پایان نامه با واژه های کلیدی پیش آزمون، پیش‌فرض‌ها، تفکر انتقادی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

ناميده ميشود. اين آماره از 0 تا 1 تغيير ميكند، هرچه اين رقم بالاتر باشد، قابليت اعتماد مقياس بيشتر است. براساس يك قاعده سر انگشتي، آلفا بايد حداقل 7/0 باشد تا بتوانيم بگوييم كه مقياس داراي قابليت اعتماد است.(همان،332) نتایج آزمون آلفای کرونباخ مربوط به متغیرهای تحقیق به صورت زیر می‌باشد:
جدول شماره3-1: ضرايب مربوط به آزمون مقياس سنجش متغير “ميزان مهارت تشخیص”
روایی
50
تعداد نمونه
6
تعداد سوال
0.7426
آلفا
نتایج آزمون طبق جدول شماره3-1نشان ميدهد كه مقياس از اعتبار كافي براي سنجش متغير “ميزان مهارت تشخیص” برخوردار است. چرا كه مقدار آلفاي كرونباخ آن (7426/0) بالاتر از 7/0 ميباشد.
جدول شماره3-2: ضرايب مربوط به آزمون مقياس سنجش متغير “ميزان مهارت مقایسه”
روایی
50
تعداد نمونه
8
تعداد سوال
0.7638
آلفا
نتایج آزمون بر اساس جدول شماره 3-2 نشان ميدهد كه مقياس از اعتبار كافي براي سنجش متغير “ميزان مهارت مقایسه” برخوردار است. چرا كه مقدار آلفاي كرونباخ آن (7638/0) بالاتر از 7/0 ميباشد.
جدول شماره3-3: ضرايب مربوط به آزمون مقياس سنجش متغير “ميزان مهارت قضاوت”
روایی
50
تعداد نمونه
7
تعداد سوال
8337/0
آلفا
نتایج آزمون براساس جدول شماره 3-3 نشان ميدهد كه مقياس از اعتبار كافي براي سنجش متغير “ميزان مهارت قضاوت” برخوردار است. چرا كه مقدار آلفاي كرونباخ آن (8337/0) بالاتر از 7/0 ميباشد.
جدول شماره 3-4: ضرايب مربوط به آزمون مقياس سنجش متغير “تفکر انتقادی”
روایی
50
تعداد نمونه
21
تعداد سوال
7059/0
آلفا
نتایج آزمون براساس جدول شماره 3-4 نشان ميدهد كه مقياس از اعتبار كافي براي سنجش متغير”تفکر انتقادی”برخوردار است. چرا كه مقدار آلفاي كرونباخ آن (7059/0) بالاتر از7/0 ميباشد.

فصل چهارم

تجزیه ‌و تحلیل داده ها

4-1- تجزیه‌وتحلیل توصیفی اطلاعات
مقدمه:
پردازش داده‌ها در پژوهش‌ها معمولاً در دو سطح انجام می‌گیرد این دو سطح عبارت‌اند از:1-توصیف دادهها 2-تجزیه و تبیین داده‌ها. در مرحله توصیف داده‌ها جامعه مورد مطالعه با توجه به متغیرهای موردنظر توصیف‌شده و تصویری از وضعیت موجود ارائه می‌گردد. در بخش آمار استنباطی برخلاف آمار توصیفی محقق فرضیه‌های خود را مورد آزمون قرار می‌دهد.
در این فصل از تحقیق بعد از پرداختن به توصیف متغیرها به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته‌ایم. عمده فرضیه‌های تحقیق حاضر از نوع مقایسه‌ای است. آزمون‌های مقایسه‌ای می‌توانند در زیرمجموعه کلی پارامتریک (شامل آزمون T) و نا پارامتریک دسته‌بندی شوند. استفاده ازمون‌های نا پارامتریک به هیچ پیش‌فرض مشخصی نیاز ندارند، ولی آزمون‌های پارامتریک به پیش‌فرض‌های مشخصی نیاز دارند و درصورتی‌که این پیش‌فرض‌ها رعایت نشوند نمی‌توان آن‌ها را بکار برد. این پیش‌فرض‌ها در آزمون‌های مقايسه‌اي عبارت‌اند از:
1- داشتن توزیع نرمال (این پیش‌شرط توسط آزمون کولموگروف- سیمرنوف سنجیده شده است.)
2-مستقل بودن مشاهدات از یکدیگر. (این پیش‌فرض توسط آزمون ران73 سنجیده شده است.
3-متغیرهای مربوط بایستی حداقل با مقیاس فاصله‌ای سنجیده شده باشند.
البته پیش‌فرض برابری واریانس جامعه آماری نیز وجود دارد که عمدتاً از آن چشم‌پوشی می‌کنند.
تمامی پیش‌فرض‌های گفته‌شده توسط آزمون‌های مناسب آماری تست شد و همه متغیر‌ها شرایط مذکور را دارا بودند؛ و متناسب با شرایط ازمون T برای گروه‌های مستقل استفاده گردید.

جدول شماره 4-1- ميزان برخورداري افراد از مهارت تشخيص
ميزان برخورداري افراد از مهارت تشخيص
گروه
جمع

پیش‌آزمون کنترل
پس‌آزمون کنترل
پیش‌آزمون آزمايش
پس‌آزمون آزمايش

پايين
14
32
10
4
60

%6
%13.6
%4.7
%1.9
%6.7
متوسط
173
132
123
67
495

%73.9
%56.2
%58.3
%31.9
%55.6
بالا
47
71
78
139
335

%20.1
%30.2
%37
%66.2
%37.6
جمع
234
235
211
210
890

%100
%100
%100
%100
%100
با توجه به جدول شماره 4-1 مهارت تشخیص آزمودنیهای کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون بر اساس سه طبقه پایین (نمره 10-8)، متوسط(نمره 13-11) و بالا (نمره 14تا 16)تنظیم گردید. طیف سنجش تشخیص از 8 تا 16 می باشد. گروه‌های زیر بر اساس امتیازات بدست آمده دسته‌بندی شدند.و می‌توان در نمودار تفاوت مهارت تشخیص دو گروه آزمایش و کنترل را در پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نمود.

نمودار شماره 4-1-ميزان برخورداري افراد از مهارت تشخيص

جدول شماره 4-2- ميزان برخورداري افراد از مهارت مقايسه
ميزان برخورداري افراد از مهارت مقايسه
گروه
جمع

پیش‌آزمون کنترل
پس‌آزمون کنترل
پیش‌آزمون آزمايش
پس‌آزمون آزمايش

پايين
73
68
63
3
207

%31.1
%28.8
%29.7
%1.4
%23.2
متوسط
116
95
116
42
369

%29.4
%40.3
%54.7
%20.1
%41.4
بالا
46
73
33
164
316

%19.6
%30.9
%15.6
%78.5
%35.4
جمع
235
236
212
209
892

%100
%100
%100
%100
%100

با توجه به جدول شماره 4-2 مهارت مقایسه آزمودنی های کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون بر اساس سه طبقه پایین(نمره 11-9)، متوسط(نمره 15-12) و بالا (نمره 18- 14)تنظیم گردید. طیف سنجش مقایسه از 9تا 18 در نظر گرفته شده است. گروه‌های زیر بر اساس امتیازات بدست آمده دسته‌بندی شدند.و می‌توان در نمودار تفاوت مهارت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل را در پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نمود.

نمودار شماره4- 2- ميزان برخورداري افراد از مهارت مقايسه

جدول شماره 4-3- ميزان برخورداري افراد از مهارت قضاوت
ميزان برخورداري افراد از مهارت قضاوت
گروه
جمع

پیش‌آزمون کنترل
پس‌آزمون کنترل
پیش‌آزمون آزمايش
پس‌آزمون آزمايش

پايين
43
52
37
14
146

%18.2
%22
%17.5
%6.7
%16.4
متوسط
89
104
91
67
351

%37.7
%44.1
%43.1
%32.2
%39.4
بالا
104
80
83
127
394

%44.1
%33.9
%39.3
%61.1
%44.2
جمع
236
236
211
208
891

%100
%100
%100
%100
%100
با توجه به جدول شماره 4-3 مهارت قضاوت آزمودنی های کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون بر اساس سه طبقه پایین(نمره 13-10)، متوسط(نمره 16-14) و بالا (نمره 20- 17)تنظیم گردید. طیف سنجش قضاوت از 10 تا 20 می‌باشد. گروه‌های زیر بر اساس امتیازات بدست آمده دسته‌بندی شدند.و می‌توان در نمودار تفاوت مهارت قضاوت دو گروه آزمایش و کنترل را در پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نمود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، تفکر انتقادی، گروه کنترل Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی افشای اختیاری، بورس اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعات، بورس اوراق بهادار تهران