پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، رگرسیون، آزمون همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

جم – نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- مقدمه
در این فصل ، نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده و آزمونهای آماری ارائه می‌گردد و سپس پیشنهادات لازم در دو بخش تحت عناوین پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه می‌گردد. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور، این فصل شامل موارد زیر است:
• بررسی نتایج فرضیات و آزمونهای آماری
• ارائه پیشنهادات
2-5- خلاصه و جمع‌بندي نتايج تحقیق
در اين تحقيق به منظور آزمون فرضيه های مطرح شده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون چندگانه و آزمون تی استفاده شد. البته پیش از آزمون فرضیات تحقیق ، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیر ها انجام شد. كه نحوه اجرا و نتايج به ترتیب در فصول سوم و چهارم به تفصيل ارائه شده است. آزمون فرضيات مذكور براي 80 پرسشنامه واصله از کارشناسان خبره شاغل در شرکت ایرانسل، انجام پذيرفت. فرضيه ها در سطح معني داري 5 درصد آزمون گرديدند. که فرض صفر و فرض مقابل در هر يك از اين آزمونها به صورت زير بيان مي شود:
-آزمون همبستگی پیرسون
H0:
H1:
نتیجه آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نشان داد که توزیع همه داده های مربوط به متغیرهای تحقیق نرمال هست لذا از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل فرضیات استفاده شد که نتایج آن را مي توان در قالب جدول 1-5 به صورت خلاصه شده بيان نمود.

جدول1-5 خلاصه آزمون فرضيات تحقيق
فرضیه
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون
فرضيه اول
تایید فرضیه
فرضيه دوم
تایید فرضیه
فرضيه سوم
تایید فرضیه
فرضيه چهارم
تایید فرضیه
فرضيه پنجم
تایید فرضیه
فرضيه ششم
تایید فرضیه

همانطوري كه از جدول بالا مشخص مي باشد در كليه فرضيه ها H. رد مي گردد. بنابراين كليه فرضيات تحقیق با سطح اطمينان 95% مورد تأييد قرار گرفتند. که در ادامه نتایج حاصله از آزمون فرضیات به تفصیل ارائه می گردد:

3-5- بررسی و تحلیل یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون تی
در اين بخش نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق که با استفاده از روش همبستگي پیرسون ، رگرسیون چندگانه و آزمون تی تحليل شده اند، ارائه مي گردد. براي اين منظور با توجه به فرضیات مطرح شده در تحقیق ، به بررسی نتایج آنها می‌پردازیم :
فرضیه1: کانال های توزیع براستراتژی فروش تأثیرگذار است.
هدف این فرضیه آن بود که بررسی نماید آیا کانالهای توزیع بر استراتژی فروش شرکت ایرانسل تاثیر معنی دار دارد یا خیر؟ که با بررسی ضریب همبستگی به دست آمده (0.871و معنادار) در سطح اطمینان 95% وجود رابطه معنادار بین این دو متغیر مورد تایید قرار گرفت. یعنی فرض محقق مبنی بر ارتباط معنی دار کانالهای توزیع با استراتژی فروش شرکت در سطح 95% مورد پذیرش قرار گرفت. نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان دهنده تاثیر معنی دار کانالهای توزیع بر استراتژی فروش شرکت (با شدت اثر 0.385)می باشد.علاوه بر این خروجی آزمون تی نیز نشان دهنده تاثیر معنی دار کانال های توزیع براستراتژی فروش است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رگرسیون، رفتار مصرف کننده، تلفن همراه، نام تجاری Next Entries مقاله رایگان با موضوع نام تجاری، کانال توزیع، انتخاب برند، روش بازار