پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیت خدمات، جمعیت شناختی، کیفیت ادراک

دانلود پایان نامه ارشد

بین قابل درک بودن قیمت، قابل پردازش بودن قیمت و ارزیابی قیمت نیز باید مورد بحث قرار بگیرد. درقدم اول میتوان گفت که قابل درک بودن قیمت اثری مثبت روی قابل پردازش بودن قیمت دارد. این فرضیه از مدل پردازش اطلاعات نتیجه گرفته شده است. زیرا درک مقدم بر پردازش است.
همچنین فرض میشود که قابل درک بودن قیمت و قابل پردازش بودن قیمت، روی دقت در ارزیابی تاثیرگذار باشند. دشواری در فراگیری و پردازش اطلاعات مربوط به قیمت، باعث عدم قطعیت در مورد قیمت میشود. این فرض توسط نوشتههای پیشین پشتیبانی می شود. زیتمال94 ثابتکرد که آیتم مارک باعث افزایش دقت در بیاد آوردن قیمت میشود، در حالیکه لیستی سازمان یافته از قیمت اجناس باعث بهبود دقت درمقایسه قیمتها می شود. زیلک همچنین شاهد تاثیر بزرگ قابل درک بودن قیمت و قابل پردازش بودن قیمت روی دقت در ارزیابی بود. یکی از تاثیرات تصویر سطح قیمت روی دقت در ارزیابی بصورت فرضیه درآورده شده است. این فرضیه بر این بحث استوار است که که قیمتهای پایین میتواند به آسانی پردازش شوند. ولی قیمتهای بالاتر باید توسط ارزیابی کیفیت خدمات و کالا پردازش شوند.
رابطه پیشین روی قابل درک بودن تراز قیمت و قابل پردازش بودن قیمت تاثیر میگذارد. تحقیقاتی که مربوط به آنالیز تاثیر روی قیمت واحد انجام شده نشان میدهد که به رهگیری از قیمت واحد به انتخاب محصول مقرون به صرفه تر منجر میشود و خریدها را به سمت محصولات ارزان تر سوق میدهد. دیگر محققین اثبات کردند که ساختار قفسهها در فروشگاه ها روی انتخاب محصولات ارزان تاثیر میگذارد. از این رو اگر محصولات ارزان قیمت در قفسه های پایین مغازه ها پنهان نشده باشند، میتوانند تاثیر بیشتری در هنگام بسط دادن قیمت یک محصول به کل تراز قیمت توسط مشتری داشته باشند. تا کنون فرضیهها بر این اساس بود که ابعاد تصویر ذهنی قیمت چندین اثر مستقیم و غیرمستقیم روی قصد خرید در فروشگاههای خرده فروشی دارند. اگرچه تحقیقات پیشین به برخی از این اثرات پرداخته بودند ولی تاکنون مدلی جامع از کل این اثرات تهیه نشده است. علاوه بر این به چگونگی تاثیر ساختار فروشگاهها در تغییر این روابط نیز پرداخته نشده است.

2-2-11-6-2) مدل لوی و گندل
در پژوهشیکه توسط لوی و گندل در سال 2012 انجام شد با عنوان آيا تبليغات، اثري قصد خريد برندفروشگاهي دارد. آنها در این پژوهش متغیرهای تمايل به تبليغات، خريد تحريكي دوستداران تازگي، نشانه هاي بيروني، كيفيت درك شده و قصد خريدرا مورد بررسی قرار دادند. و مدل مفهومی پژوهش او در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل (2-4) مدل لوی و گندل
منبع: لوی و گندل ، 2012 ،92

دادهها از طریق پيمايش جمعآوری شدند. شرکتکنندگان به طور تصادفی از میان خریداران بزرگسال فروشگاههای زنجیرهای مواد غذایی انتخاب شدند. در مجموع 206 پاسخ قابل استفاده در این مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت كه بیشترشان (71 درصد) زن بودند. سن شركتكنندگان عمدتا (82 درصد) در محدوده بین 26 و 65 سال و اکثریت آنها دارای تحصيلات ديپلم و یا بالاتر بودند (85 درصد)، درآمد متوسط ​​یا بالاتر (84 درصد)، و تقریبا تمام افراد معمولا در خریدهاي خانوادگي شرکت ميكردند (99 درصد). روايي بيروني نمونه با مقایسه آن با صفات اجتماعی و جمعیتی از مجموع کل جمعیت مشتریان زنجیره ای تایید شد. آزمون قابلیت اطمینان روي هر عامل پس از آن انجام شد و عوامل با آلفا کرونباخ کمتر از 6/0 حذف شدند. سپس، عامل تحلیل عاملي با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفههای اصلی ، برای اقلام باقی مانده انجام گرديد. تجزیه و تحلیل شش عامل ايجاد ميكند كه 56 درصد از واریانس تجمعی را توضيح ميدهد. اقلامي که اعتبار دروني بالايي را نشان نمی دهد (بار قابل قبول) حذف شدند. یک بار دیگر، همسانی درونی با استفاده از آلفایکرونباخ بررسیشد. محدوده ضرایب 68/0-86/0 بود، كه نشان دهنده قابلیت اطمینان(پايايي) قابل قبول اندازهگیری است. پس از آن ميانگينها برای هر عامل محاسبه و مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل مسیر با استفاده از AMOS 17 و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بر اساس روش حداکثر احتمال انجام شد، جمعیت نیز به عنوان متغیرهای بیرونی است .همانطور که مشاهده گرديد، ارتباط مستقیم و معني داري مثبتي بین کیفیت نسبی درك شده برند فروشگاهي و قصد خرید برند فروشگاهي وجود دارد. نشانههای بیرونی معنيداري منفی و ارتباط مستقیمي با کیفیت نسبی درک شده برند فروشگاهي و رابطه مثبتي با قصد خرید برند فروشگاهي دارد. متغیر دوست داشتن تازگي دارای رابطه منفی معنی دار و مستقیمي با با کیفیت نسبی درک شده برند فروشگاهي است. تمایل به خرید تحريكي رابطه مثبت معنادار و مستقیمي با نشانههای بیرونی دارد. تمایل به تبلیغات رابطه معني دار مثبت و مستقیمي با متغيرهاي نشانه های بیرونی داشته است. . اگرچه هیچ رابطه منفي مستقيم روشني بين بین تمایل به تبلیغات و کیفیت درک شده نسبي برند فروشگاهي يافته نشده، رابطه منفی غیرمستقیم از طریق متغيرهاي نشانههای بیرونی و دوست داشتن تازگی وجود دارد. متغیر دوستداران تازگی همچنين ارتباط غیرمستقیم با قصد خرید برند فروشگاهي دارد.

2-3) پیشینه پژوهش
2-3-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور
محسن نظری و رقیهرضایی عرب (1393) در پژوهشي با عنوان بررسیتاثیر علائم بیرونی کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا (مورد مطالعه: لپ تاپ) به بررسي قصد خريدارن پرداختند آنها در پژوهشخود متغيرهاي قیمت، برند، کشور مبدا، تبلیغات، بسته بندی، فروشگاه، دوستان، تجربه قبلی، اجزاء محصول، رتبه برند، گارانتی، تخفیف قیمتی، کیفیت داراک شده، قصد خرید را در نظر گرفتند. نتایج تحقیق آنها نشانداد که علائم بیرونی قیمت، برند، دوستان، تجربه قبلی، رتبه برند، ویژگیهای سختافزار و گارانتی بر درک کیفیت لپتاپ تاثیرمیگذارد. همچنین رتبه برند، قیمت، برند، کشور مبدا، گارانتی، دوستان و تجربه قبلی برقصد خرید لپتاپ تاثیر میگذارند.
عبدالحمید ابراهیمی، مهدی جعفرزاده کناری، صابر بزرگی ماکرانی(1391) در پژوهشي با عنوان برسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرفکنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعتپوشاک (مورد: شهر ساری). و با متغيرهاي رضایت خاطرشخصی، آگاهی ارزش، برداشت قیمت کیفیت، اثراجتماعی، وجهه برند، وفاداری به برند، مسائل اخلاقی، ریسک گریزی، هنجارذهنی، ریسک درک شده، آگاهی برند. به منظور دستيابي به اهداف تحقيق، نمونه 384 نفري از مصرفكنندگان شهرستان ساري كه آگاهانه محصولات جعلي را خريداري ميكردند، انتخاب گرديد. نتایج نشان می دهدکه، عوامل رضایت خاطر شخصی، آگاهی ارزش، برداشت قیمت- کیفیت، اثراجتماعی، مسائل اخلاقی، هنجار ذهنی، ریسک درک شده، آگاهی برند تاثیر معنیداری بر نگرش نسبت به محصولات جعلی دارند و تاثیر وجهه برند، وفاداری به برند و ریسک گریزی برنگرش به محصولات جعلی معنیدار نبود. علاوه بر این، یافتهها نشان داد که نگرش به محصولات جعلی نیز، تاثیر معنیداری برقصد خرید این محصولات دارد.
متینه فتحعلی(1391) درپايان نامه كارشناسي ارشد با موضوع بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصدخرید و متغيرهاي اين تحقيق عبارت بود از: ویژگیهای روانشناختی (انگیزه ها، جمعیت شناختی (جنسیت، سن، درآمد)، کیفیت خدمات، نگرش مصرفکننده نسبت به محصولات، تصویر ذهنی، ادراک از برند، اثر اجتماعی، اثر خودبینی، قصد خرید و تعیین اثر تعدیلگر خودبینی بر رابطه ادراک از برند لوکس با قصد خرید ـ بررسی و تعیین اثر تعدیلگر خودبینی بر رابطه اثراجتماعی با قصدخرید. این پژوهش از طریق نظرسنجی(پیمایشی از نوع مقطعی) از مشتریان مراجعه کننده به رستورانهای لوکسانجامشده است. روش پیمایشی از دسته تحقیقات توصیفی یا غیرآزمایشی است. جامعه آماری، مشتریان رستورانهای لوکس منتخب در تهران و نمونه آماری با توجه به اینکه تعداد جامعه مورد نظر نامحدود میباشد با استفاده از جدول کرجسی مورگان (1970)، حجم نمونه 385 نفر تعیین شد و از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه با مقیاس پنج رتبهای لیکرت بوده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS وLisrel استفاده شد و از مدلیابی معادلات ساختاری95 به عنوان تکنیک تحلیل چند متغیری برای آزمون میزان وابستگی روابط متغیرها استفاده شد. نتایج این تحقیق مشخص کرد که ویژگیهای روانشناختی (انگیزهها) بر نگرش مصرفکننده نسبت به محصولات لوکس و کیفیت خدمات رستورانهای لوکس اثر میگذارد. در رابطه با متغیر ویژگیهای جمعیت شناختی (جنسیت، سن، درآمد) تنها متغیر سن بر نگرش مصرفکننده نسبت به محصولات لوکساثر میگذارد و متغیرهای جنسیت و درآمد بر نگرش مصرفکننده نسبت به محصولات لوکس تاثیری ندارند و متغیر ویژگیهای جمعیت شناختی بر کیفیت خدمات رستورانهای لوکس تاثیری ندارد. همچنین متغیرهای نگرش مصرفکننده نسبت به محصولات لوکس، کیفیت خدمات رستوران های لوکس، ادراک از برند لوکس، اثر اجتماعی بر قصد خرید تاثیر دارند در حالی که متغیر تصویر ذهنی (رستوران) و خودبینی تاثیری بر قصد خرید ندارند. علاوه بر این متغیر خودبینی تاثیر تعدیلگر بر رابطه ادراک از برند لوکس با قصد خرید و اثر اجتماعی با قصد خرید ندارد.
محمدعلی شاه حسینی، امیر اخلاصی، کمال رحمانی (1390). در پژوهشي با عنوان ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان كه متغيرهاي اين تحقيق عبارت بود از تبلیغات دهان به دهان ،تصمیم به خرید، ارزش ویژه برندخدمات، وفاداری یا عدم وفاداری، عکس العمل درونی، ادراک مصرف کننده، آمیخته بازاریابی خدمات، ویژگیهای فردی. تحقيق از طريق توزيع پرسشنامه بين مشتريان بانک در سطح استان قزوين شعبه(10) صورت ميگيرد که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماري نمونهگيري به روش طبقه بندي شده تصادفي انجام گرفته است. تعداد نمونه آماري 385 مورد بوده و براي اطمينان از پايايي پرسشنامه از آلفايکرونباخ استفاده شدهاست. نتايج حاصل از تحقيق روابط مطابق با مدل ارايه شده را تاييد مينمايند. از نتايج مهم ميتوان به تاثيرپذيري برجسته تبليغات دهان به دهان از آميخته بازاريابي و تاثير زياد آن بر خريد مشتريان اشاره کرد، درحالي که اين متغير با ادراکات دروني هيچ رابطهاي ندارد. همچنين نقش متغير عکس العمل دروني و ادراکات در وفاداري و خريد بلندمدت مصرفکنندگان بسيارحائز اهميت است. عکسالعمل دروني تنها از ادراکات دروني مشتري ناشي ميشود و هيچ تاثير مستقيمي بر روي ارزش ويژه برند خدمات ندارد.
صبا ثنایی نسب (1392) در پايان نامه كارشناسيارشد با موضوع بررسی تاثیر عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول برقصد خرید مشتری در شهرستان خرم آباد كه متغيرهاي مورد بررسي عبارتند از: عوامل فردی (مانند خود پنداره، نیاز به منحصر به فرد بودن، علاقه به خودرو، کیفیت ادراک شده و ارزش احساسی)، عوامل مرتبط با محصول (مانند نام ونشان تجاری، خدمات پس از فروش و قیمت)، قصد خرید. جامعه آماری این پژوهش کلیه خریداران خودرو در شهرستان خرم آباد هستند که برای خرید به نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو مستقر در شهرستان خرمآباد مراجعه مینمایند و از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای جمع آوری دادهها مورد نیاز از پرسشنامه شامل30سوال بسته استفاده شده است پس از طراحی و تایید روایی پرسشنامه توسط اساتیدراهنما و مشاور با توزیع30 پرسشنامه در بین خریداران خودرو سنجش اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفایکرونباخ صورت گرفت. سپس تعداد200پرسشنامه توزیع گردید. نتایج این تحقیق بیانگر این است که همه عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول به جز ارزش احساسی بر قصد خرید خودرو تأثیر میگذارند. اولویت متغیرها براساس میزان تأثیر بر قصد خرید به صورت زیر است: علاقه به خودرو بیشترین تأثیر را بر قصد خرید خودرو دارد و سپس نیاز به منحصر به فرد بودن، قیمت، کیفیت ادراک شده، خدمات پس از فروش، برند یا نام و نشان تجاری، و خودپنداره در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سلسله مراتب، آرامش خاطر، بازار هدف Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نام تجاری، ریسک درک شده، کیفیت ادراک