پایان نامه با واژه های کلیدی کاروانسرا، سلیمان میرزا، دوره قاجار، قرون میانه

دانلود پایان نامه ارشد

مشالعبات صحرايي نشان داده است كه توفهاي زئولیتي شده در همجواري ببا واحبدهاي متنبوع زمبین

شناسبببي شبببامل تشبببكیالت گسبببترده كنگلبببومراي یلوسبببن و لیوكبببواترنر، ماسبببه سبببنگ و كنگلومراي كرتاسه، آهك – دولومیتهاي ترياس و عدسيهاي ژيیسي قرار گرفته است. زئولیتي شدن در مناطق فوق الذكر نظم خاصي ندارد و گباهي از واحبد هباي گسبلي تبعیبت مي كند .توفهاي دگرسان در نمونه دستي كرمبي تبا سببز كبم رنبگ هسبتند و داراي شكسبتگي صدفي ميباشند.

بببا توجببه بببه مشالعببات تروگرافببي شبباخصتببرين واحببدهاي سببنگي ايببن منبباطق تببوفهبباي شیشهاي و كانیهاي اصلي زئولیت، كوارتز، فلدسیات، بیوتیت و هونبلند ميباشند.

به علت بافت بسیار دانه ريزتوفهاي شیشه اي جهت مشاهده و شناسايي كانیهاي زئبولیتي از میكرسكوک الكتروني اسكن استداده گرديد. زئولیتها در زير میكرسكوک الكترونبي اشبكام مشخصي را نشان ندادهاند تنها اشكام ورقهاي از كانیهاي رسي مالحظه گرديد.آنبالیز كیدبي از بعضي نراط وجود كاني زئولیتي و رسي را تائید ميكند.

رفتار حرارتي توفهاي زئولیتي شده جهت شناسبايي نبوع فباز هباي زئبولیتي مبورد بررسبي قرار گرفت.

منحني حرارتي;

TG, DTG از توفها نشان دهنده وجود فاز زئبولیتي كلینو تیلولیبت و فباز ناخالصبي كربنبات در اين توفها است.

شناسايي دقیق نوع كاني زئولیتي و يا رسبي توسبا براش اشبعه امكبان بذير اسبت بنبابراين بااسببتداده از ايببن روش كانیهبباي كلینو تیلولیببت، كببوارتز، از جملببه كانیهبباي اصببلي و مونببت موريلونیت، مسكويت و… .فازهاي فرعي توفها هستند.

با استداده از آزمايشات XRF, ICPMS تركی شیمیاي توفهاي فیروزكوه اسیدي تا حدواسا تعین گرديد .مشالعات نشان داده است كبه توفهبايي ببا تركیب اسبیدي ببه كباني كلینو تیلولیبت تبديل ميشوند.در اين منشره كه توفها تركی ريولیتي تا داسیتي دارند توسبا كلینو تیلولیبت جايگزين شده اند.

مشالعات مايكرو روب 40 نرشه از تیغه هباي شیشبهاي نشبان داده اسبت كبه ايبن تیغبههبا ببه كلینو تیلولیت تبديل شدهاند.

در مجمببوع آنومببالي استرانسببیوم، كلببر، ببباريم در توفهبباي فیروزكببوه در ارتببباط بببا محببیا تشكیل توفها و خاصیت جذب زئولیت ها براي اين عناصر قابل توجیه ميباشد.

مدلهاي كه براي تشكیل زئولیت ها ارائه گرديده، متداوت هستند ولبي در مجمبوع وجبود يبك سیستم باز كبه آبهبايي ببا تركیب شبور و قلیبايي بتواننبد توفهبا را مبورد هجبوم قبرار دهنبد و سب تشكیل كانیهاي زئولیتي شوند، مورد تائید است.

در نهايت براي بازساري شرايا زئولیت ها اقدام به سنتز زئولیبت از تبوف شیشبهاي گرديبد كه در دماي 150 درجه سانتیگراد و با استداده از محلولهاي قلیايي NaOH, KOH زئولیبت مرلینوئیت سنتز شد

-2-3 ويژگيهاي جغرافياي انساني

-1-2-3 موقعیت

رورت بررسي و مشالعات تحوالت جمعیت شهر، به عنوان عامل اصلي دگرگونیهاي كالبدي آن، نیاز به گردآوري و تهیه اطالعات جمعیتي و آمارها را، در برنامه كار اولیه مشالعات و ی موجود طرح قرار داد.در اين چارچوب، نرشههاي آماري مربوط به حوزههاي آماري و بلوكهاي شكل دهنده آنها در مریاس 1 :2000 همراه با بانك اطالعاتي آمار ندوس و مسكن مربوط به سرشماريهاي عمومي سالهاي 1365 و 1375، از مركز آمار ايران خريداري شده و ايه مشالعات و بررسیهاي جمعیتي قرار گرفت.

به منظور دستیابي به تصوير روشني از شرايا جمعیتي بخشهاي مختلف شهر و تحوالت

آن، حوزهبندي آماري سالهاي 1365 و 1375 و شماره گذاري بلوكهاي آماري، بر روي

فايلهاي
ايه ترسیم شده است.در اين چارچوب، سشح محدوده برداشت شده شهر، مشتمل

بر 385 حوزه آماري و بیش از 5700 بلوك آماري است.آمار جمعیت و تعداد بلوكهاي

هر حوزه نیز، در جدوم 3 ـ 1 آمده است.

با توجه به اين واقعیت كه مشالعات و تهیه طرح بازنگري در طرح تدصیلي شهر كرج،

در فاصله زماني نج سام
س از آخرين سرشماري عمومي كشوري انجام ميگیرد و

شهري مانند كرج، در اين زمان
نج ساله، در زمینه جمعیت نیز، همانند با گسترش كالبدي

شهر، دگرگونیهاي بسیاري يافته است، بررسیها و مشالعات جمعیتي و ی موجود، از دو

روش جداگانه و به دو شیوه متداوت انجام گرفته است.

در روش نخست، كه بر مشالعات عمومي جمعیت شناسي و تجزيه و تحلیل آمارهاي در

دسترس استواراست، جمعیت بازسازي شده شهر براي سام 1380 براساس معیارها و

عوامل مختلف مؤ ر در تحوالت جمعیت برآورد و مبناي مشالعات و بررسیهاي جمعیتي

قرار گرفته است.در روش دوم، كه با هدف دستیابي به جمعیت به هنگام اسام 1380د

بخشهاي مختلف بافت شهري امحلهها، ناحیهها و مناطق معین شهرد انجام گرفته است، با

استداده از روش نمونهگیري ترريبي ا5 درصدد، همزمان با برداشت میداني و ی موجود

شهر، اطالعات مربوط به جمعیت ساكن در هر بخش از شهر گردآوري شده است.

جدول :1-3 جمعیت و تعداد بلوکهاي حوزههاي کرج بزرگ در سال 1375

جمعیت

شماره

جمعیت

شماره

جمعیت

شماره
جمعیت

شماره

جمعیت

شماره
حوزه

تعداد بلوك
حوزه

حوزه
تعداد بلوك
حوزه

حوزه
تعداد بلوك
حوزه
حوزه
تعداد بلوك
حوزه

حوزه
تعداد بلوك

حوزه
3090

6
337

2102
24
298

2030
18
261
2689
11
224

2670
8

187
3134

7
338

1572
27
299

2116
19
262
2171
18
225

2339
18

188
2820

5
339

2382
23
300

1789
17
263
1579
18
226

2659
20

189
2426

5
340

2531
16
301

1891
14
264
1432
12
227

2403
13

190
2729

4
341

1968
9
302

2386
12
265
2023
16
228

2534
11

191
2518

4
342

2196
12
303

2044
14
266
1545
15
229

3313
15

192
2340

10
343

1916
9
304

2098
11
267
2048
4
230

2865
15

193
5037

7
344

2505
9
305

2403
9
268
2178
17
231

2945
18

194
2242

19
346

2785
8
306

2259
15
269
1930
20
232

2210
11

195
2066

19
347

2686
11
307

2206
28
270
2061
8
233

2312
13

196
2906

11
348

2778
9
310

2408
23
271
2013
7
234

5748
13

197
2779

31
349

2215
7
311

3567
33
272
2081
6
235

2112
21

198
2317

13
350

2477
6
312

2431
6
273
1710
12
236

2013
37

199
2269

13
351

2003
10
313

2884
28
274
2123
5
237

2123
36

200
2355

10
352

2235
10
314

2282
31
275
1907
12
238

2144
15

201
2309

13
353

2152
18
315

2218
24
276
1521
8
239

2432
29

202
2213

8
354

2299
13
316

2307
17
277
1913
8
240

2523
14

203
2514

15
355

1977
5
317

2175
27
278
2311
8
241

2415
9

204
2134

12
356

2220
10
318

2132
27
279
2528
9
242

2033
4

205
2388

12
357

2257
6
319

2365
10
280
2016
8
243

2853
14

206
2263

13
358

2186
6
320

2383
11
281
2449
7
244

2247
10

207
2481

47
359

2298
10
321

2489
7
282
2268
10
245

1939
5

208
2173

11
360

2656
15
322

2155
14
283
2023
5
246

2343
11

209
1952

4
361

2582
12
323

2395
17
284
2160
11
247

2525
7

210
2069

6
362

2392
11
324

2093
16
285
2047
14
248

2521
8

211
1993

9
363

2551
5
325

2596
10
286
1983
10
249

2470
16

212
2164

13
364

2594
5
326

2500
10
287
1728
21
250

2296
7

213
2872

12
365

3160
5
327

2387
16
288
2072
7
251

2225
8

214
2709

8
366

3267
6
328

2227
7
289
3346
13
252

2249
12

215
2812

3
367

2935
7
329

2920
45
290
2222
13
253

2398
13

216
2764

13
368

2346
20
330

2103
17
291
2374
10
254

2378
5

217
2806

31
369

2883
12
331

2397
12
292
2162
8
255

1917
13

218
2019

10
370

2332
8
332

2437
13
293
2143
8
256

1828
7

219
2437

9
371

2808
6
333

2236
12
294
2198
6
257

2342
16

220
2746

10
372

2802
4
334

2090
9
295
2030
18
258

2161
10

221
2894

27
373

2460
8
335

2148
14
296
1965
18
259

1858
13

222
3269

37
374

2182
55
336

2053
13
297
2014
19
260

2366
17

223
384

31
2847

375
10
3047

378
107
3155
381
16
1869

384
31

2847
385

9
2912

376
21
2811

379
26
2911
382
47
2133

385
9

2912

377
47
2824

380
31
2502
383
5
3095

940968
جمع كل حوزههاي كرج بزرگ در سال 1375
5731
جمع تعداد بلوكها

مأخذ: مرکز آمار ايران.

-2-2-3 ويژگیهای تاريخی

کرج که هم اکنون قسمت قابل توجهي از فشار جمعیت و کم آبي تهران را تحمل ميکند، از دوران یش از تاري و باستان نیز سرزمیني رجاذبه و مرکز آب و آباداني بوده است.استعدادهاي طبیعي و منابی آبي فراوان سلسله جبام البرز، همچنین خاک حاصلخیز دامنه هاي البرز و دشت منتهي به آن براي اجتماعات بشري مناس بوده است و دلیل آن آ ار باستاني ارزشمندي است که در گوشه و کنار اين جلگه وسیی و در حاشیه راههاي ارتباطي کهن قابل مشاهده است.تیه هاي آق تیه، مراد تیه و تیه مردآباد، قلعه هاي تاريخي تنگ گسیل و شهرستانک و آ ار دوران اسالمي همچون برج میدانک مغولي، ل و کاروانسراي صدوي، کاخ هاي قاجاري و کاخهاي ر ا شاهي و محمدر ا شاهي حکايت از استمرار استررارهاي ي در ي در اين منشره دارد.

اطالعات موجود حاکي است که کرج مدتي جزء مازندران و زماني قسمتي از ري بوده است و گاهي از روستاهاي طالران يا شهرستانک محسوب ميشده است.تا یش از حمله مغوم رفت و آمد کاروانها بیشتر از راهي بوده که از طريق سگزآباد و شهريار به ري ميرفته.از اين دوره به بعد راه قزوين – کرج – ري به قبلي ترجیح داده شده است ولي اهمیت کرج در دوره صدوي به دلیل قرار گرفتن بر سر راه قزوين به تهران و تبريز بیشتر شده و کاروانسراها، لها و قلعه هاي ايجاد شده در حاشیه اين جاده به آن هويت بخشیده است.

از مورخین معتبري که از کرج ياد کرده، مردسي است.وي در قرن چهارم هجري قمري از کرج به عنوان يکي از قراي ري نام برده است.

در اوايل قرن هدتم هجري قمري ياقوت حموي نیز کرج را تابی ري دانسته است.

حمداهلل مستوفي در قرن هشتم هجري قمري کن و کرج را از واليات تابی طالران برشمرده و در ذکر رودخانه هاي عراق عجم از کوهرود نام ميبرد که ويشگي هاي آن به طور دقیق قابل تشبیق بر روي رودخانه کرج است.

در قرون میانه اسالم و س از آن به ويشه در عهد آخرين ادشاهان صدوي که تهران مرر حکومتي دربار ميشود، مسیر قزوين – کرج – تهران مورد توجه قرار ميگیرد و به احتمام فراوان کاروانسراي صدوي کرج قابل انتساب به همین دوره است.

باشکوهترين دوره تاريخي، دوره قاجاريه به ويشه عصر فتحعلي شاه و ناصرالدين شاه بوده است.در اين دوره کرج به علت همجواري با ايتخت و قرار گرفتن بر سر راه ارتباطي سلشانیه و تبريز مورد توجه سلیمان میرزا نیز بوده است.مجموعه سلیمانیه کرج به اين مرشی زماني تعلق دارد.در همین دوران سیاهیان زيادي از منشره عبور کرده و يادداشتهايي از خود بر جاي نهاده اند که براي دسترسي به اطالعات جامی تر ميتوان به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان تهران، ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی، دشت ورامین Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تغییرات جمعیت، سن ازدواج