پایان نامه با واژه های کلیدی کارکنان دانشگاه، آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

ه مکفي با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي گزينش شده و سپس با استفاده از مدل آماري t تک گروهي به آزمون فرضيه هاي پژوهش پرداخته شده است.ابزار مورد استفاده در اين تحقيق عبارت است از پرسشنامه محقق ساخته بهره وري که داراي 30سوال مي باشد . در زمينه روايي و اعتبار پرسشنامه از نظرات 10 نفر متخصص به منظور تعيين روايي صوري و محتوايي استفاده به عمل آمده.اهداف اين تحقيق شامل هدف اصلي : بررسي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در سازمان تامين اجتماعي. اهداف فرعي اين تحقيق :1.بررسي ميزان تاثير نظارت بر بهره وري نيروي انساني در سازمان تامين اجتماعي.2. بررسي ميزان تاثير برنامه ريزي بر بهره وري نيروي انساني در سازمان تامين اجتماعي.3. بررسي ميزان تاثير سازماندهي بر بهره وري نيروي انساني در سازمان تامين اجتماعي.4. بررسي ميزان تاثير سبک رهبري بر بهره وري نيروي انساني در سازمان تامين اجتماعي.5. بررسي ميزان تاثير فناوري بر بهره وري نيروي انساني در سازمان تامين اجتماعي 6. بررسي ميزان تاثير نيروي انساني متخصص بر بهره وري نيروي انساني در سازمان تامين اجتماعي.
با توجه به نتايج به دست آمده که از طريق پرسشنامه گردآوري شده حاکي از آن است که عوامل نظارت ? فناوري و نيروهاي متخصص بيشتر از حد متوسط در بهره وري موثر مي باشند.در حاليکه رهبري کمتر از حد متوسط موثر بوده و دو عامل برنامه ريزي و سازماندهي نيز در حد متوسط بر بهره وري تاثير مي گذارند.
4) چهارمين تحقيق با عنوان شناخت عوامل درون سازماني موثر بر بهره وري نيروي انساني در سازمان امور مالياتي کشور است که توسط آقاي منصور شاه مرادي (1386) در قالب مدل ميوري اينسورث و نيويل اسميت انجام شده و هدف اصلي اين تحقيق مشخص نمودن عوامل درون سازماني موثر بر بهره وري نيروي انساني در سازمان امور مالياتي کشور و مشخصا” براي کادر تشخيص ماليات شهر تهران مي باشد.اهداف فرعي اين تحقيق شامل:
1.اولويت گذاري متغييرهاي موثر بر بهره وري نيروي انساني.
2.ارائه راهکار براي ارتقاء بهره وري نيروي انساني در سازمان مورد مطالعه.داده هاي تحقيق از طريق پرسشنامه که با توزيع مجدد تعدادي از پرسشنامه ها پايايي و روايي آن به تاييد رسيده است.نتايج بيانگر آن است که عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در سازمان مورد مطالعه به ترتيب اولويت 1.پاداش2.شايستگي3.عملکرد4.تناسب توجيحي5.وضوح نقش و ارزشها مي باشند.
5) پنجمين تحقيق مربوط است به آقاي محمد حسين دانشور ( 1384 ) است با عنوان بررسي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي تبريز. اهداف اصلي اين پژوهش بررسي و روشن ساختن وضعيت عوامل موثر در بهره وري نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني تبريز از ديدگاه کارکنان و مديران ارشد شاغل در سيستم مي باشد.اهداف اختصاصي:
1.روشن ساختن نگرش کارکنان و مديران ارشد دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني تبريز نسبت به وضعيت هر يک از عوامل ذيل الذکر که در ارتقاء بهره وري کارکنان موثرند:
زمينه هاي مناسب به منظور خلاقيت و ابتکار کارکنان ، مديريت ورهبري مطلوب کارکنان – وضعيت عوامل شغلي کارکنان ، طرز طلقي و نگرش کارکنان نسبت به کار?همکاران و سازمان ،شرايط مطلوب محيط کار(امکانات رفاهي و حمايتي) ، وجود نظامهاي مناسب پرداخت و ارزيابي عملکرد ، مشارکت و کار گروهي در سازمان ، آموزش شغلي کارکنان.
2.توصيف رتبه اي هر يک از عوامل فوق الذکر از ديدگاه کارکنان و مديران ارشد.
3.توصيف رتبه اي هر يک از عوامل هشتگانه فوق از نظر ميزان تاثير در ارتقاء بهره وري نيروي انساني دانشگاه.
4.تعيين اختلاف ديدگاه مديران ارشد و کارکنان نسبت به وضعيت هر يک از عوامل موثر در بهره وري نيروي انساني دانشگاه.
در اين تحقيق بر اساس مصاحبه و پرسشنامه اي نظرات کارکنان و مديران ارشد دانشگاه در مورد مهمترين عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني ( زمينه مناسب ابتکار وخلاقيت ? امکانات رفاهي و حمايتي ? ارزيابي عملکرد و پرداخت مناسب دستمزد ? طرز تلقي و نگرش نسبت به کار ? همکاران و سازمان ? عوامل شغلي کارکنان ? فضاي مشارکت و کار گروهي ? مديريت و رهبري مطلوب و آموزش کارکنان ) گردآوري شده که نتايج بدست آمده در اين پژوهش حاکي از آن است که از ديدگاه کارکنان عوامل هشتگانه موثر در بهره وري نيروي انساني نامطلوب و از ديدگاه مديران ارشد دانشگاه مطلوب و مناسب است.کارکنان و مديران ارشد متفقا” معتقدند که بهبود وضعيت ( عامل مديريت و رهبري ) بيشترين تاثير مثبت را در بهره وري نيروي انساني خواهد داشت.کارکنان دانشگاه معتقدند به ترتيب عوامل ارزيابي عملکرد و پرداخت دستمزد و امکانات رفاهي و حمايتي بدترين وضعيت را دارند.در مورد عوامل هشتگانه موثر بر بهره وري نيروي انساني ? وضعيت کلي ستاد معاونتها و بيمارستانها بهتر از دانشکده ها و مراکز بهداشتي درماني مي باشد.در مورد عوامل هشتگانه موثر بر بهره وري نيروي انساني مديران اجرايي دانشگاه وضعيت را بسيار مطلوبتر از ساير رده هاي سازماني تصور مي کنند.
6) خانم ليلا قاسمي اسفهلاني در سال 1381 تحقيقي تحت عنوان شناخت عوامل مديريتي موثر بر بهره وري نيروي انساني از نظر مديران ارشد و مياني بخش صنعت آ.ش در مقطع کارشناسي ارشد انجام داده اند.هدف پژوهش در اين تحقيق ? شناخت عوامل مديريتي موثر بر بهره وري نيروي انساني در بخش صنعت استان آذرباييجان شرقي و مهارتهاي مورد نياز در آن و ارائه پيشنهادهايي براي ارتقاء و بهبود بهره وري مي باشد.هدف بعدي اين تحقيق جمع بندي نظرات مديران راجع به مشکلات بخش دولتي صنعت استان مي باشد.در اين تحقيق در ابتدا به چگونگي و ميزان بهره وري نيروي انساني در بخش صنعت پرداخته و سپس با استفاده از نظرات کارشناسان و مديران به دسته بندي و اولويت بندي مهارتهاي مورد نياز براي مديران در انجام وظايف مديريتي اقدام شده است.براي تحقق اين امر به جمع آوري نظرات از طريق پرسشنامه اي که در 3 بخش تنظيم گرديده اقدام شده که پس از تجزيه وتحليل آماري اطلاعات نتايج زير حاصل شده است:
الف) اولين عامل اثر گذار در بهره وري نيروي انساني عامل برنامه ريزي است.
ب) دومين عامل اثر گذار در بهره وري نيروي انساني عامل کنترل است.
ج) سومين عامل اثر گذار در بهره وري نيروي انساني عامل رهبري است.
د) چهارمين عامل اثر گذار در بهره وري نيروي انساني عامل سازماندهي است.
7) در تحقيق ديگر با عنوان بررسي عوامل مديريتي مرتبط با افزايش بهره وري مديران در شركت پارسيلون مراد مرادپوري ( 1380)، هدف از اين تحقيق يافتن راه هاي بهبود بهره وري در اين شركت به طور اخص و بهبود بهره وري مديران به طور اعم مي باشد تا بدين وسيله بتوان با شناسايي عوامل اساسي موثر در ارتقا بهره وري و بهبود عملكرد مديران زمينه را براي بهبود بهره وري نيروي انساني در سطوح مختلف اقتصادي كشور فراهم آورد. در واقع هدف اصلي اين تحقيق بررسي و شناخت عوامل و شاخص هايي است كه بر اساس آن بتوان فرد صالح و كاردان را در جهت مديريت بخش هاي مختلف به كار گرفت و بدين ترتيب مي توان موجبات افزايش كارايي و اثربخشي را فراهم آورد. بر اساس نتايج بدست آمده از نتايج تحقيق حمايت مدير از کارکنان در مراحل مختلف تصميم گيري بيشترين تاثير را در ارتقاء بهره وري مديران دارد.
8) تحقيقي تحت عنوان بررسي عوامل موثر در ميزان بهره وري نيروي کار در کارخانجات توليدي و صنايع ايران در سال 1378 توسط آقاي عليرضا يوسفي فر صورت گرفته است.اهداف اصلي در اين پژوهش عبارتند از :
1. محاسبه شاخصهاي بهره وري نيروي کار شرکت کارخانجات توليدي وصال ايران طي سالهاي 1371 تا 1376
2.بررسي ميزان اثر گذاري مدل هرثي و گلداسميت بر بهره وري نيروي کار شرکت کارخانجات توليدي وصال ايران.
پژوهشگر معتقد است که نيروي انساني در توسعه صنعتي و اقتصادي نقش اصلي را به عهده دارد و ديگر به عنوان يک عامل کمي در توليد مطرح نيست بلکه کيفيت و کارائي نيروي کار و افزايش بهره وري در آن بسيارمورد توجه مي باشد.اين تحقيق نشان مي دهد که عوامل توانايي ? شناخت شغل ? حمايت سازماني ? انگيزه ? بازخورد عملکرد? اعتبار تصميمات و سازگاري محيطي تاثير مثبت و موثري در بهره وري نيروي انساني دارند.
تحقيق ديگري با عنوان بررسي عوامل مديريتي مؤثر در ارتقاء بهره‌وري مديران در بخش صنعت استان بوشهر توسط اعتمادي، مهدي(1374) انجام شده که دراين تحقيق ، سعي گرديده تا عوامل مديريتي از بعد رفتاري مؤثر در ارتقاء بهره‌وري مديران را مورد بررسي قرار گيرد. اين عوامل در قالب پنج متغير توجيه مستمر، حمايت سازماني، دادن بازخور مستمر، آگاهي مدير از محيط خارجي سازمان و مشاركت كاركنان مبناي تدوين فرضيه‌هاي تحقيق قرار داده و سپس با استفاده از روشهاي موجود در علم آمار به آزمون هر يك از فرضيات بناشده، پرداخته. فرضيه‌هاي اين پژوهش عبارتند از: فرضيه اهم :عوامل مديريتي (توجيه مستمر، حمايت سازماني، دادن بازخور مستمر، انطباق مؤثر با محيط خارجي و مشاركت كاركنان) با ارتقاء بهره‌وري در مديران ارتباط معني‌داري دارد. فرضيه‌هاي فرعي : 1 – توجيه مستمر كاركنان از سوي مدير موجب افزايش بهره‌وري مي‌گردد. 2 – حمايت مدير از كاركنان باعث افزايش بهره‌وري مي‌گردد. 3 – دادن بازخور مستمر از سوي مدير به كاركنان موجب بهره‌وري مي‌گردد. 4 – آگاهي مدير از محيط خارجي و انطباق موثر با آن موجب افزايش بهره‌وري مي‌گردد. 5 – مشاركت دادن كاركنان در تصميم‌گيري از سوي مدير موجب افزايش بهره‌وري مي‌گردد. همچنين در گردآوري اطلاعات موردنياز از پرسشنامه‌اي مركب از 44 سؤال استفاده شده است که اهم نتايج اين تحقيق به شرح زير است : 1 – هر پنج فرضيه فرعي از طريق آزمونهاي علامت و ميانگين تست و بررسي شده‌اند كه در نهايت تمام فرضيات تحقيق تاييد شده‌اند. 2 – حمايت سازماني، مشاركت ، آگاهي مدير از محيط خارجي و انطباق مؤثر با آن، توجيه مستمر و دادن بازخور مستمر، به ترتيب از اولويت اول تا پنجم از نظر تاثير در ارتقاء بهره‌وري مديران برخوردار مي‌باشند.
تحقيق آخر مربوط است به آقاي محمد تقي زاده اسکويي ( 1379) تحت عنوان اثر آموزش در بهره وري نيروي انساني با تاکيد بر صنايع استان آذرباييجان شرقي.هدف اين تحقيق اندازه گيري ميزان آموزش در بالا بردن سطح توليد و در نتيجه ميزان بهره وري است. هر قدر آموزش ، بعد تخصصي‌تر داشته باشد رابطه نزديكتري با بهره‌وري خواهد داشت . فنون و طرحهاي جديد ارتقاي بهره‌وري نمي‌تواند بدون پرسنل آموزش ديده، ايجاد و به كار گرفته شود. مطالعات و پژوهش‌هاي انجام شده نشان داده است كه بين آموزش و بهره‌وري، همبستگي مثبت و بسيارقوي وجود دارد و شركتها و سازمانهايي كه نيروي انساني آموزش ديده بيشتري دارند از بهره‌وري و رشد اقتصادي بالاتري برخوردار هستند.
2-14-2.پيشينه تحقيق در جهان
1) در تحقيقي که توسط آنکوس ماديسون (1982) در زمينه بهره وري نيروي انساني انجام شده ? بهره وري نيروي کار در بين 16 کشور شامل : اتريش ? بلژيک ? کانادا ? دانمارک ? فنلاند ? فرانسه ? آلمان غربي ? استراليا ? ايتاليا ? ژاپن ? هلند ? سوئد ? سوئيس ? انگلستان و آمريکا با استفاده از مدل آماري تحليل واريانس چند متغييري ( مانوا ) با هم مقايسه کرد.او در اين تحقيق از توليد ناخالص ملي داخلي به عنوان ستاده و از تعداد نفرات ( نيروي کار ) و ساعت کار به عنوان داده استفاده کرد.مهمترين نتايج گوياي اين مطلب بود که سطح بهره وري کشورهاي توسعه يافته در سال 1980 بين 50 تا 90 درصد از سطح بهره وري کشور آمريکا در نوسان بوده است.
2) رابرت ديويس (1997 ) در مطالعات خود تحت عنوان سبکهاي رهبري مختلف بر سطح هاي مختلف بهره وري انجام شد که جامعه تحقيق را تمامي دانشجويان دانشگاه ايالتي ميشيگان تشکيل مي دهند که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي تعداد 52 شرکت کننده در دانشگاه فوق گزينش شدند و با استفاده از مدل آماري رگرسيون چند متغييري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات مردم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی پردازش اطلاعات، سطح مهارت