پایان نامه با واژه های کلیدی هیئت مدیره، مالکیت نهادی، رگرسیون، مدیریت موجودی

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط مستقیم بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا در شرکت هایی که هیئت مدیره بزرگتری دارند، تقویت خواهد شد؟ و (3)آیا ارتباط مستقیم بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا در شرکت هایی که هیئت مدیره آنها استقلال بیشتری دارد، تضعیف خواهد شد؟
و در راستای دستیابی به پاسخ پرسشهای مطرح شده و همچنین بر اساس رابطه تبیین شده، فرضیههای زیر مطرح میگردند:
فرضیه اول: افزایش مالکیت نهادی موجب بهبود مدیریت موجودی کالای شرکت (کاهش نسبت موجودی کالا به فروش شرکت) میشود.
فرضیه دوم: ارتباط مستقیم بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا در شرکت هایی که هیئت مدیره بزرگتری دارند، تقویت خواهد شد.
فرضیه سوم: ارتباط مستقیم بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا در شرکت هایی که هیئت مدیره آنها استقلال بیشتری دارد، تضعیف خواهد شد.

3-4- جامعه و نمونه آماری
3-4-1- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1388 تا سال 1392 است. لازم به یادآوری می باشد که انتخاب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری بدین لحاظ است که تقریباً در دسترسترین اطلاعات در خصوص شرکتهای ایرانی، در این نهاد قرار دارد.

3-4-2- نمونه آماری
در این پژوهش، نمونه از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری، انتخاب خواهد شد. به این ترتیب که نمونه، متشکل از کلیه شرکتهای موجود در جامعه آماری است که حائز معیارهای زیر باشند:
1. دوره مالی آنها به 29/12 هر سال ختم شود، تا بتوان دادهها را در کنار یکدیگر قرار داد و در قالبهای تابلویی یا تلفیقی به کار برد (حسب نتایج آزمونهای پیشفرض).
2. در طول دوره پژوهش تغییر در دوره مالی نداشته باشند، تا نتایج عملکرد مالی، قابل مقایسه باشند.
3. دادههای مورد نیاز جهت متغیرهای پژوهش در طول دوره زمانی 1388 الی 1392 موجود باشند، تا درحدامکان بتوان محاسبات را بدون نقص انجام داد.
4. جزو شرکتهای سرمایهگذاری، موسسات مالی و اعتباری، بانکها، بیمهها و هلدینگها نباشد.
توجه به شرایط ذکر شده، منجر به انتخاب 155 شرکت بهعنوان نمونه آماری این پژوهش شد. گفتنی است که هر شرکت طی سالهای 1388 تا 1392، دارای 5 مجموعه اطلاعات مالی قابل استخراج در صورتهای مالی و سایر منابع اطلاعاتی مرتبط است.

3-5- روشها و ابزار جمعآوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات در خصوص تبیین ادبیات پژوهش، از روش کتابخانهای و مطالعات اسنادی استفاده گردیده و برای دستیابی به دادههای مورد نظر برای پردازش فرضیات پژوهش، از اطلاعات موجود در نرمافزار رهآورد نوین و بررسی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است.
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، بانکهای اطلاعاتی، اطلاعات استخراج شده از بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامهها، مقالات داخلی و خارجی و منابع اینترنتی معتبر میباشد.

3-6- مدلها و متغیرهای پژوهش
به منظور آزمون فرضیههای پژوهش، از مدل زیر استفاده میشود:
IMi,t = α + β1 IOi,t + β2 BSi,t + β3 BIi,t + β4 CIi,t + β5 SGi,t + β6 Levi,t + β7 Sizei,t + β8 CAi,t + β9 IO*BSi,t + β10 IO*BIi,t + ԑi,t
که در آن:
متغیر وابسته
IM = مدیریت موجودی کالا. مدیریت اثربخش موجودی کالا که متغیر وابسته پژوهش حاضر است، به طرق گوناگونی محاسبه شده است (برای مثال، لی و هسیه96، 1985؛ هارگیا97، 1997؛ گائور و همکاران، 2005؛ دیملیس و لیریوتاکی، 2007؛ تریبو، 2007 و 2009؛ کوماناکوس98، 2008؛ آمیر، 2010؛ بارکس و همکاران، 2012). در این پژوهش مطابق برخی مطالعات پیشین (برای مثال، تریبو، 2007 و 2009؛ بارکس و همکاران، 2012)، برای محاسبه مدیریت اثربخش موجودی کالا از نسبت میانگین موجودی کالا به فروش استفاده شده است. این نسبت نشان می دهد که آیا شرکت توانایی دارد تا سطح موجودی کالا را با توجه به فروش جاری پایین نگه دارد یا خیر. افزایش این نسبت از یک دوره به دوره بعد را می توان نشانی از مدیریت ضعیف موجودی کالا دانست.

متغیر مستقل:
IO = مالکیت نهادی که مطابق مطالعات پیشین (تریبو، 2007؛ وهبا، 2008؛ وهبا و الساید، 2010؛ آمیر، 2010)، برای محاسبه آن از نسبت سهام تحت تملک سهامداران نهادی استفاده شده است.

متغیرهای تعدیلی:
BS = اندازه هیئت مدیره که برابر است با تعداد اعضای هیئت مدیره (موستین99 و همکاران، 2010؛ وهبا و الساید، 2010؛ الساید، 2010؛ ماچولد100 و همکاران، 2011).
BI = استقلال هیئت مدیره که برابر است با نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره (ایزدی نیا و رسائیان،1390).

متغیرهای کنترلی
CI = سرمایهگذاری در داراییهای ثابت که برابر با نسبت داراییهای ثابت به کل داراییهای شرکت است؛
SG = رشد فروش که برابر است با فروش سال جاری منهای فروش سال قبل تقسیم بر فروش سال قبل؛
Lev = اهرم مالی که برابر است با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت؛
Size = اندازه شرکت که برابر با لگاریتم دارایی های شرکت است؛ و
CA = داراییهای نقدی که مساوی است با نسبت وجه نقد به داراییهای شرکت.
با استفاده از متغیر حاصلضرب مالکیت نهادی و اندازه هیئت مدیره، اثر تعدیلی اندازه هیئت مدیره بر ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا آزموده می شود و همچنین با استفاده از متغیر حاصلضرب مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره، اثر تعدیلی استقلال هیئت مدیره نیز بر ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا آزمون می شود.

3-7- آمار توصیفی
شاخصهاي آماري توصيفي استفاده شده در اين پ‍ژوهش، میانگین، میانه، انحراف معیار، بیشینه و کمینه میباشند.

3-8- آمار استنباطی
در این پژوهش براي آزمون فرضيهها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، روش داده های ترکیبی می باشد. در ادامه ابتدا روش داده های ترکیبی و آزمونهای مربوط به آن تشریح می گردد. سپس آزمون های مربوط به معنی دار بودن کل مدل و معنی دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده میشود. در آخر نیز به تشریح آزمونهای مربوط به مفروضات رگرسیون کلاسیک پرداخته میشود. لازم به ذکر است در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews7 بهره گرفته شده است.

3-8-1- روش دادههای پانل
مدلها از لحاظ استفاده از اطلاعات آماری به سه گروه تقسیم میشوند. برخی از مدلها با استفاده از «اطلاعات سری زمانی101» یا به عبارتی طی دوره نسبتاً طولانی چند ساله برآورد میشوند. بعضی دیگر از مدلها بر اساس «دادههای مقطعی102» برآورد میشوند. یعنی متغیرها در یک دوره زمانی معین مثلاً یک هفته، یک ماه یا یک سال در واحدهای مختلف بررسی می شوند.
روش سوم برآورد مدل، که در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفته است، برآورد بر اساس «داده‌های پانل103» است. در این روش یک سری واحدهای مقطعی (مثلاً شرکتها) در طی چند سال مورد توجه قرار میگیرند. با کمک این روش که در مطالعات سالهای اخیر نیز زیاد استفاده شده است تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می یابد. با توجه به اینکه مشاهدههای ادغام شده باعث تغییرپذیری بالاتر، همخطی چندگانه کمتر میان متغیرهای توضیحی، درجه آزادی بیشتر و کارآیی بالاتر تخمینکنندهها میشود، مطالعات ترکیبی نسبت به مطالعات مقطعی و سری زمانی دارای مزیت است (بالتاجی104، 1995). در حالت کلی مدل زیر نشان دهنده یک مدل با دادههای پانل میباشد:

که در آن نشانگر واحدهای مقطعی (مثلا شرکتها) و نشانگر زمان است. متغیر وابسته را برایامین واحد مقطعی در سال نشان میدهد و نیز امین متغیر مستقل غیرتصادفی برایامین واحد مقطعی در سالام است. جمله اخلال بوده که فرض میشود دارای میانگین صفر () و واریانس ثابت () است.
پارامترهای مدل می باشد که واکنش متغیر مستقل نسبت به تغییراتامین متغیر مستقل درامین مقطع وامین زمان را اندازه گیری می کند. زمانیکه فرآیند ترکیب دارای اثرات باشد لازم است این اثرات در قالب تحلیل پانل دیتا که حالت خاصی از داده های ترکیبی می باشد شناسایی شده و کنترل شوند. در این حالت برای برآورد مدل بر اساس دادههای پانل روشهای مختلفی همچون روش اثرات ثابت105 و روش اثرات تصادفی106 وجود دارد که بر حسب مورد، کاربرد خواهند داشت.

3-8-1-1- روش اثراث ثابت
در روش اثرات ثابت فرض بر این است که ضرایب مربوط به متغیرها (شیبها) ثابت هستند و اختلافات بین واحدها را میتوان به صورت تفاوت عرض از مبداء نشان داد. در این حالت اگر عرض از مبداء تنها برای واحدهای مختلف مقطعی متفاوت باشد اصطلاحاً روش اثرات ثابت یکطرفه107 نامیده شده و مدل آن بهصورت زیر می باشد:

و اگر عرض از مبداء هم مابین مقاطع و هم مابین دوره ها متفاوت باشد روش اثرات ثابت دوطرفه108 نامیده می شود و مدل آن بصورت زیر خواهد بود:

در مدلهای فوق متغیری است که برای واحدهای مقطعی متفاوت اما در طول زمان ثابت می باشد ومتغیری است که برای تمام واحدهای مقطعی در زمان مشابه یکسان بوده اما در طول زمان تغییر میکند. برای برآورد روش اثرات ثابت از مدل حداقل مربعات متغیر مجازی109 استفاده می شود. مدل اخیر یک مدل رگرسیونی کلاسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای تجزیه و تحلیل آن لازم نیست و از طریق روش حداقل مربعات معمولی110 قابل برآورد می باشد.
3-8-1-2- روش اثرات تصادفی
مدلهای اثرات ثابت تنها درصورتی منطقی خواهد بود که ما اطمینان داشته باشیم که اختلاف بین مقاطع را میتوان به صورت انتقال تابع رگرسیون نشان داد، در حالیکه ما همیشه از وجود این موضوع مطمئن نیستیم. برای رفع این مشکل روشی پیشنهاد شده است که به مدل اجزاء خطا111 یا اثرات تصادفی معروف است. این روش فرض میکند که جزء ثابت مشخص کننده مقاطع مختلف به صورت تصادفی بین واحدها و مقاطع توزیع شده است. بنابراین مدل اثرات تصادفی را می توان بصورت زیر تعریف کرد:

که در آن یک جمله خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس می باشد. بنابراین در مدل اثرات تصادفی جزء اخلال از دو بخش تشکیل شده است؛ یکی که جزء اخلال مقطع می باشد، و دیگری که جزء اخلال ترکیب مقطع و سری زمانی است. با توجه به اینکه در این حالت واریانسهای مربوط به مقاطع مختلف با هم یکسان نیستند لذا مدل دچار ناهمسانی واریانس بوده و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته112 (GLS) جهت برآورد مدل استفاده میشود.

3-8-1-3- آزمون چاو113 یا F مقید
در بررسی دادههای مقطعی و سری های زمانی، اگر ضرایب اثرات مقطعی و اثرات زمانی معنیدار نشود، میتوان دادهها را با یکدیگر ترکیب کرده و بهوسیله یک رگرسیون حداقل مربعات معمولی تخمین بزنیم. از آنجایی که در اکثر دادههای ترکیبی اغلب ضرایب مقاطع یا سریهای زمانی معنیدار هستند این مدل که به مدل رگرسیون ترکیب شده114 معروف است کمتر مورد استفاده قرار می گیرد (یافی115، 2003). لذا برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا دادههای پانل جهت برآورد تابع مورد نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، فرضیهای را آزمون می کنیم که در آن کلیه عبارات ثابت برآورد با یکدیگر برابر هستند. فرضیه صفر این آزمون که به آزمون چاو یا F مقید معروف است بهصورت زیر می باشد:

برای آزمون فرضیه مذکور از آماره F بهصورت زیر استفاده می شود:

که در آن N برابر با تعداد واحدهای مقطعی، T طول دوره مورد نظر، K تعداد متغیرهای توضیحی، RRSS مجذور پسماندهای حاصل از برآورد مقید رگرسیون بهصورت حداقل مربعات متغیر مجازی و URSS مجذور پسماندهای حاصل از برآورد نامقید رگرسیون بهصورت حداقل مربعات معمولی میباشد. در این آزمون فرضیه یعنی یکسان بودن عرض از مبداءها در مقابل فرضیه یعنی ناهمسانی عرض از مبداءها قرار می گیرد. در صورتی که فرضیه پذیرفته شود به معنی یکسان بودن شیبها برای مقاطع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی هیئت مدیره، مالکیت نهادی، حاکمیت شرکتی، مدیریت موجودی Next Entries دانلود پایان نامه درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، رقابت پذیری