پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، سطح معنی داری، ضریب همبستگی، ارباب رجوع

دانلود پایان نامه ارشد

مديران عالي بيمارستانهاي دولتي وتعهد نسبت به ارباب رجوع رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران عالي بيمارستانهاي دولتي وتعهد نسبت به ارباب رجوع رابطه وجود دارد.
جدول 4-2آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عالي بيمارستانهاي دولتي وتعهد نسبت به ارباب رجوع
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران عالي
تعهد نسبت به ارباب رجوع
0.534
0.000

با توجه به جدول4-2 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.534) بین دو متغیر رابطه مثبت و مستقیم برقرار است ، یعنی با بالا رفتن سطوح مدیریتی تعهد نسبت به اربابرجوع نیز افزایش می یابد.
فرض صفر : میان مديران عالي بيمارستانهاي دولتي وتعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران عالي بيمارستانهاي دولتي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي وجود دارد.
جدول 4-3آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عالي بيمارستانهاي دولتي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران عالي
تعهد درمورد درستي رفتارهاي مالي
0.214
0.000

با توجه به جدول 4-3 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.214) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با بالا رفتن سطوح مدیریتی تعهد نسبت در مرد درستی رفتارهای مالی نیز افزایش می یابد.
فرض صفر : میان مديران عالي بيمارستانهاي دولتي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران عالي بيمارستانهاي دولتي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود دارد.

جدول 4-4آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عالي بيمارستانهاي دولتي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران عالي
تعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
0.438
0.000

با توجه به جدول 4-4 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.438) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.
2-مديران مياني
فرض صفر : میان مديران مياني بيمارستانهاي دولتي وتعهد نسبت به ارباب رجوع رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران مياني بيمارستانهاي دولتي وتعهد نسبت به ارباب رجوع رابطه وجود دارد.

جدول 4-5آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران مياني بيمارستانهاي دولتي وتعهد نسبت به ارباب رجوع
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران مياني
تعهد نسبت به ارباب رجوع
0.683
0.001

با توجه به جدول 4-5مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.001 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.683) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.
فرض صفر:میان مديران مياني بيمارستانهاي دولتي وتعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران مياني بيمارستانهاي دولتي وتعهد در مورد درستي رفتارهاي ماليوجود دارد.
جدول 4-6آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران مياني بيمارستانهاي دولتي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران مياني
تعهد درمورد درستي رفتارهاي مالي
0.363
0.000

با توجه به جدول 4-6 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.363) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.
فرض صفر:میان مديران مياني بيمارستانهاي دولتي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل:میان مديران مياني بيمارستانهاي دولتي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفهرابطه وجود دارد.
جدول 4-7آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران مياني بيمارستانهاي دولتي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران مياني
تعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
0.488
0.001

با توجه به جدول 4-7 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.001 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.488) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.
3-مديران عملياتي
فرض صفر : میان مديران عملياتي بيمارستانهاي دولتي وتعهد نسبت به ارباب رجوع رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران عملياتي بيمارستانهاي دولتي وتعهد نسبت به ارباب رجوع رابطه وجود دارد.
جدول 4-8آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عملياتي بيمارستانهاي دولتي وتعهد نسبت به ارباب رجوع
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران عملياتي
تعهد نسبت به ارباب رجوع
0.271
0.000

با توجه به جدول 4-8 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.271) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.
فرض صفر:میان مديران عملياتي بيمارستانهاي دولتي وتعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران عملياتي بيمارستانهاي دولتي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي وجود دارد.
جدول 4-9آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عملياتي بيمارستانهاي دولتي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران عملياتي
تعهد درمورد درستي رفتارهاي مالي
0.425
0.002

با توجه به جدول 4-9مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.002 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.425) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.
فرض صفر:میان مديران عملياتي بيمارستانهاي دولتي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل:میان مديران عملياتي بيمارستانهاي دولتي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود دارد.

جدول 4-10آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عملياتي بيمارستانهاي دولتي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران عملياتي
تعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
0.521
0.000

با توجه به جدول 4-10مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.521) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.

4-4-3) بررسي آزمون همبستگي بين مديران بيمارستان هاي خصوصي با كدهاي اخلاقي شناسايي شده
1-مديران عالي
فرض صفر : میان مديران عالي بيمارستانهاي خصوصي وتعهد نسبت به ارباب رجوع رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران عالي بيمارستانهاي خصوصي وتعهد نسبت به ارباب رجوع رابطه وجود دارد.

جدول 4-11آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عالي بيمارستانهاي خصوصي وتعهد نسبت به ارباب رجوع
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران عالي
تعهد نسبت به ارباب رجوع
0.629
0.001

با توجه به جدول 4-11 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.001 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.629) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.

فرض صفر : میان مديران عالي بيمارستانهاي خصوصي وتعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران عالي بيمارستانهاي خصوصي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي وجود دارد.

جدول 4-12آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عالي بيمارستانهاي خصوصي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران عالي
تعهد درمورد درستي رفتارهاي مالي
0.297
0.000

با توجه به جدول 4-12 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.297) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.

فرض صفر : میان مديران عالي بيمارستانهاي خصوصي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران عالي بيمارستانهاي خصوصي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود دارد.

جدول 4-13آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عالي بيمارستانهاي خصوصي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران عالي
تعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
0.577
0.000

با توجه به جدول 4-13 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.577) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.
2-مديران مياني
فرض صفر : میان مديران مياني بيمارستانهاي خصوصي وتعهد نسبت به ارباب رجوع رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران مياني بيمارستانهاي خصوصي وتعهد نسبت به ارباب رجوع رابطه وجود دارد.

جدول 4-14آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران مياني بيمارستانهاي خصوصي وتعهد نسبت به ارباب رجوع
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران مياني
تعهد نسبت به ارباب رجوع
0.736
0.000

با توجه به جدول 4-14 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.736) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.
فرض صفر : میان مديران مياني بيمارستانهاي خصوصي وتعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران مياني بيمارستانهاي خصوصي و تعهد در مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ارباب رجوع، بیمارستان، حق الزحمه، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سطح معنی داری، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون، ارباب رجوع