پایان نامه با واژه های کلیدی هرمنوتیکی، اطلاع رسانی، اگزیستانسیال، معرفت شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

الکترونیکی به عنوان شیوه ای نوین، مورد توجه محافل و مراکز آموزشی قرار گرفته است و نظرات گوناگونی در ارتباط با مزایا و مشکلات آن مطرح می شود. از آنجا که دین مبین اسلام، ارزش و اهمیت فوق العاده برای امر تعلیم و تربیت قائل است و توصیه های فراوانی در زمینه آداب وتعلیم و تربیت بیان کرده، مناسب است با بررسی ویژگی های آموزش الکترونیکی و مقایسه آن با آداب و توصیه های اسلامی، میزان تاثیر این شیوه در تحقق و یا عدم تحقق این دستورالعمل ها مورد سنجش قرار گیرد. در این مقاله تلاش شده با برشمردن آن دسته از آداب تعلیم وتعلم در اسلام که ارتباط مستقیم با موضوع دارند، ابتدا مزایای آموزش الکترونیکی و سپس نگرانی ها و مشکلاتی که این شیوه در مسیر عمل به آن آداب ایجاد می کند، بیان گردد و درپایان با ذکر دلایل و مقدماتی، اظهار امیدواری شده است که گسترش این ابزار و فناوری، زمینه ساز ظهور مصلح جهانی و تحقق جامعه آرمانی بشریت باشد.
– رضایی(1383) ابتدا با تحلیل ماهیت تکنولوژی و تمدن مادی از انسان به عنوان متغیر اصلی پیدایش آن سخن گفته و با ورود به مقوله شناخت و علم، به ارائه تحلیلی جامع از دو نوع شناخت انسان نسبت به محیط پرداخته است. سپس با تفکیک سه منطق 1- منطق تجریدی و انتزاعی صوری 2- منطق مجموعه نگر (نسبیت) مادی 3- منطق نظام گرا (الهی) بیان می کند که این سه منطق بر اساس سه نوع خاستگاه متفاوت و با سه نوع کارآمدی متعین پایه ریزی شده اند که هر یک در زمان خود و متناسب با ماهیت خویش دارای محدوده ای مشخص از کارآمدی است و در نهایت نتیجه گرفته می شود که تغییر فضای حاکم بر تکنولوژی موجود که از علوم مادی نشأت گرفته و دارای جهت گیری فرض های کاملاً حسی است الزاماً با ملاحظه تجارب مفرده اندیشمندان قدیم و جدید امکان پذیر است. چرا که زمان، زمان گذر از وضعیت موجود به مطلوب است. اما ملاحظه تجارب مفرده به تنهایی کافی نیست و باید تجارب سازماندهی شده و اجتماعی نظام مادی و سکولار نیز که در قرون بعد از انقلاب رنسانس از ساختار پیچیده ای برخوردار شده است یک ضرورت اساسی به شمار رود. از سوی دیگر نباید از این نکته غافل شد که برای ایجاد نظام جدیدی از تناسبات که دفعتاً نیز حاصل نمی شود باید عناصر و جایگاه متفاوت تناسبات موجود در نظام جدید مورد ارزیابی جدی قرار گیرد تا بتوان رفته رفته با تغییر سهم تاثیر تجارب مفرده موجود الهی و ایجاد قوانین و تجارب جدید با نگرشی دیگر زمینه ظهور تمدن و تکنولوژی نوینی را رقم بزنیم.طبعاً اگر این ملاحظات صورت نگیرد آسیب شناسی علم و تکنولوژی به این مولفه ها توجهی نگردد در نهایت در زمینه سرمایه گذاری ی – علمی، دچار خطای راهبردی خواهیم شد. حقیقتی که امروز در قالب شعار ورود «تکنولوژی مادر» یا کپی کردن نظام تجارب مادی در جامعه الهی و یا اقتباس از بیگانه بدون اصلاح جهت حاکم بر نظام تناسبات و تعریف گزاره های جدید، از زبان اندیشمندان جامعه اسلامی شنیده می شود؛ حقیقتی تلخ است. حال آنکه اگر به اندازه تأکید بر ضرورت ورود چنین تکنولوژی، بر عدم انفکاک فرهنگ، از علوم و مفاهیم تأکید می شد آنگاه شاهد این عقب رفت آشکار و فاصله عمیق میان دو نوع تمدن و تکنولوژی نبودیم. اصولاً بریده انگاشتن «فلسفه،علم و دین» از یکدیگر همان معضلی است که تاثیر سوء خود را بر روند تکاملی تمدن اسلامی گذاشته است. مسلماً اگر هم جامعه اسلامی، مصروف تبیین نظام جدیدی از نسبت ها شود؛ دست یافتن به علوم الهی(از جمله در فیزیک ریاضی و شیمی) نیز در بلند مدت ممکن خواهد بود؛ مشروط بر اینکه آسیب شناسی جدی نسبت به این مهم صورت گیرد.
-گل محمدی(1386)در خود به بررسی تاثیر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بر گفت و گوی میان فرهنگ ها
می پردازد که هر چند افزایش و گسترش فناوری های ارتباطی -اطلاعاتی امکان و زمینه گفت و گو(میان فرهنگ ها) را ارتقاء می دهد، تاثیر محدود و مخدوش کننده هم دارد زیرا کم و بیش و به صورت های مختلف، از داد و ستد نشانه های متلق به فرهنگ های مختلف که با آگاهی از تعدد و تنوع فرهنگی، نقد و نقدپذیری فرهنگی و آمیزش فرهنگی همراه است جلوگیری می کنند. برخی از این عوامل یا ویژگی ها (توزیع نابرابر ابزارها و امکانات راه یابی به حوزه عمومی مجازی) مانع از آن می شوند تا فرهنگ های مختلف حضوری نسبتاً برابر در این حوزه داشته باشند، و به این ترتیب آگاهی از تعدد و تنوع فرهنگی را محدود و مخدوش می کنند. برخی دیگر باعث می شوند تا انسان ها در دنیای مجازی دارای تنوع فرهنگی هر چند اندک، نتوانند و یا نخواهند با فرهنگ های متفاوت برخورد کنند. برخی هم ماهیت گفت و گو را مخدوش کرده، آن را به جریان یا رابطه ای یک سویه، که دربرگیرنده آگاهی، نقد و نقدپذیری، و آمیزش فرهنگی نیست، تبدیل می کنند. البته توجه به محدودیت ها هرگز به معنای بی توجهی به آثار مثبت فراوان این گونه فناوری های نیست.
– پایا و کلانتری(1389) در پژوهشی به ارزیابی فلسفی و دلالت های سیاستگذارانه تأثیرات چهارمین موج توسعه علمی و فناورانه بر فرهنگ و جامعه با ملاحظاتی از دیدگاه عقلانیت نقاد می پردازد. در بخش نخست مقاله توضیحاتی درباره چهارمین موج توسعه علمی و فناورانه ارائه می گردد. در بخش دوم برخی از تبعات پیشرفت هایی که در زمینه علوم و فناوری حاصل شده و یا در حال حصول است بر فرهنگ و جامعه بررسی می شود. توجه اصلی این پژوهش فلسفی ناظر به گزینه هایی است که در برابر انسان مدرن و در ارتباط با تحولات بی وقفه علوم و فناوری های جدید قرار دارد. در سومین بخش مقاله شماری از آموزه های سیاستگذارانه برای دستیابی دست اندرکاران سیاست ها و سیاستگذاری ها در ارتباط با تاثیرات موج توسعه علمیو فناوری بر اجتماع و فرهنگ در ایران ارائه شده است. این مقاله برگرفته از نتایج پژوهشی است که در یک دوره زمانی قریب به یکسال، با استفاده از امکاناتی که بعضاً به وسیله مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور فراهم آمد، در خصوص دانش-فناوری هایی که به دانش-فناوری های همگرا شهرت یافته اند و در منابع با عنوان اختصاری دانش فناوری های “ان بی آی اس” از آن ها یاد می شود به انجام رسیده است.
– رضایی و پاک سرشت و صفایی مقدم(1385) در پژوهشی به تبیین دیدگاههای معرفت شناسی نسبت به راهبردهای یاددهی-یادگیری در نظام آموزش باز و از راه دورمی پردازند و به این منظور، رویکردهای غالب معرفت شناسی و روان شناسی هر یک از نسل های سه گانه آموزش و پرورش که به نوعی بر نگرش و عملکرد مربیان این نظام تاثیر گذاشته اند، مورد بحث قرار می گیرد.با توجه به پیدایش و سیر تحولات نظام آموزش باز و از راه دور، رویکرد های معرفت شناختی عمدتاً شامل، 1-اثبات گرایی پوزیتیویسم2-تعبیری یا تفسیری3-انتقادی یا رهای بخش مورد بحث می شوند. و در این مقاله با ارائه تصویری کلی از نظام آموزش باز و از راه دور، استلزانات دیدگاههای معرفت شناسی در خصوص راهبردهای یاددهی-یادگیری در قالب نسل های سه گانه آموزش باز و از راه دور مورد کاوش قرار گرفته اند.
-باقری و حسینی(1385)در مقاله ای به بررسی وجوه فراموش شده دانایی در این عصر، فناوری اطلاعات می پردازند در این مقاله بیان می شود که: جستجو در معاني عميق تر دانش، ويژگي هاي ذاتي داده شده به «دانش» اما رويت نشده آن را مريي ساخته است. آنچه به واسطه تلاش فکري عده اي از انديشمندان حاصل شده است، حکايت از آن دارد که مي بايست خود را از دايره تنگ و محدود نگرش حاکم بر «دانش» در عصر اطلاعات خارج ساخته، بيش از پيش به عناصر به حاشيه رانده شده و از حقوق خود ساقط شده «دانش» و «آگاهي» خود توجه نشان دهيم و گستره وسيع تري را با تامل در معاني ژرف تر «دانش» جستجو کنيم؛ گستره اي که احتمالا در آن، انسان به داوري متواضعانه تري از نقش «دانش نظري» و «دانش فني» در دانايي خود دست خواهد يافت و بسياري از جنبه هاي مغفول، مطرود و چه بسا اسرارآميز آن را آشکار خواهد ساخت. با اتخاذ اين رويکرد، کانون توجه خود را به بررسي نظريه هايي معطوف مي کنيم که به اين روشن انديشي درباره «دانش» ياري رسانده اند تا از رهگذر آن اهداف تحقيق را در قلمرو تعليم و تربيت تحقق بخشيم. با اهميت يافتن نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در تعليم و تربيت، و جدي شدن مباحث مرتبط با آن، سودمند است اگر تدقيق و تامل محسوس تري در خصوص وجوه فراموش شده دانايي صورت پذيرد . بر اين اساس، تعليم و تربيت براي مواجهه آگاهانه با چالش هاي پيش رو، نيازمند آن است که ضمن رهايي از نگاه کاهش گرايانه به دانش، طلب دانايي را در دستور کار قرار دهد بدون آن که خود را به دانش نظري و دانش مهارتي اطلاعاتي محدود سازد.
 – خندانوحرّی(1387) در پژوهش نظریه «هرمنوتیکی-اگزیستانسیال» رافائل کاپورو درباره اطلاعات
می نویسد: رافائل کاپورو از منظری فلسفی اطلاعات را تعریف کرده است. کاپورو سوبژکتیویستی حاکم بر دانش اطلاع رسانی را که ریشه در ثنویت سوژه، ابژه دارند نقد کرده و بر اساس هرمنوتیک فلسفی «هایدگر» و «گادامر» نظریه ای هرمنوتیکی-اگزیستانسال درباره اطلاعات مطرح می کند. او در این نظریه می کوشد اطلاعات را در پیوند با روال زندگی طرح کند. بر این اساس، اطلاع ساحتی اگزیستانسیال از وجود-در-عالم-با-دیگران است. به بیان دیگر، اطلاع عبارت است از صورت بندی یک فهم عملی پیشین از عالم مشترک. با ابتناء به این نگاه هرمنوتیکی، کاپورو به نظریه پردازی درباره جنبه هرمنوتیکی-بلاغی دانش اطلاع رسانی می پردازد.
– خندان و فدایی(1388) در پژوهش خود به مبادی و مسائل فلسفه اطلاعات می پردازد و می نویسد: فلسفه اطلاعات عنوانی است که لوچیانوفلوریدی، فیلسوف معاصر ایتالیایی، برای اشاره به یک حوزه جدید در مطالعات فلسفی عنوان کرده است. فلسفه اطلاعات در زمره آن دسته از فلسفه ای مضاف است که هم دارای جنبه پدیدار شناختی است و هم دارای جنبه فرانظریه ای. این بدان معنی است که فلسفه اطلاعات از یک سو متکفل تحقیق انتقادی درباره ماهیت مفهومی و اصول اساسی اطلاعات، از جمله دینامیک های اطلاعات، کاربرد اطلاعات و علوم مربوط به اطلاعات است و از سوی دیگر، معطوف به اخذ و کاربرد روش شناسی های مبتنی بر نظریه اطلاعات و رایانش برای حل مسائل فلسفی است.وی پس از بررسی سیر تاریخی ظهور فلسفه اطلاعات در تاریخ تفکر غرب، مسائل هجده گانه در آن در ارتباط با فلسفه اطلاعات تبیین می شود.
– خندان(1388) درپژوهشی با عنوان نگاهی به آراء اطلاع شناختی لوچیانو فلوریدی و رافائل کاپورو
می نویسد:اطلاع شناسی، ناظر به پرسش از ماهیت اطلاعات است. لوچیانو فلوریدی و رافائل کاپورو از جمله فلاسفه ای اند که به این پرسش اهتمام داشته اند. فلوریدی پاسخ به این پرسش را در قالب فلسفه اطلاعات
پی می گیرد. فلوریدی اطلاعات را داده های دارای نظم معنی دار صادق می داند.در نظر او، ما داده ناب فی نفسه نداریم و لذا اطلاعات همواره وابسته به یک سطح انتزاع خاص است. در مقابل، کاپورو می کوشد در چارچوب هرمنوتیک اگزیستانسیال هایدگر به پرسش از چیستی اطلاعات پاسخ دهد. در نظر او، اطلاع وجهی از اگزیستانس دازاین است که به وجود- در-عالم –با دیگران راجع است. لذاست کاپورو بر جنبه هرمنوتیکی-بلاغی دانش اطلاع رسانی یا انجلیک تأکید می کند. ایده اساسی مشترک در آراء فلوریدی و کاپورو این است که اطلاعات همواره دارای تعهدات و جهت گیری انتولوژیک و مشروط به یک افق معانی خاص است. بر این اساس دلالت های آراء فلوریدی و کاپورو در کتابداری و اطلاع رسانی مورد بحث قرار می گیرد.
پژ‍وهش های خارجی:
– بیدمن(1997) در پژ‍وهشی با عنوان تاثیرات استفاده از فناوری در آموزش و پرورش از کودکستان تا کلاس12 را بررسی کرده که از آن به دلیل استفاده از فناوریهای اطلاعاتی در بسیاری از مدارس تحولاتی به وقوع پیوسته وگرایشهایی را به همراه داشته است. فعال تر شدن نقش بخش خصوصی در القای فناوری در مدارس، رشد چند رسانه ای های رایانه ای به منزله ابراز دانش آموزان برای ایجاد علم، خودکار عمل کردن کتابخانه ها به صورت مراکز اطلاعاتی، افزایش فرصتهای آموزش خانگی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تکنولوژی آموزشی، آموزش و پرورش، فلسفه تکنولوژی، پست مدرنیسم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تکنولوژی اطلاعات، تعلیم و تربیت، فناوری اطلاعات، اگزیستانسیال