پایان نامه با واژه های کلیدی کمال گرایی، دانشجویان دختر، اضطراب اجتماعی، صفات شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

رای پیش بینی نمره اضطراب اجتماعی از طریق صفات شخصیت در دانشجویان را نشان می دهد. براساس نتایج جدول فوق این نتیجه بدست می آید که به ترتیب صفات روان رنجورخویی ، برون گرایی و مسئولیت پذیری پیش بینی کننده نمره اضطراب اجتماعی می باشند.
جدول 4-17 : نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام به گام برای پیش بینی اضطراب اجتماعی از طریق ابعاد کمال گرایی در بین دانشجویان
مرحله
متغیر وارد شده به مدل
R
R2
St.d Error
B
Beta
t
P
1
کمال گرایی ناسازگارانه
42/0
17/0
03/0
26/0
42/0
34/8
000/0
2
کمال گرایی ناسازگارانه + کمال گرایی سازگارانه
46/0
21/0
05/0
20/0-
19/0-
78/3-
000/0

جدول 4-17 نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام به گام برای پیش بینی نمره اضطراب اجتماعی از طریق ابعاد کمال گرایی در دانشجویان را نشان می دهد. براساس نتایج جدول فوق این نتیجه به دست می آید که کمال گرایی ناسازگارانه و کمال گرایی سازگارانه در پیش بینی کننده نمره اضطراب اجتماعی موثر می باشند با این توضیح که کمال گرایی ناسازگارانه پیش بینی قوی تری نسبت به کمال گرایی سازگارانه در این زمینه می باشد.
جدول شماره 4-18: نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس صفات شخصیتی، کمال گرایی و خود کارآمدی

مرحله
متغیر وارد شده به مدل
R
R2
St.d Error
B
Beta
t
P
1
خودکارآمدی
54/0
29/0
05/0
66/0-
54/0-
66/11-
000/0
2
خودکارآمدی + برون گرایی
59/0
35/0
09/0
51/0-
26/0-
25/5-
000/0
3
خودکارآمدی + برون گرایی + کمال گرایی ناسازگارانه
62/0
38/0
03/0
13/0
21/0
36/4
001/0
4
خودکارآمدی + برون گرایی+ کمال گرایی ناسازگارانه + روان رنجورخویی
63/0
39/0
08/0
16/0
12/0
97/1
050/0

همان طور که در جدول 4-18 مشاهده می شود خودکارآمدی، برون گرایی، کمال گرایی ناسازگارانه و روان رنجورخویی پیش بین های معنادار اضطراب اجتماعی می باشند. در گام اول خودکارآمدی 29 % واريانس اضطراب اجتماعی را تبیین نموده است. در گام دوم، با افزوده شدن متغیر برون گرایی تبیین واريانس اضطراب اجتماعی به 35% رسیده است ، در گام سوم با اضافه شدن کمال گرایی ناسازگارانه واریانس اضطراب اجتماعی به 38% رسیده و در گارم چهارم که متغیر روان رنجورخویی به معادله وارد شده است سهم واریانس این متغیر در تبیین اضطراب اجتماعی به 39% رسیده است. با توجه به نتايج مشاهده شده می توان نتیجه گرفت که خودکارآمدی بیشترين سهم را در تبیین واريانس اضطراب اجتماعی دانشجویان دارد .

سئوال های پژوهش :

سئوال اول : آیا بین دانشجویان دختر و پسر از نظر اضطراب اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد؟
جدول 4-19 : نتايج آزمون t در مورد مقايسه ميانگين نمرات اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر
متغیر
نتایج آزمون لوین در مورد برابری واریانس های دو گروه
نتایج آزمونt استیودنت در مورد مقایسه میانگین های دو گروه دانشجویان دختر و پسر

F
P- value
t
d.f
P- value
اضطراب اجتماعی
10/0
74/0
59/1-
320
11/0

طبق جدول 4-19، با توجه به اینکه مقدار t محاسبه شده برابر با 59/1- و سطح معناداری برابر با 11/0 می باشد می توان نتیجه گرفت که تفاوت بین میانگین نمرات اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر از نظر آماری معنی دار نیست لذا در پاسخ به سئوال اول پژوهش می توان گفت بین دانشجویان دختر و پسر از نظر اضطراب اجتماعی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

سئوال دوم : آیا بین دانشجویان دختر و پسر از نظر صفات شخصیتی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

جدول 4-20 : نتايج آزمون t در مورد مقايسه ميانگين نمرات صفات شخصیتی در بین دانشجویان دختر و پسر
صفات شخصیتی
نتایج آزمون لوین در مورد برابری واریانس های دو گروه
نتایج آزمونt استیودنت در مورد مقایسه میانگین های دو گروه دانشجویان دختر و پسر

F
P- value
t
d.f
P- value
روان رنجورخویی
73/3
05/0
22/0-
320
82/0
برون گرایی
09/0
76/0
38/1
320
16/0
بازبودن به تجربه
40/1
23/0
40/2
320
01/0
مسئولیت پذیری
88/0
34/0
50/2
320
01/0
توافق
54/0
45/0
81/3
320
00/0

طبق جدول4-20، با توجه به مقدار t محاسبه شده برای هریک از صفات شخصیت و سطح معناداری به دست آمده می توان نتیجه گرفت که تفاوت بین میانگین نمرات صفات شخصیت بازبودن به تجربه ، مسئولیت پذیری و توافق در بین دانشجویان دختر و پسر از نظر آماری معنی دار است و در صفات روان رنجورخویی و برون گرایی تفاوت بین دو گروه معنی دار نیست.لازم به ذکر است همان طور که در جدول 4-20نشان داده شد در صفات شخصیت بازبودن به تجربه، مسئولیت پذیری و توافق میانگین نمرات دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر می باشد.
سئوال سوم : آیا بین دانشجویان دختر و پسر ار نظر ابعاد کمال گرایی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

جدول 4-21 : نتايج آزمون t در مورد مقايسه ميانگين نمرات ابعاد کمال گرایی در بین دانشجویان دختر و پسر
ابعاد کمال گرایی
نتایج آزمون لوین در مورد برابری واریانس های دو گروه
نتایج آزمونt استیودنت در مورد مقایسه میانگین های دو گروه دانشجویان دختر و پسر

F
P- value
t
d.f
P- value
کمال گرایی
سازگارانه
31/0
57/0
04/3
320
003/0
کمال گرایی
نا سازگارانه
71/4
03/0
72/0
320
46/0

طبق جدول4-21، با توجه به مقدارt محاسبه شده برای هریک از ابعاد کمال گرایی(سازگارانه و ناسازگارانه) و سطح معناداری به دست آمده می توان نتیجه گرفت که تفاوت بین میانگین نمرات کمال گرایی سازگارانه در بین دانشجویان دختر و پسر از نظر آماری معنی دار است و در متغیر کمال گرایی ناسازگارانه تفاوت بین دو گروه معنی دار نیست. بنابراین، بین دانشجویان دختر و پسر از نظر بعد کمال گرایی سازگارانه ابعاد کمال گرایی تفاوت معنی داری وجود دارد. لازم به ذکر است همان طور که در جدول 4-21 نشان داده شده است در کمال گرایی سازگارانه میانگین نمرات دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر و در کمال گرایی ناسازگارانه میانگین نمرات دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر می باشد.
سئوال چهارم : آیا بین دانشجویان دختر و پسر ار نظر خودکارآمدی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

جدول 4-22 : نتايج آزمون t در مورد مقايسه ميانگين نمرات ابعاد کمال گرایی در بین دانشجویان دختر و پسر
متغیر
نتایج آزمون لوین در مورد برابری واریانس های دو گروه
نتایج آزمونt استیودنت در مورد مقایسه میانگین های دو گروه دانشجویان دختر و پسر

F
P- value
t
d.f
P- value
خودکارآمدی
41/1
23/0
75/1
320
08/0
طبق جدول4-22، با توجه به مقدار t محاسبه شده برابر با 75/1 و سطح معنی داری بدست آمده برابر با 08/0 می توان نتیجه گرفت که تفاوت بین میانگین خودکارآمدی در بین دانشجویان دختر و پسر از نظر آماری معنی دار نیست. بنابراین، بین دانشجویان دختر و پسر از نظر بعد خودکارآمدی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

4-3- یافته های جانبی :
علاوه بر تحلیل های انجام شده مربوط به فرضیه های پژوهش در قسمت قبل، در این بخش به نتایج مربوط به مقایسه دانشکده ها در رابطه با متغیرهای پژوهش پرداخته می شود.

جدول 4-23 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی روان رنجورخویی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها
صفات شخصیت
دانشکده ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکتر نمره
روان رنجورخویی
انسانی
76
90/24
72/6
12
44

مهندسی
86
32/25
93/5
14
40

علوم پایه
55
27/24
85/6
10
36

پردیس دانشگاهی
27
44/23
35/6
10
33

واحد خواهران
19
73/24
65/7
11
35

نانو
35
08/25
78/6
13
38

معماری و هنر
24
37/24
27/8
10
39

جدول 4-23 میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفت شخصیت روان رنجورخویی را در بین دانشجویان با توجه به دانشکده آن ها را نشان می دهد. همان طور که جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات صفت شخصیت روان رنجورخویی در دانشجویان دانشکده انسانی برابر با 90/24، در دانشکده مهندسی برابر با 32 /25، دانشکده علوم پایه برابر با 27/24 ، پردیس دانشگاهی برابر با 44/23، واحد خواهران برابر با 73/24، نانو برابر با 08/25 و دانشکده معماری و هنر برابر با 37/24 می باشد.

نمودار4-7 : میانگین نمرات صفات شخصیتی روان رنجورخویی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها

جدول شماره 4-24 : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی روان رنجورخویی در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجموع مجذورات
F
سطح معنی داری
بین گروه ها
23/96
6
04/16
35/0
90/0
درون گروه ها
86/14180
315
01/45

نتایج تحلیل واریانس در خصوص تفاوت بین صفت شخصیتی روان رنجورخویی در دانشجویان به تفکیک دانشکده ها در جدول 4-24 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی روان رنجورخویی به تفکیک دانشکده ها از نظر آماری معنی دار نیست.

جدول 4-25 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی برون گرایی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها
صفات شخصیت
دانشکده ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکتر نمره
برون گرایی
انسانی
76
69/32
39/4
23
46

مهندسی
86
08/32
09/4
17
41

علوم پایه
55
30/33
59/4
25
47

پردیس دانشگاهی
27
92/32
59/6
17
44

واحد خواهران
19
47/32
62/5
23
42

نانو
35
25/31
43/4
22
41

معماری و هنر
24
33/31
94/3
24
38

جدول 4-25 میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفت شخصیت برون گرایی را در بین دانشجویان با توجه به دانشکده آنها را نشان می دهد. همان طور که جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات صفت شخصیت برون گرایی در دانشجویان دانشکده انسانی برابر با 69/32 ، در دانشکده مهندسی برابر با 08/32، دانشکده علوم پایه برابر با 30/33 ، پردیس دانشگاهی برابر با 92/32، واحد خواهران برابر با 47/32، نانو برابر با 25/31 و دانشکده معماری و هنر برابر با 33/31 می باشد.

نمودار 4-8 : میانگین نمرات صفات شخصیتی برون گرایی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها

جدول شماره 4-26 : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی برون گرایی در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجموع مجذورات
F
سطح معنی داری
بین گروه ها
42/141
6
57/23
10/1
36/0
درون گروه ها
82/6734
315
38/21

نتایج تحلیل واریانس در خصوص تفاوت بین صفت شخصیتی برون گرایی در دانشجویان به تفکیک دانشکده ها در جدول 4-26 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی برون گرایی در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها از نظر آماری معنی دار نیست.

جدول 4-27 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی توافق در بین دانشجویان
با توجه به دانشکده ها
صفات شخصیت
دانشکده ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکتر نمره
توافق
انسانی
76
61/34
12/4
26
48

مهندسی
86
30/34
84/3
24
44

علوم پایه
55
29/34
74/4
24
44

پردیس دانشگاهی
27
55/34
96/3
27
45

واحد خواهران
19
57/35
76/3
27
42

نانو
35
80/33
60/4
27
47

معماری و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشجویان دختر، اضطراب اجتماعی، کمال گرایی، صفات شخصیت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کمال گرایی، خودکارآمدی، تحلیل واریانس، اضطراب اجتماعی