پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیت زندگی، مهارت های زندگی، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

ان رویکردی در بهبود شاخص های کیفیت زندگی به کار رود.
محدودیت‌ها
1-از آنجا که گروه آزمایش محدود به 18 نفر از مادران کودکان سندرم داون در شهر تهران بودند و این حجم نمونه نمی‌تواند معرف سایر مادران باشد لذا تعمیم پذیری نتایج باید با احتیاط صورت گیرد.
2- به علت انجام نشدن عمل پیگیری امکان بررسی اثر طولانی مدت آموزش مهارت های زندگی بر متغیرهای پژوهش امکان پذیر نگردید.
3-در این پژوهش مادرانی که دارای فرزند سندرم داون (6 ماهه تا 8 ساله) بودندانتخاب شدند و بنابراین نتایج نیز محدود به این دامنه سنی می باشد.
محدود کردن نمونه پژوهش به جامعه مادران به دلیل عدم حضور پدران در پژوهش.

پیشنهادات کاربردی:
به نظر می رسد که پژوهشگران علاقمند تأثیر آموزش مهارت های زندگی را در سایر حوزه‌ها مانند پیشگیری و درمان افسردگی، اضطراب، ارتقای بهداشت روانی، سازگاری، مقابله با تنش در مادران سندرم داون و دیگر گروه های استثنایی مورد بررسی و مطالعه قرار دهند.
با توجه به اینکه اثر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران کودکان سندرم داون مورد تایید قرار گرفته است، به نظر می رسد بسته های آموزشی و کارگاه هایی به منظور مهارت آموزي برای معلمان، روانشناسان و مددکاران که با جامعه مادران و کودکان سندرم داون سر و کار دارند، طراحی و برگزار شود تا گام های هدف دار و مثبت در راستای خدمت افراد کم توان و استثنائی برداشته شود.
پیشنهادات پژوهشی:
به نظر می رسد تحقیقات گسترده تر با تعداد نمونه بیشتر و دامنه سنی مختلف برای افزایش قابلیت تعمیم پذیری نتایج صورت بگیرد.
پیگیری طولانی مدت اثربخشی مداخله در برنامه های مشابه به نظر می رسد.
انجام پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی پدران کودک سندرم داون و مقایسه آن با مادران پیشنهاد می گردد.
استفاده از ابزاری برای سنجش مهارت های زندگی مادران و سنجش تاثیرآن.

فهرست منابع فارسی و انگلیسی:
ادیب سرشکی، نرگس. (1390). کودکان با نیازهای ویژه و مشاوره با خانواده، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
ادیب، یوسف. (1382). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارتهای زندگی برای دوره راهنمایی تحصیلی؛ رساله دوره دکتری برنامه ریزی درسی؛ دانشگاه تربیت مدرس.
اسفنجاری کناری،موسی. (1388). تعیین رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی در کارکنان کلانتری های تهران بزرگ . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
افروز، غلامعلی (1389). مقدمه ای بر روان شناسی و توانبخشی کودکان با سندرم داون. چاپ 27، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
افروز، غلامعلی. (1388). مقدمه ای بر روانشناسی و توانبخشی کودکان با نشانگان داون، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران.
افروز، غلامعلی؛ فرامرزی، سالار؛ منصور، محمود؛ ملک پور، مختار. (1387). تاثیر مداخلات به هنگام روانشناختی و آموزش خانواده محور، بر سلامت روانی مادران فرزند با نشانگان داون 1387، مجله روان شناسی و علوم تربیتی سال سی وهشتم، شماره 2، 1387، ص 24-1.
آقاجانی، مریم (1385). تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان؛ تهران؛ انتشارات: جهاد دانشگاهی؛ چاپ اول.
بخشنده، شهریار. (1382) . بررسی تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه تخصص شهر سنندج سال 1382. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.
بخشی، رحمان(1387). بررسی تاثیر مشاوره پرستاری بر کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان پستان تحت درمان با رادیو تراپی در انستیتو کانسر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران.
بوند، جاند؛ کورنر، لین. (1389). کیفیت زندگی و سالمندان، ترجمه حسین محققی کمال، چاپ اول، تهران، انتشارات دانژه .
به پژوه، احمد؛ رمضانی، فریدون. (1384). بررسی رضایت زناشویی والدین کم توان ذهنی و کودکان عادی، مجله علوم رفتاری و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره چهارم، (پیاپیی45).
بهرامی، علی. (1384). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان فشار روانی مادران کودکان کم توانی هوشی و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.
بیاتیانی، عبدالرضا؛ پور محمدرضای تجریشی، معصومه؛ گنجعلی وند، ناهید؛ میر زمانی، محمود؛ صالحی، مسعود. (1390). ارتباط شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی در والدین دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر، پایان نامه کارشناسی ارش دانشگاه علوم بهزیستی تهران.
پروینیان نسب، علی محمد؛ کرمانشاهی، سیما؛ ساجدی، فیروزه. (1391). بررسی تاثیر برنامه حمایتی سلامت محور بر کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی، مجله توانبخشی،دوره سیزدهم، شماره دوم، شماره مسلسل 52 .
پور حیدری،سپیده، باقریان، فاطمه، دوست کام، محسن، بهادرخان، جواد (1392). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت جنسی و زناشویی در زوج های جوان، دانش پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره 1، صص22-14.
تاتینا بلداچی، ام لیلا. (1387). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار شاغل خدماتی شهر تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
ترک لادانی، فاطمه؛ ملک پور، مختار؛گلپرور، محسن. (1387). تاثیر آموزش مهارت های زندگی به مادران بر کاهش مشکلات رفتاری دانشآموزان سوم تا پنجم ابتدایی، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خوارسگان (اصفهان)، شماره سی و هفتم، ص 82-65.
جلالی، امیر. (1380). بررسی تاثیر آموزش به روش بحث گروهی بر کیفیت زندگی بیماران پس از پیوند کلیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
حجتی عابد، الهه. (1386). تاثیر خدمات کاردرمانی روانی- اجتماعی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن روانی مرکز روزانه سینا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
حسام زاده، علی. (1383). مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم با خانواده در مقیم سرای سالمندان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
حق رنجبر، فرخ؛ كاكاوند، علیرضا؛ برجعلي، احمد؛ برماس، حامد. (1390). تاب آوري و كيفيت زندگي مادران داراي فرزندان كم توان ذهني، فصلنامه سلامت و روانشناسی دوره1،شماره1.
خیاط زاده ماهانی، محمد. (1388). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی، کم توانی هوشی و مادران کودکان سالم، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره 83.
خیرآبادی، غلامرضا؛ ملکیان، آزاده؛ فخارزاده، مهناز.(1386). مقایسه شیوع افسردگی در مادران کودکان مبتلا به آسم و مادران کودکان مبتلا به دیابت نوع یک، مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره پنجم، شماره 1/21
درویشی، ولایت الله.(1392). مهارت های زندگی را بیاموزید، چاپ اول، تهران، انتشارات تزکیه.
دهی، منیژه؛ جهانگیری، لیلا؛ توکل، خسرو؛ تک فلاح، لیلا؛ کریمی، فتانه. (1386). بررسی ارتباط اضظراب والدین و کیفیت زندگی نابینایان موسسه آموزشی ابابصیر شهر اصفهان در ابعاد خود مراقبتی، تحرک و فراغت، فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال ششم، شماره سوم و چهارم، شماره مسلسل22-21.
رضویان، فائزه.(1385). بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه تهران پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.
ریتال ال، اتکینسون؛ ریچارد سی، اتکینسون؛ بم، اسمیت؛ ادوارد ای، بم؛ داریل جی، هوکسما، سوزان نولن. (1386). متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه براهنی، محمد نقی؛ بیرشک، بهروز؛ بیک، بهروز؛ زمانی، رضا؛ شاملو، سعید؛ شهر آرای، مهرناز؛ کریمی، یوسف؛گاهان، نیسان؛ محی الدین، مهدی؛ هاشمیان،کیانوش، چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد. (تاريخ انتشار به زبان اصلي: 2000 ).
رئیسی، رویا؛ گنجی، فروزان؛ شاهمرادی، رضوان؛ مردان پور شهر کردی، الهام؛ شمیان، آلبرت؛ نکویی، افسانه؛ فانیان، نسرین؛ نیک فرجام، مسعود. (1391). تاثیر جلسات مشاوره حضوری آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان فرزندان خانواده های طلاق، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دوره 14، شماره 4، مهر و آبان ، 37-30 .
سازمان جهانی بهداشت. (1385). برنامه آموزش مهارت های زندگی ، ترجمه فتحی و همکاران، تهران معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
ساماني، سيامك؛ جوكار، بهرام؛ صحراگرد، نرگس. (1386). تاب آوري، سلامت رواني و رضايتمندي از زندگي. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران سال سيزدهم، شماره سوم، 295-290.
سپاه منصور، مژگان. (1388). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه پیشرفت، خود احترامی و سازگاری اجتماعی، مجله اندیشه رفتار، صص93-85.
تقی زاده ،حسین، اسدی، راضیه. ( 1393). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی، مجله مطالعات ناتوانی، دوره4، شماره8، ص74-66.
شریفی، احسان. (1389). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی همسران بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی.
صفر زاده، مریم. (1383). بررسی اثر بخشی آموزش در برقراری ارتباط اجتماعی کارآمد در دانش آموزان دختران دبیرستان. رساله دکتری تخصصی روانشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی.
طارمیان، فرهاد. (1387). مهارتهای زندگی، تهران: انتشارات تربیت.
طیبی رامین، زهرا . (1392). اثربخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان کم شنوا، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
عاشوری، محمد، جلیل آبکنار، سمیه، سعید حسن زاده، پور محمد رضای تجریشی،معصومه (1391). اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانش آموزان کم شنوا، مجله توانبخشی، دوره 13، شماره 3.
فتحیلواسانی، فهیمه. (1378). مهارتهای زندگی، جزوهی چاپ نشده معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
فتی، لادن؛ موتابی، فرشته؛ کاظمزاده عطوفی، مهرداد. (1385). کتاب کار آموزش مهارتهای زندگی، تهران، انتشارات دانژه.
قاسمزاده، فاطمه. (1384). جزوه آموزشی برگزاری کارگاه در سازمان بهزیستی تهران.
کاپلان هارولد؛ سادوک، بنيامين. (1389). خلاصه روان پزشکی علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی ، ترجمه: فرزين رضاعی. تهران: انتشارات ارجمند. ( تاریخ انتشار اثر اصلی : 2007).
کریس ال، کلینکه. (1390). مجموعه کامل مهارت های زندگی، ترجمه محمد خانی، شهرام ، چاپ هفتم. تهران: انتشارات تربیت معلم( تاریخ انتشار اثر اصلی:1999).
کمالوند، نورالدین. (1385). جرم و بزهکاری- پیشگیری، نشریه حمایت شماره 16/9/85 پاییز 85.
كاكاوند، عليرضا. (1389). روان شناسي و آموزش كودكان استثايي، تهران، چاپ چهارم، انتشارات نشر روان.
كوهسالي، معصومه؛ ميرزماني، محمود؛ كريملو، مسعود؛ ميرزماني ، منيره سادات. (1387). مقايسه سازگاري اجتماعي مادران با فرزند دختر عقب مانده ذهني آموزش پذير، مجله علوم رفتاري، دوره دوم، شماره دوم،172-165.
مایکلام. هاردمن؛کیلفورد جی، درو، ام، وینستون اگن. (1387). روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی”جامعه،مدرسه و خانواده”، ترجمه علیزاده، حمید؛ گنجی، کامران ؛ یوسفی لویه، مجید؛ یادگاری، فریبا، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانژه.(تاریخ انتشار اثر اصلی:1948).
مبارکی، آسیه؛ باقري، قادر زاده. (1382). مقایسه دانش و نگرش مادران دارای فرزند معلول ذهنی و بدون معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی در شهر گچساران در سال 1382، مجله ارمغان دانش، سال هشتم-شماره 31.
محتشمی، طیبه؛ علی اکبری دهکردی، مهناز؛ چیمه، نرگس؛ علی پور، احمد؛ افقی، احمد. (1390). اثر آموزش روش درمانی پاسخ محور بر عملکرد خانواده در مادران کودکان مبتلا به اتیسم، فصلنامه خانواده پژوهشی ، سال هشتم، شماره 31، 247 .
محمدی فر، محمد علی،

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره نفت و گاز، اقتصاد کشور، حق الزحمه Next Entries مقاله رایگان درباره نفت و گاز