پایان نامه با واژه های کلیدی هویت فردی، کامپیوترها، عصر دیجیتال، اگزیستانسیال

دانلود پایان نامه ارشد

مرحله تکاملی فوق انسان از طریق اینترنت باعث شده است که حتی مجله خاصی به نام “اکستروپی : مجله تفکر فراانسانی”به وجود آید و فراانسان های تکامل یافته توسط نویسنده “آیا تو نویسنده یک فرا انسان هستی؟”به صورت زیر وصف شده اند:”ما داریم به موجوداتی فناناپذیر و کیهانی، رها از محدودیت قدیمی زمان و مکان تکامل می یابیم و لذا برای اولین بار در فرایند تکامل، خوش بینی به عنوان فلسفه زندگی معنی می یابد…فرانسان ها موجودی از نوع جدیداند_ مرحله فراتر از انسان – که حاصل پیشرفت عظیم عصر ما هستند.فرا انسان ها دیگر نمی توانند انسان به حساب آیند، چرا که ضروریات حیات خاکی بیولوژیکی که تا به حال ملاک تعریف انسان بوده اند، دیگر کاملاً به کار نمی آید.”
یکی از جالب ترین تصاویر پیشرفت تکاملی توسط ماسایوشی اباتا،گرافیست کامپیوتری، ارائه شده است.”خانه اندامین”اثر اباتا، شخصیتی را تصویر می کند که در اتاقی که تماماً از اندام های انسانی ساخته شده است، روی یک صندلی راحتی نشسته است؛شخصیتی که روی صندلی نشسته است هیچ اندامی ندارد.اباتا می گوید”زیرا تمام اندام های او در خانه اش هستند”. تمام آنچه که از بدنش باقی مانده است، یک مغز و عصب های بزرگ پاها هستند.مگر در عصر دیجیتال، آدم به چه چیزی بیش از این ها نیاز دارد؟”
بدین ترتیب مشاهده می شود که در یک دنیای سایبورتیکی، فناوری حتی موتور محرک تکامل است و لذا تاثرات مغزی کامپیوترها نیز حاصل داروهای الکترونیکی دانسته می شود، که یک نمونه از آن بازی کامپیوتری عامه پسند تتریس است که گفته می شود، به واسطه افزایش “نرخ سوخت و ساز گلوکز”در مغز بازیکنان، آن ها را هوشمند ترمی سازد.در واقع حتی داروهای مورد استفاده نیز به داروهایی الکترونیکی تبدیل شده اند.
استفاده بیشتر از کامپیوتر ها باعث دور شدن از ویژگی های احساسی زنانه و گرایش به استفاده از عقل و فن و تکنیک می شود و این در نسبت انسان با فناوری بحث نرینگی را به وجود آورده است. توجه به آینده بیش از هر چیز مد نظر قرار می گیرد و فرد از پیوند های گذشته خود یعنی عقاید و باورهای پایدار گذشته دور می شود.این در نسبت انسان با فناوری به بحث آینده شناسی اشاره دارد.همچنین از دیگر عناصر بررسی نسبت انسان با فناوری بحث یکسان شدن محیط کار و اوقات فراغت و حذف آوایی تفاوت بین کامپیوترها، اذهان و مغزها می باشد.
اما تصویر غالب در میان این عناصر، سوبژکتیوه مجازی است، زیرا فردی که وارد دنیای مجازی می شود دیگر هویت واقعی خود را ندارد؛ مشارکت او در یک اجتماع جدید مجازی با آزادی ای رادیکال از هویت فردی پیوند می یابد و در دنیای مجازی هویت فردی نیز تبدیل به یک هویت مجازی می شود و لذا در محیط مجازی هویت فقط یک وهم است پس اینجاست که بحث سوبژکتیوه مجازی مطرح می شود که به معنی مجازی بودن سوژه های استفاده کننده از اینفوبان است.عروج این سوبژکتیوه مجازی به مرتبه روحانی به واسطه استعلا از مکان و زمان، موجب تکامل او به فراسوی انسان از طریق دنیای مجازی می شود.
نسبت انسان معاصر با جهان در تفکر اگزیستانسیالیست ها و هایدگر یک انسان دورافتاده از تفکر معنوی است که نسبتی تکنیکی با جهان برقرار نموده است. با این وصف غرض از عقلانی شدن یک پیشروی در بهره برداری هر چه کامل تر از زندگی است که خود این عقلانی شدن از نبوغ فنی اصل می شود. یعنی تخصص علمی و فنی معلول عقلانیت آدمی نیست، بلکه علت عقلانی شدن است.یعنی چیزی درست برعکس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی علم و فناوری، اگزیستانسیال، ایدئولوژی، هرمنوتیکی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ..............................................................................................................................، مژه، وزلف، ...........................................................................................................................