پایان نامه با واژه های کلیدی کمالگرایی، خودکارآمدی، خودکارآمدی عمومی، مسئولیت پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

وه تجزیه و تحلیل اطلاعات معرفی می گردد.
3-2- روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن ها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است. به عبارت دیگر هدف تحقیق همبستگی پی بردن به تغییرات متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاک است.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دختر و پسر دانشگاه کاشان، سال تحصیلی94-93 بود.تعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه 1954 ، تعداد کل دختران 1070نفر و تعداد کل پسران 884 بود.
3-4- گروه نمونه، حجم گروه نمونه و روش نمونه گیری
نمونه از کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کاشان که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند انتخاب گردیده است.
حجم نمونه با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان (مورگان؛ 1970؛ به نقل از نادری و سیف نراقی، 1381) 322 نفر تعیین شد. نمونه پژوهش شامل 167 دانشجوی دختر و 156 دانشجوی پسر از دانشکده های علوم انسانی، فنی-مهندسی، علوم پایه، پردیس دانشگاهی، واحد خواهران، نانو و معماری و هنر که به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب گردیدند.
تعداد گروه نمونه به تفکیک هر دانشکده در جدول 3-1 آمده است:

جدول3-1 تعداد گروه نمونه به تفکیک دانشکده ها
دانشکده
تعداد کل
تعداد نمونه
دانشجویان دختر
دانشجویان پسر
علوم انسانی
456
76
51
25
فنی-مهندسی
86
86
35
8
علوم پایه
334
55
20
10
پردیس دانشگاهی
158
27
9
18
واحد خواهران
113
19
19

نانو
205
35
18
17
معماری و هنر
165
24
17
7

3-5- ابزار پژوهش
3-5-1- مقیاس اضطراب اجتماعی(SPIN)185:
این مقیاس برای اولین بار توسط کانور و همکاران(2000)تهیه گردید.این پرسشنامه یک مقیاس خودسنجی 17ماده ای است،که دارای سه مقیاس فرعی ترس(6ماده)،اجتناب(7ماده)و ناراحتی فیزیولوژیک(4ماده) است.
پایایی این پرسشنامه به روش بازآزمایی در گروه هایی با تشخیص اضطراب اجتماعی78/0تا89/0بوده است(کانور و همکاران،2000،به نقل از حسنوندعموزاده و همکاران،1392).حسنوند عموزاده و همکاران(1389) در نمونه غیربالینی در ایران،روایی و پایایی این مقیاس را بدست آوردند.ضریب آلفای پرسشنامه در نیاسمه اول آزمون برابر82/0،برای نیمه دوم آزمون76/0،همچنین همبستگی دو نیمه آزمون برابر84/0بود.همچنین آلفای کرونباخ مربوط به کل آزمودنی ها در خرده مقیاس های اضطراب اجتماعی برای اجتناب برابر75/0،برای ترس برابر74/0 و برای ناراحتی برابر75/0بوده که نشانگر این است که پایایی محاسبه شده رضایت بخش است(حسنوندعموزاده،1392).
هرماده بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت (به هیچ وجه=0، کم=1، تا اندازه ای=2، خیلی زیاد=3 و بی نهایت=4) نمره گذاری می شود.
3-5-2- پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI):
این پرسشنامه 60 گویه ای برای ارزیابی 5رگه اصلی شخصیت (روان رنجور خویی، برون گرایی، بازبودن به تجربه، توافق و مسئولیت پذیری)توسط کاستا و مک کری186(1992)ساخته شده است و بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت از کاملا مخالف تا کاملا موافق نمره گذاری می شود(گروسی فرشی،1380).
هاشمی و همكاران(1391)پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ برای عوامل روان رنجور خویی و مسئولیت پذیری به ترتیب 76/0و74/0گزارش کرده اند.در پژوهش محمدی(2011)نیز ضریب آلفا کرونباخ عوامل روان رنجور خویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه، توافق ومسئولیت پذیری به ترتیب86/0،77/0،73/0،68/0و81/0 بدست آمد.
شیوه نمره گذاری سوالات به صورت لیکرت پنج گزینه ای از کاملا مخالفم (0)، مخالفم (1)، نظری ندارم(2)، موافقم (3) و کاملا موافقم (4) است. برخی از پرسش ها به صورت معکوس نمره گذاری می شود که در جدول 3-2 آمده است.
جدول 3-2 شیوه نمره گذاری پرسشنامه شخصیت نئو
زیر مقیاس
شماره عبارت (عبارت منفی به صورت معکوس نمره گذاری می شود)
روان رنجورخویی
1-
6
11
16-
21
26
31-
36
41
46-
51
56
برون گرایی
2
7
12-
17
22
27-
32
37
42-
47
52
57-
باز بودن به تجربه
3-
8-
13
18-
23-
28
33-
38-
43
48-
53
58
توافق
4
9-
14-
19
24-
29-
34
39-
44-
49
54-
59-
مسئولیت پذیری
5
10
15-
20
25
30-
35
40
45-
50
55-
60

3-5-3- سیاهه کمالگرایی هیل187:
هیل و همکاران (2004) اقدام به ساختن ابزاری نمودند که به صورت خودگزارشی و از نوع پرسشنامههای عینی است و بر اساس دیدگاه شناختی – رفتاری تهیه شده است. این سیاهه، همه مولفههای دو ابزار چند بعدی کمالگرایی، یعنی، مقیاس شش بعدی کمالگرایی فراست و همکاران (1990MPS-F,) و مقیاس سه بعدی کمالگرایی هویت و فلت (1991MPS-HF,) را اندازه میگیرد. در حقیقت دو مقیاس مذکور دیدگاههای کاملا مجزایی برای سنجش کمالگرایی مطرح میکنند. مقیاس چند بعدی فراست و همکاران (1990MPS-F,) شامل 35 ماده است و 6 خرده مقیاس زیر را میسنجد:
7- نگرانی درباره اشتباهها (CM): نسبت به اشتباه واکنش منفی نشان دادن و مساوی پنداشتن اشتباه با شکست.
8- تردید درباره اعمال (DA): تردید در مورد کیفیت اعمال خود.
9- استانداردهای شخصی (PS) :وضع استانداردهای بسیار بالایی که به آسانی قابل دستیابی نیستند و ارزیابی این استانداردها به همراه نقد خود.
10- انتظارات والدین (PE) :ادراک اینکه والدین شخص انتظارات بالایی دارند.
11- انتقاد والدین (PC): ادراک اینکه والدین شخص بسیار انتقادکننده هستند.
12- سازمان (ORG) : تاکید زیاد بر اهمیت سازمان و ترتیب.
مقیاس چندبعدی فلت و هویت (1991MPS-HF,) شامل 45 ماده و سه بعد زیر است:
1- کمالگرایی خویشتنمدار (SOP) 188: چیدن اهداف دقیق برای خود و ارزیابی سرسختانه رفتار خود.
2- کمالگرایی دیگرمدار (OOP) 189: داشتن استانداردهای غیرواقعی بالا برای رفتار دیگرانی که برای شخص مهم هستند.
3- کمالگرایی تجویزشده از سوی جامعه (SPP) 190: ادراک اینکه دیگران استانداردهای غیرواقعی بالایی برای فرد دارند و به شدت او را ارزیابی کرده و برای عالی بودن تحت فشار قرار میدهند.
با وجود اینکه هر دو ابزار مذکور هم پوشانی مفهومی دارند، ولی هرکدام عوامل مختص به خود را نیز داراست و این موضوع انتخاب یکی را به عنوان ابزار ارجح برای سنجش کمالگرایی دشوار میسازد. بدینجهت پژوهشگران برای اندازهگیری طیف کامل سازه کمالگرایی لازم است که هر دو ابزار کمالگرایی را مورد استفاده قرار دهند. با توجه به مطالب فوق، هیل و همکاران (2004) ابزاری را تدوین نمودند که دربرگیرنده همه مولفههای هردو مقیاس کمالگرایی باشد.
نسخه فارسی سیاهه کمالگرایی هیل و همکاران، دارای 58 گویه و 6 زیرمقیاس یامولفه
میباشد. جدول 3-3 عوامل و زیرمقیاسها و گویهها یا مواد متعلق به هریک از آنها را نشان میدهد.
جدول 3-3 عوامل و مواد مربوط به آنها در نسخه فارسی سیاهه کمالگرایی هیل و همکاران (2004)
ردیف
عوامل
مواد
تعداد مواد
1
حساسیت بین فردی
25,58,17,45,39,56,29,23,9,2,13,31,48,15,5,
47,37,38,33,52
20
2
تلاش برای عالی بودن
32,40,24,1,7,8,16
7
3
نظم و سازماندهی
50,35,19,55,43,27,11
7
4
ادراک فشار از سوی والدین
30,46,6,57,53,22,14
7
5
هدفمندی
28,20,4,44,36,54,12,51
8
6
استانداردهای بالا برای دیگران
42,26,18,34,49,21,10,41,3
9
مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران بر پایه مقیاس چهار گزینهای لیکرت به صورت کاملا مخالف (نمره 1)، مخالف (نمره 2)، موافق (نمره 3) و کاملا موافق (نمره 4) اعتباریابی و رواسازی شده است.
سمایی (1389) به منظور اعتباریابی این مجموعه از روش برآورد آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده کرد. ضریب آلفای کرونباخ این مجموعه برابر با 92/0 به دست آمد و ضریب اعتبار سیاهه کمالگرایی به روش بازآزمایی بعد از اجرای نهایی به روی 50 نفر به فاصله 6-2 هفته (میانگین 4 هفته) محاسبه شد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین دو بار اجرا برابر با 736/0 به دست آمد که این مقدار در سطح کمتر از 001/0 از لحاظ آماری معنادار بود، در نتیجه اعتبار بازآزمایی سیاهه کمالگرایی نشان از ثبات سازههای بنیادی آن دارد. در پژوهش حاضر نیز ضریب اعتبار آلفای کرونباخ برای کل مجموعه و برای هریک از عوامل آن محاسبه شد که نتایج آن در جدول 3-4 آمده است.

جدول 3-4 ضریب آلفای کرونباخ کل سیاهه کمالگرایی هیل و همکاران و هریک از عوامل آن
عوامل
ضریب آلفای کرونباخ
حساسیت بین فردی
93/0
تلاش برای عالی بودن
78/0
نظم و سازماندهی
83/0
ادراک فشار از سوی والدین
86/0
هدفمندی
75/0
تعیین استانداردهای سطح بالا برای دیگران
79/0
کل مجموعه
92/0

3-5-4- مقیاس خودکارآمدی عمومی:
این مقیاس برای اندازه گیری خودکارآمدی که اختصاص به موقعیت خاصی از رفتار نداشته باشد، ساخته شده است و میزان کارآمدی و قابلیت اعتماد به توانایی خود را می سنجد.این مقیاس سه عامل اصلی گرایش به آغازگری رفتار، تمایل به تکمیل رفتار و پافشاری در انجام تکالیف درصورت ناکامی را اندازه گیری می کند(اسماعیلی فر، 1390).شامل 23 ماده است که 17 ماده آن اختصاص به خودکارآمدی عمومی و 6 ماده دیگر آن مربوط به تجربیات خودکارآمدی در موقعیت های اجتماعی است.در این پژوهش از مقیاس 17 ماده ای خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس(1982) استفاده شده است.
ضریب قابلیت اعتماد از طریق آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی اجتماعی به ترتیب 86/0 و 71/0 به دست آمده است. براتی (1376) جهت بررسی مقیاس از روش دو نیمه کردن استفاده کرد که ضریب اعتماد آزمون از طریق روش اسپیرمن و براون با طول 76/0 و با طول نابرابر 76/0 و از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر 76/0 به دست آمد. آلفای کرونباخ آن را 76/0 گزارش کردند و نمره گذاری این مقیاس براساس مقیاس پنج درجهای لیکرت است. بهادری خسروشاهی و هاشمی (1391) نیز در پژوهش خود آلفای کرونباخ این مقیاس را 81/0 گزارش کردند(بهادری خسروشاهی،1391).
نمره گذاری این مقیاس بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت است.نمره دهی آن از چپ به راست و نمرات 1 تا 5 به گزینه ها تعلق دارد به غیر از گزینه های 1، 3، 8، 9، 13 و 15 که از راست به چپ نمره داده می شود.
3-6- روش اجرای پژوهش
برای اجرای پرسشنامه های پژوهش، پس از جلب همکاری آزمودنی ها برای شرکت در پژوهش، پرسشنامه ها در اختیار آن ها قرار گرفت.پرسشنامه ها به ترتیب شامل پرسشنامه مشخصات عمومی، پرسشنامه اضطراب اجتماعی، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی، پرسشنامه کمال گرایی و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی بودند.پرسشنامه مشخصات عمومی شامل: سن، جنس، رشته تحصیلی، دانشکده، معدل و بومی-غیر بومی بود.همراه هر پرسشنامه دستورالعملی برای تکمیل آن وجود داشت.ابتدا دستورالعمل هر پرسشنامه برای آزمودنی ها توضیح داده می شد و از آن ها خواسته می شد ضمن مطالعه مجدد دستورالعمل ها، با دقت و صداقت به پرسشنامه ها پاسخ گویند.
3-7- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آماره های توصیفی شامل (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی شامل (آزمون معناداری همبستگی، آزمون t براي مقایسه میانگین ها و تحلیل رگرسیون گام به گام ) استفاده شد.

4-1- مقدمه:
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه می گردد. در بخش توصیفی، میانگین ، انحراف استاندارد و نمودارها ارائه می گردد و در بخش استنباطی، نتایج آزمون معناداری همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون t ارائه می گردد. در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اضطراب اجتماعی، کمال گرایی، افراد مبتلا، کمال گرایی مثبت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کمال گرایی، دانشجویان دختر، اضطراب اجتماعی، صفات شخصیت