پایان نامه با واژه های کلیدی پوشش گیاهی، هیدرولوژی، کاربری اراضی، مورفولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

فوق العاده قوي
9

جمع کل وزن ها براي تحلیل نهایی باید برابر یک باشد. البته براي تعیین ارزش ها، فاکتورها باید به خوبی بررسی شود و تعیین آنها اختیاري نیستند. اگر چنانچه به صورت اختیاري ارزش برتري براي فاکتور تعیین گردد ناسازگاري (CR) در تحلیل به وجود خواهد آمد.
مراحل انجام کار در این تحقیق در شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل(4-1): فلو چارت و مراحل انجام

4-5- شیب حوضه
شیب حوضه یکی از فاکتورهای بسیار مهم درواکنش هیدرولوژیکی وهمچنین زمان تمرکز حوضه می باشد هر چه شیب عمومی افزایش یابد زمان تمرکز کوتاه تر می شود زیرا آب در شیب های تند تر سریع‌تر حرکت می‌کند وزودتر به خروجی حوضه می‌رسد. بنابراین درمساحت‌های مشابه وخصوصیات سطحی همگن وشبیه به هم، حوضه‌های باشیب بیشتر، از مقدار رواناب بیشتری نسبت به حوضه‌های باشیب کمتر برخوردار هستند. از طرفی عامل شیب را می‌توان یکی از فاکتورهای بسیار مهم درمیزان فرسایش ومقدار رسوب‌دهی حوضه دانست. هر چند فاکتورهای دیگر نظیر شکل حوضه، پوشش گیاهی وکاربری اراضی وغیره هر کدام به نحوی دروقوع جریانات سطحی وفرسایش تأثیر می‌گذارند ولی عامل شیب وتوپوگرافی حوضه شدت تمامی عوامل تخریب را سرعت می‌بخشد (نجمایی1369). نقشه شیب حوضه مورد مطالعه تهیه و در 6 کلاس شیب طبقه بندی شد.

شکل (4-2):نقشه طبقات شیب حوضه مهران رود شمالی
4-6- جهت شیب حوضه
عامل جهت شیب از نظر تاثیر آن بر بعضی فرآیندهای هیدرولوژیک مانند ذوب برفها، حرکات دامنه‌ای، تنوع پوشش گیاهی در حوضه های آبریز حائز اهمیت است.
شکل(4-3):نقشه طبقات شیب حوضه مهران رود شمالی
4-7- شبکه هیدروگرافی حوضه
چگونگی قرار گرفتن آبراهه‌ها و یا شبکه زهکشی یک حوضه را نسبت به یکدیگر فرم زهکشی می‌نامند. که تابع خصوصیات مورفولوژیکی وژئولوژیکی آن می‌باشد. فرم آبراهه وتراکم زهکشی ناشی از خصوصیات زمین شناسی، پوشش گیاهی، خاک، ناهمواریها وشرایط اقلیمی تبعیت می‌کند.
4-8- نسبت تراکم شبكه زهكشي
این عامل از تقسیم طول کل شبکه هیدروگرافی شامل رودخانه‌ها وشاخه‌های فرعی آنها وآبراهه‌های کوچک وبزرگ به مساحت حوضه به دست می‌آید تراکم آبراهه با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(1-4)
در این رابطه:
Dd = تراكم زهكشی بر حسب‌كيلومتر در كيلومترمربع
L∑ = مجموع طول آبراهه‌هاي اصلي و فرعي بر حسب‌كيلومتر
A = مساحت زیرحوضه بر حسب ‌كيلومترمربع
4-9- تعيين ضريب انشعاب حوضه
ضريب انشعاب يا ضريب دو شاخه شدن تناسب و تكامل شبكه زهكش را نشان مي‌دهد. براي مشخص كردن تأثير انشعابات شبكه رودخانه بر هيدروگراف سيل از نسبت انشعاب استفاده مي‌شود. اين ضريب عبارت است از نسبت تعداد آبراهه در يك رده مشخص به تعداد آن در رتبه بزرگتر بعدي. با استفاده از فرمول زير ضريب انشعاب حوضه مورد مطالعه محاسبه و نتايج حاصله در جدول (5-3) ارائه گرديده است.
(2-4)
در این رابطه:
Rb = نسبت انشعاب
u = درجه يا رده آبراهه
Nu = تعداد آبراهه در درجه u
= تعداد آبراهه در رده بالاتر (u+1)
Ui =بزرگترين رده آبراهه در حوضه
طبق نقشه شكل (4-4) و همچنین جدول همچنین جدول (4-3)، زیر حوضه 7A که در شرقی‌ترین و محدوده ما قرار گرفته دارای آبراهه‌هايي با رده‌های 1 تا 8 با فراوانی 27615 می‌باشد که مجموع طول رودها به حدود 1238 کیلومتر می‌رسد، زیر حوضه 6A با 7رده، بافراوانی 1915طول آبراهه‌اي حدود 108 کیلومتر و زیر حوضه4A با 7 رده دارای طول آبراهه‌هاي حدود 201 کیلومتر است در زیرحوضه 3A با7رده و به طول حدود 208 کیلومتر و زیر حوضه5A با 7رده، بافراوانی 3366 طول آبراهه‌اي حدود 246 کیلومترو زیر حوضه2A با 5 رده بافراوانی 4305 طول آبراهه‌اي حدود 350 کیلومتر و زیر حوضه8A با 7رده بافراوانی 4956 طول آبراهه‌اي حدود 330 کیلومتر و زیر حوضه1A با 7رده با فراوانی 6790 طول آبراهه‌اي حدود 248 کیلومتر می‌باشد.
بیشترین طول آبراهه‌هادر زیر حوضه 7Aبا 1238 کیلومتر می‌باشد و فقط زیر حوضه 2A هر 5رده را با فراوانی 4305 دارا می‌باشد. همچنین تراکم رودها طبق جدول(4-3)در زیر حوضه 2Aبا 70/76 بیشترین و در 4A با 45/97 به کمترین میزان می‌باشد.
جدول (4-2): نسبت انشعاب وتراكم شبكه حوضه به تفكيك واحدهاي كاري
زیرحوضه
مجموع طول آبراهه (km)
تعداد رده
)تعداد آبراهه(
ضریب انشعاب
تراکم آبراهه (km/km2)
A1
97/248
6790
260/8
10/57
A2
28/350
4305
074/2
76/70
A3
75/208
3224
676/2
98/47
A4
82/201
3758
449/2
97/45
A5
62/246
3366
648/4
27/69
A6
78/108
1915
918/4
13/50
A7
95/1238
27615
434/3
44/56
A8
73/330
4956
967/1
05/68
کل حوضه
9/2934
55929

99/57

(4-3): جدول مشخصات رده بندی آبراهه‌های حوضه مهران رود شمالی
رده
A1
A2
A3
A4

فراوانی
طول
(کیلومتر)
فراوانی
طول
(کیلومتر)
فراوانی
طول
(کیلومتر)
فراوانی
طول
(کیلومتر)
1
3116
23/154
2251
12/191
1699
23/126
2010
92/122
2
1358
08/57
1047
95/89
778
97/49
876
06/45
3
608
44/20
601
52/45
333
19/17
476
87/19
4
333
12/8
282
63/17
197
93/6
194
22/8
5
169
49/4
124
06/6
162
7/5
124
79/2
6
202
52/4
0
0
46
04/2
20
25/1
7
5
09/0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
9
69/0
58
71/1
مجموع
6790
97/248
4305
28/350
3224
75/208
3758
82/201

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی هیدرولوژی، مکان‌یابی، پوشش گیاهی، فیزیوگرافی Next Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، شبکه عصبی، بانکداری الکترونیکی، رضایت مشتری