پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیت اقلام تعهدی، قلام تعهدی، رگرسیون، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

استراتژی نامشخصی در خصوص سرمایهدرگردش دارند:

جدول 4-4: استراتژی های سرمایه درگردش
استراتژیهای سرمایه درگردش
تعداد شرکت
%فراوانی
جسورانه
486
9/37
میانهرو
254
8/19
محافظهکار
505
5/39
نامشخص
36
8/2
کل
1281
100

در فرضیه دوم رابطه بین محافظهکاری در گزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایهدرگردش آزمون میشود. محافظهکاری در گزارشگری مالی شامل 3 بخش محافظهکاری بالا ، میانهرو و پایین میباشد. در جدول زیر نحوه تعداد شرکتها به تفکیک محافظهکاری در گزارشگری مالی بیان شدهاند. همانطور که در جدول (4-5) مشاهده میشود از میان کل شرکت ها 6/38درصد دارای محافظهکاری بالا در گزارشگری مالی، 7/4درصد دارای محافظهکاری متوسط و 7/56 درصد محافظهکاری پایین دارند.

جدول 4-5:محافظهکاری درگزارشگری مالی
محافظهکاری در گزارشگری مالی
تعداد شرکت
%فراوانی
تندرو
494
6/38
میانهرو
61
7/4
محافظهکار
726
7/56
کل
1281
100

فرضیه فرعی اول: استراتژیهای جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارند.
بدین منظور فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن بصورت زیر تعریف میشوند:
فرض : استراتژیهای جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري ندارند.
فرض : استراتژیهای جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط باسرمایه درگردش، تأثير معناداري دارند.
برای آزمون این فرضیه ضریب همبستگی میان متغیر مستقل استراتژی جسورانه و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی را محاسبه شده است:
جدول4-6: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول

متغیر
کیفیت اقلام تعهدی

ضریب همبستگی(r)
ضریب تعیین(r2)
r2 تعدیل شده
خطای معیار تخمین
آماره دوربین-واتسن
رگرسیون
058/0-
003/0
003/0
7/542541E50
855/1

همانطور که در جدول 4-6 نشان داده شدهاست، ضریب همبستگی بین دو متغیر 58/0- میباشد که مبین وجود همبستگی بین دو متغیر استراتژی جسورانه سرمایه درگردش و کیفیت اقلام تعهدی میباشد. ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 003/0 است.
به منظور معنادار بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر استراتژی جسورانه سرمایه درگردش و کیفیت اقلام تعهدی از آزمون t استفاده شده است. چنانچه سطح معناداری آزمون t (P-Value) کمتر از 05/0 باشد، میتوان نتیجه گرفت که ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار است. برای انجام آزمون t از رگرسیون خطی استفاده شده است. برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شده است، و فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفت:
فرض : خطاها مستقل نیستند.
فرض : خطاها مستقل هستند.
اگر مقدار آماره دوربین واتسون بین 5/1تا 5/2 باشد فرض پذیرفته میشود و نتیجه میگیریم خطاها مستقل هستند.
در فرضیه فرعی اول مقدار آماره دوربین واتسون 855/1 است، چون مقدار این آماره بین 5/1 تا 5/2 میباشد نتیجهگیری میشود که میان خطاها استقلال وجود دارد و میتوان از رگرسیون استفاده کرد.
مدل رگرسیونی به صورت زیر میباشد:
اگر متغیر مستقل استراتژی جسورانه را با و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی را با نمایش داده شود، مدل رگرسیونی به صورت زیر است:

بطوریکه نشان دهنده عرض از مبدا و نشان دهنده ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل استراتژی جسورانه و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی است. اگر سطح معنی داری از 05/0 کمتر باشد، فرض رد میشود و پذیرفته میشود.
در جدول (4-7) مشاهده میشود که مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر استراتژیهای جسورانه و کیفیت اقلام تعهدی 183/89708 – و سطح معنی داری 037/0 است که از 05/0 کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی داری، با اطمینان 95 درصد فرض از نظر آماری تایید شده و فرضیه فرعی اول پذیرفته شد.
در این جدول مقدار عرض از مبدأ نیز آزمون شده است، چون سطح معنی داری از 05/0 کمتر است نتیجه میگیریم که عرض از مبدا از نظر آماری مخالف صفر است و در نوشتن معادله رگرسیونی از آن استفاده میشود.
جدول 4-7: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی اول

ضرایب
مقدار آماره آزمون T
سطح معنی داری
فرض مورد بررسی
نتیجه آزمون فرض
عرض از مبدا ()
940/168556
209/6
000/0

پذیرش فرض
استراتژی جسورانه()
183/89708-
092/2
037/0

پذیرش فرض

با استفاده از جدول ضرایب فوق، مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل استراتژی جسورانه و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی عبارت است از:

ضریب تعیین این مدل 003/0 میباشد یعنی با استفاده از رابطه رگرسیونی فوق 3/0 درصد از تغییرات را میتوان توجیه کرد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بورس اوراق بهادار، قیمت سهام، آزمون فرضیه، تحلیل داده Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، تجارت الکترونیک، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی