پایان نامه با واژه های کلیدی یادگیری تکلیف، بازخورد هنجاری مثبت، دختران نوجوان، کودکان مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

نمی‌کنند دارند. همچنین مطالعهای توسط زیدآبادی و همکاران‌‌ (1388) با هدف مقایسه اثر بازخورد پس از کوشش‌های خوب و ضعیف در شرایط خودکنترل و ‌‌آزمونگر کنترل در اکتساب و یادگیری تکلیف تولید نیرو صورت گرفته است. بدین منظور آزمودنی به طور تصادفی به سه گروهِ بازخورد ‌‌آزمونگر کنترل پس از کوشش‌های خوب و پس از کوشش‌های ضعیف و گروه بازخورد خودکنترل تقسیم شدند. نتایج پژوهش نشان داد در شرایط ‌‌آزمونگر کنترل گروه بازخورد پس از کوشش‌های خوب و در شرایط خودکنترل گروهی که پس از کوشش‌های ضعیفش تقاضای بازخورد نمودند، یادگیری مؤثرتری داشتند و در مقایسه این دو شرایط گروه بازخورد خودکنترل پس از کوشش‌های ضعیف نسبت به گروههای دیگر سطح بالاتری از یادگیری را نشان داد. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط ‌‌آزمونگر کنترل، ایجاد انگیزش در آزمودنیها که با ارائه بازخورد پس از کوشش‌های خوب حاصل میشود، موجب تسهیل یادگیری میگردد. اما در شرایط خودکنترل که ذاتاً دارای نقش انگیزشی میباشد، آزمودنیهایی که پس از کوشش‌های ضعیف خود تقاضای بازخورد نمودند، در واقع به دلیل استفاده همزمان از نقش انگیزشی و اطلاعاتی بازخورد افزوده عملکرد بهتری داشتند.
پژوهشی توسط پناهی بروجنی (1391) با هدف مقایسة اثر بازخورد بر انگيزش، اجرا و يادگيری مهارت سرویس بدمینتون در دختران نوجوان انجام شد. شرکتکنندههای اين پژوهش نيمه تجربی 60 دختر دانشآموز بودند و به طور تصادفی در 4 گروه تجربی بازخورد به کوششهای موفق، هنجاری منفی، هنجاری مثبت، خودکنترل و يک گروه کنترل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بين اثر انواع بازخوردهای مورد بررسی بر اکتساب تفاوت معناداری وجود نداشت. بازخورد به کوششهای موفق اثر معناداری بر یادداری مهارت سرویس بدمینتون داشت و اين اثر به طور معناداری بيشتر از بازخورد هنجاری منفی بود. اثر بازخورد هنجاری مثبت بر انتقال به طور معناداری بيشتر از بازخورد هنجاری منفی و خودکنترل بود. علاوه بر اين، نتايج نشان داد که گروه هنجاری مثبت بیشترین و گروه هنجاری منفی کمترين انگیزش را در مراحل اکتساب و یادگیری داشتند. بنابراین به نظر می‌رسد مکانیسم اثر این بازخوردها بر اجرا و يادگيری، فقط نقش انگیزشی آنها نیست.
مطالعهای که توسط نزاکت الحسینی، ابراهیم نجف آبادی و صالحی‌‌ (1392) با هدف بررسی اثر نوع تمرین‌‌ (بدنی و مشاهدهای) و نوع بازخورد‌‌ (خودکنترل و جفت‌شده) بر یادگیری زمانبدنی نسبی و مطلق و همچنین مقایسه درصد طلب بازخورد و استراتژی درخواست بازخورد گروه خودکنترل در طی تمرین بدنی و مشاهدهای با 120 آزمودنی انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که در مرحله اکتساب یادداری و انتقال گروه خودکنترل دارای خطای زمانبندی نسبی کمتری نسبت به گروه جفت‌شده بودند.
مطالعهای که توسط پورآذر، حمایتطلب و عرب عامری‌‌ (1393) با هدف مقایسه تواتر بازخورد خودکنترل و ‌‌آزمونگر کنترل بر یادگیری یک مهارت پرتابی در 30 کودکان مبتلا به فلج مغزی در مدارس استثنایی شهر تهران صورت گرفت نشان داد که گروه خودکنترل عملکرد بهتری در مرحلة یادداری و انتقال داشتند. مطالعهای که توسط حمایتطلب‌‌ (2014) با هدف مشخص کردن اثر بازخورد خودکنترل و ‌‌آزمونگر کنترل بر یادگیری مهارت دارت 22 دانشآموز مبتلا به فلجمغزی صورت گرفت، نشان داد که بازخورد خودکنترل مؤثرتر از بازخورد ‌‌آزمونگر کنترل در افراد مبتلا به فلج مغزی است.
2-17. تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
مطالهاي توسط پوديفوت83 و همكاران در سال 1997 بر روي 28 كودك 5 تا 9 ساله انجام شد. كه به بررسي تاثير بازخورد كلامي مثبت و منفي بر اجراي فيزيكي بعضي از حركات ژيمناستيك پرداختند. نتايج نشان مي دهد كه بازخورد كلامي مثبت سبب بهبود اجرا و افزایش انگیزش می‌شود. در حالی که وینبرگ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورزشکاران، انگیزش بیرونی، دانشجویان دختر، دانشگاه شهید بهشتی Next Entries منبع مقاله درباره تمرین مقاومتی، فیزیولوژی، تمرینات مقاومتی، آمادگی جسمانی