پایان نامه با واژه های کلیدی کارشناسی ارشد، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

اردکانی، محمد (1376). تعیین کننده های موفقیت تحصیلی، شغلی و تعهد سازمانی فارغ التحصیلان دانشکده رشته کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
_بردبار،زهره (1388). بررسی تاثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد ومدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
_برهانی، فاطمه (1381). بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان.
_بهرامی کشکولی،داود (1390). بررسی رابطه بین توانمندی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد ومدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
_پارسایی،لیلا (1391). بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با مديريت دانش و تعهد سازماني كاركنان استانداري فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد ومدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
_جعفری،ح. ، صادقی،ا. ،وخدایاری زرنق،ر. (1391). رابطه رفتار شهروندي سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران. فصلنانه علمی پژوهشی علوم بهداشتی، 3(4)، 60-52.
_جوربنیان، عبدالحکیم؛ مکارم، اصغر؛ حسینی،محمدعلی؛ بخشی، عنایت اله(1393). همبستگی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ستاد سازمان بهزیستی شهر تهران.مجله مدیریت ارتقای سلامت،دوره 3، شماره 4.
_حسن پور، محمد (1387). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی و تبیین ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور شیراز.
_حسینیان، ش.، مجیدی، ع.، و حبیبی، ص. (1386). عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتقای تعهد سازمانی کارکنان کلانتری های تهران بزرگ. فصلنامه دانش انتظامی، 2(9)، 25-9.
_خدابخش، هاشم، خدابخش، مجید (1387). سنجش رفتار شهروندی سازمانی اساتید دانشگاه تهران، تهران، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی.
_خلخالی، ع.، خلعت بری، ج.، امیران، ح.، و سمائی، ز. (1387). تأثیر استقرار سیستم های مدیریت کیفیت برتعهد شغلی کارکنان و رضایت ارباب رجوع در واحد های درمانی و بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی استان تهران. مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 5(3)، 127-121.
_دعايي، حبيب اله؛ عزيزي، مرتضي(1391). بررسي تأثير معنويت در كار بر رفتار شهروندي سازماني با تاكيد بر نقش واسط تعهد سازماني. پژوهش نامة مديریت تحول، سال چهارم، شمارة 8 .
_دولت خواهان، محبوبه (1380). تعهد سازمانی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی در دبیرستان های دولتی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
_رحیم نیا،ف، و میرزایی، و.(1393). ارزیابی مدل مفهومی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بر اساس سبک زندگی وتعهد سازمانی. فصلنامه مدیریت پرستاری،3(2)،51-41.
_رستگار، ع. (1383). معنویت و مدیریت. فصلنامه هفت آسمان، 22، بازیابی در تاریخ19/8/88، از http://www.manaviat.blogfa.com/post-109.aspx
_رستگار، عباسعلی (1385). ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت، رساله دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
_رضایی، محمدجواد (1390). ارزیابی رابطه بین عدالت سازمانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در بین دبیران آموزش و پرورش شهرستان خنج ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد ومدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
_رضایی، مظاهر (1379). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان ستاد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
_رنجبریان، ب. (1375). تعهد سازمانی. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 1و2(10)، 57-41.
_رهنورد، ف.، و رادمنش، الف. (1382). تصمیم گیری مشارکتی و تعهد سازمانی. دانش مدیریت، 62، 16-3.
_زارعی متین ح. جندقی غ. توره ن.1388. شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 2: 87-106.
_ساروقی، احمد (1375). بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت مدیران و کارشناسان شرکت راه آهن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
_سیار، ابوالقاسم(1387). بررسی رابطه مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت های تابعه وزارت نفت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه پردیس قم.
_سیدنقوی،م.، و رفعتی آلاشتی،ک. (1391). رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني و نقش فرهنگ سازماني در تعديل اين رابطه(مطالعه موردي: شركت نفت و گاز پارس) .3(11)، 24-9.
_شایگان، د. (1386). افسون زدگی جدید-هویت چهل تکه و تفکر سیار (چاپ پنجم). تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
_شجایی،س.، حسینی فرد،م. (1389). درآمدی بر روشهای اندازه گیری و مطالعه معنویت در سازمان. فصلنامه راهبرد، 3(5)، 17-1.
_شهبازی،ابوذر (1393). رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد ومدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
_شیخی نژاد، ف.، و احمدی، گ. (1387). مدیرت در پرتو معنویت. ماهنامه تدبیر، 202(19)، 53-49.
_ضیایی، محمدصادق؛ نرگسیان، عباس؛ نرگسیان، جواد ؛ نوریان، سعید(1391). مطالعۀ رابطۀ بین معنویت در محیط کار با ویژگی هاي رفتاري در بین اعضاي هیئت علمی دانشگاههاي شهر تهران. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی ،سال دوم، شماره چهارم.
_طاهری،زکیه (1391). بررسی رابطه نوع فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد ومدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
_عابدی جعفری، ح.، و رستگار، ع. (1386). ظهور معنویت در سازمان ها(مفاهیم، تعاریف، پیش فرض ها). فصلنامه علوم مدیریت ایران، 5(2)، 121-99.
_عباسی،ع.، ابزاری،م.، انصاری،م.ا.،1385، بررسی تأثیر تناسب فرد- سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی، مطالعه موردی: اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی.
_عراقی، محمد (1377). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
_علامه،سیدمحسن؛ شعبانی نفت چاهی، جواد ؛خزایی پول،جواد ؛ وریچ کاظمی،رضا ؛ امانی، مجتبی(1393). ارائه مدل ساختار ارتباطی بین رهبری معنوی ادراک شده با تعهد، رفتار شهروندی و عملکرد پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری، سال سوم، دوره سوم، شماره دوم.
_علی پور، ابراهیم (1390). بررسي رابطه بين توانمندسازي با تعهد سازماني در كاركنان آموزش و پرورش منطقه علامرودشت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد ومدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
_علیزاده، مهدی، شهرانی، عباس (1387). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی( مطالعه شرکت های EPC )، تهران، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی.
_عواطفی منفرد، فاطمه (1391). بررسي رابطه ی بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت گاز استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد ومدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
_فتاحی، مهدی (1386). بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری و کیفیت خدمات در سازمان تأمین اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
_فرهنگی، ع.، فتاحی، م.، و واثق، ب. (1385). معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی. فرهنگ مدیریت،13(4)، 36-5.
_کریمی اراضی، زهرا(1389). بررسی رابطه معنویت محیط کار و تعهد سازمانی در شهرداری مبارکه اصفهان پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه پیام نور شیراز.
_کمالی،محسن(1392). بررسی رابطه بین رضایت شغلی وتعهدسازمانی با رفتار شهروندسازمانی دبیران متوسطه ناحیه دو آموزش و پرورش شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد ومدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
_مدنی، حسین؛ زاهدی، محمد جواد ( 1384 ). تعیین اولویتهای عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی در شرکت های پالایش گاز فجر و بید بلند. مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم،1، ص.3-33.
_مستبصری،م.، نجابی،ع.(1387). فرسودگی شغلی، عامل تعدیل کننده،در سازمان ها. ویژه نامه اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی.OCB
_مطهري، م. (1370). مديريت و رهبري در اسلام. قم: صدرا.
_معین فر، علی (1379). بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی در ایران(مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر ارومیه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز.
_مقیمی،س،م، (1384). رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل. فرهنگ مدیریت،3(11)، ص19- 48.
_مقیمی،س.،م.، رهبر،ا.، واسلامی،ح.(1386).معنویت سازمانی و تاثیر آن در خلاقیت کارکنان(رویکرد تطبیقی). اخلاق در علوم و فناوری، 2(4-3)، 98-89.
_ملایی،م.، مهداد،ع. ،وگل پرور،م. (1393). رابطه معنویت در محیط کار، انگیزه درونی واشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه. دانش وپژوهش در روانشناسی کاربردی، 15(56)، 55-47.
_ملکیان، م. (1387). راهی به رهایی: جستاری در باب عقلانیت و معنویت. تهران: نگاه معاصر.
_مناجاتی،ف.،مرادی،ع. ،وخیری،ب. (1393). رابطه آموزش هاي ضمن خدمت پرسنل پرستاري با پيامد هاي شغلي:تعهد سازماني، خشنودي شغلي و رفتار شهروندي سازماني. مجله آموزش در علوم پزشکی،4(6)، 506-495.
_موثق،م. ، وعرضی،ح. (1393). رابطة چندگانه عدالت سازماني ادراک شده و معنويت در محيط کار با رفتار شهروندي سازماني. مجله روانشناسی، 18(2)، 194-176.
_مورهد، جی.، و گریفین، آر. دبلیو. (1383). رفتار سازمانی (چاپ هشتم، م. الوانی، و غ. معمارزاده، مترجمان). تهران: مروارید (1989).
_موسوی، سید محمد مهدی (1387). مطالعه ای پیرامون رابطه بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان در شرکت پخش فراورده های نفتی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه پردیس قم.
_مهاجران،ب.، وشهودی،م. (1393). مدل یابی ارتباط بین اخلاق حرفه ای و معنویت در کار با مسئولیت اجتماعی در میان پرستاران بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه. مدیریت پرستاری، 3(2)،29-20.
_نامداري پژمان ،مهدی؛ عبدالهی،بیژن؛ کریمیان،حیدر(1393). ارتباط تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتار اخلاقی. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري، 9(4).
_نرگسیان، ع. (1386). رهبری معنوی در سازمان های معاصر. ماهنامه تدبیر، 189(18)،32-29.
_نوری،ع. و دعایی،ح. (1387). بررسی تاثیر هویت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی: مورد مطالعه هتل پنج ستاره پارس مشهد .تهران، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی.
_وارث،ح. ،رستگار،ع. ،زراعت کار،س. ، و رفعتی آلاشتی،ک.(1388). رابطه ارتباط فرافردی و رفتار شهروندی(مطالعه موردی:صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران). نشریه مدیریت دولتی،1(3)، 154-135.
_وست، و. (1383). روان درمانی و معنویت (چاپ اول، ش. شهیدی، و س. شیرافکن، مترجمان). تهران: رشد (2000).
-یزدانی،ح.، کاظمی نجف آبادی،م.، و سلیمی،غ. (1389). بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت. چشم انداز میریت بازرگانی،3(36)، 133-117.

فهرست منابع و مراجع لاتین

– Albuquerque, I. F. , Cunha, R. C., Martins,L. D. & Sa, A. B.(2014).Primary health care services: workplace spirituality and organizational performance. Journal of Organizational Change

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد مستمر، معنادار بودن Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی of، and، Organizational، the