پایان نامه با واژه های کلیدی نیروی انسانی، سطح تحصیلات، نظام اداری

دانلود پایان نامه ارشد

شغلی و حقوقی خود نسبت به بخش خصوصی راضی بوده‌اند یا خیر؛ وجود ندارد. همچنین اینکه آیا احساس این نخبگان نسبت به کار خود مطابق با آموزش‌های دانشگاهی و علاقه خود بوده است یا خیر؟
جدول شماره4-1 تعداد کارکنان دستگاههای اجرایی به تفکیک سطح تحصیلات
1382
1381
1380
1379
تحصیلات
425106
506585
517809
572328
تعداد

کمتر از دیپلم
38/19
42/22
70/22
34/25
درصد

604225
644651
651678
692971
تعداد

دیپلم
55/27
53/28
57/28
68/30
درصد

434277
452684
456723
479358
تعداد

فوق دیپلم
80/19
03/20
03/20
22/21
درصد

631172
565485
566255
445674
تعداد

لیسانس
77/28
03/25
83/24
73/19
درصد

61784
55226
55158
38747
تعداد

فوق لیسانس
82/2
44/2
42/2
72/1
درصد

36910
34946
33012
29576
تعداد

دکتری
68/1
55/1
45/1
31/1
درصد

ماخذ: سازمان برنامه و بودجه؛ گزارش اقتصادی سال 1383 ص 805
6- در آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه،28 مصوب هیئت وزیران در تاریخ29/6/1383؛ به چگونگی مثمر ثمر بودن این نخبگان در نظام اداری کشور ا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی برنامه سوم توسعه، رشد اقتصادی، اجرای برنامه، دیوانسالاری Next Entries منبع مقاله درمورد ایفای نقش، توزیع فراوانی، آزمون فرضیه، استراتژی ها