پایان نامه با واژه های کلیدی پولشویی، مواد مخدر، ورشکستگی

دانلود پایان نامه ارشد

خود را نداشته باشند دیگر وجود نخواهند داشت. در گرین بانک یک تشکل برای مبارزه با این عمل به وجود آمد که براساس آن 100 قانون اجباری برای سرویس مشتریان ایجاد شد که تمام آن 100 مورد به تأیید سازمان های رسمی آمریکا، مانند سازمان مبارزه با مواد مخدر، اداره تحقیقات امور جنائی و دفتر حقوقی آمریکا و… رسیده اند5. پس از اجرای این قوانین تمامی کارکنان این شرکت به زودی متوجه شدند که تمام منافع مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر عموما ً به صورت چک و اسکناس 5 و 10و 20 دلاری می باشد که به طور روزانه جمع شده و با روش های مختلف به حساب های افراد اصلی باند حواله می شود.
فنون مورد استفاده در امر پولشویی فراوان و گسترده می باشد. این فنون به اقتضای حجم وجوه شسته شده و بنا به شرایط و فضای قانونی و مقرراتی بازار معقول می گردد. اشخاصی که به امر پولشویی مبادرت می ورزند شباهت زیادی به آب روان در سراشیبی دارند، چرا که هردو به دنبال کمترین میزان مقاومت می باشند. به همین دلیل پولشویان علاوه براستفاده از خدمات بانکی گاهی نیز از دیگر روشهای موجود استفاده می کنند که در اینجا چند روش را که اهمیت و کاربرد بیشتری دارند را بیان می کنیم.20 (تجلی 139 :48-47)
2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی):
شرکتهای مجازی ابزاری هستند که ظاهرا ً به طرز گسترده ای توسط بخشهای بانکی و غیربانکی مورد استفاده قرار می گیرند. شرکتهای مجازی که اغلب از وکلا، حسابداران یا شرکتهای خدماتی به عنوان شرکت های خارج از رده خریداری می شوند، روش مناسبی برای پولشویی می باشند.
شرکت های مذکور هویت مالک اصلی وجوه را پنهان نگه می دارند و از آنجائیکه این شرکت ها به صورت فرا ساحلی6 اداره شده یا تحت عنوان حرفه هایی که به اسرار مشتریان اهمیت می دهند تأسیس می گردند، لذا برای ضابطین قانون، ارزیابی سوابق مذکور بسیار دشوار است. اشخاص حرفه ای ک این شرکت ها را اداره می کنند اغلب از راه دور این شرکتها را با دستورات خود هدایت می کنندو غالبا ً ناشناس هستند. از شرکت های مذکور در مرحله جاگذاری برا دریافت سپرده های نقدی استفاده می شود و سپس سپرده های مذکور به کشور دیگری منتقل می گردد و یا در مرحله ادغام برای خرید املاک مورد استفاده قرار می گیرد. از این شرکتها غالباً به عنوان ابزاری در امور ورشکستگی ( اعلام ورشکستگی ) نیز استفاده می گردد.

2-12-9-بانک هاي پوسته ای
بانک پوسته ای به بانکي اطلاق مي شود که داراي حضور فيزيکي به معناي حضور مديريت و بدنه اصلي آن در کشوري که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسيده است، نبوده ،و به هيچ گروه ارائه کننده خدمات مالي که تحت نظارت موثر و يکپار چه اي قرار دارد نيز وابسته نباشد. مديريت و بدنه اصلي اين قبيل بانک ها، در حوزه قضايي ديگري اغلب در دفاتر يک موسسه وابسته يا گاهي اوقات در يک ملک خصوصي مستقر است . معمو ً لا يک بانک پوسته ای به غير از يک نمايندگي ثبت شده تشکيلات ديگري در کشوري که در آن به ثبت رسيده است، نداشته و نماينده آن نيز، اطلاع چنداني از عمليات روزمره بانک ندارد و فقط آدرسي را براي انجام امور حقوقي بانک مزبور در آن حوزه قضايي فراهم مي آورد. ساختارهايي اين چنين، بيانگر شکل خاصي از برخي واحدهاي برون مرزي است. از آنجا که يک بانک پوسته ای ، هيچگونه ارتباطي با يک گروه مالي تحت نظارت ندارد يگانه مرجعي که مسئوليت دارد تا بر آن نظارت کند همان مرجعي است که مجوزتاسيس آن را صادر کرده است. هر چند، در وضعيتي اين چنين که مديريت و بدنه اصلي بانک، در قلمرو حوزه قضايي ديگري قرار دارد، ناظر بانکي در موقعيتي نيست تا آن بانک ر ا در انطباق با اصول اساسي تحت خوقدهدبه عنوان مثال انجام بازرسي حضوري از عمليات بانک يا برقراري تعامل رو در رو و متداول با مديريت آن. مرجع نظارتي کشوري که بانک مذکور در آنجا به فعاليت اشتغال دارد نيز، عمومًا از وجود چنين بانکي و نحوه مديريت آن اطلا عي ندارد . اغلب ، آن گروه از بانک هاي پوسته ای که داراي چنين ويژگي هايي هستند، در فعالي تهاي مالي غيرقانوني يا مشکوک مشارکت دارند.
در سند که کميته بال آن را در سال ۲۰۰۱ ميلادي شناسايي کافي مشتري از سوي بانک ها منتشر کرد، توصيه شده است که بانک ها بايد از ا يجاد يا ادامه روابط کارگزاري با بانک هاي پوسته ای مستقر در حوزه هاي قضايي خارجي امتناع نمايند. اعمال نظارت بانکي موثر بر روي بانک هاي پوسته ای ، با مشکلاتي جدي همراه است .از سوي ديگر، براي اعمال نظارت کارآمد بر نحوه اجراي مقررات در اين موسس ات نيز ترتيبات فوق العاده ديگري وجود ندارد . با توجه به مراتب فوق و به منظور انطباق هر چه بيشتر با لازم است مراجع نظارت بانکي، بيش از اين با ،” اصول اساسي ” استانداردهاي مطروحه در سند ايجاد بانک هاي پوسته ای يا ادامه فعاليت هاي آن ها موافقت نکنند.
ناظران با نکي بايد با تعيين ضرب الاجلي کوتاه مدت “کمتر از يک سال ” براي بانک هاي پوسته ای موجود؛ آن ها را ملزم نمايند که ظرف مدت ياد شده، مديريت و بدنه اصلي خود را به حوزه قضايي آن ها منتقل کنند . درغيراين صورت، لازم است مجوز اين بان ک ها ابطال شود. انتقال مديريت و بدنه اصلي بانک م يبايست به صورت واقعي و نه صوري انجام پذيرد و بايد اين امکان را براي ناظر بانکي فراهم آورد که وي بتواند در خصوص بانک هاي مزبور ، گستره کاملي از ابزارهاي نظارتي را در انطباق اصول اساسي کميته بال به اجرا درآورد.(ارجمند نژاد5:7:1389)
2-12-10-شرکت های بیمه
صنعت جهانی بیمه، انتقال ریسک، ذخایر و تولیدات سرمایه ای رادر محدوده متنوعی از مشتریان جهانی ( از افراد گرفته تا شرکت های چند ملیتی و دولتها ) را فراهم می سازد . بخش بیمه می توند برای پولشویانی که به دنبال سرمایه گذاری در بخش مالی هستند جذاب باشد بطوریکه برای آنها، برگشت مطمئن و قابل اعتماد سرمایه را فراهم می کند. اگر یک پولشو قادر باشد تا سرمایه ای را به محصول بیمه انتقال دهد و دستمزدی را از شرکت بیمه دریافت کند پس او سرمایه اش را از طریق مشروع بدست آورده است.
یکی از ورش های مؤثر در این رابطه این است که شوینده پول ابتدا با پرداخت وجه نقد اقدام به خرید محصول می نماید وسپس دراسرع وقت اقدام به فسخ قرارداد و پس گرفتن وجه می نماید. بیمه های عمومی نیز از جذابیت خاصی برای شویندگان پول برخوردارند تحت پوشش بیمه قرار دادن یک دارائی گران قیمت از طریق یک حواله انتقالی بانکی با نرخ بالای بیمه و سپس لغو قرارداد بیمه و درخواست استرداد وجوه قرارداد از بیمه به یک بانک در یک کشور دیگر از جمله این فنون می باشد.
2-12-11- صرافی ها
صرافی ها برای تبهکاران مجموعه ای از خدمات جذاب ارائه می نمایند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف- خدمات تبدیل ارز که از آن می توان برای خرید یا فروش ارز و تبدیل اسکناسهای با ارزش کم به اسکناسهای درشت اشاره نمود.
ب- مبادله ابزارهای مالی نظیر چکهای مسافرتی، حواله پولی و چک اشخاص
ج- امکان انجام حواله تلگرافی
صرافی ها کماکان برای اشخاص تبهکار از جذابیت برخوردار هستند چرا که اینگونه مؤسسات مالی یا هرگز تحت نظارت و مقررات قرار ندارند و یا اینکه نظارت برآنها به سختی مقررات بانکی نمی باشد. مؤسسات صرافی، حتی در صورت نظارت باز ممکن است به دلیل دانش ناکافی یا ضعف نظام کنترلی قادر به مبارزه با پولشویی نباشند. همچنین به دلیل گذری بودن مشتریان صرافی ها امکان شناسایی آنها دشوار می باشد و از این نظر آنها را بیشتر آسیب پذیر می نماید.
2-12-12-تجارت بین الملل
داد وستد بین المللی کالاها و خدمات می تواند به عنوان پوششی برا شستشوی پول و یا مکانیزمی برای خود پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد. در این رابطه معاملات و فعالیتهای صادرات و واردات به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، به طور مثال ممکن است یک تاجر مبالغ عظیمی وجه (حاصل ازفعالیت های غیرقانونی) رابرای خرید کالاهای بی ارزشی پرداخت نماید و بعدا ً کالاهای فوق را دور انداخته یا به قیمت ارزانی به فروش برساند همچنین می توان از عواید غیرقانونی برای خرید دارائی های بسیار با ارزش نظیر ماشین های لوکس ، هواپیما یا قایق استفاده نمود و سپس آنها را به کشورهای تولید کننده مواد مخدر صادر نمود. اولویت اول شوینده پول از انجام این معاملات آن است که شکل ظاهر معامله انجام شده عادی جلوه نماید. برای رسیدن به این هدف شوینده از خدمات عادی مالی و تجاری که توسط دولت داده می شود استفاده می کند.
2-12-13-شعب اجاره ای
به شعبه ای از يک بانک خارجی اطلاق می شود که مد يريت و بدنه شعبه اجاره ای عبارت اصلی آن ، در حوزه قضا يی اي که در آن مجوز گرفته اس ت، قرار ندارد . اغلب ، چنین شعبی چیزی بيش از پلاک های برنجی که به د يوار خيابان ها نصب می شوند، ني ستند. شعبی که از طریق کارگزار محلی، خدمات اداری صرفًا ساد ه ای را ارائه می کنند. کارگزار مذکور ممکن است چنین خدماتی را به بانک های د يگری نيز ارائه کند . مديريت شعبه ممکن است در دفتر ي واقع درحوزه قضايی مبدا که دفتر مرکزی در آن مستقر است و يا در دفتری واقع در يک حوزه قضايی ثالث قرارداشته باشد. دفتر مذکور ، ممکن است تحت نظارت بانکی قرار داشته يا نداشته باشد. تما يز اصلی بين شعب اجاره ای و بانک های پوسته ای اين است که شعب اجار ه اي، بخشی از يک بانک موجودهستند که خود تحت نظارت مرجع نظارتی کشور مبدا قرار دارند. ايجاد شعب اجاره اي، اين مزيت را بر ای يک بانک فراهم می آورد که بتواند در يک حوزه قضايی خارجی ، انواع خاصی از فعاليت های تجاری خارجی7 را ارائه کند بدون آنکه متحمل هزينه های متداولی شود که معمو ً لا برای ايجاد يک شعبه کامل در خارج پرداخت می شود.
از اين شعب برای اجتناب از محدوديت های داخلی خا صی استفاده می شود که درخصوص انجام امور تجاری درحوزه های قضايی ديگر وضع می شوند. نيز ممکن است از اين شعب به عنوان بخشی از تدابير اقتضايی در مواقعی استفاده شود که تکاليف مقرراتی درحوزه قضايی ديگر افزايش يافته است و استفاده از چنين ساختاری می تواند به کاهش اين تکاليف بينجامد . معمو ً لا در اين شعب، هيچگونه عمليات محلی آغاز نشده و شکل نمی گيرد . درمواردی که شعب اجاره ای مستقيمًا از کشور مبدا مديريت و يا کنترل می شوند، لازم است اين امکان برای ناظر بانکی کشور مبدا وجود داشته باشد که د فاتر و سوابق آ ن ها را مطالب ه نموده و به اطلاعاتی که برای نظارت يکپارچه موثر ضروری است، دسترسی داشته باشد.اگرچه، دغدغه اصلي در اين رابطه مربوط به آن گروه از شعب اجاره اي است که از يک حوزه قضايي ثالث مديريت يا کنترل م يشوند. حوزه اي که براي شعبي اين چنين، نه حوزه قضايي مادر به حساب مي آيد و نه حوزه اي که در آن مجوز گرفته است. مديريت و بدنه اصلي چنين شعبي وابسته به بانک مادر، يک (Subsidiary) ممکن است در يک شعبه تحت نظارت، يک بانک فرعي موسسه خواهر يا يک موس سه غيربانکي که تحت نظارت قرار نداشته و درحوزه قضايي ثالثي قراردارد؛ مستقر باشد . آنچه که در عمل اتفاق مي افتد آن است که در اکثر مواقع، اين حوزه قضايي ثالث، ايالات متحده آمريکا است يعني جايي که اکثريت وسيعي از شعب اجاره اي اروپايي و بانک هاي خارجي مستقر در آن، توسط دفاتري در نيويورک مديريت مي شوند. سندي که در سال انتشار يافت بيان مي دارد که نظارت بر واحدهاي بانکي برون مرزي ۱۹۹۶ ميلادي تحت عنوان دغدغه اصلي در مورد اين قبيل شعب اجاره اي، امکان فرار آن ها هم از نظارت حوزه قضايي صادر کننده مجوز شعبه و هم از نظارت حوزه قضايي ثالث است. ناظران بانکي در هر دو حوزه قضايي مبدا و مقصد بايد از اين امر اطمينان يابند که امکان به کارگيري اصول نظارت بانکي موثر براي تمامي بخش هاي مجزاي اين قبيل ساختارهاي بانکي وجوددارد. يکي از ساز و کارهايي که مي توان براي به حداقل رساند ن هرگونه شکاف نظارتي در نظارت به کارگرفت حصول به يک تفاهم رسمي بين گروه هاي بانکي داراي شعب اجاره اي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی پولشویی، مواد مخدر، وجوه نقد Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، موسسات مالی