پایان نامه با واژه های کلیدی FOR، V11، V12، V14

دانلود پایان نامه ارشد

TAIL PROBABILITY FOR YUAN-BENTLER RESIDUAL-BASED TEST STAT.
TAIL PROBABILITY FOR YUAN-BENTLER AGLS F-STATISTIC
TAIL PROBABILITY FOR YUAN-BENTLER RESIDUAL-BASED F-STATISTIC
TAIL PROBABILITY FOR SATORRA-BENTLER SCALED CHI-SQUARE
TAIL PROB. FOR YUAN-BENTLER SCALED CHI-SQUARE (CASE ROBUST)
TAIL PROBABILITY FOR SCALED CHI-SQUARE (YUAN-BENTLER)
TAIL PROBABILITY FOR GLS TEST OF HOMOGENEITY OF MEANS
TAIL PROB. FOR GLS TEST OF HOMOGENEITY OF COV. MATRICES

LINE 4 CONTAINING THESE 6 ELEMENTS OF MODEL STATISTICS:

TAIL PROB. FOR GLS COMBINED TEST OF HOMOGENEITY
TAIL PROBABILITY FOR POTENTIAL STRUCTURED MEANS MODEL
TAIL PROB. FOR YUAN-BENTLER CORRECTED AGLS TEST STATISTIC
TAIL PROB. FOR YUAN-BENTLER RESIDUAL-BASED ADF STATISTIC
TAIL PROB. FOR YUAN-BENTLER CORRECTED RESID.-BASED ADF STAT.
TAIL PROB. FOR YUAN-BENTLER RESIDUAL-BASED ADF F-STATISTIC

LINE 5 CONTAINING THESE 10 ELEMENTS OF MODEL STATISTICS:

INDEPENDENCE MODEL CHI-SQUARE
MODEL CHI-SQUARE
LISREL GFI FIT INDEX
LISREL AGFI FIT INDEX
BOLLEN (IFI) FIT INDEX
MCDONALD (MFI) FIT INDEX
BENTLER-BONETT NORMED FIT INDEX
BENTLER-BONETT NON-NORMED FIT INDEX
COMPARATIVE FIT INDEX (CFI)
ROOT MEAN-SQUARE RESIDUAL (RMR)

LINE 6 CONTAINING THESE 10 ELEMENTS OF MODEL STATISTICS:

STANDARDIZED RMR
ROOT MEAN-SQUARE ERROR OF APPROXIMATION (RMSEA)
CONFIDENCE INTERVAL FOR RMSEA (LOWER BOUND)
CONFIDENCE INTERVAL FOR RMSEA (UPPER BOUND)
RESIDUAL-BASED TEST STATISTIC
YUAN-BENTLER RESIDUAL-BASED TEST STATISTIC
YUAN-BENTLER AGLS F-STATISTIC
YUAN-BENTLER RESIDUAL-BASED F-STATISTIC
AGLS FIT INDEX
AGLS ADJUSTED FIT INDEX

LINE 7 CONTAINING THESE 10 ELEMENTS OF MODEL STATISTICS:

AGLS CORRECTED COMPARATIVE FIT INDEX
CRONBACH’S ALPHA
COEFFICIENT ALPHA FOR AN OPTIMAL SHORT SCALE
GREATEST LOWER BOUND RELIABILITY
GLB RELIABILITY FOR AN OPTIMAL SHORT SCALE
BENTLER’S DIMENSION-FREE LOWER BOUND RELIABILITY
SHAPIRO’S LOWER BOUND RELIABILITY FOR A WEIGHTED COMPOSITE
RELIABILITY COEFFICIENT RHO
MAXIMAL INTERNAL CONSISTENCY RELIABILITY
ROBUST INDEPENDENCE MODEL CHI-SQUARE

LINE 8 CONTAINING THESE 10 ELEMENTS OF MODEL STATISTICS:

SATORRA-BENTLER SCALED CHI-SQUARE
ROBUST BOLLEN (IFI) FIT INDEX
ROBUST MCDONALD (MFI) FIT INDEX
ROBUST BENTLER-BONETT NORMED FIT INDEX
ROBUST BENTLER-BONETT NON-NORMED FIT INDEX
ROBUST COMPARATIVE FIT INDEX
ROBUST ROOT MEAN-SQUARE ERROR OF APPROXIMATION (RMSEA)
CONFIDENCE INTERVAL FOR ROBUST RMSEA (LOWER BOUND)
CONFIDENCE INTERVAL FOR ROBUST RMSEA (UPPER BOUND)
YUAN-BENTLER SCALED CHI-SQUARE (CASE ROBUST WEIGHTING)

LINE 9 CONTAINING THESE 10 ELEMENTS OF MODEL STATISTICS:

SCALED CHI-SQUARE (YUAN-BENTLER)
SCALED (YUAN-BENTLER) INDEPENDENCE MODEL CHI-SQUARE
BENTLER-YUAN MODIFIED TEST FOR POTENTIAL STRUC. MEANS MODEL
MINIMIZED MODEL FUNCTION VALUE
YUAN-BENTLER CORRECTED AGLS TEST STATISTIC
YUAN-BENTLER RESIDUAL-BASED ADF STATISTIC
YUAN-BENTLER CORRECTED RESIDUAL-BASED ADF STATISTIC
YUAN-BENTLER RESIDUAL-BASED ADF F-STATISTIC
CHI-SQUARE FOR GLS TEST OF HOMOGENEITY OF MEANS
CHI-SQUARE FOR GLS TEST OF HOMOGENEITY OF COV. MATRICES

LINE 10 CONTAINING THESE 1 ELEMENTS OF MODEL STATISTICS:

CHI-SQUARE FOR GLS COMBINED TEST OF HOMOGENEITY OF MEANS/COV

THE LAST THREE STATISTICS ARE FOR MISSING DATA ANALYSIS

TOTAL NUMBER OF LINES IN SUMMARY SECTION IS: 10

—————————————————————————–

INFORMATION SECTION CONTAINS–

6 NUMBERS ON LINE 11:

SAMPLE SIZE
NUMBER OF MEASURED VARIABLES
NUMBER OF FACTORS
NUMBER OF MISSINGNESS PATTERNS
KURTOSES: (G2,P) AND NORMALIZED MULTIVARIATE

PARAMETERS TO BE PRINTED ARE:

F2,F2 F3,F3 F4,F4 E1,E1 E2,E2 E3,E3 E4,E4 E5,E5
E6,E6 E7,E7 E8,E8 E9,E9 E10,E10 E11,E11 E12,E12 E13,E13
E14,E14 E15,E15 E16,E16 E18,E18 E19,E19 E20,E20 E21,E21 E22,E22
E23,E23 E24,E24 E25,E25 D1,D1 V2,F2 V3,F2 V4,F2 V5,F2
V6,F2 V7,F2 V8,F2 V9,F2 V11,F3 V18,F3 V20,F4 V21,F4
V22,F4 V23,F4 V24,F3 F1,F2 F1,F3 F1,F4 V13,F1 V14,F1
V15,F1 V16,F1 V25,F1

51 PARAMETER ESTIMATES ON LINES 12-18
51 STANDARD ERRORS ON LINES 19-25
25 R-SQUARES ON LINES 26-29
25 MODEL-BASED ESTIMATES OF VAR. STD. DEVS. FOR DEP. VARS. ON LINES 30-33
28 MODEL-BASED ESTIMATES OF VAR. STD. DEVS. FOR IND. VARS. ON LINES 34-37

TOTAL NUMBER OF LINES IN INFORMATION SECTION IS: 27

OUTPUT FORMAT FOR INFORMATION SECTION IS: (8E16.8)

—————————————————————————–

TOTAL NUMBER OF LINES PER SET IS: 37
(SUMMARY SECTION PLUS INFORMATION SECTION(S))

CODEBOOK FILE HAS BEEN WRITTEN ON FILE
EQSOUT.CBK

04-Apr-15 PAGE : 6 EQS Licensee:
TITLE: Model built by EQS 6 for Windows

ITERATIVELY REWEIGHTED LEAST SQUARES SOLUTION (HETEROGENEOUS KURTOSIS DISTRIBUTION THEORY)

PARAMETER CONDITION CODE
D1,D1 LINEARLY DEPENDENT ON OTHER PARAMETERS

04-Apr-15 PAGE : 7 EQS Licensee:
TITLE: Model built by EQS 6 for Windows

ITERATIVELY REWEIGHTED LEAST SQUARES SOLUTION (HETEROGENEOUS KURTOSIS DISTRIBUTION THEORY)

RESIDUAL COVARIANCE MATRIX (S-SIGMA) :

V1 V2 V3 V4 V5
V1 V2 V3 V4 V5
V1 V1 -.532
V2 V2 -.247 -.531
V3 V3 -.392 -.269 -.544
V4 V4 -.447 -.480 -.441 -.557
V5 V5 -.373 -.398 -.406 -.283 -.557
V6 V6 -.383 -.397 -.577 -.318 -.200
V7 V7 -.501 -.483 -.350 -.281 -.199
V8 V8 -.439 -.370 -.394 -.420 -.340
V9 V9 -.485 -.416 -.398 -.440 -.393
V10 V10 -.099 .106 -.021 -.010 .417
V11 V11 .080 .218 .280 .427 .370
V12 V12 -.338 -.377 -.542 -.082 -.100
V13 V13 -.340 -.249 -.306 -.198 -.254
V14 V14 -.387 -.346 -.349 -.285 -.194
V15 V15 -.411 -.330 -.317 -.195 -.178
V16 V16 -.304 -.214 -.167 -.193 -.461
V18 V18 .081 .078 .156 .216 .216
V19 V19 .076 .220 .190 .235 .186
V20 V20 .164 .197 .139 .187 .402
V21 V21 .094 .112 .068 .378 .313
V22 V22 .093 .096 .124 .266 .373
V23 V23 .059 .129 .153 .426 .354
V24 V24 .062 .111 .229 .374 .371
V25 V25 -.429 -.316 -.335 -.123 -.142

V6 V7 V8 V9 V10
V6 V7 V8 V9 V10
V6 V6 -.555
V7 V7 -.245 -.559
V8 V8 -.352 -.361 -.540
V9 V9 -.414 -.315 -.108 -.549
V10 V10 .189 .220 .352 .169 -1.065
V11 V11 .271 .339 .229 .287 -.845
V12 V12 -.245 -.098 -.205 -.452 -.818
V13 V13 -.262 -.317 -.215 -.245 -1.076
V14 V14 -.278 -.287 -.176 -.205 -.925
V15 V15 -.257 -.233 -.225 -.296 -1.046
V16 V16 -.671 -.489 -.248 -.303 -1.185
V18 V18 .144 .196 .181 .106 -1.069
V19 V19 .181 .180 .269 .161 .374
V20 V20 .291 .156 .209 .101 .173
V21 V21 .217 .281 .216 .116 .199
V22 V22 .353 .354 .147 .055 .570
V23 V23 .350 .288 .283 .233 .280
V24 V24 .232 .337 .177 .235 -1.357
V25 V25 -.199 -.134 -.215 -.186 -1.031

V11 V12 V13 V14 V15
V11 V12 V13 V14 V15
V11 V11 -1.221
V12 V12 -.760 -1.843
V13 V13 -.854 -2.471 -2.739
V14 V14 -.851 -2.096 -2.451 -2.723
V15 V15 -.938 -2.164 -2.483 -2.483 -2.740
V16 V16 -.969 -2.276 -2.140 -2.404 -1.820
V18 V18 -1.131 -.488 -.946 -.968 -.938
V19 V19 .285 -.186 -.266 -.364 -.271
V20 V20 .283 -.144 -.367 -.418 -.328
V21 V21 .362 -.023 -.375 -.324 -.274
V22 V22 .245 -.358 -.493 -.516 -.298
V23 V23 .398 -.496 -.216 -.269 -.151
V24 V24 -.950 -1.081 -1.009 -.963 -.966
V25 V25 -.847 -2.724 -2.584 -2.615 -2.532

V16 V18 V19 V20 V21
V16 V18 V19 V20 V21
V16 V16 -1.583
V18 V18 -.629 -1.208
V19 V19 -.481 .216 -.640
V20 V20 -.349 .079 -.453 -.639
V21 V21 -.415 .128 -.469 -.380 -.635
V22 V22 -.350 .259 -.465 -.410 -.388
V23 V23 -.527 .296 -.357 -.356 -.383
V24 V24 -1.007 -1.168 .152 .225 .285
V25 V25 -2.221 -.943 -.358 -.296 -.374

V22 V23 V24 V25
V22 V23 V24 V25
V22 V22 -.647
V23 V23 -.355 -.657
V24 V24 .418 .464 -1.260
V25 V25 -.256 -.124 -.717 -2.835

AVERAGE ABSOLUTE COVARIANCE RESIDUALS = .5198
AVERAGE OFF-DIAGONAL ABSOLUTE COVARIANCE RESIDUALS = .4659

04-Apr-15 PAGE : 8 EQS Licensee:
TITLE: Model built by EQS 6 for Windows

ITERATIVELY REWEIGHTED LEAST SQUARES SOLUTION (HETEROGENEOUS KURTOSIS DISTRIBUTION THEORY)

STANDARDIZED RESIDUAL MATRIX:

V1 V2 V3 V4 V5
V1 V2 V3 V4 V5
V1 V1 -.932
V2 V2 -.374 -.692
V3 V3 -.564 -.334 -.642
V4 V4 -.671 -.621 -.543 -.714
V5 V5 -.516 -.474 -.461 -.334 -.608
V6 V6 -.547 -.489 -.676 -.388 -.225
V7 V7 -.697 -.580 -.400 -.335 -.219
V8 V8 -.666 -.485 -.491 -.546 -.407
V9 V9 -.744 -.551 -.501 -.579 -.476
V10 V10 -.060 .056 -.010 -.005 .201
V11 V11 .114 .268 .327 .520 .415
V12 V12 -.162 -.156 -.213 -.033 -.038
V13 V13 -.520 -.329 -.385 -.260 -.307
V14 V14 -.586 -.453 -.435 -.370 -.232
V15 V15 -.522 -.362 -.331 -.212 -.178
V16 V16 -.142 -.086 -.064 -.077 -.170
V18 V18 .120 .100 .191 .276 .254
V19 V19 .114 .286 .235 .303 .221
V20 V20 .223 .231 .155 .217 .431
V21 V21 .137 .142 .081 .472 .361
V22 V22 .113 .102 .125 .279 .361
V23 V23 .081 .152 .171 .497 .382
V24 V24 .088 .136 .267 .455 .416
V25 V25 -.582 -.370 -.374 -.143 -.152

V6 V7 V8 V9 V10
V6 V7 V8 V9 V10
V6 V6 -.646
V7 V7 -.278 -.619
V8 V8 -.436 -.436 -.711
V9 V9 -.518 -.384 -.144 -.738
V10 V10 .094 .107 .187 .091 -.227
V11 V11 .314 .383 .282 .358 -.419
V12 V12 -.096 -.037 -.085 -.190 -.137
V13 V13 -.327 -.386 -.286 -.329 -.576
V14 V14 -.344 -.347 -.231 -.273 -.490
V15 V15 -.266 -.235 -.248 -.330 -.464
V16 V16 -.256 -.182 -.101 -.124 -.194
V18 V18 .174 .232 .235 .139 -.557
V19 V19 .222 .216 .351 .212 .196
V20 V20 .322 .168 .246 .120 .082
V21 V21 .259 .326 .273 .148 .101
V22 V22 .352 .345 .156 .059 .244
V23 V23 .389 .312 .335 .279 .133
V24 V24 .269 .381 .218 .293 -.674
V25 V25 -.220 -.145 -.253 -.222 -.489

V11 V12 V13 V14 V15
V11 V12 V13 V14 V15
V11 V11 -1.409
V12 V12 -.296 -.241
V13 V13 -1.062 -1.035 -3.670
V14 V14 -1.048

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی معادلات ساختاری، آزمون فریدمن، سطح تحصیلات، افزایش بهره‌وری Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی !، V25، V24، V23