAIC = 635.22
Saturated CAIC = 613.61
Normed Fit Index (NFI) = 0.94
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.94
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.77
Comparative Fit Index (CFI) = 0.95
Incremental Fit Index (IFI) = 0.95
Relative Fit Index (RFI) = 0.93
Critical N (CN) = 65.17
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.030
Standardized RMR = 0.056
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.82
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.74
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.57

Degrees of Freedom = 102
Minimum Fit Function Chi-Square = 2980.29 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1635.30 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1429.30
90 Percent Confidence Interval for NCP = (1304.20 ; 1561.83)
Minimum Fit Function Value = 9.58
Population Discrepancy Function Value (F0) = 4.60
90 Percent Confidence Interval for F0 = (4.19 ; 5.02)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0000
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.14 ; 0.16)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.0000
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 5.56
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (5.16 ; 5.99)
ECVI for Saturated Model = 1.63
ECVI for Independence Model = 84.36
Chi-Square for Independence Model with 231 Degrees of Freedom = 146.38
Independence AIC = 26236.40
Model AIC = 1729.30
Saturated AIC = 506.00
Independence CAIC = 26340.75
Model CAIC = 1952.22
Saturated CAIC = 1705.98
Normed Fit Index (NFI) = 0.89
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.88
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.79
Comparative Fit Index (CFI) = 0.89
Incremental Fit Index (IFI) = 0.89
Relative Fit Index (RFI) = 0.87
Critical N (CN) = 27.73
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.033
Standardized RMR = 0.066
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.68
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.60
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.55

Degrees of Freedom = 150
Minimum Fit Function Chi-Square = 2931.66 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1579.17 (P = 0.0)
Chi-Square Difference with 0 Degree of Freedom = 56.13 (P = 1.00)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1373.17
90 Percent Confidence Interval for NCP = (1250.45 ; 1503.32)
Minimum Fit Function Value = 9.43
Population Discrepancy Function Value (F0) = 4.42
90 Percent Confidence Interval for F0 = (4.02 ; 4.83)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0085
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.14 ; 0.15)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.0014
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 5.38
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (4.99 ; 5.80)
ECVI for Saturated Model = 1.63
ECVI for Independence Model = 84.36
Chi-Square for Independence Model with 231 Degrees of Freedom = 248.62
Independence AIC = 26236.40
Model AIC = 1673.17
Saturated AIC = 506.00
Independence CAIC = 26340.75
Model CAIC = 1896.09
Saturated CAIC = 1705.98
Normed Fit Index (NFI) = 0.89
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.88
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.79
Comparative Fit Index (CFI) = 0.90
Incremental Fit Index (IFI) = 0.90
Relative Fit Index (RFI) = 0.87
Critical N (CN) = 28.17
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.033
Standardized RMR = 0.065
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.68
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.61
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.56
Degrees of Freedom = 121
Minimum Fit Function Chi-Square = 2980.29 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1635.30 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1429.30
90 Percent Confidence Interval for NCP = (1304.20 ; 1561.83)
Minimum Fit Function Value = 9.58
Population Discrepancy Function Value (F0) = 4.60
90 Percent Confidence Interval for F0 = (4.19 ; 5.02)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0009
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.14 ; 0.16)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.0017
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 5.56
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (5.16 ; 5.99)
ECVI for Saturated Model = 1.63
ECVI for Independence Model = 84.36
Chi-Square for Independence Model with 231 Degrees of Freedom = 189.65
Independence AIC = 26236.40
Model AIC = 1729.30
Saturated AIC = 506.00
Independence CAIC = 26340.75
Model CAIC = 1952.22
Saturated CAIC = 1705.98
Normed Fit Index (NFI) = 0.89
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.88
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.79
Comparative Fit Index (CFI) = 0.89
Incremental Fit Index (IFI) = 0.89
Relative Fit Index (RFI) = 0.87
Critical N (CN)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی of، and، the، Case Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، انتظارات دانشجو، انتخاب رشته، بازار کار