پایان نامه با واژه های کلیدی یادگیری حرکتی، نقش اطلاعاتی، الگوی حرکتی، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

نشأت ميگيرد آن را به دو دسته بازخورد دروني (ذاتي) و بازخورد بيروني‌‌ (افزوده) تقسيم ميكنند. بازخورد افزوده به 2 صورت به بازخورد دروني تكليف اضافه ميشود: در برخي موقعيت‌ها بازخورد دروني را تقويت ميكند و در موقعيتهاي ديگر، اطلاعاتي را فراهم ميكند كه دستگاه حسي فرد قادر به كشف آنها نيست. همچنين بازخورد افزوده را ميتوان در زمانهاي مختلف فراهم كرد: اگر بازخورد در هنگام اجراي حركت ارائه شود، به آن بازخورد افزوده همزمان و پس از اجراي مهارت به آن بازخورد افزوده پاياني ميگويند (مگیل، 2011).
2-2-4-1-1. بازخورد درونی
بازخورد دروني تكليف47، بازخورد حسي است كه در حين يا پس از اجراي مهارت در دسترس قرار ميگيرد و بخش طبيعي اجراي مهارت است. انواع خبرهاي ذاتي كه از طريق حواس آنها را درك ميكنيم از اين نوع ميباشند. زماني كه با راكت به توپي ضربه ميزنيم، تماس راكت را با توپ احساس ميكنيم صداي ضربه را ميشنويم و حركتش را در فضا ميبينيم. تمام اينها بازخورد دروني هستند كه از طريق حواس براي ما فراهم ميشوند (اشمیت و لی، 2011).
بازخورد درونی که گاهی به آن بازخورد ذاتی48 نیز میگویند، خبرهایی هستند که به عنوان پیامد ذاتی انجام یک عمل فراهم شده است. معمولاً افراد اطلاعاتی را در خصوص جنبههای مختلف حرکت خود از طریق حواس مختلف خود دریافت میکنند. این نوع اطلاعات که در حین یا پس از اجرای حرکت در دسترس اجرا کننده قرار می‌گیرد، ذاتی هستند. به عنوان مثال، در پرتاب شوت بسکتبال شما می‌دانید که خطا کردید، زیرا میبینید که توپ وارد حلقه نمیشود. اجرا کننده، تنها نحوه اجرای حرکاتی را میتواند ارزیابی کند که به طور ذاتی بازخورد فراهم میکنند. این بازخورد معمولاً کلی و متغیر بودند و شامل اطلاعات قابل توجهی در خصوص اجرای حرکت است. با توجه به ماهیت حرکت و منبع بازخورد درونی، گاهی اوقات اجرا کننده حتی قبل از این که حرکت به اتمام برسد متوجه خطای خود میشود. در این حالت، اطلاعات فراهم شده برای پیشبینی نتیجه حرکت قبل از اتمام آن مفید خواهد بود (نمازیزاده، 1379).
آدامز پیشنهاد کرد بازخورد درونی از طریق سیستمهای حسی برای توسعه و پیشرفت رد ادراکی مهم است. شایان ذکر است که یادگیری حرکتی در مراحل اولیه یادگیری با اتکاء به گیرندههای حسی خارجی بویژه دستگاه بینایی است و با پیشرفت یادگیری به تدریج به گیرندههایی حسی درونی منتقل میشود که بازخورد در هر دو وضعیت از اهمیت زیادی برخوردار است‌‌ (بیک هالت، وانگ، فیچ من49، 1998).
2-2-4-1-2. بازخورد بیرونی (بازخورد افزوده)
بازخورد بيروني، به بازخوردي گفته ميشود كه از منبعي خارجي ناشي و به بازخورد دروني تكليف افزوده ميشود(اشمیت و لی، 2011). بازخورد بیرونی که گاهی به آن بازخورد افزوده نیز میگویند، شامل خبرهایی است که در نتیجه اجرا حاصل میشود و به وسیله عواملی مانند صدای مربی، عقربه کرونومتر امتیاز داور شیرجه، فیلم یا نوار ویدئویی بازی و مانند آن به فراگیرنده ارائه میگردد. خصیصة مشترکی که در تمام مثالهای بالا وجود دارد این است که بازخورد، خبرهایی را که به طور طبیعی وجود دارند جمعآوری یا تکمیل میکنند، از همه مهمتر این که بازخورد بیرونی، اطلاعاتی است که معلم یا مربی بر آن کنترل دارد و از این رو میتواند آن را ارائه نکند یا در زمان دلخواه و به شکلی که بر یادگیری تأثیر بیشتری بگذارد، ارائه کند‌‌ (علیجانی، 1371).
2-2-4-1-3. بازخورد همزمان درونی
در این بازخورد، یادگیرنده اطلاعات را در حین اجرای مهارت از سیستم حسی دریافت میکند. مثل پرتاب نیزه تا قبل از برخورد با زمین، یا درک موقعیت فضایی و مکانی بدن در موقع ریباند. به عبارتی بازخورد درونی، برداشت و احساس حرکتی است که فرد بطور همزمان در حین اجرای مهارت درک میکند‌‌ (همان منبع).
2-2-4-1-4. بازخورد همزمان بیرونی
این نوع بازخورد در حین اجرای مهارت در رابطه با ردیابی یک هدف در طول اجرای مهارت به عنوان یک نشانه و قرینه ثابت به یادگیرنده داده میشود، به این طریق که آیا او به هدف نزدیکتر شده یا از آن دور میشود. در این نوع بازخورد، یادگیرنده اطلاعات را در حین اجرای مهارت از طریق مربی یا محیط خارجی دریافت میکند. مثلاً؛ مربی کشتی زمانی که ورزشکار خود را در حین اجرای فن از بیرون راهنمایی میکند (مگیل، 2011).
2-2-4-1-5. بازخورد پایانی درونی
به اطلاعاتی اطلاق میشود که فرد به عنوان نتایج طبیعی خود دریافت میکند. به عنوان مثال بازیکن بسکتبال میبیند که آیا توپ وارد حلقه بسکتبال میشود یا خیر؟
2-2-4-1-6. بازخورد افزوده پایانی (بیرونی)
به اطلاعاتی اطلاق میشود که در پایان کار، فرد از طریق مربی یا محیط خارجی دریافت میکند. این نوع بازخورد ممکن است بوسیله بعضی از شیوهایی مکانیکی تامین گردد، مانند نور که ممکن است نتیجه حرکت را نشان دهد یا اینکه ممکن است بوسیله مربی یا معلم و یا سایر مشاهدهگران ارائه میشود‌‌ (لین سوچان50، 1991). برخی از این یافتهها را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
اگر فراگیرنده از خطای خود آگاه نشود‌‌ (به وسیله بازخورد درونی یا بیرونی)، تمرین به یادگیری منجر نخواهد شد؛ بازخورد بیرونی به شکل آگاهی از نتیجه باعث یادگیری سریع و پایدار میشود. درکل، خبرهای مربوط به خطا، چه ناشی از منابع درونی باشد چه بیرونی، برای حصول یادگیری اساسی است. بازخورد پایانی خود به دوگروه آگاهی از اجرا و آگاهی از نتیجه تقسیم میشود. این شکل بازخورد ممکن است یک ارتباط اطلاعاتی در مورد الگوهای حرکتی یادگیرندهها ایجاد نماید که در این صورت به آن “آگاهی از اجرای مهارت ” گویند، یا اینکه یک ارتباط اطلاعاتی در مورد تغییراتی که در محیط بوسیله حرکت ایجاد میشود، برقرار گردد که به آن “آگاهی از نتایج” گویند.
2-2-5. نقشهاي بازخورد افزوده در يادگيري حركتي
بازخورد افزوده كاراييهاي متنوعي دارد به همين جهت براي دستيابي به فوايد آن در يادگيري بايد محتاطانه عمل شود. عملكردهاي آن در 4 دسته به شرح زير است:
2-2-5-1. نقش انگيزشي
بازخورد، انگيزش ايجاد ميكند يا به فراگيرنده انرژي براي ادامه كار ميدهد. تحقيقات گذشته نشان ميدهد وقتي بازخورد در حين انجام تكليفهاي طولاني و تكراري ارائه شده، اجراكننده افزايشي فوري در تبحر نشان داده است. در صورتي كه در ارائه بازخورد افراط نشود، آگاهي فراگيرندگان از پيشرفتشان معمولاً به تلاش بيشتر براي انجام كار منجر ميشود و سود نهايي آن، افزايش يادگيري است (اشمیت و لی، 2011).
2-2-5-2. نقش تقويتي بازخورد
بازخورد موجب تقويت اعمال صحيح و غلط ميشود. در مورد پاسخهاي مختلف ميتوان به گونهاي بازخورد ارائه كرد كه پاسخ مطلوب تكرار شود و پاسخ نامطلوب كاهش يافته و يا حذف شود. هنگامي كه بازخورد، احتمال بروز پاسخ آتي را افزايش دهد، تقويت مثبت و زماني كه اين احتمال را كاهش دهد تقويت منفي است (اشمیت و لی، 2011).
2-2-5-3. نقش اطلاعاتی بازخورد
خبرهايي را در مورد خطاها به عنوان اساس اصلاح فراهم ميكند. اين اطلاعات در واقع حركت را به ارزشهاي هدف كه مشخصكننده مؤثرترين اجرا است، نزديك ميكند و فراگيرنده را به سوي هدف راهنمايي ميكند. استفاده مداوم از اين بازخورد خطاها را به حداقل ميرساند و در نتيجه الگوي حركت به هدف، بسيار نزديك ميشود (مگیل، 2011).
2-2-5-4. نقش وابستگي آور بازخورد
بازخورد مكرر وابستگي به وجود ميآورد كه در نبود بازخورد منجر به بروز مشكل ميشود. زماني كه بازخوردي كه شامل اطلاعاتي درباره خطاست به طور مكرر ارائه شود، رفتار را به سوي حركت هدف راهنماي ميكند. تا زماني كه راهنمايي وجود دارد حركت بدون خطا يا با خطاي كم انجام ميشود، اما فراگيرنده ميآموزد كه به راهنمايي تكيه كند. زماني كه فراگيرنده سعي كند بدون وجود راهنمايي حركت را انجام دهد، اجراي او ضعيف ميشود‌‌ (مگیل، 2011).
2-2-6. انواع بازخورد افزوده
ارائه بازخورد اطلاعاتی افزوده و یا بازخورد افزوده به عنوان یک عامل اساسی برای یادگیری حرکتی، مطرح شده است. دو نوع بازخورد افزوده که معمولاً در زمینه یادگیری حرکتی مورد استفاده قرار میگیرد، آگاهی از نتیجه و آگاهی از اجرا میباشند (مگیل، 2011).
2-2-6-1. آگاهی از نتیجه (KR)
برای چندین سال محققین علاقهمند به بررسی و شناخت بازخورد افزودهای بودند که، اطلاعات مربوط به نتیجه حرکت در ارتباط با هدف محیطی پس از اتمام پاسخ را برای فراگیر فراهم میکرد. این نوع بازخورد، آگاهی از نتیجه (KR) نامیده شده است. آگاهی از نتیجه، گاهی اوقات چیزی را درباره پیامد حرکت توصیف میکند و گاهی اوقات چیزی را درباره پیامد حرکت توصیف نمیکند، بلکه فقط دست یافتن یا نیافتن به هدف را اطلاع میدهد. هنگامی که یک وسیله خارجی به نشانه رسیدن یا نرسیدن به هدف، علامت”بله” یا “خیر” میدهد، موقعیتی است که فقط به هدف رسیدن یا نرسیدن اطلاع داده میشود. اطلاعاتي كه از بيرون، درباره پيامد اجراي مهارت يا دستيابي به هدف اجرا ارائه ميشود (مگیل، 2011). وجود بازخورد دروني در بسياري از حركات باعث ميشود از KR بينياز باشيم اما هميشه اينگونه نيست و در برخي موارد كه ورزشكار از نتيجه كار خود بياطلاع است نياز به اين بازخورد احساس ميشود (سالمونی و همکاران، 1984). زماني كه به بسكتباليستي كه نتيجه پرتاب خود را ميبيند اگر در مورد رفتن توپ به داخل سبد به او بازخورد افزوده بدهيم كار بيهودهاي انجام دادهايم، اما امتياز به يك ژيمناست يا شيرجه رو، ديدن پيامي در صفحه كامپيوتر كه نشاندهنده ميزان فاصله عمل انجام شده تا هدف مورد نظر است و مواردي از اين قبيل بازخوردهاي افزوده مفيد ميباشند (اشمیت و لی، 2011).
2-2-6-2. آگاهی از اجرا (KP)
نوع دیگر بازخورد افزوده که برای فراگیران فراهم میگردد، اطلاعات در مورد ماهیت حرکات مورد بحث میباشد، که آگاهی از اجرا نامیده میشود. آگاهی از اجرا که گاهی به آن بازخورد جنبشی نیز میگویند، اطلاعات افزوده درباره الگوی حرکتی است که فراگیرنده آن را انجام داده است. پژوهش‌ها نشان داده است که آگاهی از اجرا مخصوصاً برای جلسات روزانه با تکالیف نسبتاً پیچیده، مناسب میباشد. نکته مهم این است که از این لحاظ که اطلاعات مورد نظر به کدام جنبه از اجرا مربوط میشود، با آگاهی از نتیجه متفاوت است. برعکس آگاهی از نتیجه، آگاهی از اجرا به عنوان اطلاعات بیرونی جنبشی51یا حرکت شناسی52 پس از پاسخ، راجع به جنبههای الگوی حرکت، تعریف شده است. علاوه بر این، محققین بر این باورند که در تکالیفی که در آنها نتیجه مناسب بستگی به تعامل بین بخشهای حرکت دارد، KP نسبت به KRبه تنهایی، از اهمیت بالاتری برخوردار است. اطلاعات افزوده درباره الگوي حركتي است كه فراگيرنده آن را انجام داده است. به اين بازخورد گاهي بازخورد جنبشي نيز ميگويند. اين اطلاعات الزاماً درباره موفقيت حركت از نظر رسيدن به هدف محيطي نيست بلكه در مورد ميزان موفقيت در مورد الگويي است كه يادگيرنده آن را ساخته است. گفتن عباراتي مانند: تنهات را به اندازه كافي خم نكردي، راكت را بيش از حد تاب دادي و ساير عبارات مشابه كه در مورد چگونگي عملكرد فرد در تكليفي خاص، اطلاعاتي به او ميدهند بازخورد آگاهي از اجرا ميباشند (اشمیت و لی، 2011).
2-2-6-2-1. انواع بازخورد آگاهی از اجرا (KP)
انواع KP رایج برای آموزش مهارتهای حرکتی شامل، نوار ویدئویی، ارائه گرافیکی، بازخورد بصری، الگوسازی و KP کلامی همراه با نشانهگذاری کلامی میباشد (مگیل، 1998).
2-2-6-2-1-1. نوار ویدئویی
فراهم کردن بازخورد نوار ویدئویی برای فراگیران، یک وسیله آموزشی رایج در آموزش و مربیگری میباشد. بازخورد نوار ویدئویی تمایل دارد تا اطلاعات مربوط به خطا در اجرای عملکرد را برای فراگیران فراهم کند و به عنوان یک مؤلفة اساسی و بنیادی در فرآیند مربیگری و آموزشی توصیف شده است. نهایتا، نظریهها و توصیههای فراوانی در ارتباط با کاربرد بازخورد نوار ویدئویی به عنوان یک راهبرد آموزشی وجود دارد.
محققین شروع به جستجوی متغیرهای شناختی کردهاند که در برخورد با بازخورد نوار ویدئویی به عنوان واسطه عمل میکنند. تصور رایج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انگیزش درونی، یادگیری حرکتی، متغیر مستقل، تعریف مفهومی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی پیشرفت در یادگیری، پردازش اطلاعات، بهبود کیفیت، آموزش مهارت