پایان نامه با واژه های کلیدی کمال گرایی، خودکارآمدی، تحلیل واریانس، اضطراب اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها

جدول4-36 میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی سازگارانه را در بین دانشجویان با توجه به دانشکده آنها را نشان می دهد. همان طور که جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات کمال گرایی سازگارانه در دانشجویان دانشکده انسانی برابر با 53/70 ، در دانشکده مهندسی برابر با 10/67، دانشکده علوم پایه برابر با 56/70 ، پردیس دانشگاهی برابر با 92/69،واحد خواهران برابر با 26/71، نانو برابر با 14/72 و دانشکده معماری و هنر برابر با 70/71 می باشد.

نمودار 4-13 : میانگین د نمرات کمال گرایی سازگازانه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها

جدول شماره 4-37: نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات کمال گرایی سازگارانه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجموع مجذورات
F
سطح معنی داری
بین گروه ها
02/1017
6
50/169
31/2
03/0
درون گروه ها
24/23073
315
24/73

نتایج تحلیل واریانس در خصوص تفاوت نمرات کمال گرایی سازگارانه در دانشجویان به تفکیک دانشکده ها در جدول4-37 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت بین میانگین نمرات کمال گرایی سازگارانه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها از نظر آماری معنی دار است. نتایج آزمون زوجی نشان می دهد که تفاوت میانگین نمرات کمال گرایی سازگارانه در بین دانشجویان دانشکده مهندسی با نانو از نظر آماری معنی دار است.

جدول شماره 4-38 : نتایج آزمون توکی در خصوص مقایسه زوجی میانگین نمرات نمرات کمال گرایی سازگارانه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها
دانشکده ها تفاوت بین میانگین ها خطای استاندارد سطع معنی داری
I – J Std Eror p – value

مهندسی 43/3 34/1 14/0
علوم پایه 02/0- 51/1 00/1
پردیس 61/0 91/1 00/1
واحد خواهران 72/0- 19/2 00/1
نانو 60/1- 74/1 97/0
معماری 16/1 00/2 99/0
————————————————————————-
علوم پایه 45/3- 47/1 22/0
پردیس 82/2- 88/1 74/0
واحد خواهران 15/4- 16/2 47/0
نانو 00/5- 71/1 05/0
معماری 60/4- 97/1 23/0
————————————————————————–
پردیس 63/0 01/2 00/1
واحد خواهران 69/0- 27/2 00/1
نانو 57/1- 85/1 97/0
معماری 14/1- 09/2 99/0
————————————————————————–
واحد خواهران 33/1- 56/2 00/0
نانو 21/2- 19/2 95/0
معماری 78/1- 40/2 99/ 0

ادامه جدول شماره 4-38
دانشکده ها تفاوت بین میانگین ها خطای استاندارد سطع معنی داری
I – J Std Eror p – value
نانو 87/0- 43/1 00/1
معماری 44/0- 62/1 00/1
————————————————————————-
معماری 43/-0 26/2 00/1

جدول 4-39 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی ناسازگارانه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها
متغیر
دانشکده ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکثر نمره
کمال گرایی
ناسازگارانه
انسانی
76
94/89
34/15
50
125

مهندسی
86
72/89
39/13
58
126

علوم پایه
55
69/89
03/15
49
118

پردیس دانشگاهی
27
88/88
41/20
48
133

واحد خواهران
19
73/88
51/13
65
108

نانو
35
37/97
31/13
72
138

معماری و هنر
24
20/90
83/13
62
120

جدول 4-39 میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی ناسازگارانه را در بین دانشجویان با توجه به دانشکده آنها را نشان می دهد. همان طور که جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات کمال گرایی ناسازگارانه در دانشجویان دانشکده انسانی برابر با 94/89 ، در دانشکده مهندسی برابر با 72/89، دانشکده علوم پایه برابر با 69/89 ، پردیس دانشگاهی برابر با 88/88، واحد خواهران برابر با 73/88، نانو برابر با 33/97 و دانشکده معماری و هنر برابر با 20/90 می باشد.

نمودار4-14 : میانگین نمرات کمال گرایی ناسازگارانه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها

جدول شماره 4-40 : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات کمال گرایی ناسازگارانه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجموع مجذورات
F
سطح معنی داری
بین گروه ها
15/1895
6
85/315
42/1
20/0
درون گروه ها
31/69673
315
18/221

نتایج تحلیل واریانس در خصوص تفاوت بین نمرات کمال گرایی ناسازگارانه در دانشجویان به تفکیک دانشکده ها در جدول 4-40 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت بین میانگین نمرات کمال گرایی ناسازگارانه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها از نظر آماری معنی دار نیست.

متغیر
دانشکده ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکتر نمره
خودکارآمدی
انسانی
76
60/60
50/7
43
80

مهندسی
86
68/58
19/7
44
76

علوم پایه
55
60/61
01/8
44
81

پردیس دانشگاهی
27
37/63
35/8
49
78

واحد خواهران
19
05/63
97/8
44
79

نانو
35
02/61
69/6
44
79

معماری و هنر
24
25/61
82/5
48
72
جدول 4-41: میانگین و انحراف استاندارد نمرات خودکارآمدی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها
جدول 4-41 میانگین و انحراف استاندارد نمرات خودکارآمدی را در بین دانشجویان با توجه به دانشکده آنها را نشان می دهد. همان طور که جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات خودکارآمدی در دانشجویان دانشکده انسانی برابر با 60/60 ، در دانشکده مهندسی برابر با 68/58، دانشکده علوم پایه برابر با 60/61 ، پردیس دانشگاهی برابر با 37/63،واحد خواهران برابر با 05/63، نانو برابر با 02/61 و دانشکده معماری و هنر برابر با 25/61 می باشد.

نمودار4-15 : میانگین نمرات خودکارآمدی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها
جدول شماره 4-42 : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات خودکارآمدی در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجموع مجذورات
F
سطح معنی داری
بین گروه ها
43/702
6
07/117
08/2
054/0
درون گروه ها
59/17660
315
06/36

نتایج تحلیل واریانس در خصوص تفاوت بین نمرات خودکارآمدی در دانشجویان به تفکیک دانشکده ها در جدول 4-42 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت بین میانگین نمرات خودکارآمدی سازگارانه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها از نظر آمار معنی دار نیست.

5-1- مقدمه
در این فصل ابتدا به نتایج به دست آمده از پژوهش پرداخته می شود، سپس یافته های پژوهش تحلیل و تبیین می گردد در نهایت محدودیت های تحقیق، پیشنهادات اجرایی و پژوهشی ارائه می شود تا بینش بیشتری برای تحقیقات آتی فراهم آید.
5-2- بحث و نتیجه گیری
هر كسي در طول زندگي خود با موضوعات ترس آور روبه رو شده است اما وقتي اجتناب، ترس و اضطراب با رويارويي با موضوع ترس آور شديد باشد، عملكرد شغلي، تحصيلي و زندگي شخصي دچار مشكل مي گردد .اضطراب اجتماعي ترسي پايدار و مشخص از ارزيابي منفي و دستپاچگي در تعاملات اجتماعي يا موقعيتهاي عملكردي است (فارماک191، 2002).
براساس نظريه بين فردي اضطراب اجتماعي، افراد داراي اضطراب اجتماعي در مهارت های اجتماعي به نوعي دچار مشكل مي باشند. اين افراد مهارت های اجتماعي خود را بيشتر منفي درجه بندي مي كنند، همچنين ترس از كاهش روابط مي تواند در ايجاد اضطراب اجتماعي نقش داشته باشد. يا مي توان اين طور بيان كرد كه افراد زماني كه در موفقيت انجام دادن خواسته هاي خود دچار ترديد مي شوند با اضطراب اجتماعي روبه رو مي شوند (رضوی و همکاران، 1390).
جوانان مبتلا به اضطراب اجتماعي به طور كلي مراودات اجتماعي ضعيف و توانايي تطابق كمتري نسبت به همسالان خود دارند و در مواجهه با انتظارات دوران بزرگسالي با مشكلات بيشتري روبرو مي شوند (آلفانو و بیدل192، 2011).
با توجه به اینکه اضطراب اجتماعی یک مشکل شایع و ناتوان کننده است که باعث اختلال در عملکرد فرد در حوزه اجتماعی، شغلی، تحصیلی و دیگر زمینه های مختلف زندگی می شود و می تواند با شیوع مختلف، در سرتاسر طول عمر بروز کند، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه اضطراب اجتماعی با صفات شخصیتی، ابعاد کمال گرایی و خودکارآمدی دانشجویان پرداخته شده و بر این اساس، چند فرضیه آزمون شده و به چند سوال پاسخ داده شده است. در ادامه، نتایج آزمون فرضیه ها و نتایج بررسی سوالات پزوهش و تبیین های مربوطه ارایه می شوند.
– بین صفت شخصیتی روان رنجور خویی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین صفت شخصیتی روان رنجورخویی و اضطراب اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در تبیین این یافته می توان گفت، ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی یک عامل آسیب پذیری و درونی کردن آسیب های روانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مسئولیت پذیری، اضطراب اجتماعی، تحلیل واریانس، صفات شخصیت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اضطراب اجتماعی، خودکارآمدی، دانشجویان دختر، کمال گرایی