پایان نامه با واژه های کلیدی پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از روش سخنرانی
54- مهارت های مربوط به فعالیت جسمی حین تدریس
55- جمع بندی و نتیجه گیری مناسب و به موقع
56- مهارت تغییر مناسب کانال های ارتباطی
57- مهارت استفاده از استعاره ها و زبان طنز
58- مهارت رعایت همبستگی تسلسلی مطالب
59- مهارت ایجاد رابطه میان محتوا و هدف
60- مهارت جلب توجه دانش آموزان
61- ایجاد انگیزش
62- بیان صریح هدف ها و نکات مهم
63- استفاده از پیش آزمون و فعال کردن آگاهی و اطلاعات دانش آموزان
64- جلب توجه شاگردان و آرام کردن کلاس درس
65- غلبه بر قطع شدن رشته کلام در کلاس درس
66- یاد گرفتن اسامی دانش آموزان
67- جلوگیری از بی انضباطی در کلاس درس
68- استفاده از تابلوها
69- اطمینان از تدارک فرصت های برابر برای دانش آموزان در حین تدریس
70- جلوگیری از بروز احساسات شخصی
71- رعایت فاصله مکانی با دانش آموزان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نیازهای فردی، هدف های آموزشی، روابط اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فرهنگ عامه، مفردات قرآن، علوم قرآن